Thành viên hongdiep109

hdngll chu diem thang 1-2

- 11 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên hongdiep109

hdngll chu diem thang 1-2

- 11 tháng trước
172
Báo lỗi

kịch bản hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 1-2009 Chủ đề: Mừng Đảng, Mừng Xuân Tên hoạt động: Vòng tay bè bạn Đối tượng tham gia: Giáo viên và học sinh trong trường. Thời gian:1/2 ngày ( 19/01/2009)I. Mục tiêu giáo dục- Thông qua hoạt động này giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa độc lập dân tộc, sự lãnh đạo tài tình của chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam, người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến bờ độc lập, tự do, hạnh phúc.- Các em hiểu về truyền thống cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống cách mạng của quê hương, các phong tục tập quán của quê hương trong dịp tết đến xuân về.- Thông qua hoạt động “Tết vì học sinh nghèo” để các em hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của bạn mình, từ đó có những hành động thiết thực hơn giúp đỡ bạn vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong học tập và sự cố gắng của chính bản thân các em.II. Nội dung và hình thức hoạt động1. Nội dung: - Tuyên truyền và tặng quà.2. Hình thức: - Tổ chức với qui mô toàn trường để tuyên truyền cho các em hiểu về ý nghĩa của hoạt động.- Đến nhà học sinh thăm hỏi và tặng quà.III. Chuẩn bị hoạt động1. Phương tiện:- Tăng âm, loa máy, trang trí sân khấu, hai tiết mục văn nghệ, quà tặng ( tiền mặt)2. Tổ chức: - Kết hợp với chi hội chữ thập đỏ, xây dựng kế hoạch trình cấp uỷ, ban giám hiệu nhà trường.- Cùng với giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu, xác định đúng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của học sinh, lập danh sách, lên kế hoạch thực hiện.- Xây dựng chương trình, điều khiển hoạt động. Tổng phụ trách đội.- Họp lớp trưởng, chi đội trưởng, GVCN các lớp để thông qua yêu cầu của chủ đề hoạt động. Bàn bạc, phân công, thống nhất nội dung, chương trình hoạt động.+ Phân công người điều khiển chương trình+ Phân công người dẫn chương trình+ Dự kiến mời đại biểu…IV. Tiến hành hoạt độngNgười điều khiểnNội dungThời lượngDCT - Mời các quí vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em HS đứng dậy để làm lễ chào cờ.Nghiêm…chào cờ…chàoQuốc ca…Đội ca…“Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng” - Mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em HS ngồi xuống.7’DCT - Thưa các quí vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh thân mến.- Đảng cộng sản Việt Nam do Hồ CHí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.

Nội dung

KÞch b¶n H§GDNG LL Tr­êng THCS Qu¶ng Phó - Gi¸o viªn Vâ H¶i §­êng

kÞch b¶n ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp th¸ng 1-2009

Chñ ®Ò: Mõng §¶ng, Mõng Xu©n

Tªn ho¹t ®éng: Vßng tay bÌ b¹n

§èi t­îng tham gia: Gi¸o viªn vµ häc sinh trong tr­êng.

Thêi gian:1/2 ngµy ( 19/01/2009)

I. Môc tiªu gi¸o dôc

- Th«ng qua ho¹t ®éng nµy gióp c¸c em hiÓu thªm vÒ ý nghÜa ®éc lËp d©n téc, sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh, ng­êi s¸ng lËp ra §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ng­êi chÌo l¸i con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam cËp bÕn bê ®éc lËp, tù do, h¹nh phóc.

- C¸c em hiÓu vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña quª h­¬ng, c¸c phong tôc tËp qu¸n cña quª h­¬ng trong dÞp tÕt ®Õn xu©n vÒ.

- Th«ng qua ho¹t ®éng “TÕt v× häc sinh nghÌo” ®Ó c¸c em hiÓu râ h¬n vÒ hoµn c¶nh cña b¹n m×nh, tõ ®ã cã nh÷ng hµnh ®éng thiÕt thùc h¬n gióp ®ì b¹n v­ît qua mäi khã kh¨n v­¬n lªn trong häc tËp vµ sù cè g¾ng cña chÝnh b¶n th©n c¸c em.

II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng

1. Néi dung:

- Tuyªn truyÒn vµ tÆng quµ.

2. H×nh thøc:

- Tæ chøc víi qui m« toµn tr­êng ®Ó tuyªn truyÒn cho c¸c em hiÓu vÒ ý nghÜa cña ho¹t ®éng.

- §Õn nhµ häc sinh th¨m hái vµ tÆng quµ.

III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng

1. Ph­​¬ng tiÖn:

- T¨ng ©m, loa m¸y, trang trÝ s©n khÊu, hai tiÕt môc v¨n nghÖ, quµ tÆng ( tiÒn mÆt)

2. Tæ chøc:

- KÕt hîp víi chi héi ch÷ thËp ®á, x©y dùng kÕ ho¹ch tr×nh cÊp uû, ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng.

- Cïng víi gi¸o viªn chñ nhiÖm t×m hiÓu, x¸c ®Þnh ®óng hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n cña häc sinh, lËp danh s¸ch, lªn kÕ ho¹ch thùc hiÖn.

- X©y dùng ch​­¬ng tr×nh, ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng. Tæng phô tr¸ch ®éi.

- Häp líp tr­​ëng, chi ®éi tr­​ëng, GVCN c¸c líp ®Ó th«ng qua yªu cÇu cña chñ ®Ò ho¹t ®éng. Bµn b¹c, ph©n c«ng, thèng nhÊt néi dung, ch​­¬ng tr×nh ho¹t ®éng.

+ Ph©n c«ng ng­​êi ®iÒu khiÓn ch​­¬ng tr×nh

+ Ph©n c«ng ng­​êi dÉn ch­​¬ng tr×nh

+ Dù kiÕn mêi ®¹i biÓu…

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng

Ng­êi ®iÒu khiÓn

Néi dung

Thêi l­îng

DCT

- Mêi c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em HS ®øng dËy ®Ó lµm lÔ chµo cê.

Nghiªm…chµo cê…chµo

Quèc ca…§éi ca…

“V× tæ quèc x· héi chñ nghÜa, v× lÝ t​­ëng cña B¸c Hå vÜ ®¹i. S½n sµng”

- Mêi c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em HS ngåi xuèng.

7’

DCT

- Th­a c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, th­a c¸c thÇy c« gi¸o vµ toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn.

- §¶ng céng s¶n ViÖt Nam do Hå CHÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn, lµ ®éi tiªn phong c¸ch m¹ng, bé tham m­u chiÕn ®Êu cña giai cÊp c«ng nh©n vµ d©n téc ViÖt Nam. D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, nh©n d©n ta ®· v­ît qua méi khã kh¨n gian khæ vµ hy sinh, giµnh nhiÒu th¾ng lîi cã ý nghÜa chiÕn l­îc vµ mang tÝnh thêi ®¹i, lµm cho ®Êt n­íc, x· héi vµ con ng­êi ViÖt Nam ngµy cµng ®æi míi s©u s¾c. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nãi: “ Víi tÊt c¶ tinh thÇn khiªm tèn cña ng­êi c¸ch m¹ng, chóng ta vÉn cã quyÒn nãi r»ng: §¶ng ta thËt lµ vÜ ®¹i”

- GÇn 80 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh §¶ng ta ®· cã nhiÒu thµnh c«ng míi trong c«ng viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc.

- Sau ®©y xin mêi thÇy gi¸o NguyÔn §ç Oanh bÝ th­ chi bé, hiÖu tr­ëng nhµ tr­êng lªn ®äc bµi ph¸t biÓu vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña §¶ng.

5’

HiÖu tr­ëng

+ Bµi ph¸t biÓu cña thÇy gi¸o hiÖu tr­ëng víi néi dung:

- Tinh thÇn ®Êu tranh kh«ng qu¶n khã kh¨n cña bao líp «ng cha ®i tr­íc. Sù hi sinh kh«ng tiÕc m¸u x­¬ng cña c¸c anh hïng liÖt sÜ cho nÒn hoµ b×nh cña d©n téc.

- Nh÷ng nç lùc trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi ®¹i míi víi bao c¶n trë cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch.

- Nh÷ng thµnh c«ng cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta vÒ mäi mÆt trong thêi gian qua.

- Tr¸ch nhiÖm cña mçi c«ng d©n, mçi ng­êi häc sinh trong thêi ®¹i míi víi nh÷ng chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng.

10’

DCT

- TiÕp theo ch­¬ng tr×nh xin kÝnh mêi «ng NguyÔn Träng Th¸i bÝ th­ ®¶ng uû x· Qu¶ng Phó, thay mÆt cho ban th­êng vô ®¶ng uû X· ®äc bµi ph¸t biÓu vÒ truyÒn thèng cña x· nhµ vµ nÐt sinh ho¹t v¨n ho¸ cña x· trong nh÷ng ngµy ®Çu xu©n n¨m míi.

Th­êng vô ®¶ng uû

- Thay mÆt th­êng vô ®¶ng uû x· «ng bÝ th­ ®¶ng uû ph¸t biÓu vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña §¶ng, sù hi sinh cña nh÷ng ng­êi con Qu¶ng Phó trong hai cuéc chiÕn tranh.

- Nh÷ng thay ®æi míi cña quª h­¬ng d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng.

- TruyÒn thèng cña quª h­¬ng vµo ngµy xu©n, n¨m míi.

10’

DCT

- D©n téc ViÖt Nam cã truyÒn thèng t­¬ng th©n t­¬ng ¸i, s½n sµng gióp ®ì nhau trong ho¹n n¹n, khã kh¨n. §· tõ l©u ng­êi ViÖt Nam ®· n»m lßng c©u nãi “ L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch, l¸ r¸ch Ýt ®ïm l¸ r¸ch nhiÒu” “ BÇu bÝ th­¬ng nhau”, h­íng theo truyÒn thèng ®ã h«m nay tr­êng THCS Qu¶ng Phó tæ chøc ho¹t ®éng t­¬ng th©n t­¬ng ¸i víi tªn gäi “ Vßng tay bÌ b¹n”. Sau ®©y xin mêi chi héi tr­ëng chi héi ch÷ thËp ®á lªn ®äc lêi kªu gäi.

Chi héi tr­ëng CT§

- Ph¸t huy truyÒn thèng cña d©n téc, h«m nay tr­êng THCS Qu¶ng Phó tæ chøc ho¹t ®éng tÕt v× häc sinh nghÌo, ®· cã tuyªn truyÒn tõ tr­íc, chóng ta h·y bít ®i mét tÊm b¸nh, bít ®i mét ®ång quµ vµ c¸c b¹n cña chóng ta sÏ c¶m thÊy Êm lßng h¬n víi nh÷ng mãn quµ tuy nhá nh­ng trµn ®Çy ý nghÜa, trµn ®Çy t×nh th©n ¸i, ®oµn kÕt.

- §©y lµ hép tõ thiÖn, lÇn l­ît c¸c em, c¸c thÇy c« sÏ gãp vµo vµ sau ®©y chóng ta chia theo nhãm ®Ó ®Õn tËn nhµ c¸c b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n, ®éng viªn, chia sÎ vµ trao tËn tay gia ®×nh

5’

DCT

- KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu, th­a c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh th©n mÕn. Ho¹t ®éng trµn ®Çy ý nghÜa nµy chóng ta sÏ cè g¾ng duy tr× hµng n¨m, sau ®©y xin mêi c¸c em trong ban chØ huy liªn ®éi, c¸c thÇy c« trong ban chÊp hµnh chi ®oµn nhµ tr­êng, c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm líp cïng víi ban tæ chøc ®Õn th¨m gia ®×nh häc sinh ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ hoµn c¶nh cña c¸c em vµ gióp c¸c em v­¬n lªn trong häc tËp.

3’

Vµ thêi gian cßn l¹i trong buæi s¸ng

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang