Tài liệu

Hướng dẫn chụp ảnh số từ A - Z (Tiếng Việt)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7949     Tải về: 114     Lượt mua: 10    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 151
Tài liệu Hướng dẫn chụp ảnh số từ A - Z (Tiếng Việt) - tài liệu, sách iDoc.VnĐể chụp được một bức ảnh đẹp là cả một nghệ thuật. Bạn sẽ phải căn chỉnh từ ánh sáng, góc độ đến ch
NHI P NH S
M c l c
Overture
Máy nh s và nhi p nh s ế
Ch n máy nh
Có nh ng gì trong m t dCam?
Th nh : không còn bí n
S khác bi t gi a máy nh s và máy nh c ơ
Xsync, Hsync, Exposure time, Flash photography
Kính l c
K thu t ch p nh
K thu t căn b n
Nguyên t c ch p nh
Đ nét sâu c a tr ng nh ườ
T c đ ch p nh
Các ch đ đo sáng ế
Các hi u ch nh khác
Ngôn ng nhi p nh ế
Less is more
T ng ph n trong Nhi p nhươ ế
Quy t c b c c tranh phong c nh
B c c nh
Y u t ph trong b c cế
Đ ng nét trong b c c ườ
1
Overture
L i đ u tiên xin đ c c m n công ngh k thu t s hay nói chính xác h n là các chuyên gia c a lĩnh v c này đã và đang mi t mài làm vi c đ m i ượ ơ ơ
ngày k thu t s l i mang đ n cho ng i s d ng nh ng kh năng kỳ di u h n, trong đó có các máy nh "Digital". Quay ng c dòng th i gian, ch 5 ố ạ ế ườ ơ ượ
năm tr c dây thôi, thì khái ni m "Nhi p nh" có m t cái gì đó đ c bi t và xa v i đ i v i đ i đa s nh ng ng i không làm trong ngh có liên quanướ ế ườ
t i nh. NTL v n còn nh h i năm 1999, đ có th mua m t chi c Nikon Coolpix 950 v i 1,9 Mpix, ch m nh rùa thì b n ph i chi ra kho ng 900$ ế ư
đ y là ch a nói đ n giá c a các lo i th nh ! Năm 2004 là m t năm đáng nh v i nh ng phát tri n v t b c c a k thu t s trong nhi p nh. S hoàn ư ế ượ ế
thi n v i t c đ đáng kinh ng c trong t t c các dòng máy nh s cũng nh giá thành c a chúng b t đ u r i xu ng ng ng mà ai cũng có th m c ư ơ ưỡ ơ ư
cho mình m t chi c dCam b túi xinh x n và ti n l i. Nh th nhi p nh đang t m t lĩnh v c đ c bi t đã nghi m nhiên đi vào đ i s ng c a xã h i ế ư ế ế
hi n đ i nh m t thi t b không th nào thi u đ c. S bùng n c a các thi t b ch p nh có th đ c k đ n t "Web Cam", PDA, đi n tho i di ư ế ế ượ ế ượ ế
đ ng, máy quay phim có tính năng ch p nh...và dĩ nhiên là các lo i máy nh dCam mà s xu t hi n c a chúng nhi u và thay đ i nhanh đ n m c n u ế ế
không theo dõi hàng ngày thì khó bi t đ c tên c a nh ng lo i máy m i ra trên th tr ng. Nh th công ngh m i đã làm thay đ i khá nhi u thóiế ượ ườ ư ế
quen truy n th ng và t o nên nh ng đi u b t ng không ai dám hình dung dù ch tr c đó m y năm. Tháng 9-2003, hãng Kodak, n i ti ng v các s n ư ế
ph m phim nh, tuyên b ng ng vi c nghiên c u và ch t o phim âm b n (tuy nhiên h i cu i năm 2004 Kodak v n l ng l cho ra th tr ng hai lo i ế ư
phim m i ISO 200 và 800 có ch t l ng c c hoàn h o). Th tr ng thi t b cho nh đen tr ng nhà ngh th t thu đ n m c báo đ ng và m t lo t nhà ượ ườ ế ế
máy trên toàn châu Âu đóng c a. Và hãng s n xu t thi t b nhi p nh l ng danh ILFORD sau 125 năm t n t i cũng đang ph i lo l ng v s ph n c a ế ế
mình trong vài ba năm t i. Ch a bao gi trong l ch s nhi p nh c a th gi i ng i tiêu dùng nghi p d có th mua nh ng chi c SLR v i tính năng ư ế ế ư ư ế
th t hoàn h o mà ch h t có vài trăm USD - nên nh r ng nh ng chi c dSLR có tính năng t ng đ ng tr giá hàng nghìn USD! Có l chi c Nikon F6 ế ế ươ ươ ế
s là t ng đài cu i cùng c a th h máy SLR t ng m t l n làm nên l ch s ? Lĩnh v c chuyên nghi p duy nh t ch a b đ ng ch m t i nhi u là các ư ế ư
nhi p nh gia s d ng máy ch p phim t m kh l n "Large Format" và "Moyen Format", lý do th t gi n d : các "Back" k thu t s ch a th t s v tế ư ượ
tr i h n kh năng th hi n c a phim c đi n. Tuy nhiên th th ng phim cho lo i máy này cũng đang thu h p d n, ít s l a ch n h n tr c. Công ơ ườ ơ ướ
ngh k thu t s nh ng đòi h i c a riêng nó mà s t ng thích k thu t v i các lo i thi t b dùng cho thân máy SLR, đ c bi t là ng kính, không ươ ế
ph i bao gi cũng làm hài lòng ng i tiêu dùng. M t nhi p nh gia hành ngh t 30 năm nay v i m t gam ng kính hoàn h o b ng ng ngàng nh n ra ườ ế
"tài s n" c a mình không ph i lúc nào cũng đáng giá v i nh ng thân máy nh dSLR m i. Bây gi không còn ai ng c nhiên v i vi c này n a, t t c
đ u hy v ng và ch đ i m t đi u s t i n m ngoài kh năng ki m soát c a chính mình. M t vài dòng s qua v tình hình c a th tr ng k thu t máy ơ ườ
nh trên th gi i tr c khi b c vào nh ng lĩnh v c khác nhau c a nhi p nh s . ế ướ ư ế
nguoithanglong - di n đàn hanoicorner - 2004
y nh s nhi p nh s ế
Ch n máy nh
Ngay l p t c NTL mu n nói v i các b n r ng không ph i ai có máy nh thì cũng đ u là nhi p nh gia c . Nó gi ng nh vi c ngay bây gi n u có ai ế ư ế
đó t ng b n m t chi c Ferrary thì b n cũng không th ngay l p t c tr thành Schumacher! T t c đòi h i m t quá trình h c h i và rèn luy n không ế
ng i ngh . Ta không nên nh m l n gi a vi c th t s sáng t o trong ch p nh có t duy v i nh ng hình nh ch p theo ki u may r i c a khách du l ch.ơ ư
Và cho dù b n đang s d ng chi c dSLR hi n đ i nh t trên th gi i thì cũng không đ c quên r ng ch t l ng hình nh k thu t s v n ch a đ t ế ế ượ ượ ư
2
Liên hệ quảng cáo

đ c s tinh t c a phim c đi n đâu nhé. Tuy nhiên v i m t chi c dCam trong tay b n hoàn toàn có th m c ch p đ c nh ng t m nh đ p chượ ế ế ơ ư ượ
không ph i lúc nào cũng c n ph i tiêu đi vài nghìn USD cho m c đích này mà đôi khi nó l i tr thành ph n tác d ng. Có m t vài đi u nh n a mà
NTL mu n nói v i nh ng b n nào m i hôm nay b c chân vào th gi i c a nh ng hình nh s đ y h p d n này: ư ế
1. B n không nh t thi t ph i hi u c u t o đi n t và cách x lý k thu t s trong máy nh đ có th s d ng chúng. Đi u này gi ng nh không c n ế ư
bi t c u t o xe ô-tô v n có th lái xe ngon lành. ế
2. Máy nh đ t ti n không 100% đ ng nghĩa v i nh đ p
3. S l ng "pixels" nhi u h n không có nghĩa là nh s đ p h n. Nó còn ph thu c vào r t nhi u y u t khác n a. ư ơ ơ ế
4. Máy nh BCam có zoom c c m nh không ph i lúc nào cũng là ni m t hào c a ch nhân m c dù nó đ c trang b thêm c h th ng ch ng rung ượ
cho hinh nh, r t có ích nh t là khi ch p v trí télé.
5. Không th đòi h i ch t l ng nh cao, t c đ thao tác nhanh v i lo i máy nh dCam nh . ượ
6. Máy nh dSLR không đ ng nghĩa v i vi c nh s ...t đ ng đ p h n. ơ
7. Vi c b n có môt chi c máy nh dSLR t t nh t không quan tr ng b ng vi c b n bi t khai thác nó đ ch p nh đ p. ế ế
8. Hi n t i, không ph i ng kính nào t t v i SLR thì cũng s cho nh đ p v i dSLR
9. Nh ng gì b n "nhìn" th y trên màn hình máy tính không ph i bao gi cũng gi ng v i nh "in" ra trên gi y đâu nhé. ớ ả
10. Cu i cùng, nên bi t mình mua máy nh dùng đ làm gì? ch p cái gì? Thông tin k thu t là đ bi t cách khai thác tri t đ u, nh c đi m c a máy ế ế ư ượ
ch không dùng đ ...khoe.
Đ có th ch p đ c nh đ p thì đi u đ u tiên c n bi t là hi u và n m v ng cách s d ng các ch c năng c a máy nh s . B i vì nó là m t lĩnh v c ượ ế
chuyên ngành nên không ph i lúc nào cũng d hi u v i t t c m i ng i, ngay c v i nh ng ng i r t thành th o ngôn ng đ c s d ng trong sách ườ ườ ư
h ng d n. Chúng ta hãy cùng tìm hi u s qua v c u t o c a m t chi c máy nh k thu t s . ướ ơ ế
C m m t chi c dCam hay BCam trên tay ta có th quan sát th y c u t o chính c a chúng bao g m m t thân máy nh có khuôn ng m, màn hình ế
LCD...và m t chi c ng kính. V i đa s các máy dCam, sau khi ta b m nút ON/OFF v v trí ON thì ng kính s nhô ra và s n sàng ho t đ ng. Trên ế
b m t phía tr c c a ng kính, t i vi n c a ng kính th ng có các thông s k thu t c a chi c ng kính này, ch ng h n: ướ ườ ế
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Hướng dẫn chụp ảnh số từ A - Z (Tiếng Việt)
Để chụp được một bức ảnh đẹp là cả một nghệ thuật. Bạn sẽ phải căn chỉnh từ ánh sáng, góc độ đến chọn bố cục hợp lí....Ebook dày hơn 300 trang mang tới đầy đủ kiến thức về chụp ảnh số giúp bạn trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7949     Tải về: 114     Lượt mua: 10    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Canon EOS 20D Lượt tải: 162 Lượt xem: 8075
CÁCH SỬ DỤNG MÁY ẢNH CANON Lượt tải: 1 Lượt xem: 2001
Hướng dẫn sử dụng Canon 550D Lượt tải: 2 Lượt xem: 1929
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn sử dụng Canon 550D Lượt tải: 2 Lượt xem: 1929
Xử lý Ảnh Chương 1 Lượt tải: 3 Lượt xem: 1696
Đề cương trắc địa ảnh viễn thám Lượt tải: 0 Lượt xem: 1624