Tài liệu

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7307     Tải về: 84     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 82
Tài liệu Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền  các khoản phải thanh toán - tài liệu, sách iDoc.VnNội dung của chuyên đề này ngoài Lời mở đầu và Kết luận, chuyên đề gồm 3 chương chính [b]Chương 1:[/b] Cơ sở lý
1
LI M ĐẦU
Sau khi được hc xong phn lý thuyết v chuyên ngành kế toán, lãnh đạo
nhà trường đã cho sinh viên thâm nhp thc tế nhm cng c vn dng
nhng lý lun đã hc được vào sn xut, va nâng cao năng lc tay ngh
chuyên môn, va làm ch được công vic sau này khi tt nghip ra trường
v công tác ti cơ quan, xí nghip có th nhanh chóng hoà nhp và đảm
đương các nhi
m v được phân công.
Sau thi gian thc tp ti Công ty Cơ khí ôtô 3-2, em đã tìm hiu, phân
tích, đánh giá nhng kết qu sn xut kinh doanh ca Công ty, đồng thi so
sánh vi lý thuyết đã hc được trong nhà trường để rút ra nhng kết lun cơ
bn trong sn xut kinh doanh đó là li nhun. Mun có li nhun cao phi
có phương án sn xut hp lý, phi có th trường m r
ng, giá c hp lý và
đặc bit phi có vn đầu tư bng tin phù hp.
Trên cơ s đó em đã chn đề tài “Kế toán nghip v vn bng tin và
các khon phi thanh toán” cho báo cáo tt nghip này.
Ni dung ca chuyên đề này ngoài Li m đầu và Kết lun, chuyên đề
gm 3 chương chính :
Chương 1: Cơ s lý lun ca công tác kế toán “Vn b
ng tin và các
khon phi thanh toán “ trong công ty xây lp .
Chương 2: Thc trng công tác kế toán “Vn bng tin và các khon
phi thanh toán “ Công ty Cơ khí ôtô 3-2.
Chương 3: Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác kế toán “Vn
bng tin và các khon phi thanh toán “ Công ty Cơ khí ôtô 3-2.
Vi thi gian thc tp có hn và s liu thc tế chưa nhiu, đặc bit là
kinh nghim phân tích đánh giá c
a em chưa được sâu sc. Vì vy trong
báo cáo không th tránh khi nhng sai lm thiếu sót, kính mong các thy
cô giáo và nhà trường góp ý sa cha để em hoàn thành công vic mt cách
tt đẹp hơn.
Nhân dp này em xin bày t li cm ơn chân thành ti ban lãnh đạo
Công ty Cơ khí ôtô 3-2 đã to điu kin và giúp đỡ em trong thi gian thc
tp ti công ty. Em cũng xin gi li cm ơn sâu sc ti các bác, các cô, các
chú, các anh ch trong Công ty Cơ khí ôtô 3-2 đ
ã nhit tình giúp đỡ v mt
thc tin và cung cp cho em nhng tài liu quan trng làm cơ s nghiên
cưú chuyên đề ,giúp em hoàn thành báo cáo này.
2
Em xin chân thành cm ơn các thy cô giáo trường Cao đẳng k thut
công nghip 1 và đặc bit là cô giáo Nguyn Ngc Lan đã tn tình hướng
dn, dy bo, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo chuyên đề này.
3
CHƯƠNG I: CƠ S LÝ LUN CA VN BNG TIN
VÀ CÁC KHON THANH TOÁN
I. K TOÁN VN BNG TIN
1. Khái nim, nhim v ca kế toán vn bng tin :
a. Khái nim vn bng tin:
Vn bng tin là mt b phn quan trng ca vn kinh doanh trong
doanh nghip được biu hin dưới hình thc tin t bao gm : Tin mt (
111), TGNH( 112), Tin đang chuyn (113). C ba loi trên đề có tin Vit
Nam, ngoi t, vàng bc, đá quý, kim khí quý. Mi loi vn bng tin đều s
dng vào nhng mc đích khác nhau và có yêu cu qun lý tng loi nhm
qun lý cht ch tình hình thu chi và đảm bo an toàn cho tng loi s dng
có hiu qu tiết kim và đúng mc đích.
b. Nhim v ca k
ế toán vn bng tin:
Kế toán phi thc hin nhng nhim v sau:
- Phn ánh chính xác kp thi nhng khon thu chi và tình hình còn li
ca tng loi vn bng tin, kim tra và qun lý nghiêm ngt vic qun lý các
loi vn bng tin nhm đảm bo an toàn cho tin t, phát hin và ngăn nga
các hin tượng tham ô và li dng tin mt trong kinh doanh.
- Giám sát tình hình thc hi
n kế toán thu chi các loi vn bng tin,
kim tra vic chp hành nghiêm chnh chế độ qun lý vn bng tin, đảm bo
chi tiêu tiết kim và có hiu qu cao
Vn bng tin ca doanh nghip bao gm tin mt ti qu, tin gi ti
các ngân hàng và các khon tin đang chuyn ( k c ni t, ngoi t, ngân
phiếu, vàng bc, kim khí quý, đá quý)
K
ế toán vn bng tin phi tuân th các nguyên tc sau:
- Kế toán vn bng tin s dng mt đơn v tin t thng nht là đồng
Vit Nam ( VNĐ).
- Các loi ngoi t phi quy đổi ra đồng Vit Nam theo t giá mua do
ngân hàng nhà nước Vit Nam công b ti thi đim phát sinh nghip v để
ghi s kế toán.
Để phn ánh và giám sát cht ch v
n bng tin, kế toán phi thc
hin các nghip v sau :
- Phn ánh chính xác, đầy đủ, kp thi s hin có , tình hình biến động
và s dng tin mt , kim tra cht ch vic chp hành chế độ thu chi và qun
lý tin mt.
- Phn ánh chính xác đầy đủ kp thi s hin có, tình hình biến động
tin gi, tin đang chuyn, các loi kim khí quí và ngoi t
, giám sát vic
Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền các khoản phải thanh toán
Nội dung của chuyên đề này ngoài Lời mở đầu và Kết luận, chuyên đề gồm 3 chương chính [b]Chương 1:[/b] Cơ sở lý luận của công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán “ trong công ty xây lắp .[b]Chương 2:[/b] Thực trạng công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán “ ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.[b]Chương 3: [/b]Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán “ ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7307     Tải về: 84     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus