Tài liệu

Kế hoạch bồi dưỡng HSG Địa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 779     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Kế hoạch bồi dưỡng HSG Địa - tài liệu, sách iDoc.VnKế hoạch bồi dưỡng HSG Địa,Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏiMôn địa lí 8LớpNội dung ( Bài)Thời gian thực hiệnGiáo viên phụ tráchGhi chúLớp 6 -B1: Vị trí,…
KÕ ho¹ch båi dìng häc sinh giái
M«n ®Þa lÝ 8
Líp Néi dung ( Bµi) Thêi gian
thùc hiÖn
Gi¸o
viªn phô
tr¸ch
Ghi chó
Líp 6
-B1: VÞ trÝ, h×nh d¹ng vµ kÝch thíc
cña tr¸i ®Êt
-B2: TØ lÖ b¶n ®å.
-B4: Ph¬ng híng trªn b¶n ®å,
kinh ®é, vÜ ®é vµ to¹ ®é ®Þa lÝ.
-B7: Sù vËn ®éng tù quay quanh
trôc vµ c¸c hÖ qu¶.
-B8: Sù vËn ®éng tù quay quanh
mÆt trêi vµ c¸c hÖ qu¶.
-B9: HiÖn tîng ngµy ®ªm dµi
ng¾n theo mïa.
-B10: CÊu t¹o bªn trong cña tr¸i
®Êt.
-B12: T¸c ®éng cña néi-ngo¹i lùc
lªn bÒ mÆt tr¸i ®Êt.
-B13,14: §Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt.
-B15: C¸c má kho¸ng s¶n.
-B17: Líp vá khÝ.
-B18: Thêi tiÕt, khÝ hËu vµ nhiÖt
®é kh«ng khÝ.
-B19: KhÝ ¸p vµ giã trªn tr¸i ®Êt
-B20: H¬i níc trong kh«ng khÝ...
-B22: C¸c ®íi khÝ hËu trªn tr¸i
®Êt.
-B23: S«ng vµ hå.
Th¸ng 9 vµ
th¸ng 10
n¨m 2011.
§/ c Mai
-D¹y kÜ
-B24: BiÓn vµ ®¹i d¬ng.
-B26: §Êt- c¸c nh©n tè h×nh thµnh
®Êt.
-B27: Líp vá sinh vËt.
Líp 7
-N¾m c¸c néi dung vÒ m«i trêng
®íi nãng( M«i trêng nhiÖt ®íi,
m«i trêng nhiÖt ®íi giã mïa, m«i
trêng xÝch ®¹o Èm)
- KÜ n¨ng ph©n biÖt c¸c lo¹i biÓu
®å nhiÖt Èm, c¸c kiÓu rõng.
TuÇn 1; 2
th¸ng 11
n¨m 2011
§/ c H-
êng
Líp 8
PhÇn ®Þa lÝ ch©u ¸:
-Bµi 17: HiÖp héi c¸c níc ASEAN.
PhÇn ®Þa lÝ ViÖt nam:
-Bµi 23: VÞ trÝ ®Þa lÝ.....
-Bµi 24: Vïng biÓn ViÖt Nam
-Bµi 25: LÞch sö ph¸t triÓn cña tù
nhiªn ViÖt nam..
-Bµi 26: §Æc ®iÓm tµi nguyªn KSVN
-Bµi 28: §Æc ®iÓm ®Þa h×nh ViÖt
Nam
-Bµi 30: §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam
-Bµi 32: C¸c mïa khÝ hËu vµ thêi tiÕt
cña níc ta.
-B33: §Æc ®iÓm s«ng ngßi ViÖt Nam
-Bµi 34: C¸c hÖ thèng s«ng lín...
-Bµi 37: §Æc ®iÓm sinh vËt...
-Bµi 39: §Æc ®iÓm chung cña tù
nhiªn ViÖt Nam.
Tõ tuÇn
3 th¸ng
11 n¨m
2011
®Õn hÕt
tuÇn 2
th¸ng 1
n¨m
2012
§/ c H-
êng
Liên hệ quảng cáo

C¸c miÒn ®Þa lÝ tù nhiªn
¤n tËp , viÕt bµi
Lu ý:
- Néi dung SGK ph¶i yªu cÇu häc sinh n¾m v÷ng.
- T¨ng cêng c¸c kiÕn thøc më réng vµ n©ng cao.
- TËp trung rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng biÓu ®å:
+ Hs biÕt lùa chän lo¹i biÓu ®å phï hîp.
+ Cã kÜ n¨ng vÏ biÓu ®å tèt ( Lu ý biÓu ®å miÒn, biÓu ®å kÕt hîp, biÓu ®å
nhiÒu ®êng, nhiÒu h×nh trßn...)
+ KÜ n¨ng nhËn xÐt, ph©n tÝch biÓu ®å.
- Sau mçi chñ ®Ò, chñ ®iÓm, cÇn cho häc sinh viÕt bµi víi néi dung vµ thêi
gian phï hîp.
ý kiÕn cña ban gi¸m hiÖu Ngêi lËp kÕ ho¹ch
TrÇn ThÞ T
KÕ ho¹ch båi dìng häc sinh giái
M«n ®Þa lÝ 9
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Kế hoạch bồi dưỡng HSG Địa

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏiMôn địa lí 8LớpNội dung ( Bài)Thời gian thực hiệnGiáo viên phụ tráchGhi chúLớp 6 -B1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất-B2: Tỉ lệ bản đồ.-B4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí.-B7: Sự vận động tự quay quanh trục và các hệ quả.-B8: Sự vận động tự quay quanh mặt trời và các hệ quả.-B9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.-B10: Cấu tạo bên trong của trái đất.-B12: Tác động của nội-ngoại lực lên bề mặt trái đất.-B13,14: Địa hình bề mặt trái đất.-B15: Các mỏ khoáng sản.-B17: Lớp vỏ khí.-B18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.-B19: Khí áp và gió trên trái đất-B20: Hơi nước trong không khí...-B22: Các đới khí hậu trên trái đất.-B23: Sông và hồ.-B24: Biển và đại dương.-B26: Đất- các nhân tố hình thành đất.-B27: Lớp vỏ sinh vật.Tháng 9 và tháng 10 năm 2011.Đ/ c Mai -Dạy kĩLớp 7-Nắm các nội dung về môi trường đới nóng( Môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường xích đạo ẩm)- Kĩ năng phân biệt các loại biểu đồ nhiệt ẩm, các kiểu rừng. Tuần 1; 2 tháng 11 năm 2011Đ/ c HườngLớp 8Phần địa lí châu á:-Bài 17: Hiệp hội các nước ASEAN.Phần địa lí Việt nam:-Bài 23: Vị trí địa lí.....-Bài 24: Vùng biển Việt Nam-Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt nam..-Bài 26: Đặc điểm tài nguyên KSVN-Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam-Bài 30: Đặc điểm khí hậu Việt Nam-Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết của nước ta.-B33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam-Bài 34: Các hệ thống sông lớn...-Bài 37: Đặc điểm sinh vật...-Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.Các miền địa lí tự nhiên Ôn tập , viết bàiTừ tuần 3 tháng 11 năm 2011đến hết tuần 2 tháng 1 năm 2012Đ/ c HườngLưu ý: - Nội dung SGK phải yêu cầu học sinh nắm vững. - Tăng cường các kiến thức mở rộng và nâng cao. - Tập trung rèn luyện các kĩ năng biểu đồ: + Hs biết lựa chọn loại biểu đồ phù hợp. + Có kĩ năng vẽ biểu đồ tốt ( Lưu ý biểu đồ miền, biểu đồ kết hợp, biểu đồ nhiều đường, nhiều hình tròn...) + Kĩ năng nhận xét, phân tích biểu đồ.Sau mỗi chủ đề, chủ điểm, cần cho học sinh viết bài với nội dung và thời gian phù hợp. ý kiến của ban giám hiệuNgười lập kế hoạchTrần Thị TưKế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏiMôn địa lí

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 779     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 161563
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 262 Lượt xem: 112969
Có thể bạn quan tâm