Tài liệu

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty XD 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21479     Tải về: 73     Lượt mua: 9    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 49
Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty XD 4 - tài liệu, sách iDoc.VnTồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụ
Lêi nãi ®Çu
n t¹i vµ pt triÓn trong n kinh tÕ thÞ tr êng hn nay
®ßi hái ngêi qun doanh nghp ph¶i biÕt n dông nng kh
ng s½n cã cña m×nh vµ vËn dông c¬ chÕ ®µn i cña t tr êng
®Ó h¸ch to¸n kinh doanh. H¹ch to¸n to¸n lµ mét trong nh÷ng
c«ng cô qun lý s¾c bÐn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qun lý kinh
chøc cña c¸c ®¬n còng nh trong ph¹m vi toµn nÒn kinh
quèc d©n.
NhËn tc ®îc vai trß quan träng ®ã cña kÕ to¸n, qua thêi
gian thùc tËp t¹i c«ng ty x©y ng sè 4, 243 §ª la thµnh QuËn
®èng §a – Hµi. Em ®· t×m hiÓu, häc hái vÒ c«ng t¸c kÕ to¸na
®¬n mµ träng t©m lµ ku h¹ch to¸n to¸n lao ®éng tiÒn l-
¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
Trong n kinh tÕ thÞ tr êng th× tiÒn l¬ng ®îc sö dông nh
mét ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng, kÝch thÝch ®éng vn ngêi lao
®éng g¾n víi c«ng viÖc, pt huy s¸ng t¹o trong lao ®éng, thóc
®Èyn xuÊt ph¸t triÓn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm t nµo ®Ó bt
®îc c«ng t¸c chøc qu¶n lýn xt, h¸ch to¸n kÕ to¸n lao ®éng
tiÒn l¬ng, ®Þnh møc lao ®éng trong doanh nghiÖp, ®ã ®Ó bt
t×nh nh sö dông lao ®éng, tÝnh hiÖu qu ®óng ®¾n c gii
ph¸p tiÒn l¬ng mµ doanh nghp ®· ®Ò ra thùc hiÖn, phi ®¶m
1
b¶o ®óng nguyªn c chÕ ®é h¸ch to¸n, qun lý phï hîp i t×nh
nh thùc tÕa doanh nghp.
Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó hoµn
thµnh chuyªn ®Ò nµy em ®· nhËn ®îc chØ bo, gióp ®ì cña Ban
nh ®¹o, c¸c c«, c chó ë phßng to¸n c phßng ban kh¸c t¹i
c«ng ty x©y ng sè 4, ®îc híng n cña c« gi¸o bé m«n kÕ to¸n,
em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp t nghiÖp víi mong muèn
lµ ®îc nh d¹n ®ãng gãp mét ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn n÷a
ku KÕ tn lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c khon trÝch theo l-
¬ng cña c«ng ty y dùng 4.
Chuyªn ®Ò bao m 3 phÇn.
PhÇn I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ ch to¸n kÕ tn lao
®éng tiÒn l¬ng c¸c khon trÝch theo l¬ng.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
khon trÝch theo l¬ng I c«ng ty x©y dùng 4.
PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt t×nh h×nh thùc tÕ c«ng
c kÕ tn tiÒn l¬ng vµ c¸c khon trÝch theo l¬ng t¹i c«ng
ty.
Do kh n¨ng nhËn tc tr×nh ®é chuyªn m«n cßn nhiÒu
n chÕ, thÕ chuyªn ®Ò nµy kng tr¸nh khái nng sai sãt.
Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«
2
gi¸o, Ban nh ®¹o phßng kÕ to¸n i c«ng ty, ®Ó em cã ®u
kiÖn bæ sung kiÕn thøc phôc t trong c«ng t¸c thùc sau nµy.
Em xin ch©n thµnh cm ¬n.
Häc sinh
Ph¹m thÞ Mai
Thanh
3
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty XD 4
Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng những khả năng sẵn có của mình và vận dụng cơ chế đàn hồi của thị trường để hách toán kinh doanh. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý sắc bén không thể thiếu được trong quản lý kinh tế tổ chức của các đơn vị cũng như trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nhận thức được vai trò quan trọng đó của kế toán, qua thời gian thực tập tại công ty xây dựng số 4, 243 Đê la thành – Quận đống Đa – Hà Nội. Em đã tìm hiểu, học hỏi về công tác kế toán của đơn vị mà trọng tâm là khâu hạch toán kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. Trong nền kinh tế thị trường thì tiền lương được sử dụng như một đòn bẩy kinh tế quan trọng, kích thích động viên người lao động gắn bó với công việc, phát huy sáng tạo trong lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để biết được công tác tổ chức quản lý sản xuất, hách toán kế toán lao động tiền lương, định mức lao động trong doanh nghiệp, từ đó để biết tình hình sử dụng lao động, tính hiệu quả đúng đắn các giải pháp tiền lương mà doanh nghiệp đã đề ra và thực hiện, phải đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ hách toán, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tiễn để hoàn thành chuyên đề này em đã nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của Ban l•nh đạo, các cô, các chú ở phòng kế toán và các phòng ban khác tại công ty xây dựng số 4, được sự hướng dẫn của cô giáo bộ môn kế toán, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với mong muốn là được mạnh dạn đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện nữa khâu Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 21479     Tải về: 73     Lượt mua: 9    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan