Tài liệu

Kế toán doanh nghiệp - đề thi trắc nghiệm, tự luận

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9057     Tải về: 56     Lượt mua: 15    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 166
Tài liệu Kế toán doanh nghiệp - đề thi trắc nghiệm, tự luận - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu có 166 trang gồm tổng cộng trên 50 bài tập kế toán được biên soạn ra từ rất nhiều nguồn tài liệu khác nha
PH N I:BÀI T P K TOÁN DOANH NGHI P
Bài s 1 : Doanh nghi p HC tháng 1/N có các ch ng t i li u sau (ĐV: 1000đ):
I. S d đ u tháng c a TK 111 “Ti n m t”: 36.460 ư
Trong đó: TK 1111 “Ti n Vi t Nam” : 13.210;
TK 1112 “Ngo i t ”: 23.250 (c a 1.500 USD, t giá 1 USD = 15.500VND)
II .Các ch ng t phát sinh trong tháng
Ch ng t
N i dung S ti n
S Ngày
01 2-1 Phi u thu (Ti n m t): Rút ti n ngân hàng v qu ế 48.000
02 3-1 Phi u thu (ti n m t): Công ty A tr n ti n hàng tháng 12/N-1ế 37.500
01 4-1 Phi u chi (ti n m t): T m ng l ng kỳ I cho CNV.ế ươ 38.000
02 4-1 Phi u chi (ti n m t): T m ng ti n công tác cho CNV Bế 500
03 5-1 Phi u thu : Ti n bán hàng tr c ti p t i kho (giá bán: 20.000, VAT:ế ế
2.000 22.000
03 6-1 Phi u chi: Tr ti n công tác phí cho ông N, phòng hành chính ế 320
04 8-1 Phi u chi : N p ti n m t vào ngân hàng. ế 50.000
05 9-1 Phi u chi (ti n m t): Tr n cho ng i cung c p ế ườ 15.000
06 9-1 Phi u chi (TM): Mua CCDC đã nh p kho (trong đó: giá n 5.000, thu GTGTế ế
đ c kh u tr 500)ư 5.500
04 9-1 Phi u thu t n m t : Nh n l i s ti n đã qu ng n h n DN X vế
bao bì. 10.000
07 10-1 Phi u chi ngo i t : (USD): Đ mua trái phi u ng n h n c a Công tyế ế
C:500 USD (t giá giao d ch bình quân th tr ng ngo i t liên ngân hàng ườ
do ngân hàng Nhà n c công b 1 USD = 15.400 VNĐ)ướ
08 11-1 Phi u chi TM: tr ti n thuê văn phòng ế 1.600
09 12-1 Phi u chi TM: Chi qu khen th ng cho CNV thành tích công tácế ưở
đ t xu t. 5.000
10 12-1 Phi u chi: Tr ti n n vay ng n h nế 2.400
11 13-1 Phi u chi (TM): V tr lãi n vay v n s n xu t ế 600
12 13-1 Phi u chi (TM): Chi tr ti n thuê chuyên ch s n ph m tiêu th .ế 200
05 13-1 Phi u thu (TM): V nh ng l i 1 c phi u ng n h n trên th tr ngế ượ ế ườ
(giá g c c phi u 5.000, giá bán 5.400) ế 5.400
06 13-1 Phi u thu (TM): thu đ c kho n n khó đòi: (tr c đây đã x nayế ượ ướ
ng i thi u n b t ng đem tr )ườ ế 3.200
13 15-1 Phi u chi (TM): Tr ti n khen th ng th ng xuyên cho CNV. ế ưở ườ 10.000
07 15-1 Phi u thu (TM): V vi c khách hàng thi u n DN 24.600 nay ch u thanh toánế ế
b ng 1.600 USD (t giá giao d ch bình quân th tr ng ngo i t liên ngân ườ
hàng do ngân hàng Nhà n c ướ công b USD = 15.800 VNĐ)
08 15-1 Phi u thu (TM): v ti n lãi n cho vay ế 400
14 15-1 Phi u chi (TM): Thanh toán cho công ty Y t nh B chuy n ti n quaế
b u đi n ư 2.000
Yêu c u :
1. Đ nh kho n k toán các nghi p v trên. ế
2. Ghi vào s k toán (v i gi thi t DN h ch toán ngo i t theo t giá th c t nh p tr c, xu t tr c): ế ế ế ướ ư
- Đ i v i hình th c Ch ng t ghi s : L p CTGS, ghi vào s cái và s chi ti t TK 111 ( 1111, 1112). ế
- Đ i v i hình th c s k toán NK chung ghi vào NK chuyên dùng và s chi ti t c a ti n m t Vi t Nam và ế ế
ngo i t (1111, 1112).
- Đ i v i hình th c NKCT ghi vào B ng kê s 1 và NKCT s 1 c a TK 111.
Tài li u b sung :
Phi u chi n p m t vào NH s 04 ngày -8-1/N đã có gi y báo c a ngân hàng ngày 10/1/N.ế
Ghi chú: - Doanh nghi p l p CTGS theo đ nh kỳ 5 ngày 1 l n.
- Thu GTGT n p theo ph ng pháp kh u tr ế ươ
Bài s 3 : T i doanh nghi p HC các nghi p v thu- chi ti n g i ngân hàng qua ngân hàng công th ng thành ph ươ
trong tháng 1/N nh sauư :
(ĐV: 1000đ)
Ch ng t ngân hàng
N i dung S ti n
Gi y báo S Ngày
GB N 21 2- 1 Rút TGNH v qu ti n m t 20.000
GB Có 45 2- 1 Thu séc chuy n kho n c a ng i mua hàng tr n ư 48.000
GB N 24 3-1 Tr séc chuy n kho n s ti n mua CCDC nh p kho (trong đó:
Giá mua ch a có thu GTGT: 4.500; Thu GTGT đ c kh uư ế ế ư
tr : 450) 4.950
GB N 26 4-1 Tr UNC s 14 n p thu GTGT.... ế 9.200
GB Có 50 5-1 N p ti n m t vào ngân ng (Phi u chi s 10) ế 24.000
GB N 29 6-1 Tr n cho ng i bán. Séc chuy n kho n s 071 ư 155.000
GB N 32 8-1 Tr lãi v n vay ngân hàng cho s n xu t kinh doanh. 500
GB N 35 9-1 Tr UNC s 15 ti n đi n cho chi nhánh đi n s 1. 1.980
GB N 37 10-1 Tr l phí ngân hàng v d ch v mua ch ng khoán ng n
h n. 40
GB Có 55 11-1 Nh n séc chuy n kho n c a công ty X... v ti n qu
dài h n thuê m t căn nhà c a doanh nghi p 15.000
GB Có 60 15-1 Nh n séc b o chi p v n c a các bên tham gia liên
doanh. 30.000
GB Có 65 18-1 Thu ti n bán hàng tr c ti p b ng chuy n kho n: Giá bán ế
ch a thu GTGT 50.000, Thu GTGT 10%: 5.000ư ế ế
(trong đó: thu b ng ti n VN : 24.000, Thu b ng ngo i t
= 2.000 USD) ; T giá ... ngân hàng công b : 1 USD =
15.500 VNĐ)
55.000
GB N 40 18-1 Tr l i 1 ph n v n liên doanh cho m t đ n v tham gia ơ
liên doanh có yêu c u rút v n 5.500
GB N 42 20-1 Rút TGNH v qu ti n m t 20.000
GB N 43 25-1 Tr séc s 27 v v n chuy n thành ph m tiêu th . 3.000
GB N 45 27-1 Tr n công ty A 1000 USD, t giá khi nh n n 15.300
VNĐ = 1USD. (T giá ...ngân hàng công b t i th i đi m
thanh toán là 15.800 VNĐ = 1 USD)
30-1 N p séc vào ngân hàng theo b ng kê: 20.000
- Séc s 0245 do công ty B tr n 5.000
- Séc s 0184 do Công ty XD tr 7.000
- Séc s 0746 do Công ty LD tr 8.000
GB N 46 30-1 Tr UNC n p thu thu nh p doanh nghi p theo k ho ch ế ế 30.000
Tài li u b sung :
- Cu i tháng 01/N, TK 1121 c a Doanh nghi p có s d N 140.830 nh ng s c a ngân hàng công th ng ghi ư ư ươ
TK c a DN có s d 139.370. Doanh nghi p tìm nguyên nhân và đ c bi t lý do chênh l ch nh sau: ư ượ ế ư
+ Ti n n p ph t, DN vi ph m h p đ ng kinh t 360. ế
+ Ti n đi n tho i dùng t i đ n v b o v DN, b u đi n đã nh thu, ngân hàng đã trích t Tàì kho n c a ơ ư
DN đ tr 1.100.
- Cho bi t : S d đ u tháng c a TK 112 = 4000.000ế ư
Trong đó: S d TK 1121 = 250.000 ư
S d TK 1122 = 150.000 (10.000 USD) ư
DN dùng t giá th c t nh p sau xu t tr c đ ghi s đ i v i ngo i t . ế ướ
Yêu c u:
1.Đ nh kho n k toán và ph n ánh vào SĐTK k toán. ế ế
2.Ghi s chi ti t TK 1121, 1122 ế
3. Đi u ch nh l i TK 1121 c a DN sau khi đã xác đ nh nguyên nhân chênh l ch v i s d c a ngân hàng. ư
4. Ghi s Nh t ký chung và s cái TK 112.
Bài s 4: Doanh nghi p B trong tháng 12/N có tình hình sau: (ĐVT: 1000đ)
A) S d ngày 1/12/N c a m t s tài kho n: ư
- TK 111: 46.000, trong đó ti n Vi t Nam: 17.000
Ngo i t : 29.000 (c a 2.000 USD)
- TK 121: 260.000 trong đó: 03 trái phi u ng n h n công ty K : 45.000 ;ế
70 c phi u công ty A: 35.000 ; 90 c phi u công ty X: 180.000 ế ế
- TK 129: 18.000 (d phòng cho 90 c phi u c a công ty X) ế
Kế toán doanh nghiệp - đề thi trắc nghiệm, tự luận
Tài liệu có 166 trang gồm tổng cộng trên 50 bài tập kế toán được biên soạn ra từ rất nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Bao gồm các bài tập kế toán thương mại, dịch vụ, kế toán hành chính sự nghiệp, bài tập cơ bản và nâng cao, các bài tập về phần mềm kế toán và rất nhiều bài tập về các lĩnh vực khác.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9057     Tải về: 56     Lượt mua: 15    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm