Tài liệu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHỮ ĐẸP KHỐI 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 408     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHỮ ĐẸP KHỐI 4 - tài liệu, sách iDoc.VnKẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VIẾT CHỮ ĐẸP KHỐI 4Năm học 2011 - 20121. Danh sách học sinh:STTHọ và tênLỚP GHI CHÚ 12
KEÁ HOAÏCH BOÀI DÖÔÕNG VIEÁT CHÖÕ ÑEÏP KHOÁI 4
Naêm hoïc 2011 - 2012
1. Danh saùch hoïc sinh:
STT Hoï vaø teân LÔÙP GHI CHUÙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2. Keá hoaïch boài döôõng:
Thaùng 9 :
- Trieån khai quy ñònh taäp vôû ñeán hoïc sinh vaø PHHS (soá vôû, maøu möïc, maøu
bao taäp, daùn nhaõn,…).
- Khaûo saùt chöõ vieát cuûa hoïc sinh trong lôùp, khoái mình phuï traùch.
- Höôùng daãn laïi caùch trình baøy taäp vôû theo töøng moân hoïc.
- Theo doõi, kieåm tra, ñaùnh giaù xeáp loaïi vôû saïch chöõ ñeïp. Choïn ñoäi tuyeån
trong lôùp.
Thaùng 10 :
- Thoâng baùo vaø phoái hôïp vôùi phuï huynh cuøng boài döôõng vieát chöõ ñeïp cho
con em mình.
- Toå chöùc thi vieát chöõ ñeïp, choïn ñoäi tuyeån trong khoái vaø ñi vaøo boài döôõng.
- Thoáng nhaát leân keá hoaïch boài döôõng (phaân coâng phuï traùch, theo doõi, naém
baét söï tieán boä cuûa hoïc sinh).
- Höôùng daãn laïi kyõ thuaät reøn vieát, caùch söûa sai saùng taïo vaø naém laïi quy
ñònh chöõ vieát trong tröôøng tieåu hoïc.
Thaùng 11 :
- Duy trì phong traøo reøn vieát. Taäp trung boài döôõng nhieàu trong tieát chính taû,
tieát reøn vieát.
- Giôùi thieäu moät soá baøi vieát ñeïp cho hoïc sinh hoïc taäp.
- Chuù troïng vieäc giöõ vôû saïch trong muøa khoâ, phaûi coù khaên tay ñeå keâ tay khi
vieát.
- Tham gia thi vieát chöõ ñeïp voøng tröôøng
Thaùng 12 :
- Duy trì vieát buùt maøi, maøu möïc tím töôi.
- Nhaân roäng phong traøo vieát chöõ ñeïp, choïn hoïc sinh tham gia trong ñoäi
tuyeån ñoâng hôn.
- Thi vieát chöõ ñeïp voøng thò xaõ .
Thaùng 1+2 :
- Thöôøng xuyeân giaùo duïc hoïc sinh coù yù thöùc giöõ vôû saïch, vieát chöõ ñeïp.
- Giöõ gìn boä vôû caån thaän.
- Tuyeân döông, giôùi thieäu göông ñieån hình vieát chöõ ñeïp trong khoái.
Thaùng 3
- Kieåm tra thöôøng xuyeân vieäc reøn vieát chöõ ñeïp trong khoái.
- Tieáp tuïc boài döôõng, nhaän xeùt, ñaùnh giaù, xeáp loaïi vôû saïch - chöõ ñeïp, tuyeân
döông hoïc sinh vieát ñeïp.
Thaùng 4 + 5 .
- Boài döôõng cho hoïc sinh kyõ naêng vieát ñeïp, nhanh, saùng taïo.
- Giôùi thieäu baøi vieát trong khoái, tröôøng.
- Ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän phong traøo reøn chöõ - giöõ vôû qua moät naêm
thöïc hieän.
DUYỆT CỦA BGH TỔ TRƯỞNG
Đ Lâm B ch Ng c
Đi u ch nh kế ho ch
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHỮ ĐẸP KHỐI 4
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VIẾT CHỮ ĐẸP KHỐI 4Năm học 2011 - 20121. Danh sách học sinh:STTHọ và tênLỚP GHI CHÚ 12345678910111213141516171819202. Kế hoạch bồi dưỡng:Tháng 9: Triển khai quy định tập vở đến học sinh và PHHS (số vở, màu mực, màu bao tập, dán nhãn,…).- Khảo sát chữ viết của học sinh trong lớp, khối mình phụ trách.- Hướng dẫn lại cách trình bày tập vở theo từng môn học.- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá xếp loại vở sạch chữ đẹp. Chọn đội tuyển trong lớp.Tháng 10:Thông báo và phối hợp với phụ huynh cùng bồi dưỡng viết chữ đẹp cho con em mình.- Tổ chức thi viết chữ đẹp, chọn đội tuyển trong khối và đi vào bồi dưỡng.- Thống nhất lên kế hoạch bồi dưỡng (phân công phụ trách, theo dõi, nắm bắt sự tiến bộ của học sinh).Hướng dẫn lại kỹ thuật rèn viết, cách sửa sai sáng tạo và nắm lại quy định chữ viết trong trường tiểu học.Tháng 11: - Duy trì phong trào rèn viết. Tập trung bồi dưỡng nhiều trong tiết chính tả, tiết rèn viết.- Giới thiệu một số bài viết đẹp cho học sinh học tập.- Chú trọng việc giữ vở sạch trong mùa khô, phải có khăn tay để kê tay khi viết.- Tham gia thi viết chữ đẹp vòng trườngTháng 12: - Duy trì viết bút mài, màu mực tím tươi.- Nhân rộng phong trào viết chữ đẹp, chọn học sinh tham gia trong đội tuyển đông hơn.- Thi viết chữ đẹp vòng thị xã .Tháng 1+2: Thường xuyên giáo dục học sinh có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp. Giữ gìn bộ vở cẩn thận.- Tuyên dương, giới thiệu gương điển hình viết chữ đẹp trong khối.Tháng 3- Kiểm tra thường xuyên việc rèn viết chữ đẹp trong khối.- Tiếp tục bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xếp loại vở sạch - chữ đẹp, tuyên dương học sinh viết đẹp.Tháng 4 + 5.- Bồi dưỡng cho học sinh kỹ năng viết đẹp, nhanh, sáng tạo.- Giới thiệu bài viết trong khối, trường.- Đánh giá kết quả thực hiện phong trào rèn chữ - giữ vở qua một nămthực hiện. DUYỆT CỦA BGH TỔ TRƯỞNG Đỗ Lâm Bạch NgọcĐiều chỉnh kế hoạch
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 408     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 68 Lượt xem: 166009
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 313 Lượt xem: 117241
Có thể bạn quan tâm