Tài liệu

Hệ thống tiền tệ quốc tế BRETTON WOODS

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12192     Tải về: 80     Lượt mua: 21    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Hệ thống tiền tệ quốc tế BRETTON WOODS - tài liệu, sách iDoc.VnHệ thống tiền tệ quốc tế BRETTON WOODS   MỤC LỤC   1. Đặc điểm của hệ thống Bretton Woods 2. Hoạt động của h
I. S hình thành h th ng Bretton Woods
Ngay tr c khi chi n tranh th gi i th hai k t thúc, các n c đ ng minhướ ế ế ế ướ
đã b t đ u vi c xây d ng m t h th ng ti n t qu c t m i nh m thúc đ y các ế
quan h ti n t th ng m i qu c t . Vào năm 1944, m t h i ngh qu c t ươ ế ế
đ c nhóm h p t i Bretton Woods (M ) v i s tham gia c a đ i di n 44 qu cượ
gia đã đ a ra m t lo t các bi n pháp liên quan đ n lĩnh v c tài chính ti n t ,ư ế
d n đ n s nh thành h th ng ti n t qu c t m i v i tên g i h th ng ế ế
Bretton Woods.
H th ng ti n t qu c t m i đ c xây d ng ch y u trên c s k ế ư ế ơ ế
ho ch do đoàn đ i bi u M đ a ra (m t k ho ch khác do Anh đ a ra đã không ư ế ư
đ c ch p thu n) theo đó h th ng ph i đáp ng đ c m t s yêu c u c b nượ ư ơ
sau đây:
- Các t ch c qu c t - h p tác qu c t trong lĩnh v c tài chính ti n t ế ế
đòi h i ph i thành l p m t t ch c qu c t v i nh ng ch c năng và quy n h n ế
nh t đ nh.
- Ch đ t giá h i đoái - t giá h i đoái ph i đ c xác đ nh c đ nh vế ượ
m t ng n h n, nh ng có th đ c đi u ch nh khi xu t hi n tình tr ng “m t cân ư ượ
đ i c b n”. ơ
- D tr qu c t - đ giúp ch đ t giá c đ nh đi u ch nh ho t đ ng ế ế
m t cách hi u qu , các qu c gia c n t i m t l ng d tr qu c t l n, ượ ế
v y ph i có s gia tăng vàng và các ngu n d tr b ng ti n.
- Kh năng chuy n đ i c a đ ng ti n – vì l i ích kinh t chung mà t t c ế
các qu c gia ph i tham gia vào m i h th ng th ng m i đa ph ng t do, ươ ươ
trong đó các đ ng ti n chuy n đ i t do đ c s d ng. ượ
1. Đ c đi m c a h th ng Bretton Woods
Th nh t ch đ t giá. T giá h i đoái c đ nh trong ng n h n, ế
th đi u ch nh trong nh ng tr ng h p c th . Theo quy đ nh c a Qu ti n t ườ
qu c t (IMF), m i đ ng ti n qu c gia đ c n đ nh m t t giá c đ nh v i ế ư
USD đ c phép dao đ ng trong biên đ ±1%. Giá USD đ c c đ nh v iượ ượ
1
vàng 35USD/ounce. Vi c c đ nh t giá đôla v i vàng đã t o lòng tin cho c
th gi i M vào th i đi m đó chi m 70% d tr vàng c a th gi i. Chínhế ế ế
ph M cam k t đ i đôla ra vàng không h n ch . M t cách gián ti p, các qu c ế ế ế
gia th hoàn toàn tin t ng khi neo giá đ ng ti n n c nh v i đ ng đôla. ưở ư
Trong nh ng tr ng h p m t cân b ng nghiêm tr ng trong cán cân thanh toán, ườ
các qu c gia th ti n hành phá giá hay nâng giá đ ng ti n v i biên đ nh ế
h n 10% tr c khi IMF ph i can thi p.ơ ướ
Th hai, d tr qu c t . Mu n duy trì t giá h i đoái c đ nh, các ế
qu c gia ph i m t l ng d tr qu c t đ l n b ng vàng ngo i t . Theo ư ế
quy đ nh c a IMF, t ch c này s giám sát h tr h p tác qu c t trên lĩnh ế
v c ti n t th ng m i. Đ cho các quan h th ng m i n đ nh, c n ph i ươ ươ
duy trì m t h th ng t giá n đ nh, hi u qu . Nh m trành cho các qu c gia
thành viên th c hi n phá giá ho c nâng giá đ ng ti n, IMF cung c p cho các
thành viên m t h n m c tín d ng th ng xuyên đ tài tr cho thâm h t cán cân ườ
thanh toán. H n m c tín d ng ph thu c vào quy c a các n n kinh t t ế
tr ng đóng góp c a các qu c gia đó vào IMF. Các qu c gia đóng góp vào IMF
theo t l n ¼ tài s n d tr (ch y u vàng), ¾ b ng đ ng ti n qu c gia.
Khi g p khó khăn, m i thành viên đ c rút 25% h n m c trong l n đ u, sau đó ượ
mu n rút thêm ph i tuân th nghiêm ng t các chính sách kinh t c a IMF đ a ế ư
ra, có th rút trong 4 l n, m i l n 25% h n m c.
Th ba là kh năng chuy n đ i các đ ng ti n. Các qu c gia tham gia vào
qu ti n t qu c t (IMF) Hi p đ nh chung v th ng m i thu quan ế ươ ế
GATT ph i cam k t chuy n đ i không h n ch đ ng n i t đ i v i các giao ế ế
d ch trong cán cân vãng lai (có th h n ch ki m soát chu chuy n v n nh ng ế ư
không ki m soát các chuy n đ i ti n t ph c v m c đích th ng m i). ươ
2. Ho t đ ng c a h th ng Bretton Woods
Th i gian t n t i c a h th ng BW th chia thành hai giai đo n: giai
đo n “đói Đôla” (1940 – 1958) và giai đo n “b i th c Đôla” ( 1959 – 1971).
Giai đo n “đói đôla” (1940-1958):
2
Trong chi n tranh th gi i II, M đã thu đ c ngu n vàng l n t bênế ế ư
ngoài b ng vi c buôn bán vũ khí cho các n c tham chi n. Sau chi n tranh, M ướ ế ế
đã 1 ngu n d tr vàng lên t I 26 t đôla chi m 60% d tr vàng trên toàn ế
th gi i. Do đó, đ ng đôla c a M đ c coi là t t nh vàng.ế ư ư
Trong khi đó, do b chi n tranh tàn phá n ng n nên các n c Tây Âu ế ướ
m t nhu c u tín d ng l n đ nh p kh u nh ng c n thi t cho công cu c tái ế
thi t. Theo k h ach Marshall, v n đ c bi t đ n k ho ch tái thi t Châuế ế ư ế ế ế ế
Âu, t 1948 đ n 1954, $17 t M đã đ c đ a vào 16 n c Tây Âu. ế ượ ư ướ
H n n a, trong giai đo n này, nh ng b t đ ng l n trong phe đ ng minhơ
ch ng phát xít b t đ u xu t hi n. M c Liên tham gia vào h I ngh
Bretton Woods năm 1944 nh ng Liên l i t ch i tham gia vào qu ti n tư
th gi i. Đ c bi t trong không khí căng th ng c a chi n tranh l nh, M đãế ế
ph i chi tr m t kho n l n cho quân s , do đó vào cu i nh ng năm 50 đ u
nh ng năm 60 n n kinh t M b t đ u xu t hi n m t s d u hi u c a kh ng ế
ho ng.
Giai đo n “b i th c đôla” (1959-1971):
Trong giai đo n này, n n kinh t các n c Tây Âu d n đi vào n đ nh ế ướ
phát tri n. Ngu n d tr đôla ngân hàng các n c tăng lên nhanh v i t c ướ
đ không mong mu n, các ngân hàng đó b t đ u tìm cách chuy n đ i đôla l y
vàng.
Thêm vào đó, th tr ng vàng kép xu t hi n kho ng cách gi a giá ườ
vàng trên th tr ng t do v i giá vàng c a ngân hàng nhà n c là r t l n, m c ườ ướ
giá vàng trên th tr ng t do $35/ounce, còn m c giá trên th tr ng t do ườ ườ
bi n đ ng theo quy lu t cung - c u. Đi u này d n đ n tình tr ng nh ng nhàế ế
đ u c mua vàng ngân hàng trung ng và bán vàng trên th tr ng t do. ơ ươ ườ
Lúc này, n n kinh t c a Tây Âu Nh t B n phát tri n m nh m . Do ế
đó, giá tr đ ng ti n c a các n c này cũng tăng. Lòng tin vào đ ng đôla cũng ư
gi m sút, ngu n v n kh ng l b ng đ ng đôla d n đ c chuy n sang các đ ng ượ
ti n m nh h n. ơ
3
Hệ thống tiền tệ quốc tế BRETTON WOODS
Hệ thống tiền tệ quốc tế BRETTON WOODS   MỤC LỤC   1. Đặc điểm của hệ thống Bretton Woods 2. Hoạt động của hệ thống Bretton Woods 3. Nguyên nhân sụp đổ của hệ thống Bretton Woods
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12192     Tải về: 80     Lượt mua: 21    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm