Tài liệu

Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4222     Tải về: 36     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 37
Tài liệu Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003 - tài liệu, sách iDoc.VnHướng dẫn thực hành MS- Excel 2003,Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003
H ng d n th c hành MS- Excel 2003ướ Giáo viên: Vũ Th Khanhế
BÀI 1. GI I THI U C A S CH NG TRÌNH, QU N LÝ T P ƯƠ
TIN, NH P,NH TOÁN VÀ TRÌNH BÀY B NG TÍNH
1. C a s ch ng trình ươ
- Microsoft Excel m t ph n m m đ c thi t k đ nh p, tính toán các b ng s ượ ế ế
li u b ng các công c hàm s và công th c. Cnh tính linh ho t trong tính toán c a Excel
làm nên s khác bi t c b n gi a các b ng tính đ c thi t k trên Excel so v i các b ng ơ ượ ế ế
tính đ c thi t k trên Word.ượ ế ế
- V i m c đích t o các t p tin n i dung các b ng s li u nên ngay t đ u
n hình giao di n c a Excel đã đ c thi t k d i d ng các b ng bao g m c t và hàng. ượ ế ế ướ
- Tên c a t p tin Excel luôn đ c m c đ nhBook 1 (2,3,…) ượ
- M t Book bao g m 255 Sheet (b ng tính), các Sheet đ c đ t tên t Sheet 1 đ n Sheet ượ ế
255. Thông th ng khi cài đ t ch ng trình h th ng s đ hi n th m c đ nh trên nườ ươ
hình 3 Sheet, đ thêm các Sheet ta cn t menu Insert\ Worksheet.
- M t Sheet bao g m:
256 C t : Các c t đ c hi u theo b ng ch cái t A đ n IV ượ ế
65536 Hàng (ng): Các hàng đ c đánh s t 1 đ n 65536ượ ế
- Giao c a C t Hàng trong b ng g i là Ô
+ Ô đ cc đ nh b ng đ a ch Ô, đ a ch ô cho bi t v trí c a ô trên b ngượ ế
+ Đ a ch Ô đ cc đ nh b ng ượ hi u c a c t và s th t c a hàng ứ ự .
Vd: Ô A1: C t A
Hàng 1
2. Qu n lý t p tin (Xem ch ng trình Word c b n)ươ ơ
Ph n c b n ơ - 1 -
H1. Mt góc màn hình giao din ca chương trình
D li u đ c nh p ượ
vào các ô c a b ng
Ký hi u c t
S TT c a hàng
Thanh công th c
H ng d n th c hành MS- Excel 2003ướ Giáo viên: Vũ Th Khanhế
3. Nh p Dl và Tính toán trong b ng tính
a. Nh p D li u
- D li u trong Excel đ c nh p vào các ô c a B ng. Đ nh p Dl vào ô nào ta kích chu t ư
o ô đó và nh p t bàn phím.
- Có hai lo i DL:
+ Dl d ng s (Number) : Luôn đ c m c đ nh căn bên l ph i c a ô. Bao g m các lo iượ
DL sau: S , Ngày tng, Ti n t ,…Vd:
+ Dl d ng ch (Text) : Ln m c đ nh cănn l trái c a ô. Vd:
* Cy:
N u Dl d ng s (Number) b nh p sai quy c c a h th ng thì ch ng trình s tế ư ươ
chuy n v đ nh d ng ch (Text), khi đó ta s không th th c hi n đ c các phép toán s h c. ư
Đ xem ho c thay đ i các quy c c a h th ng v nh p s li u ta vào ư Start \
Control Panel\ Regional and Language Options\Regional Options\Customize:
Numbers: Xem ho c thay đ i các quy c nh p s ư
Curency: Xem ho c thay đ i các quy c nh p ti n t ư
Date: Xem ho c thay đ i các quy c nh p ngày tháng ư
Time: Xem ho c thay đ i các quy c nh p gi ư
M t s s khác bi t gi a quy c m c đ nh c a máy tính trong h p tho i Regional ư
Options v i cách vi t thông th ng: ế ư
Lo i ký t Quy c trên máyư Các vi t thôngế
th ngườ
D u th p phân (Decimal Symbol) D u ch m (.) D u ph y (,)
D u phân cách gi a các nhóm s Trăm,
Ngàn, Tri u (Digit group Symbol)
D u ph y (,) D u ch m (.)
D u phân cách gi a các đ i s trong
Hàm (List separator)
D u ph y (,) D u ch m ph y (;)
Ngày tháng
Tháng/Ngày/Năm
(mm/dd/yy)
Ngày/Tháng/Năm
(dd/mm/yy)
Ta có th thay đ i các lo i ký t trên b ng cách xoá và nh p l i ký t vào các v trí t ng ng. ươ
b. Đánh s Th t t đ ng trong b ng tính Excel ứ ự ự
* C1:
- Nh p hai s đ u c a danh sách s TT vào hai ô li n k
- Bôi đen hai ô s đó
- Đ a tr chu t vào ư M c đi n c a ng bôi đen kéo
* C2:
- Nh p s b t đ u c a danh sách s TT
- B m Enter
Ph n c b n ơ - 2 -
M c đi n
H2. Đánh s TT t động
H ng d n th c hành MS- Excel 2003ướ Giáo viên: Vũ Th Khanhế
- Kích ho t l i ô s đó
- Đ a tr chu t vào m c đi nư
- B m gi Ctrl+ B m gi chu t vào đ n cu i danh sáchế
* C3:
- Nh p s b t đ u c a danh sách s TT
- B m Enter
- Kích ho t l i ô s đó
- Vào Edit\ Fill\ Series:
+ T i Series in: Ch n h ng đánh s TT ư
Rows: Đánh s TT trên Hàng
Columns: Đánh s TT trên c t
+ T i Step Value: Nh p giá tr nh y (công sai)
+ T i Stop Value: Nh p gtr d ng
c. Cácnh toán trong b ng tính
- M i phép tính trong b ng tính Excel luôn b t đ u b ng d u b ng (=) ho c d u c ng
(+)
- Khi tính toán Excel th ng dùng hai lo i công c nh toán sau:ườ
+ Các phép toán s h c (+,-, *, /,…)
+ Các hàm s
- M t s toán t tính toán và tn t sonh th ng ng trong Excel: ườ
+ Các toán t nh toán:
+ - * / % ^
C ng Tr Nhân Chia Ph n trăm Lu th a
+ Các toán t so sánh:
= <> > >= < <=
B ng Không b ng L n h n ơ L n h n ho c b ng ơ Nh
h nơ
Nh h n ho c ơ
b ng
4. Trình bày (đ nh d ng) b ng tính
a. Căn l , đ i Font, đ M u n n trong Ô
- Bôi đen các ô c n đ nh d ng
- Format\ Cells (Ctrl+1):
* Alignment: Căn l và xoay ch trong Ô
+ Horizontal: Ch n căn l theo chi u ngang c a ô
Ph n c b n ơ - 3 -
H3. Hp thoi đánh s TT t động
Ch n h ng đánh ướ
s TT t đ ng
Nh p gía tr d ng
Nh p b c nh y ướ
(công sai)
H4. Chn căn l & xoay Dl trong Ô
Ch n căn l theo
chi u ngang Ô
Ch n căn l theo
chi u d c Ô
B m kéo đ xoay ch
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003

Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4222     Tải về: 36     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 311 Lượt xem: 116239
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1305 Lượt xem: 49594
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 569 Lượt xem: 48789
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 249 Lượt xem: 21039
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 133 Lượt xem: 20547
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 133 Lượt xem: 20547
sách học excel 2003 Lượt tải: 220 Lượt xem: 20316
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 66 Lượt xem: 14429
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 37 Lượt xem: 12128
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 42 Lượt xem: 11839