Thành viên vantran158

Ho so dang ki xay dung co quan van hoa

- 01/11/2014
Chia sẻ
Tải xuống miễn phí
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên vantran158

Ho so dang ki xay dung co quan van hoa

- 01/11/2014
137
Báo lỗi

Phòng GD-ĐT huyện mĩ Hào Trường THCS Dương QuangCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBiên bản hội nghị công nhân viên chứcV/v đăng kí xây dựng cơ quan văn hoá năm 2009Trường THCS Dương quang Kính gửi: Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" Tỉnh Hưng Yên. Đồng kính gửi: Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" Huyện Mỹ Hào. -Căn cứ vào các công văn của Liên đoàn lao động huyện Mĩ Hào và Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên về việc đăng kí xây dựng cơ quan văn hoá. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2009. Trường THCS Dương Quang đã thông qua buổi Hội nghị công nhân viên chức từ đầu năm học để thảo luận về việc đăng kí xây dựng cơ quan văn hoá năm 2009. Cụ thể như sau :A.Thành phần1.Đ/c Nguyễn thị Yên - Chức vụ: Hiệu trưởng2.Đ/c Trần Thị Hồi - Chức vụ :Phó hiệu trưởng3.Đ/c Nguyễn Viết Thuân - Chức vụ: Chủ tịch công đoàn4.Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - Chức vụ: Thư kí hội nghịB.Thời gian- Địa điểmHội nghị diễn ra từ lúc 7h 30` ngày 22 tháng 9 năm 2008 tại Phòng hội đồng của nhà trường.C.Nội dung* Đ/c Nguyễn Thị Yên- Chủ toạ, đã đánh giá những ưu điểm và những hạn chế trong việc đăng kí, phấn đấu xây dựng cơ quan văn hoá năm 2008.I, Ưu điểm 1.Hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm học đã ra. Nội bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đoàn kết nhất trí trong ý trí và hành động 2.Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như của ngành, không có đ/c nào vi phạm. 3.Tất cả các đ/c cán bộ, giáo viên, công nhân viên có tác phong, lối sống lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh công sở như: không hút thuốc lá-cờ bạc, nói lời hay làm việc tốt, tạo môi trường sư phạm thực sự lành mạnh. 4.100% các đ/c gia đình cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá 5.Nhà trường thường xuyên chăm lo việc bồi dưỡng chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.Đồng thời tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động từ thiện do các cấp phát động.. 6.Công đoàn cùng với nhà trường thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, công nh

Nội dung

Phßng GD-§T huyÖn mÜ Hµo

Tr­êng THCS D­¬ng Quang

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Biªn b¶n héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc

V/v ®¨ng kÝ x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸ n¨m 2009

Tr­êng THCS D­¬ng quang

KÝnh göi: Ban chØ ®¹o phong trµo " Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸" TØnh H­ng Yªn.

§ång kÝnh göi: Ban chØ ®¹o phong trµo " Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸" HuyÖn Mü Hµo.

-C¨n cø vµo c¸c c«ng v¨n cña Liªn ®oµn lao ®éng huyÖn MÜ Hµo vµ Liªn ®oµn lao ®éng tØnh H­ng Yªn vÒ viÖc ®¨ng kÝ x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸. §ång thêi c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ tr­êng trong n¨m häc 2009.

Tr­êng THCS D­¬ng Quang ®· th«ng qua buæi Héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc tõ ®Çu n¨m häc ®Ó th¶o luËn vÒ viÖc ®¨ng kÝ x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸ n¨m 2009. Cô thÓ nh­ sau :

A.Thµnh phÇn

1.§/c NguyÔn thÞ Yªn - Chøc vô: HiÖu tr­ëng

2.§/c TrÇn ThÞ Håi - Chøc vô :Phã hiÖu tr­ëng

3.§/c NguyÔn ViÕt Thu©n - Chøc vô: Chñ tÞch c«ng ®oµn

4.§/c NguyÔn ThÞ BÝch Liªn - Chøc vô: Th­ kÝ héi nghÞ

B.Thêi gian- §Þa ®iÓm

Héi nghÞ diÔn ra tõ lóc 7h 30' ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2008 t¹i Phßng héi ®ång cña nhµ tr­êng.

C.Néi dung

* §/c NguyÔn ThÞ Yªn- Chñ to¹, ®· ®¸nh gi¸ nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc ®¨ng kÝ, phÊn ®Êu x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸ n¨m 2008.

I, ¦u ®iÓm

1.Hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch nhiÖm vô n¨m häc ®· ra. Néi bé c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong ý trÝ vµ hµnh ®éng

2.ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc còng nh­ cña ngµnh, kh«ng cã ®/c nµo vi ph¹m.

3.TÊt c¶ c¸c ®/c c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn cã t¸c phong, lèi sèng lµnh m¹nh, thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh c«ng së nh­: kh«ng hót thuèc l¸-cê b¹c, nãi lêi hay lµm viÖc tèt, t¹o m«i tr­êng s­ ph¹m thùc sù lµnh m¹nh.

4.100% c¸c ®/c gia ®×nh c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn ®¹t danh hiÖu gia ®×nh v¨n ho¸

5.Nhµ tr­êng th­êng xuyªn ch¨m lo viÖc båi d­ìng chÝnh trÞ, chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cho c¸n bé, gi¸o viªn.§ång thêi tÝch cùc tham gia c¸c phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn do c¸c cÊp ph¸t ®éng..

6.C«ng ®oµn cïng víi nhµ tr­êng th­êng xuyªn ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng. Do vËy, ®êi sèng cña c¸c ®/c c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn ®· kh¸ æn ®Þnh.

II.Nh÷ng h¹n chÕ

1.C¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng cßn ch­a ®Çy ®ñ, phßng häc cßn thiÕu,phßng ®å dïng, phßng th­ viÖn cßn qu¸ chËt hÑp kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu hiÖn t¹i, ch­a cã phßng chøc n¨ng.

2.§éi ngò gi¸o viªn ch­a æn ®Þnh, cßn biÕn ®éng hµng n¨m

* TiÕp theo ®/c NguyÔn ViÕt Thu©n bæ sung mét sè ý kiÕn vµ th«ng qua l¹i 5 tiªu chuÈn vÒ c¬ quan v¨n ho¸ cña UBND tØnh H­ng Yªn ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 24/2001/Q§-UB ngµy 8/8/2001.

* C¸c ý kiÕn kh¸c: NhÊt trÝ víi ph­¬ng h­íng nhiÖm vô vµ c¸c chØ tiªu thi ®ua cña nhµ tr­êng vÒ viÖc ®¨ng kÝ, phÊn ®Êu x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸ n¨m 2009 vµ nhÊn m¹nh viÖc x©y dùng c¬ quan v¨n ho¸ lµ nhiÖm vô cña toµn d©n, toµn x· héi, cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc. Do vËy, ®èi víi c¬ quan gi¸o dôc th× ph¶i lu«n g­¬ng mÉu ®i ®Çu trong mäi ho¹t ®éng.

III.KÕt luËn

Cã 100% c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn nhÊt trÝ quyÕt t©m ®¨ng kÝ, x©y dùng nhµ tr­êng trë thµnh c¬ quan v¨n ho¸ n¨m 2009.

Buæi häp kÕt thóc lóc 11h 15' cïng ngµy.

D­¬ng Quang, ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2008

T/M nhµ tr­êng Th­ kÝ

NguyÔn ThÞ Yªn NguyÔn ThÞ BÝch Liªn

T/M BCH C«ng ®oµn T/M Chi bé

NguyÔn ViÕt Thu©n NguyÔn ThÞ Yªn

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang