Thành viên thao_van591

Kế hoạch bồi dưỡng HSG Địa

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên thao_van591

Kế hoạch bồi dưỡng HSG Địa

- 12 tháng trước
931
Báo lỗi

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏiMôn địa lí 8LớpNội dung ( Bài)Thời gian thực hiệnGiáo viên phụ tráchGhi chúLớp 6 -B1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất-B2: Tỉ lệ bản đồ.-B4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí.-B7: Sự vận động tự quay quanh trục và các hệ quả.-B8: Sự vận động tự quay quanh mặt trời và các hệ quả.-B9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.-B10: Cấu tạo bên trong của trái đất.-B12: Tác động của nội-ngoại lực lên bề mặt trái đất.-B13,14: Địa hình bề mặt trái đất.-B15: Các mỏ khoáng sản.-B17: Lớp vỏ khí.-B18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.-B19: Khí áp và gió trên trái đất-B20: Hơi nước trong không khí...-B22: Các đới khí hậu trên trái đất.-B23: Sông và hồ.-B24: Biển và đại dương.-B26: Đất- các nhân tố hình thành đất.-B27: Lớp vỏ sinh vật.Tháng 9 và tháng 10 năm 2011.Đ/ c Mai -Dạy kĩLớp 7-Nắm các nội dung về môi trường đới nóng( Môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường xích đạo ẩm)- Kĩ năng phân biệt các loại biểu đồ nhiệt ẩm, các kiểu rừng. Tuần 1; 2 tháng 11 năm 2011Đ/ c HườngLớp 8Phần địa lí châu á:-Bài 17: Hiệp hội các nước ASEAN.Phần địa lí Việt nam:-Bài 23: Vị trí địa lí.....-Bài 24: Vùng biển Việt Nam-Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt nam..-Bài 26: Đặc điểm tài nguyên KSVN-Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam-Bài 30: Đặc điểm khí hậu Việt Nam-Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta.-B33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam-Bài 34: Các hệ thống sông lớn...-Bài 37: Đặc điểm sinh vật...-Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.Các miền địa lí tự nhiên Ôn tập , viết bàiTừ tuần 3 tháng 11 năm 2011đến hết tuần 2 tháng 1 năm 2012Đ/ c HườngLưu ý: - Nội dung SGK phải yêu cầu học sinh nắm vững. - Tăng cường các kiến thức mở rộng và nâng cao. - Tập trung rèn luyện các kĩ năng biểu đồ: + Hs biết lựa chọn loại biểu đồ phù hợp. + Có kĩ năng vẽ biểu đồ tốt ( Lưu ý biểu đồ miền, biểu đồ kết hợp, biểu đồ nhiều đường, nhiều hình tròn...) + Kĩ năng nhận xét, phân tích biểu đồ.Sau mỗi chủ đề, chủ điểm, cần cho học sinh viết bài với nội dung và thời gian phù hợp. ý kiến của ban giám hiệuNgười lập kế hoạchTrần Thị TưKế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏiMôn địa lí

Nội dung
KÕ ho¹ch båi d­ìng häc sinh giái

KÕ ho¹ch båi d­ìng häc sinh giái

M«n ®Þa lÝ 8

Líp

Néi dung ( Bµi)

Thêi gian thùc hiÖn

Gi¸o viªn phô tr¸ch

Ghi chó

Líp 6

-B1: VÞ trÝ, h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc cña tr¸i ®Êt

-B2: TØ lÖ b¶n ®å.

-B4: Ph­¬ng h­íng trªn b¶n ®å, kinh ®é, vÜ ®é vµ to¹ ®é ®Þa lÝ.

-B7: Sù vËn ®éng tù quay quanh trôc vµ c¸c hÖ qu¶.

-B8: Sù vËn ®éng tù quay quanh mÆt trêi vµ c¸c hÖ qu¶.

-B9: HiÖn t­îng ngµy ®ªm dµi ng¾n theo mïa.

-B10: CÊu t¹o bªn trong cña tr¸i ®Êt.

-B12: T¸c ®éng cña néi-ngo¹i lùc lªn bÒ mÆt tr¸i ®Êt.

-B13,14: §Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt.

-B15: C¸c má kho¸ng s¶n.

-B17: Líp vá khÝ.

-B18: Thêi tiÕt, khÝ hËu vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ.

-B19: KhÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i ®Êt

-B20: H¬i n­íc trong kh«ng khÝ...

-B22: C¸c ®íi khÝ hËu trªn tr¸i ®Êt.

-B23: S«ng vµ hå.

-B24: BiÓn vµ ®¹i d­¬ng.

-B26: §Êt- c¸c nh©n tè h×nh thµnh ®Êt.

-B27: Líp vá sinh vËt.

Th¸ng 9 vµ th¸ng 10 n¨m 2011.

§/ c Mai

-D¹y kÜ

Líp 7

-N¾m c¸c néi dung vÒ m«i tr­êng ®íi nãng( M«i tr­êng nhiÖt ®íi, m«i tr­êng nhiÖt ®íi giã mïa, m«i tr­êng xÝch ®¹o Èm)

- KÜ n¨ng ph©n biÖt c¸c lo¹i biÓu ®å nhiÖt Èm, c¸c kiÓu rõng.

TuÇn 1; 2 th¸ng 11 n¨m 2011

§/ c H­êng

Líp 8

PhÇn ®Þa lÝ ch©u ¸:

-Bµi 17: HiÖp héi c¸c n­íc ASEAN.

PhÇn ®Þa lÝ ViÖt nam:

-Bµi 23: VÞ trÝ ®Þa lÝ.....

-Bµi 24: Vïng biÓn ViÖt Nam

-Bµi 25: LÞch sö ph¸t triÓn cña tù nhiªn ViÖt nam..

-Bµi 26: §Æc ®iÓm tµi nguyªn KSVN

-Bµi 28: §Æc ®iÓm ®Þa h×nh ViÖt Nam

-Bµi 30: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam

-Bµi 32: C¸c mïa khÝ hËu vµ thêi tiÕt cña n­íc ta.

-B33: §Æc ®iÓm s«ng ngßi ViÖt Nam

-Bµi 34: C¸c hÖ thèng s«ng lín...

-Bµi 37: §Æc ®iÓm sinh vËt...

-Bµi 39: §Æc ®iÓm chung cña tù nhiªn ViÖt Nam.

C¸c miÒn ®Þa lÝ tù nhiªn

¤n tËp , viÕt bµi

Tõ tuÇn 3 th¸ng 11 n¨m 2011

®Õn hÕt tuÇn 2 th¸ng 1 n¨m 2012

§/ c H­êng

L­u ý:

- Néi dung SGK ph¶i yªu cÇu häc sinh n¾m v÷ng.

- T¨ng c­êng c¸c kiÕn thøc më réng vµ n©ng cao.

- TËp trung rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng biÓu ®å:

+ Hs biÕt lùa chän lo¹i biÓu ®å phï hîp.

+ Cã kÜ n¨ng vÏ biÓu ®å tèt ( L­u ý biÓu ®å miÒn, biÓu ®å kÕt hîp, biÓu ®å nhiÒu ®­êng, nhiÒu h×nh trßn...)

+ KÜ n¨ng nhËn xÐt, ph©n tÝch biÓu ®å.

Sau mçi chñ ®Ò, chñ ®iÓm, cÇn cho häc sinh viÕt bµi víi néi dung vµ thêi gian phï hîp.

ý kiÕn cña ban gi¸m hiÖu

Ng­êi lËp kÕ ho¹ch

TrÇn ThÞ T­

KÕ ho¹ch båi d­ìng häc sinh giái

M«n ®Þa lÝ 9

Líp

Néi dung ( Bµi)

Thêi gian thùc hiÖn

Gi¸o viªn phô tr¸ch

Ghi chó

Líp 6

Líp 7

Líp 8

§· häc khi «n thi HSG

Líp 8

§ / c T­ + H­êng + Mai (¤n tËp , hÖ thèng)

Líp 9

§Þa lÝ d©n c­

- D©n sè vµ gia t¨ng d©n sè

- Lao ®éng, viÖc lµm vµ chÊt l­îng cuéc sèng.

§Þa lÝ kinh tÕ

- §Þa lÝ ngµnh N«ng- L©m- Ng­ nghiÖp.

- §Þa lÝ ngµnh C«ng nghiÖp

- §Þa lÝ ngµnh DÞch vô: DÞch vô; Giao th«ng vËn t¶i; B­u chÝnh viÔn th«ng; Th­¬ng m¹i vµ du lÞch

§Þa lÝ kinh tÕ vïng:

- Trung du vµ MiÒn nói B¾c Bé

- §ång b»ng S«ng Hång.

- B¾c trung bé

- Duyªn h¶i Nam trung bé

- T©y Nguyªn

- §«ng Nam Bé

¤n tËp, hÖ thèng, viÕt bµi vµ c¸c néi dung kh¸c

Th¸ng 9 n¨m 2011

Th¸ng 10 + 11 n¨m 2011

(3 buæi )

(2 buæi)

(5 buæi)

Th¸ng 11+ 12 N¨m 2011

(Mçi vïng «n tËp tèi thiÓu3 buæi)

Th¸ng 1 n¨m 2012

§/ c T­

§/ c H­êng+ Mai

( Sè buæi d¹y tèi thiÓu)

Tuú thuéc vµo thêi gian thi mµ h­íng dÉn hs c¸c néi dung phï hîp

L­u ý:

- Néi dung SGK ph¶i yªu cÇu häc sinh n¾m v÷ng, ®Æc biÖt lµ kiÕn thøc líp 9.

- T¨ng c­êng c¸c kiÕn thøc më réng vµ n©ng cao.

- TËp trung rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng biÓu ®å:

+ Hs biÕt lùa chän lo¹i biÓu ®å phï hîp.

+ Cã kÜ n¨ng vÏ biÓu ®å tèt ( L­u ý biÓu ®å miÒn, biÓu ®å kÕt hîp, biÓu ®å nhiÒu ®­êng, nhiÒu h×nh trßn...)

+ KÜ n¨ng nhËn xÐt, ph©n tÝch biÓu ®å.

Sau mçi chñ ®Ò, chñ ®iÓm nhÊt lµ tõ sau th¸ng 12 n¨m 2011 cÇn t¨ng c­êng cho häc sinh viÕt bµi víi néi dung vµ thêi gian phï hîp.

Gi¸o viªn d¹y cÇn kÕt hîp chÆt chÏ, thèng nhÊt vµ bæ sung cho nhau nh»m ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao nhÊt.

ý kiÕn cña ban gi¸m hiÖu

Ng­êi lËp kÕ ho¹ch

TrÇn ThÞ T­

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang