Tài liệu

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 002

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 592     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Hướng dẫn hạch toán tài khoản 002 - tài liệu, sách iDoc.VnTài khoản này phản ánh giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá của đơn vị khác nhờ doanh nghiệp giữ hộ hoặc nhận gia c
Hướng dẫn hạch toán tài
khoản 002
Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá của đơn
vkhác nhờ doanh nghiệp giữ hộ hoặc nhận gia ng, chế biến.
Giá tr của tài sản nhận giữ hộ hoặc nhận gia công, chế biến
được hạch toán theo giá thực tế khi giao nhận hiện vật. Nếu
chưa có giá thì tạm xác định giá để hạch toán.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 002 - VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ,
NHẬN GIA CÔNG
Bên Nợ:
Giá trtài sản, vật , hàng hoá nhận gia công, chế biến hoặc
nhận giữ hộ.
Bên Có:
- Giá trtài sản, vật tư, hàng hđã xuất sử dụng cho việc gia
công, chế biến đã giao tr cho đơn vị thuê;
- Giá trvật tư, hàng hkhông dùng hết trả lại cho người thuê
- Gtrtài sản, vật tư, hàng hnhận giữ hộ đã xuất chuyển trả
cho ch s hữu thuê gi hộ.
S bên Nợ:
Giá trtài sản, vật tư, hàng hcòn gihộ hoặc còn đang nhận
gia công, chế biến chưa xong.
Các chi phí liên quan đến việc gia công, chế biến, bảo quản tài
sản, vật liệu, hàng hoá nhận gia công, chế biến, nhận giữ hộ
không phản ánh vào tài khoản này mà phản ánh vào tài khoản
tập hợp chi phí trong Bảng n đối kế toán.
Kế toán tài sản, vật tư, hàng hoá nhận gia công, chế biến hoặc
nhận giữ hphải theo dõi chi tiết cho từng loại vật , hàng hoá,
từng nơi bảo quản và từng người chủ sở hữu. Vật tư, hàng hoá
nhận giữ hộ không được phép s dụng và phải bảo quản cẩn
thận như tài sản của đơn vị, khi giao nhận hay trả lại phải
chứng từ giao nhận của hai bên
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 002
Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá của đơn vị khác nhờ doanh nghiệp giữ hộ hoặc nhận gia công, chế biến. Giá trị của tài sản nhận giữ hộ hoặc nhận gia công, chế biến được hạch toán theo giá thực tế khi giao nhận hiện vật. Nếu chưa có giá thì tạm xác định giá để hạch toán. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 002 - VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG Bên Nợ: Giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá nhận gia công, chế biến hoặc nhận giữ hộ.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm