Tài liệu

[Hệ thống thông tin kế toán] Chu trình chi phí

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8197     Tải về: 44     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 25
Tài liệu [Hệ thống thông tin kế toán]  Chu trình chi phí - tài liệu, sách iDoc.Vn[Hệ thống thông tin kế toán] Chu trình chi phí,[Hệ thống thông tin kế toán]  Chu trình chi phí1. Các sự kiện xảy ra trong CTCP 2. Tổ chức kế toán ghi nhận, xử lý sự kiện, tạo báo cáo
Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí 1
Chu trình chi phí
Muïc tieâu
1. Hieåu caùc hoaït ñoäng kinh doanh
vaø söï kieän xaåy ra trong chu trình chi
phí
2. Toå chöùc keá toaùn ghi nhaän, xöû
lyù söï kieän ñeå cung caáp thoâng tin
3. Kieåm soaùt noäi boä caàn coù trong
chu trình
Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí 2
Chu trình chi phí
Noäi dung
I. Caùc söï kieän xaåy ra trong chu trình
chi phí
II. Toå chöùc keá toaùn ghi nhaän, xöû
lyù söï kieän taïo baùo caùo
1. Xöû lyù baèng tay
2. Xöû lyù baèng maùy
Liên hệ quảng cáo

Nguyeãn Bích Lieân Chu trình chi phí 3
Chu trình chi phí
Hoaït ñoäng kinh
teá
Trao ñoåi
haøng hoaù,
dòch vuï vôùi
ngöôøi baùn
Thanh toaùn
tieàn cho ngöôøi
baùn
Söï kieän kinh
teá
Yeâu caàu haøng
Ñaët haøng mua
vôùi ngöôøi baùn
Nhaän haøng
Chaáp thuaän
hoùa ñôn ngöôøi
baùn
Thanh toaùn tieàn
cho ngöôøi baùn
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

[Hệ thống thông tin kế toán] Chu trình chi phí

[Hệ thống thông tin kế toán]  Chu trình chi phí

1. Các sự kiện xảy ra trong CTCP
2. Tổ chức kế toán ghi nhận, xử lý sự kiện, tạo báo cáo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8197     Tải về: 44     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
MÔN HỌC Thương mại điện tử Lượt tải: 55 Lượt xem: 7216
Thương mại điện tử (E-Commerce) Lượt tải: 39 Lượt xem: 5010
Giáo trình thương mại điện tử Lượt tải: 33 Lượt xem: 4772
Thống kê thương mại Lượt tải: 6 Lượt xem: 4767