Tài liệu

Hồ sơ đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 297     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Hồ sơ đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên - tài liệu, sách iDoc.VnTrình tự đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên, mời các bạn tham khảo!
BI U M U 1
STT Yêu c u , câu h i Các l a ch n , n i dung c n đi n , tr l i
1. S h sơ
2. Tên C quan th ng kêơ S K ho ch và Đ u t ế ư
3.
Tên th t c hành chính
(TTHC)
H s đăng ký kinh doanh đ i v i công ty TNHH hai thành ơ
viên tr lên
4. Lĩnh v c th ng kê K ho ch và Đ u tế ư
5. Trình t th c hi n
B c 1ướ : Doanh nghi p chu n b đ y đ h s đăng kinh ơ
doanh và đăng ký thu theo qui đ nh c a pháp lu tế
B c 2ướ : Doanh nghi p n p h s t i Phòng ĐKKD - S K ơ ế
ho ch Đ u t TP.C n Th (s 61/21 T Tr ng, P.An ư ơ
Phú, Q.Ninh Ki u, TP.C n Th ). ơ
- Doanh nghi p n p 1 b h s theo qui đ nh ơ
- Cán b công ch c ti p nh n h s xem xét tính h p l , ghi ế ơ
gi y biên nh n trao cho ng i n p ườ
- Th i gian ti p nh n h s : Sáng t 7 gi - 11 gi , chi u t ế ơ
13 gi đ n 17 gi các ngày làm vi c trong tu n ế
B c 3ướ : Doanh nghi p đ n nh n k t qu t i B ph n ti p ế ế ế
nh n tr k t qu t i Phòng ĐKKD - S K ho ch Đ u ế ả ạ ế
t TP.C n Thư ơ
- Cán b công ch c tr gi y ch ng nh n ghi biên lai thu
ti n phí, l phí
- Ng i đ i di n theo pháp lu t vào gi y ch ng nh n,ườ
phi u tr k t qu theo m u và n p l phí theo qui đ nhế ế
- Th i gian tr k t qu : Sáng t 7 gi - 11 gi , chi u t 13 ế
gi đ n 17 gi các ngày làm vi c trong tu n. ế
6. Cách th c th c hi n Tr c ti p t i c quan hành chính nhà n c ế ơ ướ
7. H s ơ a) Thành ph n h s , bao g m: ơ
- Gi y đ ngh đăng ký kinh doanh (Theo m u) ;
- D th o đi u l công ty;
- Danh sách thành viên (Theo m u) ;
- B n sao h p l m t trong các gi y t ch ng th c nhân
i v i thành viên sáng l p là cá nhân);
- B n sao Quy t đ nh thành l p, gi y ch ng nh n đăng ký kinh ế
doanh ho c gi y t t ng đ ng khác, Đi u l ho c tài li u ươ ươ
t ng đ ng khác, B n sao h p l m t trong các gi y tươ ươ
ch ng th c nhân c a ng i đ i di n theo u quy n ườ
quy t đ nh u quy n t ng ng i v i thành viên sáng l p ế ươ
pháp nhân)
- Văn b n xác nh n v n pháp đ nh c a c quan, t ch c ơ
th m quy n i v i công ty kinh doanh ngành, ngh yêu c u
ph i có v n pháp đ nh);
- B n sao h p l ch ng ch hành ngh i v i công ty kinh
Hồ sơ đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên
Trình tự đăng kí kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên, mời các bạn tham khảo!
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 297     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm