Tài liệu

Hàm số mũ và logarit

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7441     Tải về: 83     Lượt mua: 36    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 20
Tài liệu Hàm số mũ và logarit - tài liệu, sách iDoc.VnChuyên đề: hàm số mũ và logarit. .Giúp học sinh hiểu được kiến thức căn bản của toán bậc phổ thông.
Chuyeân ñeà : HAØM SOÁ MUÕ - HAØM SOÁ LOÂGARÍT
PHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG TRÌNH
COÙ CHÖÙA MUÕ VAØ LOGARÍT
TRNG TÂM KIN THC
I. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ MUÕ
1. Caùc ñònh nghóa:
n
n thöøa soá
a a.a...a=
(n Z ,n 1,a R)
+
∈≥
1
aa= a
0
a1=
a0∀≠
n
n
1
a
a
=
{
}
(n Z ,n 1,a R/ 0 )
+
∈≥
m
n
m
n
aa=
(
a0;m,nN>∈
)
m
n
m
n
m
n
11
a
a
a
==
2. Caùc tính chaát :
mn mn
a.a a
+
=
m
mn
n
a
a
a
=
mn nm m.n
(a ) (a ) a==
nnn
(a.b) a .b=
n
n
n
aa
()
b
b
=
3. Haøm soá muõ
: Daïng :
x
ya=
( a > 0 , a
1 )
Taäp xaùc ñònh :
DR=
Taäp giaù trò :
TR
+
=
(
x
a0 xR>∀ )
Tính ñôn ñieäu:
* a > 1 :
x
ya=
ñoàng bieán treân
R
* 0 < a < 1 :
x
ya= nghòch bieán treân
R
Ñoà thò haøm soá muõ :
Minh hoïa
:
a>1
y=a
x
y
x
1
0<a<1
y=a
x
y
x
1
f(x) =2^x
-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
x
y
f(x)=(1/2)^x
-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
x
y
y=2
x
y=
x
2
1
1
x
y
y
x
1
O
O
II. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ LOÂGARÍT
1. Ñònh nghóa: Vôùi a > 0 , a
1 vaø N > 0
dn
M
a
log N M a N
=
⇔=
Ñieàu kieän coù nghóa
: N
a
log coù nghóa khi
>
>
0
1
0
N
a
a
2. Caùc tính chaát
:
a
log 1 0=
a
log a 1=
M
a
log a M=
log N
a
aN=
a12 a1 a2
log (N .N ) log N log N=+
1
aa1a2
2
N
log ( ) log N log N
N
=−
aa
log N .log N
α
Ñaëc bieät :
2
aa
log N 2.log N=
3. Coâng thöùc ñoåi cô soá
:
aab
log N log b.log N=
a
b
a
log N
log N
log b
=
* Heä quaû:
a
b
1
log b
log a
=
vaø
ka
a
1
log N log N
k
=
Hàm số mũ và logarit
Chuyên đề: hàm số mũ và logarit. .Giúp học sinh hiểu được kiến thức căn bản của toán bậc phổ thông.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7441     Tải về: 83     Lượt mua: 36    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 66 Lượt xem: 62299
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57465
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 780 Lượt xem: 46388
Có thể bạn quan tâm