Tài liệu

Học Hát Bài : Quê Hương Tươi Đẹp (Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3105     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Học Hát Bài : Quê Hương Tươi Đẹp (Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng) - tài liệu, sách iDoc.VnHát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đ
Tiết 1:
Học Hát Bài : QHương Tươi Đẹp
(Dân ca Nùng Đặt lời : Anh Hoàng)
I/Mc tiêu:
- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài t.
- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhp và tiết tấu của bài hát, hát
đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài t.
- Biết bài t này i Dân Ca Nùng, lời do nhạc Anh
Hoàng viết
II/Chuẩn bị ca go viên:
- Nhạc cụ đệm.
- Băng nghe mẫu.
- Hát chuẩn xác bài t.
III/Hoạt động dạy học ch yếu:
- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay
ngắn.
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài t đã
học.
- Bài mới:
Hot Động Của Giáo Viên Ca Học
Sinh
* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Quê Hương Tươi Đp
- Giới thiệu bài hát, tác gi.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tu của i
t .
- Tậpt từng câu, mỗi câu cho học sinh hát li từ 2 đến 3
lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài t.
- Sau khi tập xong giáo viên cho hc sinh hát lại bài hát
nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhậnt:
- Giáo viên nhận t:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: t kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hướng dẫn học sinh t bài t kết hợp vỗ tay theo nhịp
- HS lng nghe.
- HS nghe mẫu.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhn xét.
- HS chú ý.
- HS thực hiện.
c
ủa b
ài hát.
- ớng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết
tấu của bài hát.
- Giáo viên hi học sinh, bài t tên gì? n ca dân
tộc nào? Lời của bài hát do ai viết?
- Giáo Vn mời học sinh nhận xét:
- Giáo viên nhận t:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
thúc tiết học.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhnhững em hát chưa tốt, chưa chú ý trong gihọc cần cý
hơn.
- Dn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.
- HS tr lời:
+ i :Quê
Hương Tươi Đẹp.
+ Dân Ca Nùng.
+ Lời của Nhạc
sĩ: Anh Hoàng
- HS nhn xét.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Học Hát Bài : Quê Hương Tươi Đẹp (Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)
Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. Hoàng viết II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. Biết bài hát này là bài Dân Ca Nùng, lời do nhạc sĩ Anh
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Am nhac 1- Tiet 1, 2

Tiết 1:

Học Hát Bài : Quê Hương Tươi Đẹp

(Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát

đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.

- Biết bài hát này là bài Dân Ca Nùng, lời do nhạc sĩ Anh

Hoàng viết

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay

ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã

học.

- Bài mới:

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học

Sinh

* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Quê Hương Tươi Đẹp

- Giới thiệu bài hát, tác giả.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài

hát .

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3

lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát

nhiều lần dưới nhiều hình thức.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai

điệu của bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp

- HS lắng nghe.

- HS nghe mẫu.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- HS thực hiện.

của bài hát.

- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết

tấu của bài hát.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân

tộc nào? Lời của bài hát do ai viết?

- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát

* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết

thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc

nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý

hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

- HS thực hiện.

- HS trả lời:

+ Bài :Quê

Hương Tươi Đẹp.

+ Dân Ca Nùng.

+ Lời của Nhạc

sĩ: Anh Hoàng

- HS nhận xét.

- HS thực hiện.

- HS chú ý.

-HS ghi nhớ.

Tiết 2:

Ôn Tập Bài Hát: Quê Hương Tươi Đẹp

(Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát

đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.

- Biết bài hát này là bài Dân Ca Nùng, lời do nhạc sĩ Anh

Hoàng viết

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay

ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã

học.

- Bài mới:

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học

Sinh

* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Quê Hương Tươi Đẹp

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới

nhiều hình thức.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân

tộc nào? Lời của bài hát do ai viết?

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai

điệu của bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- HS trả lời:

+ Bài :Quê

Hương Tươi Đẹp.

+ Dân Ca Nùng.

+ Lời của Nhạc

sĩ:

Anh Hoàng

- HS nhận xét

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của

bài .

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu

của bài

- Giáo viên nhận xét:

* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết

thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc

nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý

hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS chú ý.

-HS ghi nhớ.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm