Tài liệu

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 3

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 376     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 32
Tài liệu Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 3 - tài liệu, sách iDoc.VnHóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 3,Trình bày và giải thích được phản ứng của thuốc thử nhóm với các cation nhóm III. 2. Viết được một số phản ứng đặc trưng của…
background image

Bµi 5 

cation nhãm III: Al

3+, Zn2+

Môc tiªu  

1.  Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch ®−îc ph¶n øng cña thuèc thö nhãm víi c¸c cation 

nhãm III. 

2.  ViÕt  ®−îc mét sè ph¶n øng ®Æc tr−ng cña c¸c cation nhãm III. 

3.  Gi¶i thÝch ®−îc c¸c b−íc ph©n tÝch theo s¬ ®å 2 (phÇn ph©n tÝch cation nhãm III).

 

1. TÝnh chÊt chung

 

C¸c cation nhãm III ®Òu cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh c¸c muèi tan trong 

m«i tr−êng kiÒm d−: 

Al

3+ + 4OH- = AlO

2

- + 2H

2O 

           Aluminat 

Zn

2+ + 4OH- = ZnO

2

2- + 2H

2O 

         Zincat 

V× vËy thuèc thö ®Ó t¸ch cation nhãm III ra khái c¸c nhãm kh¸c lµ 

NaOH hoÆc KOH d−. Sau ®ã nhËn biÕt tõng cation nhãm III b»ng c¸c ph¶n 
øng ®Æc tr−ng cña chóng. 

2. C¸c ph¶n øng ph©n tÝch ®Æc tr−ng cña cation nhãm III 

2.1. Víi NaOH hay KOH 

    Al3+ + 3OH- = Al(OH)

3↓ tr¾ng v« ®Þnh h×nh 

Al(OH)

3 + OH

- = AlO

2

- + 2H

2O 

Muèn thu ®−îc kÕt tña Al(OH)

3 th× dïng acid yÕu: 

   AlO

2

- + NH

4

+ + H

2O = Al(OH)3↓ + NH3

     Zn2+ + 2OH- = Zn(OH)

2↓ 

Zn(OH)

2 + 2OH

- = ZnO

2

2- + 2H

2O 

 

66 

background image

Muèn thu ®−îc kÕt tña Zn(OH)

2 th× dïng acid yÕu, nh−ng kh«ng dïng 

NH

4

+ v× t¹o thµnh phøc tan [Zn(NH

3)4]

2+. 

2.2. Víi NH

4OH 

Al

3+ + 3NH

4OH = Al(OH)3↓ + 3NH4

+

Zn

2+ + 4NH

4OH = [Zn(NH3)4]

2+ + 4H

2O 

2.3. Víi Na

2CO3 hay K2CO3

2AlCl

3 + 3Na2CO3 + 3H2O = 2Al(OH)3↓+ 6 NaCl + 3CO2↑

Riªng Zn

2+ t¹o thµnh c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau tuú theo nång ®é dung dÞch: 

2ZnCl

2 + 2Na2CO3 + H2O = Zn2(OH)2CO3↓ + 4NaCl + CO2↑

3ZnCl

2 + 3Na2CO3 + H2O = Zn3(OH)2(CO3)2↓ + 6NaCl + CO2↑ 

2.4. Víi Na

2HPO4

AlCl

3 + 2Na2HPO4 = AlPO4 ↓ keo tr¾ng + 3NaCl + NaH2PO4

3ZnCl

2 + 4Na2HPO4 = Zn3(PO4)2 ↓ keo tr¾ng + 6NaCl + 2NaH2PO4

C¸c muèi phosphat trªn ®Òu tan ®−îc trong kiÒm vµ acid v« c¬. 

2.5. Víi H

2S: 

  Trong m«i tr−êng trung tÝnh hoÆc amoniac th× Al3+ t¹o thµnh Al(OH)

3↓ : 

2NH

4OH + H2S = (NH4)2S + 2H2O 

2AlCl

3 + 3(NH4)2S = Al2S3 + 6NH4Cl 

Al

2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3↓  + 3H2S 

  Trong m«i tr−êng trung tÝnh hoÆc kiÒm yÕu th× Zn2+ t¹o thµnh ZnS↓

 : 

Zn

2+ + H

2S = ZnS↓ tr¾ng v« ®Þnh h×nh + 2H

+

ZnS tan trong c¸c acid v« c¬, nh−ng kh«ng tan trong CH

3COOH vµ 

NaOH. 

 

67

background image

B¶ng 10: Tãm t¾t c¸c ph¶n øng ®Æc tr−ng cña cation nhãm III 

Cation 

Thuèc thö 

Al

3+

Zn

2+

NaOH d− AlO

2

-

ZnO

2

2-

Na

2CO3

Al(OH)

3 ↓ keo tr¾ng

Zn

2(OH)2CO3 ↓ tr¾ng

NH

4OH d− Al(OH)3 ↓ keo tr¾ng

[Zn(NH

3)4]

2+ 

tan

Na

2HPO4

AlPO

4↓ tr¾ng

Zn

3(PO4)2↓ tr¾ng

H

2S trong CH3COOH 

− 

ZnS↓

 tr¾ng

(NH

4)2S trong m«i tr−êng trung 

tÝnh hay kiÒm yÕu 

Al(OH)

3 ↓ keo tr¾ng

ZnS↓

 tr¾ng

(NH

4)2[Hg(SCN)4] 

− 

− Cã mÆt vÕt Cu2+, t¹o 

    kÕt tña mµu tÝm 

− Cã mÆt vÕt Co2+, t¹o 

    kÕt tña mµu lôc 

Alizarin-S 

O

O

OH

OH

SO3Na

 

 

KÕt tña s¬n ®á 

 

O

O

O

OH

SO3Na

Al

 

(1/3 c«ng thøc phøc) 

 

 

 

68 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành part 3

Trình bày và giải thích được phản ứng của thuốc thử nhóm với các cation nhóm III. 2. Viết được một số phản ứng đặc trưng của các cation nhóm III. 3. Giải thích được các bước phân tích theo sơ đồ 2 (phần phân tích cation nhóm III). Các cation nhóm III đều có khả năng tạo thành các muối tan trong môi trường kiềm d−: Al3+ + 4OH- = AlO2- + 2H2O Aluminat Zn2+ + 4OH- = ZnO22- + 2H2O Zincat Vì vậy thuốc thử để tách cation nhóm III ra khỏi các nhóm khác là NaOH hoặc KOH dư. Sau đó nhận biết từng cation nhóm III bằng các phản ứng đặc trưng của chúng. 2. Các phản ứng phân tích đặc trưng của cation nhóm III 2.1. Với NaOH hay KOH

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1452 Lượt xem: 114599
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 556 Lượt xem: 109543
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88234
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88234
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 238 Lượt xem: 73058
tâm lý học đại cương Lượt tải: 325 Lượt xem: 66547
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52327
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 184 Lượt xem: 51498