Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng MicroStation – Phần 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1342     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng MicroStation – Phần 2 - tài liệu, sách iDoc.VnMstn là một phần mềm trợ giúp thiết kế (CAD) và là môi trường đồ họa rất mạnh cho phép ta thao tác, quản lý các đ
11
Construct Active Point Between Data Point - mét sè ®iªrm chia kho¶ng c¸ch gi÷a
hai ®iÓm thµnh nh÷ng ®o¹n b»ng nhau
Ponts - khai b¸o sè ®iÓm®îc vÏ
Project Active Point Onto Element - ®Æt ®iÓm trªn mét ®èi tîng kho¶ng ch
ng¾n nhÊt víi con trá
Construct Active Point at Intersection - ®Æt ®iÓm t¹i ®iÓm giao cña hai ®èi tîng
Construct Active Point Along Element - mét ®iÓm n»m däc theo mét ®èi tîng
chia kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm con trá thµnh nh÷ng ®o¹n b»ng nhau
Construct Active Point at Distance Along Element - mét ®iÓm n»m trªn mét ®èi
tîng cã kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh ®Õn ®iÓm con trá nhËn ra ®èi tîng
Distance - khai b¸o kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Õn con trá
Thanh c«ng cô vÏ cung (Arc Tool box)
Arc Tool box dïng ®Ó vÏ vµ söa ch÷a c¸c cung
Place Arc - dïng ®Ó vÏ mét cung trßn
Khai b¸o
Method - ph¬ng ph¸p vÏ
Centrer - lÊy vÞ trÝ theo t©m vµ b¸n kÝnh ®Çu vµ cuèi cña cung
Edge -x¸c ®Þnh theo 3 ®iÓm trªn c¹nh cña cung
Radius - u bËt, khai b¸o b¸n kÝnh a cung
Strart Angle - nÕu bËt, khai o gãc cña ph¬ng ngang víi b¸n kÝnh giíi h¹n ®Çu
cña cung
Sweep Angle - nÕu bËt, khai b¸o gãc gi÷a hai b¸n kÝnh giíi h¹n ®Çu, cuèi cña
cung
Thao t¸c
- Chän c«ng cô Place Arc
- NhÊn con trá data ®Ó vµo c¸c ®iÓm x¸c ®Þnh cung
Place Half Ellipse - vÏ mét nöa ®êng ellipse
Place Quarter Ellipse - vÏ mét phÇn t ellipse
Modify Arc Radius - thay ®æi b¸n kÝnh cu¶ mét cung trßn
Modify Arc Angle - më réng hay co ng¾n ®é dµi cña cung hay thay ®æi gãc cung
D. Thao t¸c vµ söa ch÷a c¸c ®èi tîng.
Víi c¸c ®èi tîng ®· ®îc t¹o ra ta cã thÓ di chuyÓn, sao chÐp, xoay, thu phãng, xo¸ vµ
thay ®æi h×nh d¸ng cña nã. Trong phÇn nµy ta ®Ò cËp ®Õn c¸c thñ c ®Ó thao t¸c söa ch÷a
c¸c ®èi tîng ®· cã s½n.
Chän la ®èi tîng (Selecting Elements)
Khi yªu u ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, mét c¸ch dµng nhanh chãng ®Ó thao t¸c
söa ch÷a c¸c ®èi tîng dông c«ng chän lùa ®èi tîng Element Selection. Khi sö
dông ng Element Selection con trá chuyÓn sang h×nh d¸ngt mòi tªn. Ta dïng mòi
12
tªn nµy ®Ó chän lùa c¸c ®èi tîng n thao t¸c.tchän mét, nhiÒu ®èi tîng mét lóc hoÆc
chän thªm mét ®èi tîng. C¸c ®èi tîng ®îc chän (Selected Elements) ®îc hiÓn thÞ b»ng
mét chuçi c¸c h×nh vu«ng s¸ng mµu (handles) t¹i c¸c ®Ønh hoÆc bèn h×nh vu«ng t¹o thµnh mét
h×nh ch÷ nhËt giíi h¹n kÝch thíc cña ®èi tîng. HÇu t c¸c thao t¸csöa ch÷a ®èi tîng c¬
b¶n nhÊt cã thÓ thùc hiÖn ®îc b»ng c¸ch sö dông con trá di chuyÓn c¸c handles:
Xo¸ ®èi tîng
Di chuyÓn ®èi tîng
Thu phãng ®èi tîng
Di chuyÓn tõng ®Ønh cña ®èi tîng (vertic)
Khi mét nhãm c ®èi tîng ®îc chän lùa (Selected Elements), c¸c lÖnh söa ch÷a hoÆc
thao t¸c cña Microstation thùc hiÖn ngay trªn nhãm ®èi tîng ®ã.dô: khi ta ®½ chän mét
nhãm c¸c ®èi tîng, khi ta chän lÖnh xo¸ (delete) th× tÊt c¸c c¸c ®èi tîng ®îc chän
xo¸.
Thao t¸c
- Chän c«ng cô Element Selection
- NhÊn con trá chän ®èi tîng
- Dïng con trá di chuyÓn c¸c h×nh vu«ng s¸ng mµu (handles) ®Ó thao t¸c víi ®èi tîng
Sö dông Fence ®Ó thao t¸c vµ söa ch÷a mét ®èi tîng
§Ó thao t¸c víi mét nhãm c¸c ®èi tîng, ngoµi ch dïng viÖc chän lùa ®èi tîng ta
thÓ dïng fence. Fence mét chøc n¨ng rÊt m¹nh cña Microstation dïng ®Ó o mét nhãm c¸c
®èi tîng t¹m thêi ®Ó thao t¸c, nhãm nµy chØ t khi ta ®ãng file hoÆc t¾t fence. Th«ng thêng
fence ®îc t¹o ra bao quanh c ®èi tîng ®Ó nhãm chóng cho c¸c viÖc thao t¸c. Ngoµi ra
fence thÓ ®îc t¹o bëi c¸c h×nh d¸ng kh¸c nhau: h×nh ch÷ nhËt, ®a gi¸c.. víi cïng mét
fence ta thÓ ®Þnh nghÜa c¸c c¸ch nhãm ®èi tîng kh¸c nhau:
Inside - c¸c ®èi tîng n»m trong fence
Overlap - c ®èi tîng n»m trong vµ chêm lªn fence
Clip - c¸c ®èi tîng n»m trong vµ c¾t bëi fence
Void - c¸c ®èi tîng n»m ngoµi fence
Void-Overlap - c¸c ®èi tîng n»m ngoµi vµ chêm lªn fence
Void-Clip - c¸c ®èi tîng n»m ngoµi vµ c¾t bëi fence
C¸c c«ng thao t¸c söa ch÷a ®èi tîng thêng tuú chän 'dïng fence' (use fence)
hay kh«ng. u tuú chän nµy bËt th× nh c dông lªn c¸c ®èi tîng nhãm i fence khi ta
x¸c nhËn i fence ®ã (Accept Fence), nÕu kh«ng lÖnh c dông lªn c¸c ®èi tîng x¸c ®Þnh
bëi con trá (Identify Element).
Dïng thanh c«ng Fence (Fence tool box) ®Ó t¹o, thay ®æi, dÞch chuyÓn fence xo¸
c¸c ®èi tîng nhãm bëi fence. C¸c c«ng cô gåm cã:
Place Fence - dïng ®Ó t¹o mét fence
Khai b¸o
Fence Type - khai b¸o kiÓu h×nh d¸ng cña fence: block, shape
Fence Mode - khai b¸o c¸c c¸ch o nhãm ®èi tîng kh¸c nhau cña fence:
Inside, Overlap, Clip, Void, Void-Overlap, Void-Clip
Thao t¸c:
1. Chän c«ng cô Place fence
13
NÕu ®· cã s½n mét fence, nã sÏ bÞ xo¸
2. Khai b¸o kiÓu fence lµ block
3. Dïng con trá data vµo vÞ trÝ gãc thø nhÊt cña fence
4. Dïng con trá data vµo gãc thø hai ®èi diÖn
C¸ch t¹o fence lµ ®a gi¸c bÊt kú
1. Chän c«ng cô Place fence
NÕu ®· cã s½n mét fence, nã sÏ bÞ xo¸
2. Khai b¸o kiÓu fence lµ shape
3. Dïng con trá data vµo vÞ trÝ c¸c ®Ønh cña ®a gi¸c
4. Dïng con trá data ®ãng kÝn ®a gi¸c
Key-in : PLACE FENCE
Modify Fence - dïng ®Ó thay ®æi vÞ trÝ c¸c ®Ønh cña fence
Thao t¸c: dïng con trá data x¸c ®Þnh mét ®Ønh cña fence cÇn thay ®æi vµ vµo vÞ
trÝ míi cña ®Ønh ®ã.
Move Fence - di chuyÓn vÞ trÝ cña fence
Thao t¸c: dïng con tdata x¸c ®Þnh vÞ trÝ gèc cña fence vµ vµo vÞ trÝ míi
Delete Fence Contents - xo¸ nhãm ®èi tîng ®îc x¸c ®Þnh bëi fence
Thao t¸c: chän ng cô Delete Fence Contents vµ dïng con tdata x¸c nhËn
fence cÇn xo¸.
Sö dông thanh c«ng cô Manipulate ®Ó thao t¸c víi c¸c ®èi tîng
Manipulate tool box gåm c¸c c«ng dïng ®Ó sao chÐp, dÞch chuyÓn, dÞch chuyÓn
song song, thu phãng, xoay, y ®èi xøng g¬ng vµ t¹o chuçi c¸c ®èi tîng:
Copy - dïng ®Ó sao chÐp c¸c ®èi tîng
Khai b¸o:
Use Fence -t¸c dông lªn c¸c ®èi tîng nm bëi fence hay kh«ng
Thao t¸c:
Dïng con trá data x¸c ®Þnh ®èi tîng hoÆc fence ®îc copy sau ®ã vµo vÞ trÝ cña
b¶n copy
Move - dïng ®Ó di chuyÓn c¸c ®èi tîng
Khai b¸o:
Use Fence -t¸c dông lªn c¸c ®èi tîng nhãm bëi fence hay kh«ng
Thao t¸c:
Dïng con trá data x¸c ®Þnh ®èi tîng hoÆc fence cÇn di chuyÓn sau ®ã vµo trÝ
míi cña ®èi tîng
Move parallel - dïng ®Ó di chuyÓn hoÆc sao chÐp c¸c ®èi tîng sao cho song song víi
b¶n gèc
Khai b¸o:
Distance - nÕu bËt, khai b¸o kho¶ng c¸ch cÇn dÞch chuyÓn
Make Copy - nÕu bËt, c¸c ®èi tîng ®îc sao chÐp b¶n gèc kh«ng bÞ thay
®æi
Thao t¸c:
Hướng dẫn sử dụng MicroStation – Phần 2
Mstn là một phần mềm trợ giúp thiết kế (CAD) và là môi trường đồ họa rất mạnh cho phép ta thao tác, quản lý các đối tượng graphic thể hiện các đối tượng trên bản đồ địa chính. Đối tượng đồ hoạ được phân lớp (theo level) và có thuộc tính hiển thị tương úng với các đối tượng trên bản đồ. Các lớp thông tin chính của một bản đồ địa chính bao gồm...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1342     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình quy hoạch đô thị - ĐH Đà Nẵng Lượt tải: 168 Lượt xem: 158046
Bài giảng xã hội học Đô thị Lượt tải: 95 Lượt xem: 23176
Hướng dẫn lập sơ đồ khối Lượt tải: 44 Lượt xem: 22684
Nội dung môn học: Kinh tế đất đai Lượt tải: 61 Lượt xem: 19154