Tài liệu

Hướng dẫn phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 244     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 49
Tài liệu Hướng dẫn phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần 1 - tài liệu, sách iDoc.VnHướng dẫn phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần 1,MỤC LỤC MỤC LỤC.1 LỜI NÓI ĐẦU..4 CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ6 1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG, HỆ THÔNG TIN…
background image

MỤC LỤC

MỤC LỤC..........................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................4
CHƯƠNG 1    ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ6
1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG, HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ.......................6
2. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN..............................7
2.1. Vai trò..........................................................................................................7
2.2.Nhiệm vụ......................................................................................................7
3. CÁC BỘ PHẬN HỢP THÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN..........................7
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG 
TIN.....................................................................................................................8
4.1. Phương pháp thiết kế hệ thống cổ điển ( thiết kế phi cấu trúc) ..................8
4.2. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống bán cấu trúc..............................10
4.3. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống có cấu trúc................................10
5. CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ...............................................11
CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN.................13
1. MỤC ĐÍCH..................................................................................................13
2. TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG................................................13
2.1. Quan sát, tìm hiểu hệ thống hiện tại..........................................................13
2.2. Tập hợp phân loại thông tin.......................................................................15
2. 3. Phát hiện các yếu kém cuả hiện trạng và các yêu cầu trong tương lai.....16
3. XÁC ĐỊNH PHẠM VI KHẢ NĂNG MỤC TIÊU DỰ ÁN.........................17
4. PHÁC HOẠ CÁC GIẢI PHÁP CÂN NHẮC TÍNH KHẢ THI..................18
5. LẬP DỰ TRÙ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN.............................21
5. 1. Hồ sơ về điều tra và xác lập giải pháp......................................................21
5. 2. Dự trù về thiết bị.......................................................................................21
5. 3. Kế hoạch triển khai dự án.........................................................................22
CHƯƠNG 3    PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG.....................23
1. MÔ HÌNH PHÂN RàCHỨC NĂNG.........................................................23
1.1. Định nghĩa.................................................................................................23
1.2.Các thành phần ..........................................................................................23
1.3. Đặc điểm và mục đích của mô hình..........................................................25
1.4.  Xây dựng mô hình....................................................................................25
1.5. Các dạng mô hình phân rã chức năng.......................................................28

1

Hướng dẫn khảo sát hiện trạng của các hệ thống thông tin quản lý

background image

2. MÔ HÌNH LUỒNG DỮ LIỆU.....................................................................29
2.1. Khái quát...................................................................................................29
2.2. Định nghĩa ................................................................................................29
2.4. Một số quy tắc vẽ biểu đồ luồng dữ liệu...................................................32
2.5. Xây dựng mô hình luồng dữ liệu...............................................................33
2.6. Chuyển từ mô hình luồng dữ liệu vật lý sang mô hình luồng dữ liệu logic
..........................................................................................................................35
2.7. Chuyển từ DFD của hệ thống cũ sang DFD của hệ thống mới.................36
2.8. Hoàn chỉnh mô hình DFD.........................................................................37
Tác dụng...........................................................................................................38
2.9.Phân mức ...................................................................................................39
2.10. Hạn chế của mô hình luồng dữ liệu.........................................................39
3.Bài tập ứng dụng...........................................................................................39
CHƯƠNG 4  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ  DỮ LIỆU...................................42
1. TỔNG QUAN..............................................................................................42
1.1. Các khái niệm............................................................................................42
1.2. Các bước tiến hành phân tích và thiết kế CSDL.......................................42
2. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT ............................................................43
2.1. Mục đích....................................................................................................43
2.2. Các thành phần .........................................................................................44
2.3. Xây dựng mô hình thực thể liên kết của hệ thống.....................................47
3. MÔ HÌNH QUAN HỆ..................................................................................51
3.1. Khái niệm..................................................................................................51
3.2. Các dạng chuẩn .........................................................................................54
4. THIẾT KẾ LOGIC CSDL............................................................................56
4.1. Chuyển đổi từ mô hình thực thể liên kết thành các bản ghi logic.............57
4.2. Chuẩn hoá quan hệ....................................................................................60
4.3. Hoàn thiện mô hình CSDL logic...............................................................63
5. THIẾT KẾ VẬT LÝ CSDL..........................................................................65
5.1. Các vấn đề liên quan khi thiết kế vật lý CSDL.........................................65
5.2. Xem xét hiệu suất thực thi CSDL..............................................................66
5.3. Điều chỉnh thực thi CSDL.........................................................................68
5.4. Ví dụ một mẫu thiết kế .............................................................................68
CHƯƠNG 5      THIẾT KẾ GIAO DIỆN GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY..............71
1 TỔNG QUAN...............................................................................................71

2

background image

1.1. Mục đích ...................................................................................................71
1. 2. Các loại giao diện.....................................................................................71
1.3. Các nguyên tắc chung khi thiết kế giao diện ............................................71
2. THIẾT KẾ CÁC MẪU THU THẬP THÔNG TIN......................................72
2.1. Yêu cầu .....................................................................................................72
2.2. Phương pháp thu thập thông tin................................................................72
2.3. Xác định khuôn mẫu thu thập thông tin....................................................72
4.4.Mã hoá........................................................................................................73
3. THIẾT KẾ CÁC TÀI LIỆU RA, CÁC BÁO CÁO......................................75
4. THIẾT KẾ MÀN HÌNH VÀ ĐƠN CHỌN..................................................76
4.1. Yêu cầu thiết kế:........................................................................................76
4.2. Hình thức thiết kế......................................................................................76
CHƯƠNG 6      THIẾT KẾ KIỂM SOÁT VÀ CHƯƠNG TRÌNH.................87
1. THIẾT KẾ KIỂM SOÁT..............................................................................87
1. 1.Mục đích....................................................................................................87
1.2. Kiểm soát các thông tin thu thập và các thông tin xuất.............................88
1.3. Kiểm soát các sự cố làm gián đoạn chương trình......................................88
1.4. Kiểm soát các xâm phạm từ phía con người.............................................89
2.THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH......................................................................91
2.1. Mục đích....................................................................................................92
2.2. Lập lược đồ chương trình .........................................................................93
a. Module chương trình....................................................................................93
b. Công cụ để diễn tả LCT................................................................................93
2.3. Đặc tả các module.....................................................................................97
2.4. Đóng gói thành module tải........................................................................97
2.5. Thiết kế các mẫu thử.................................................................................97
CHƯƠNG 7 LẬP TRÌNH – CHẠY THỬ – BẢO DƯỠNG............................93
1. LẬP TRÌNH..................................................................................................93
1.1. Thành lập tổ lập trình................................................................................93
1.2. Chọn ngôn ngữ lập trình............................................................................93
1.3. Cài đặt các tệp, viết các đoạn chương trình chung....................................93
1.4. Soạn thảo chương trình cho từng đơn vị xử lý..........................................93
2. CHẠY THỬ VÀ GHÉP NỐI.......................................................................93
3.THÀNH LẬP CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG..........................93
3.1. Đại cương..................................................................................................94

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Hướng dẫn phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần 1

MỤC LỤC MỤC LỤC.1 LỜI NÓI ĐẦU..4 CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ6 1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG, HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ.6 2. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập Cơ sở dữ liệu Lượt tải: 71 Lượt xem: 7460
hệ hỗ trợ ra quyết định Lượt tải: 82 Lượt xem: 6850
BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP Lượt tải: 5 Lượt xem: 4535
Giáo trình Microsoft Access 2007 Lượt tải: 39 Lượt xem: 4303