Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng Etab 9.14

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6462     Tải về: 117     Lượt mua: 2    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 27
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Etab 9.14 - tài liệu, sách iDoc.VnViệc lựa chọn đơn vị của Etab dễ dàng hơn nhiều so với SAP , kể cả khi ngay từ đầu bạn quên không lựa chọn đơn
HUCE
1
Hoµng §øc Anh
Híng dÉn sö dông Etab 9.14
( dµnh cho c¸c n ®· biÕt sö dông SAP 7.42)
A.C¸c bíc thùc hiÖn 1 bµi to¸n nhµ ph©n tÝch NL nhµ cao tÇng .
Còng gièng nh SAP ,c¸c bíc ®Ó thùc hiªn 1 bµi to¸n ph©n tÝch néi lùc trong Etab còng gåm c¸c
bíc :
1. a chän ®¬n vÞ
2. thiÕt lËp líi Grid
3. khai b¸o vËt liªu
4. khai b¸o tiÕt diÖn
5. LËp s¬ ®å tÝnh
6. Khai b¸o c¸c trêng hîp t¶i träng
7. NhËp t¶i
8. Khai b¸o Khèi lîng tÝnh to¸n ,ph©n tÝch dao ®éng
9. TÝnh to¸n kÕt qu¶ dao ®éng thu ®îc ®Ó cã ®îc thµnh phÇn ®éng cña tt
10. NhËp thµnh phÇn ®éng cña ti träng
11. KiÓm tra c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n
B.So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a Etab 9.14 vµ SAP 7.42
I.a chän ®¬n
ViÖca chän ®¬n vÞ cña Etab dÔ dµng h¬n nhiÒu so víi SAP , kÓ c¶ khi ngay tõ ®Çu b¹n quªn kh«ng
lùa chän ®¬n vÞ chung cho c¶ bµi to¸n th× trong tõng c«ng ®o¹n t¹o líi nhËp t¶i b¹n ®Òu cã thÓ thay
thÕ ®¬n vÞ mµ b¹n mong muèn ( tõ kip-in sang kgf-m hay ton-m) cßn trong SAP 7.42 nÕu b¹n quªn
,b¹n ph¶i lµm l¹i tõ ®Çu .
II.ThiÕt lËp Grid
1.T¹o Grid c¬ b¶n :
T¹o líi trong SAP : File >New model
T¹o líi trong Etba : file > New model : ct hiÖn ra 1 b¶ng vµ b¹n lùa chän NO ®Ó tiÕp tôc khai b¸o
ViÖc thiÕt lËp grid trong Etab vµ Sap th× cã kh¸ nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau.Cô thÓ cã 2 ®iÓm kh¸c nhau
lín nhÊt t«i xin liÖt kª ra ®©y:
Trong Etab kh«ng cã kh¶ n¨ng thiÕt lËp c¸c cÊu kiÖn mÉu ( ???)
Trong Etab b¹n phi chän sè ®êng líi theo ph¬ng X,Y vµ sè tÇng cßn trong S lµ
chän sè kho¶ng theo ph¬ng X ,Y vµ Z
HUCE
2
Hoµng §øc Anh
(vÝ dô b¹n muèn t¹o 1 mÆt b»ng theo ph¬ng
X3 trôc, theo ph¬ng Y cã 5 trôc vµ
cã 5 tÇng
:
+SAP b¹n phi nhËp lµ X direction =2 Y direction = 4 , Z direction = 4.
+ Etab b¹n nhËp lµ number line in X direction = 3 Number line in Y direction = 5
,number of storie = 5)
Ok ta thu ®îc líi Grid cho Etab nh sau :
HUCE
3
Hoµng §øc Anh
Trong Etab còng xuÊt hiÖn 2 cöa sæ : bªn tr¸i hiÖn mÆt b»ng c¸c tÇng , bªn ph¶i lµ m« h×nh 3D.Sù
kh¸c nhau gi÷a Etab vµ Sap còng ë chç nµy ,Etab sÏ cho view theo tõng tÇng chø kh«ng ph¶i tõng
t ph¼ng theo ph¬ng Z nh trong SAP .§Ó cã thÓ xem ®îc tõng tÇng ta sö dông nót mòi tªn lªn
xuèng trªn thanh toolbar n»m ngang .
Khi Ên vµo mòi tªn lªn xuèng chóng ta cã thÓ view tõng tÇng , víi thao t¸c nµy b¹n cã thÓ tiÕn hµnh
vÏ dÇm cét cho tõng mÆt b»ng
Ngay bªn c¹nh nót view tõng tÇng ta cã thÓ view nhanh b»ng a chän 3-d hoÆc plan(nh×n c¸c mÆt
ng tõng tÇng ) elevantion ( nh×n c¸c mÆt ®øng )
Hướng dẫn sử dụng Etab 9.14
Việc lựa chọn đơn vị của Etab dễ dàng hơn nhiều so với SAP , kể cả khi ngay từ đầu bạn quên không lựa chọn đơn vị chung cho cả bài toán thì trong từng công đoạn tạo lưới nhập tải bạn đều có thể thay thế đơn vị mà bạn mong muốn ( từ kip-in sang kgf-m hay ton-m) còn trong SAP 7.42 nếu bạn quên ,bạn phải làm lại từ đầu .
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6462     Tải về: 117     Lượt mua: 2    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Architecture Ebook Lượt tải: 40 Lượt xem: 293161
Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng Lượt tải: 760 Lượt xem: 61497
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I Lượt tải: 777 Lượt xem: 59669
Có thể bạn quan tâm
Báo cáo thực tập trắc địa Lượt tải: 254 Lượt xem: 48240
Bài tập lớn - Sức bền vật liệu Lượt tải: 177 Lượt xem: 43082
Giáo trình Autocad 3D tiếng Việt Lượt tải: 226 Lượt xem: 42119