Tài liệu

Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5093     Tải về: 41     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 37
Tài liệu Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003 - tài liệu, sách iDoc.VnHướng dẫn thực hành MS- Excel 2003
H ng d n th c hành MS- Excel 2003ướ Giáo viên: Vũ Th Khanhế
BÀI 1. GI I THI U C A S CH NG TRÌNH, QU N LÝ T P ƯƠ
TIN, NH P,NH TOÁN VÀ TRÌNH BÀY B NG TÍNH
1. C a s ch ng trình ươ
- Microsoft Excel m t ph n m m đ c thi t k đ nh p, tính toán các b ng s ượ ế ế
li u b ng các công c hàm s và công th c. Cnh tính linh ho t trong tính toán c a Excel
làm nên s khác bi t c b n gi a các b ng tính đ c thi t k trên Excel so v i các b ng ơ ượ ế ế
tính đ c thi t k trên Word.ượ ế ế
- V i m c đích t o các t p tin n i dung các b ng s li u nên ngay t đ u
n hình giao di n c a Excel đã đ c thi t k d i d ng các b ng bao g m c t và hàng. ượ ế ế ướ
- Tên c a t p tin Excel luôn đ c m c đ nhBook 1 (2,3,…) ượ
- M t Book bao g m 255 Sheet (b ng tính), các Sheet đ c đ t tên t Sheet 1 đ n Sheet ượ ế
255. Thông th ng khi cài đ t ch ng trình h th ng s đ hi n th m c đ nh trên nườ ươ
hình 3 Sheet, đ thêm các Sheet ta cn t menu Insert\ Worksheet.
- M t Sheet bao g m:
256 C t : Các c t đ c hi u theo b ng ch cái t A đ n IV ượ ế
65536 Hàng (ng): Các hàng đ c đánh s t 1 đ n 65536ượ ế
- Giao c a C t Hàng trong b ng g i là Ô
+ Ô đ cc đ nh b ng đ a ch Ô, đ a ch ô cho bi t v trí c a ô trên b ngượ ế
+ Đ a ch Ô đ cc đ nh b ng ượ hi u c a c t và s th t c a hàng ứ ự .
Vd: Ô A1: C t A
Hàng 1
2. Qu n lý t p tin (Xem ch ng trình Word c b n)ươ ơ
Ph n c b n ơ - 1 -
H1. Mt góc màn hình giao din ca chương trình
D li u đ c nh p ượ
vào các ô c a b ng
Ký hi u c t
S TT c a hàng
Thanh công th c
H ng d n th c hành MS- Excel 2003ướ Giáo viên: Vũ Th Khanhế
3. Nh p Dl và Tính toán trong b ng tính
a. Nh p D li u
- D li u trong Excel đ c nh p vào các ô c a B ng. Đ nh p Dl vào ô nào ta kích chu t ư
o ô đó và nh p t bàn phím.
- Có hai lo i DL:
+ Dl d ng s (Number) : Luôn đ c m c đ nh căn bên l ph i c a ô. Bao g m các lo iượ
DL sau: S , Ngày tng, Ti n t ,…Vd:
+ Dl d ng ch (Text) : Ln m c đ nh cănn l trái c a ô. Vd:
* Cy:
N u Dl d ng s (Number) b nh p sai quy c c a h th ng thì ch ng trình s tế ư ươ
chuy n v đ nh d ng ch (Text), khi đó ta s không th th c hi n đ c các phép toán s h c. ư
Đ xem ho c thay đ i các quy c c a h th ng v nh p s li u ta vào ư Start \
Control Panel\ Regional and Language Options\Regional Options\Customize:
Numbers: Xem ho c thay đ i các quy c nh p s ư
Curency: Xem ho c thay đ i các quy c nh p ti n t ư
Date: Xem ho c thay đ i các quy c nh p ngày tháng ư
Time: Xem ho c thay đ i các quy c nh p gi ư
M t s s khác bi t gi a quy c m c đ nh c a máy tính trong h p tho i Regional ư
Options v i cách vi t thông th ng: ế ư
Lo i ký t Quy c trên máyư Các vi t thôngế
th ngườ
D u th p phân (Decimal Symbol) D u ch m (.) D u ph y (,)
D u phân cách gi a các nhóm s Trăm,
Ngàn, Tri u (Digit group Symbol)
D u ph y (,) D u ch m (.)
D u phân cách gi a các đ i s trong
Hàm (List separator)
D u ph y (,) D u ch m ph y (;)
Ngày tháng
Tháng/Ngày/Năm
(mm/dd/yy)
Ngày/Tháng/Năm
(dd/mm/yy)
Ta có th thay đ i các lo i ký t trên b ng cách xoá và nh p l i ký t vào các v trí t ng ng. ươ
b. Đánh s Th t t đ ng trong b ng tính Excel ứ ự ự
* C1:
- Nh p hai s đ u c a danh sách s TT vào hai ô li n k
- Bôi đen hai ô s đó
- Đ a tr chu t vào ư M c đi n c a ng bôi đen kéo
* C2:
- Nh p s b t đ u c a danh sách s TT
- B m Enter
Ph n c b n ơ - 2 -
M c đi n
H2. Đánh s TT t động
H ng d n th c hành MS- Excel 2003ướ Giáo viên: Vũ Th Khanhế
- Kích ho t l i ô s đó
- Đ a tr chu t vào m c đi nư
- B m gi Ctrl+ B m gi chu t vào đ n cu i danh sáchế
* C3:
- Nh p s b t đ u c a danh sách s TT
- B m Enter
- Kích ho t l i ô s đó
- Vào Edit\ Fill\ Series:
+ T i Series in: Ch n h ng đánh s TT ư
Rows: Đánh s TT trên Hàng
Columns: Đánh s TT trên c t
+ T i Step Value: Nh p giá tr nh y (công sai)
+ T i Stop Value: Nh p gtr d ng
c. Cácnh toán trong b ng tính
- M i phép tính trong b ng tính Excel luôn b t đ u b ng d u b ng (=) ho c d u c ng
(+)
- Khi tính toán Excel th ng dùng hai lo i công c nh toán sau:ườ
+ Các phép toán s h c (+,-, *, /,…)
+ Các hàm s
- M t s toán t tính toán và tn t sonh th ng ng trong Excel: ườ
+ Các toán t nh toán:
+ - * / % ^
C ng Tr Nhân Chia Ph n trăm Lu th a
+ Các toán t so sánh:
= <> > >= < <=
B ng Không b ng L n h n ơ L n h n ho c b ng ơ Nh
h nơ
Nh h n ho c ơ
b ng
4. Trình bày (đ nh d ng) b ng tính
a. Căn l , đ i Font, đ M u n n trong Ô
- Bôi đen các ô c n đ nh d ng
- Format\ Cells (Ctrl+1):
* Alignment: Căn l và xoay ch trong Ô
+ Horizontal: Ch n căn l theo chi u ngang c a ô
Ph n c b n ơ - 3 -
H3. Hp thoi đánh s TT t động
Ch n h ng đánh ướ
s TT t đ ng
Nh p gía tr d ng
Nh p b c nh y ướ
(công sai)
H4. Chn căn l & xoay Dl trong Ô
Ch n căn l theo
chi u ngang Ô
Ch n căn l theo
chi u d c Ô
B m kéo đ xoay ch
Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003
Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5093     Tải về: 41     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 409 Lượt xem: 128476
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1744 Lượt xem: 64192
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 741 Lượt xem: 58217
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 252 Lượt xem: 29328
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24924
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 293 Lượt xem: 24924
sách học excel 2003 Lượt tải: 334 Lượt xem: 24476
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 85 Lượt xem: 15977
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 65 Lượt xem: 13253
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 54 Lượt xem: 12834