Tài liệu

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1075     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học - tài liệu, sách iDoc.VnHướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học PGS.TS.Trần Kim Dung Đề cương cần thể hiện được: - Đề tài nghiên c
Höôùng daãn vieát ñeà cöông nghieân cöùu khoa
hoïc/
luaän vaên toát nghieäp
PGS. TS. Traàn Kim Dung
Tel: 091959 1003
Email: ttkd@hcm.fpt.vn
Muïc ñích:
Ñeàông caàn theå hieän ñöôïc:
Ñeà taøi nghieân cöùu thuù vò vaø hôïp lyù;
Hoïc vieân coù khaû naêng hoaøn thaønh toát nghieân cöùu.
Thoâng thöôøng, chæ caàn ñoïc phaàn môû ñaàu cuûa 1 nghieân cöùu khoa hoïc laø ñaõ
coù theå ñaùnh giaù ñöôïc trình ñoä cuûa ngöôøi vieát, vì vaäy hoïc vieân caàn ñaàu tö
thôøi gian thích ñaùng cho phaàn môû ñaàu.
Cc noäi dung trong nghieân cöùu:
1. Teân ñeà ti . Caøng cuï theå caøng toát.
2. Phaàn môû ñaàu:
2.1 Giôùi thieäu lyù do chn ñeà ti: Tính chaát hôïp lyù cuûa nghieân cöùu, neâu
roõ yù nghóa cuûa vieäc giaûi quyeát vaán ñeà noùi chung, ñoái vôùi toå chöùc/doanh
nghieäp vaø ñoái vôùi caù nhaân hoïc vieân noùi rieâng.
2.2 Vaán ñ seõ ñöôïc nghieân cöùu. Caàn xaùc ñònh roõ vaán ñeà phaûi giaûi
quyeát ñöôïc trong nghieân cöùu. Vaán ñeà nghieân cöùu caàn coù caùi nhìn roäng raõi
nhöng phaûi öùng duïng trong 1 lónh vöïc raát cuï theå. Vaán ñeà nghieân cöùu khoâng
ñöôïc giôùi haïn trong vieäc moâ taû hay baùo caùo tình huoáng maø baét buoäc phaûi
ñöôïc nghieân cöùu treân cô sôû caùc thoâng tin maø hoïc vieân coù ñöôïc vôùi söï pheâ
phaùn, ñaùnh giaù nghieâm khaéc roõ raøng. Trong nghieân cöùu, hoïc vieân caàn chæ roõ
vaán ñeà nghieân cöùu ngay töø ñaàu vaø phaûi lyù giaûi ñöôïc chuùng.
Vieäc xaùc ñònh vaán ñeà nghieân cöuù coù theå baét nguoàn töø nhöõng ñieåm chöa
hoaøn chænh, chöa giaûi quyeát ñöôïc trong lyù thuyeát vaø/hoaëc nhöõng ñieåm nhöùc
nhoái trong thöïc tieãn aùp duïng hieän nay noùi chung, taïi coâng ty/ñôn vò hoïc vieân ñang
laøm vieäc noùi rieâng. Ví duï, trong ñeà taøi, phaûi chæ ra ñöôïc nhöõng yeáu keùm gì
bieåu hieän roõ reät trong QTNNL cuûa ñôn vò (ví duï giaû ñònh) nhö caùn boä nhaân vieân
1
thôø ô khoâng quan taâm ñoái vôùi chaát löôïng saûn phaåm; ñeán hoaït ñoäng, uy tín cuûa
coâng ty, chaát löôïng tuyeån duïng thaáp, tyû leä ng vieäc trong soá caùn boä coù
naêng löïc cao, baát bình veà phaân phoái tieàn löông, thu nhaäp, naêng suaát lao ñoäng
giaûm suùt,v.v…(neáu coù soá lieäu minh hoaï cuï theå caøng toát). Phaàn naøy caàn lyù
giaûi roõ raøng cho caâu hoûi: vì sao Qy choïn ñ ti naøy, Qy vò ñ
nhaän thy nõng bt oån, Qy coù nhöõng traên trôû,ùc xc gì
vaø thöïc söï muoán quan taâm ñn vieäc caàn giaûi quyt ñöôïc ci gì
nhaát? Taïi sao nhöõng baát oån ñoù coøn toàn taïi? Nguyn nhn? Nu
giaûi quyeát ñöôïc caùc vn ñ ñoù thì seõ c ích ïi gì cho coâng ty vaø
coù theå ñoùng goùp theâm cho lyù lun?
Ñeå thöïc hieän ñöôïc vaán ñeà nghieân cöùu naøy, caàn traû lôøi nhöõng caâu hoûi gì
(research questions)?
Ví duï, caâu hoûi nghieân cöùu cho ñeà taøi AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MÖÙC ÑOÄ THOÛA
MAÕN VÔÙI COÂNG VIEÄC ÑEÁN YÙ THÖÙC GAÉN KEÁT TOÅ CHÖÙC laø “Möùc ñoä
thoûa maõn vôùi caùc yeáu toá thaønh phaàn cuûa coâng vieäc coù aûnh höôûng nhö theá
naøo ñeán möùc ñoä gaén keát toå chöùc”?
Ñeå traû lôøi cho caâu hoûi nghieân cöùu, caàn coù nhöõng caâu hoûi höôùng daãn. Ví duï,
vôùi ñeà taøi treân, coù theå tham khaûo nhöõng caâu hoûi höôùng daãn sau:
Moâ hình lyù thuyeát naøo seõ ñöôïc löïa choïn ñeå nghieân cöùu? Thang ño no
neân choïn löïa ñeå söû duïng trong nghieân cöùu?
Nhaân vieân coù thoûa maõn khi ñi laøm khoâng? Nguyeân nhaân? Coù hay
khoâng söï khaùc bieät veà möùc ñoä thoûa maõn cuûa nhaân vieân theo giôùi tính,
tuoåi taùc, trình ñoä, thaâm nieân hay caáp baäc trong coâng ty? So saùnh vôùi keát
quaû nghieân cöùu tröôùc ñoù?
YÙ thöùc gaén keát ñoái vôùi toå chöùc cuûa nhaân vieân coù cao khoâng?
Nguyeân nhaân? Coù hay khoâng söï khaùc bieät veà yÙ thöùc gaén keát ñoái vôùi
toå chöùc cuûa nhaân vieân theo giôùi tính, tuoåi taùc, trình ñoä, thaâm nieân hay
caáp baäc trong coâng ty? So saùnh vôùi keát quaû nghieân cöùu tröôùc ñoù?
Nhöõng giaûi phaùp naøo caàn taäp trung thöïc hieän ñeå coù theå naâng cao yù
thöùc gaén keát toå chöùc cuûa nhaân vieân?
Nhöõng giaûi phaùp naøo caàn taäp trung thöïc hieän ñeå coù theå naâng cao möùc
ñoä thoûa maõn trong coâng vieäc cho nhaân vieân trong ñieàu kieän caùc nguoàn
löïc coù giôùi haïn?
Ngöôøi ñoïc coù theå ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä hieåu bieát vaø kieán thöùc cô sôû cuûa
hoïc vieân thoâng qua phaàn xaùc ñònh vaán ñeà.
2.3 Muïc ñích
2
Caàn ñaït ñöôïc muïc ñích gì trong nghin cöùu? Nhöõng nhieäm vuï chính naøo
nghieân cöùu caàn thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích naøy?
Ví duï ñeà taøi: “Aûnh höôûng cuûa phaåm chaát lnh ño ñeán cam keát toå
chöùc”
Thoâng qua 1 cuoäc khaûo saùt vôùi khoaûng 300 nhaân vieân ñang laøm vieäc toaøn
thôøi gian trong caùc toå chöùc, doanh nghieäp treân ñòa baøn TP HCM, ñeà taøi nghieân
cöùu ñöôïc thöïc hieän nhaèm:
Xaùc ñònh nhöõng phaåm chaát laõnh ñaïo ñöôïc ghi nhaän trong caùc giaùm ñoác
ñieàu haønh cuûa ngöôøi Vieät Nam.
Ño löôøng aûnh höôûng cuûa phaåm chaát laõnh ñaïo ñeán uy tín laõnh ñaïo.
Ño löôøng aûnh höôûng cuûa uy tín laõnh ñaïo ñeán möùc ñoä thoûa maõn trong
coâng vieäc cuûa nhaân vieân.
Ño löôøng aûnh höôûng cuûa uy tín laõnh ñaïo ñeán cam keát toå chöùc cuûa
nhaân vieân.
2.4 Phaïm vi vaø giôùi haïn nghin cöùu. Xaùc ñònh roõ lónh vöïc nghieân cöùu
trong ñeà taøi, nhöõng gì seõ ñöôïc theå hieän trong nghieân cöùu vaø nhöõng gì seõ
khoâng ñöa vaøo trong nghieân cöùu.
VD vôùi ñeà taøi: xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo CBQL du lòch
treân ñòa baøn TP HCM
Giôùi haïn veà ñoái töôïng doanh nghieäp khaûo saùt trong nghieân cöùu:
Du lòch treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh laø heä thoáng môû thu huùt söï tham gia
cuûa nhieàu toå chöùc, doanh nghieäp thuoäc Trung öông hoaëc caùc tænh khaùc
quaûn lyù. Hoaït ñoäng du lòch raát ña daïng trong caùc lónh vöïc löu truù, löõ
haønh, vaän chuyeån, vui chôi giaûi trí, nghieân cöùu, v.v… Caên cöù vaøo giôùi
haïn veà thôøi gian vkinh phí thöïc hieän ñeà taøi, nghieân cöùu naøy seõ taäp
trung nghieân cöùu, khaûo saùt caùc doanh nghieäp Du lòch trong hai lónh vöïc
ñöôïc Sôû Du lòch öu tieân nghieân cöùu tröôùc trong giai ñoaïn hieän nay llöõ
haønh (bao goàm caû noäi ñòa vaø quoác teá); löu truù (bao goàm caùc khaùch
saïn ñaõ ñöôïc xeáp haïng “sao”).
Giôùi haïn veà ñoái töôïng nhaân söï khaûo saùt trong nghieân cöùu:
3
Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học
Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học PGS.TS.Trần Kim Dung Đề cương cần thể hiện được: - Đề tài nghiên cứu thú vị hợp lý  - Học vien có khả năng hoàn thành tốt đề cương nghiên cứu ...
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm