Tài liệu

Hàm số mũ và logarit

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7301     Tải về: 78     Lượt mua: 36     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 20
Tài liệu Hàm số mũ và logarit - tài liệu, sách iDoc.VnHàm số mũ và logarit,Chuyên đề: hàm số mũ và logarit. .Giúp học sinh hiểu được kiến thức căn bản của toán bậc phổ thông.
Chuyeân ñeà : HAØM SOÁ MUÕ - HAØM SOÁ LOÂGARÍT
PHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG TRÌNH
COÙ CHÖÙA MUÕ VAØ LOGARÍT
TRNG TÂM KIN THC
I. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ MUÕ
1. Caùc ñònh nghóa:
n
n thöøa soá
a a.a...a=
(n Z ,n 1,a R)
+
∈≥
1
aa= a
0
a1=
a0∀≠
n
n
1
a
a
=
{
}
(n Z ,n 1,a R/ 0 )
+
∈≥
m
n
m
n
aa=
(
a0;m,nN>∈
)
m
n
m
n
m
n
11
a
a
a
==
2. Caùc tính chaát :
mn mn
a.a a
+
=
m
mn
n
a
a
a
=
mn nm m.n
(a ) (a ) a==
nnn
(a.b) a .b=
n
n
n
aa
()
b
b
=
3. Haøm soá muõ
: Daïng :
x
ya=
( a > 0 , a
1 )
Taäp xaùc ñònh :
DR=
Taäp giaù trò :
TR
+
=
(
x
a0 xR>∀ )
Tính ñôn ñieäu:
* a > 1 :
x
ya=
ñoàng bieán treân
R
* 0 < a < 1 :
x
ya= nghòch bieán treân
R
Ñoà thò haøm soá muõ :
Minh hoïa
:
a>1
y=a
x
y
x
1
0<a<1
y=a
x
y
x
1
f(x) =2^x
-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
x
y
f(x)=(1/2)^x
-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
x
y
y=2
x
y=
x
2
1
1
x
y
y
x
1
O
O
Liên hệ quảng cáo

II. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ LOÂGARÍT
1. Ñònh nghóa: Vôùi a > 0 , a
1 vaø N > 0
dn
M
a
log N M a N
=
⇔=
Ñieàu kieän coù nghóa
: N
a
log coù nghóa khi
>
>
0
1
0
N
a
a
2. Caùc tính chaát
:
a
log 1 0=
a
log a 1=
M
a
log a M=
log N
a
aN=
a12 a1 a2
log (N .N ) log N log N=+
1
aa1a2
2
N
log ( ) log N log N
N
=−
aa
log N .log N
α
Ñaëc bieät :
2
aa
log N 2.log N=
3. Coâng thöùc ñoåi cô soá
:
aab
log N log b.log N=
a
b
a
log N
log N
log b
=
* Heä quaû:
a
b
1
log b
log a
=
vaø
ka
a
1
log N log N
k
=
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Hàm số mũ và logarit

Chuyên đề: hàm số mũ và logarit. .Giúp học sinh hiểu được kiến thức căn bản của toán bậc phổ thông.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7301     Tải về: 78     Lượt mua: 36     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 65 Lượt xem: 62069
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57190
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 768 Lượt xem: 45833
Có thể bạn quan tâm