Tài liệu

HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2649     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - tài liệu, sách iDoc.VnHôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2009 tại ...................... [u]Chúng tôi gồm: [/u] [b]BÊN BÁN (Bên A):[/b] Họ và tên………
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
H P Đ NG MUA BÁN DOANH NGHI P T NHÂN Ư
DOANH NGHI P T NHÂN…………….. Ư
Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2009 t i ......................
Chúng tôi g m:
BÊN BÁN (Bên A):
H và tên………………. Gi i tính: .....................
Sinh ngày: ...................... Dân t c ............ Qu c t ch ..................
Ch Doanh nghi p T nhân:…………………….. ư
CMND s : ................... Do .................. c p ngày .....................
H kh u th ng trú: ...................... ườ
Ch hi n t i: ......................
BÊN MUA (Bên B):
H và tên………………. Gi i tính: .....................
Sinh ngày: ...................... Dân t c ............ Qu c t ch ..................
Ch Doanh nghi p T nhân:…………………….. ư
CMND s : ................... Do .................. c p ngày .....................
H kh u th ng trú: ...................... ườ
Ch hi n t i: ......................
Cùng tho thu n và nh t trí ký k t h p đ ng mua bán Doanh nghi p T nhân……… v i ế ư
các đi u kho n và đi u ki n sau:
ĐI U 1: Đ i t ng mua bán ượ
Tên Doanh nghi p: …………………………Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s .......
do Phòng Đăng ký kinh doanh - S K ho ch và Đ u t ......... c p ngày .............. ế ư
Đ a ch tr s : ..............................
Đi n tho i: ................ / ....................
Ngành, ngh đã đăng ký kinh doanh:
...........................
...........................
V n đ u t ban đ u: ................ VNĐ (...................) ư
ĐI U 2. Giá bán
Download t website www.luatcongminh.com
Toàn b giá bán Doanh nghi p t nhân ………………… ……………. ...........VNĐ ư
(..............................).
Các kho n chi phí thu c v vi c th c hi n đăng thay đ i ch doanh nghi p do Bên B
thanh toán.
ĐI U 3. Thanh toán
Ph ng th c thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A m t l n b ng ti n m tươ
Th i h n thanh toán: ngay sau khi h p đ ng này ký k t. ế
ĐI U 4: Quy n và nghĩa v c a các bên
4.1. Quy n và nghĩa v c a Bên A
4.1.1. Bên A quy n nh n đ đúng th i h n s ti n chuy n nh ng ………………quy ượ
đ nh t i Đi u 2 H p đ ng này;
4.1.2. Bên A có nghĩa v bàn giao Doanh nghi p cho Bên B bao g m: Gi y t s sách ch ng
t , con D u liên quan đ n Doanh nghi p; tài s n c a Doanh nghi p các quy n nghĩa ế
v c a Doanh nghi p T nhân ……………...đ i v i bên th ba; ư
4.1.3. Trong tr ng h p Bên A không bàn giao đ các thông tin c n thi t liên quan đ n tìnhườ ế ế
hình kinh doanh th c t c a Doanh nghi p gây thi t h i cho Bên B cũng nh Doanh ế ư
nghi p t nhân sau này thì Bên A ph i hoàn toàn ch u trách nhi m; ư
4.1.4. Bên A có trách nhi m cùng Bên B hoàn t t nghĩa v pháp lý c a Doanh nghi p đ i v i
Nhà n c cũng nh đ i v i bên th ba khác theo quy đ nh c a pháp lu t cho đ n khi vi cướ ư ế
chuy n nh ng đ c hoàn t t; ượ ư
4.1.5. Bên A trách nhi m thông báo vi c mua bán Doanh nghi p t nhân ………………. ư
t i các c quan Nhà n c h u quan các đ i tác cũng nh khách hàng liên quan; ơ ướ ư
4.1.6. Bên A cam k t đ n th i đi m H p đ ng hi u l c, Doanh nghi p t nhânế ế ư
……………….. không có b t c kho n n nào v i bên th ba ./.
4.2. Quy n và nghĩa v c a Bên B
4.2.1. Bên B quy n yêu c u Bên A cung c p t t c các thông tin c n thi t cũng nh các ế ư
gi y t , s sách, tài li u, hgoá đ n, ch ng t , con d u c n thi t và tài s n c a Doanh nghi p ơ ế
t nhân ư
4.2.2. Bên B có quy n yêu c u Bên A giúp đ cùng tham gia gi i quy t nh ng v n đ ế
liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh tr c đó c a Doanh nghi p trong các tr ng h p c nế ướ ư
thi t n u không s tham gia c a Bên A thì vi c gi i quy t s g p khó khăn;ế ế ế
4.2.3. Ngay khi H p đ ng hi u l c hoàn t t th t c pháp c n thi t cho vi c s đ i ủ ụ ế
n i dung đăng kinh doanh c a Doanh ngi p t nhân ………………………., Bên B ư
quy n chính th c ti p qu n đi u hành toàn b m i ho t đ ng kinh doanh c a Doanh ế
nghi p;
Liên hệ quảng cáo

4.2.4. Bên B ph i thanh toán đ y đ đúng th i h n s ti n quy đ nh t i Đi u 2 h p đ ng
này cho Bên A;
4.2.5. T th i đi m h p đ ng có hi u l c vi c s a đ i n i dung đăng kinh doanh c a
Doanh nghi p t nhân ………………… đ c hoàn t t, Bên B ph i hoàn toàn ch u trách ư ượ
nhi m pháp đ i v i các ho t đ ng nghĩa v c a Doanh nghi p t nhân ............... tr c ư ướ
Nhà n c và các bên th ba có liên qua khác.ướ
ĐI U 5: Ph t h p đ ng
Ph t ch m thanh toán: 2% giá tr c a h p đ ng/tháng
Ph t ch m bàn giao Doanh nghi p: 5% giá tr c a h p đ ng/tháng
ĐI U 6: Đi u kho n tranh ch p
Trong quá trình thi c hi n h p đ ng, n u gi a các bên có x y ra tranh ch p thì tranh ch p ế
đó tr c h t s đ c gi i quy t b ng con đ ng th ng l ng, hoà gi i trên c s thi nướ ế ượ ế ườ ươ ượ ơ
chí và h p tác gi a các bên.
N u vi c th ng l ng không đ t k t qu t các bên s gi i quy t tranh ch p thông quaế ươ ượ ế ế
con đ ng Toà án.ườ
ĐI U 7: S a đ i, b sung h p đ ng
Trong quá trình th c hi n h p đ ng n u v n đ phát sinh ch a đ c quy đ nh ế ư ượ
trong H p đ ng này thì các bên th cùng nhau tho thu n b sung, s a đ i n i dung
h p đ ng. M i s thay đ i đ u ph i th hi n b ng văn b n, có xác nh n c a hai bên.
ĐI U 8: Hi u l c c a H p đ ng
H p đ ng này có hi u l c k t ngày ký và ch m d t khi các bên đã hoàn t t toàn b m i
nghĩa v đ c ghi nh n trong h p đ ng. ượ
ĐI U 9: Đi u kho n cu i cùng
Các bên nghĩa v tôn tr ng các đi u kho n đã đ c cam k t trong h p đ ng cùng ượ ế
nhau th c hi n n i dung h p đ ng này trên c s thi n chí và h p tác. ơ
H p đ ng đ c l p thành ...... b n b ng ti ng Vi t giá tr pháp nh nhau, m i ượ ế ư
bên gi ....... b n, 01 b n g i cho c quan đăng kinh doanh, 01 b n l u t i Doanh ơ ư
nghi p.
BÊN MUA BÊN BÁN
HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2009 tại ...................... [u]Chúng tôi gồm: [/u] [b]BÊN BÁN (Bên A):[/b] Họ và tên………………. Giới tính: ..................... Sinh ngày: ...................... Dân tộc ............ Quốc tịch .................. Chủ Doanh nghiệp Tư nhân:…………………….. CMND số: ................... Do .................. cấp ngày ..................... Hộ khẩu thường trú: ...................... Chỗ ở hiện tại: ......................
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2649     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng Lượt tải: 58 Lượt xem: 26801
Hợp đồng cho thuê Kiốt Lượt tải: 115 Lượt xem: 24004
MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Lượt tải: 33 Lượt xem: 14381
Hợp đồng thuê máy móc thiết bị Lượt tải: 89 Lượt xem: 14037