Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 130146     Tải về: 416     Lượt mua: 32    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 92
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 - tài liệu, sách iDoc.VnBan đầu, máy tính ch-a có bảng mã tiếng Việt mà chỉ có duy nhất bảng mã chuẩn ASCCI. Bảng mã này bao gồm 128 kỹ tự
PhÇn 1: Microsoft word
T¸c gi¶:
NguyÔn S¬n H¶i
nshai@moet.edu.vn
Trung t©m tin häc – Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Bµi më ®Çu
1. Giíi thiÖu phÇn mÒm Microsoft Winword
So¹n th¶o v¨n b¶n lµ c«ng viÖc ®îc sö dông rÊt nhiÒu trong c¸c c¬ quan, xÝ
nghiÖp còng nh nhu cÇu cña bÊt kú c¸ nh©n nµo hiÖn nay.
Tõ thña xa xa con ngêi ®· biÕt sö dông m¸y mãc vµo viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n
(m¸y gâ ch÷). Gâ ®Õn ®©u, v¨n b¶n ®îc in ra ngay ®Õn ®ã trªn giÊy. C¸c c«ng viÖc
dÞch chuyÓn trªn v¨n b¶n, còng nh c¸c kü n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n cßn rÊt th« s¬, ®¬n
gi¶n. §Ó t¹o ra ®îc mét v¨n b¶n, ®ßi hái ngêi so¹n th¶o ph¶i cã nh÷ng kü n¨ng sö
dông m¸y gâ rÊt tèt (kh«ng nh m¸y tÝnh b©y giê, hÇu nh ai còng cã thÓ häc vµ so¹n
th¶o ®îc mét c¸ch râ rµng). So¹n th¶o lµ nh vËy, cßn vÒ in Ên còng cã v« cïng khã
kh¨n. §ã lµ ngµy xa, khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin cßn cha ph¸t triÓn.
Ngµy nay, khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ph¸t triÓn rÇm ré, c«ng nghÖ thay ®æi
tõng ngµy, nh÷ng bµi to¸n, nh÷ng khã kh¨n cña con ngêi ®ang dÇn dÇn ®îc m¸y
tÝnh ho¸, th× viÖc so¹n th¶o nh÷ng v¨n b¶n b»ng m¸y tÝnh ®· trë thµnh nh÷ng c«ng
viÖc rÊt b×nh thêng cho bÊt kú ai biÕt sö dông m¸y tÝnh. Mét trong nh÷ng phÇn mÒm
m¸y tÝnh ®îc sö dông réng r·i nhÊt hiÖn nay lµ Microsoft Word cña h·ng Microsoft
hay cßn gäi phÇn mÒm Winword.
Ra ®êi tõ cuèi nh÷ng n¨m 1980, ®Õn nay phÇn mÒm Winword ®· ®¹t ®îc tíi sù
hoµn h¶o trong lÜnh vùc so¹n th¶o v¨n b¶n còng nh trong lÜnh vùc v¨n phßng cña bé
phÇn mÒm Microsoft Office nãi chung. Cã thÓ liÖt kª c¸c ®Æc ®iÓm næi bËt cña phÇn
mÒm nµy nh sau:
- Cung cÊp ®Çy ®ñ nhÊt c¸c kü n¨ng so¹n th¶o vµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n ®a d¹ng, dÔ
sö dông;
- Kh¶ n¨ng ®å ho¹ ®· m¹nh dÇn lªn, kÕt hîp víi c«ng nghÖ OLE (Objects
Linking and Embeding) b¹n cã thÓ chÌn ®îc nhiÒu h¬n nh÷ng g× ngoµi h×nh
¶nh vµ ©m thanh lªn tµi liÖu word nh: biÓu ®å, b¶ng tÝnh,.v.v.
- Cã thÓ kÕt xuÊt, nhËp d÷ liÖu díi nhiÒu lo¹i ®Þnh d¹ng kh¸c nhau. §Æc biÖt
kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi d÷ liÖu gi÷a Word víi c¸c phÇn mÒm kh¸c trong bé
Microsoft Office ®· lµm cho viÖc xö lý c¸c øng dông v¨n phßng trë nªn ®¬n
gi¶n vµ hiÖu qu¶ h¬n.
- DÔ dµng kÕt chuyÓn tµi liÖu thµnh d¹ng HTML ®Ó chia sÎ d÷ liÖu trªn m¹ng
néi bé, còng nh
m¹ng Internet.
2. C¸ch khëi ®éng
Cã rÊt nhiÒu c¸ch cã thÓ khëi ®éng ®îc phÇn mÒm Word. Tuú vµo môc ®Ých lµm
viÖc, së thÝch hoÆc sù tiÖn dông mµ ta cã thÓ chän mét trong c¸c c¸ch sau ®©y ®Ó khëi
®éng:
C¸ch 1: Chän lÖnh Start cña Windows: Start | Programs | Microsoft Word
C¸ch 2: Nh¸y kÐp chuét lªn biÓu tîng cña phÇn mÒm Word
nÕu
nh nh×n thÊy nã bÊt kú ë chç nµo: trªn thanh t¸c vô (task bar), trªn mµn h×nh nÒn cña
Tác gi: Nguyn Sơn Hi, Trung tâm Tin hc - B Giáo dc và Đào to. Email: nshai@moet.edu.vn 2
Windows, vv..
C¸ch 3: NÕu muèn më nhanh mét tÖp v¨n b¶n võa so¹n th¶o gÇn ®©y nhÊt trªn
m¸y tÝnh ®ang lµm viÖc, cã thÓ chän Start | Documents, chän tªn tÖp v¨n b¶n (Word)
cÇn më. Khi ®ã Word sÏ khëi ®éng vµ më ngay tÖp v¨n b¶n võa chØ ®Þnh.
3. M«i trêng lµm viÖc
Sau khi khëi ®éng xong, mµn h×nh lµm viÖc cña Word thêng cã d¹ng nh sau:
Cöa sæ so¹n th¶o tµi liÖu
HÖ thèng b¶ng
chän
HÖ thèng thanh
c«ng cô
Thíc kÎ
Thanh tr¹ng
th¸i
Thêng th× m«i trêng lµm viÖc trªn Word gåm 4 thµnh phÇn chÝnh:
- Cöa sæ so¹n th¶o tµi liÖu: Lµ n¬i ®Ó chÕ b¶n tµi liÖu. B¹n cã thÓ gâ v¨n b¶n,
®Þnh d¹ng, chÌn c¸c h×nh ¶nh lªn ®©y. Néi dung trªn cöa sæ nµy sÏ ®îc in ra
m¸y in khi sö dông lÖnh in.
- HÖ thèng b¶ng chän (menu): chøa c¸c lÖnh ®Ó gäi tíi c¸c chøc n¨ng cña
Word trong khi lµm viÖc. B¹n ph¶i dïng chuét ®Ó më c¸c môc chän nµy, ®«i
khi còng cã thÓ sö dông tæ hîp phÝm t¾t ®Ó gäi nhanh tíi c¸c môc chän.
- HÖ thèng thanh c«ng cô: bao gåm rÊt nhiÒu thanh c«ng cô, mçi thanh c«ng
cô bao gåm c¸c nót lÖnh ®Ó phôc vô mét nhãm c«ng viÖc nµo ®ã. VÝ dô: khi
so¹n th¶o v¨n b¶n, b¹n ph¶i sö dông ®Õn thanh c«ng cô chuÈn Standard
thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng Formating; hoÆc khi vÏ h×nh cÇn ®Õn thanh c«ng cô
Drawing ®Ó lµm viÖc.
- Thíc kÎ: gåm 2 thíc (ruler) bao viÒn trang v¨n b¶n. Sö dông thíc nµy b¹n
cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc lÒ trang v¨n b¶n, còng nh thiÕt lËp c¸c ®iÓm dÞch (tab)
mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ trùc quan.
- Thanh tr¹ng th¸i: gióp b¹n biÕt ®îc mét vµi tr¹ng th¸i cÇn thiÕt khi lµm
viÖc. VÝ dô: b¹n ®ang lµm viÖc ë trang mÊy, dßng bao nhiªu, .v.v.
4. T¹o mét tµi liÖu míi
Lµm viÖc víi word lµ lµm viÖc trªn c¸c tµi liÖu (Documents). Mçi tµi liÖu ph¶i
®îc cÊt lªn ®Üa víi mét tÖp tin cã phÇn më réng .DOC. Thêng th× c¸c tÖp tµi liÖu
cña b¹n sÏ ®îc cÊt vµo th môc C:\My Documents trªn ®Üa cøng. Tuy nhiªn, b¹n cã
thÓ thay ®æi l¹i th«ng sè nµy khi lµm viÖc víi Word.
Th«ng thêng sau khi khëi ®éng Word, mét mµn h×nh tr¾ng xuÊt hiÖn. §ã còng lµ
Tác gi: Nguyn Sơn Hi, Trung tâm Tin hc - B Giáo dc và Đào to. Email: nshai@moet.edu.vn 3
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003
Ban đầu, máy tính ch-a có bảng mã tiếng Việt mà chỉ có duy nhất bảng mã chuẩn ASCCI. Bảng mã này bao gồm 128 kỹ tự La tinh (các phím chữ, các phím số và một số các ký hiệu đặc biệt).  Để có thể đ-a đ-ợc tiếng Việt sử dụng trên máy tính, các nhà lập trình phải xây dựng phần mềm gõ tiếng Việt và các bộ phông chữ tiếng Việt đi kèm. Hiện nay có khá nhiều các bộ gõ tiếng Việt đang đ-ợc sử dụng nh-: VNI- đ-ợc sử dụng rộng rãi ở phía Nam,  VietWare- đ-ợc sử dụng nhiều ở miền Trung và ABC, Vietkey thì đ-ợc sử dụng rộng rãi ngoài Bắc.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 130146     Tải về: 416     Lượt mua: 32    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 416 Lượt xem: 130118
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1765 Lượt xem: 66632
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 765 Lượt xem: 60271
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 263 Lượt xem: 30900
sách học excel 2003 Lượt tải: 347 Lượt xem: 25641
Có thể bạn quan tâm
sách học excel 2003 Lượt tải: 347 Lượt xem: 25641
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 300 Lượt xem: 25562
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 89 Lượt xem: 16327
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 66 Lượt xem: 13532
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 55 Lượt xem: 13357