Tài liệu

Giáo trình vẽ kĩ thuật

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 834     Tải về: 27     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 50
Tài liệu Giáo trình vẽ kĩ  thuật - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo trình vẽ kĩ thuật,Bài giảng vẽ kĩ thuật của Th.s Dương Thị Bích Huyền Đh Bk tp.hcm
Tp bài ging V K Thut - 1 -
Dương Th Bích Huyn – BM HH & VKT – ĐHBK TpHCM - Trang 1 -
CHUONG 1. QUI CÁCH CA BN V
1.1. KHÁI NIM V TIÊU CHUN
Tiêu chun là nhng quy định trong mt lĩnh vc nào đó mà người hot động trong lĩnh
vc đó phi tuân theo. Các tiêu chun thường gp:
Tiêu chun nhà nước Vit Nam: TCVN
Tiêu chun vùng: TCV
Tiêu chun ngành: TCN
Tiêu chun cơ s: TC
Tiêu chun quc tế: ISO
1.2. KH GIY TCVN 7285 : 2003
1.2.1. Các kh giy theo dãy ISO - A
Bn v gc cn thc hin trên kh giy nh nht đảm bo s sáng sa và độ chính xác cn
thiết.
Các kh giy theo dãy ISO - A
Ký hiu A0 A1 A2 A3 A4
T giy đã xén
(mm)
a
1
841 594 420 297 210
b
1
1189 841 594 420 297
Vùng v
a
2
(±0.5)
821 574 400 277 180
b
2
(±0.5)
1159 811 564 390 277
Các kh A3 đến A0 đặt giy ngang. Riêng vi kh A4 thì đặt giy đứng.
Kh A3 đến A0
D
ương Th
B
1.
2
N
kích thướ
c
khác (VD:
1.3. L
L
các kh gi
này thườn
g
K
H
B
ích Huyn –
B
2
.2. C
á
ên tránh d
ù
c
cnh ng
n
A1).
K
ết q
u
VÀ KH
U
bn v
y phi có
l
g
được dùn
g
K
hung bn v
H
ình v dướ
i
B
M HH & V
K
á
c kh gi
y
ù
ng kh gi
y
n
ca mt
k
u
s được
U
NG B
N
min nm
g
l
. cnh
t
g
để đóng
b
để gii h
i
đây là ví
d
K
T – ĐHBK
Tp
kéo dài
kéo dài.
K
k
h giy (
V
kh giy
m
N
V
g
ia các c
n
t
rái ca t
g
b
n v thàn
h
n vùng v
p
d
cho 1 t
g
T
Tp
HCM
K
hi cn có
t
V
D: A3) v
m
i, ký hiu
n
h ca t g
i
g
iy, l rn
g
h
tp. Các l
p
hi được
v
g
iy kh A
3
p bài ging
t
h to ra k
h
i kích thư
là A3.1.
i
y đã xén
v
g
20mm và
khác rng
v
bng nét
3
đến A0.
V K Thu
h
giy kéo
c cnh
d
ài
T
C
v
à khung g
i
bao gm c
10mm.
lin, chiu
r
t
- Trang 2
d
ài bng c
á
ca kh g
i
C
VN 7285 :
2
i
i hn vùn
g
khung b
n
r
ng nét 0.
7
- 2
-
-
á
ch kết h
p
i
y ln hơ
n
2
003
g
v. Tt c
n
v. L trá
i
7
mm.
-
p
n
i
Liên hệ quảng cáo

Tp bài ging V K Thut - 3 -
Dương Th Bích Huyn – BM HH & VKT – ĐHBK TpHCM - Trang 3 -
1.4. KHUNG TÊN
TCVN 7285 : 2003
V trí ca khung tên đối vi kh A0 đến A3 được đặt góc phi phía dưới ca vùng v.
Đối vi kh A4, khung tên được đặt cnh ngn hơn (thp hơn) ca vùng v. Hướng đọc ca bn
v trùng vi hướng đọc ca khung tên.
Ni dung và hình thc ca khung tên do nơi thiết kế quy định
Mu khung tên s dng trong các bài tp ca môn hc quy định như sau:
Ch s trong khung tên dùng kiu ch thường, theo quy định ca TCVN v ch và ch s
trên bn v k thut. Riêng ô ghi<TÊN BÀI TP> dùng kiu ch hoa kh ch phi ln hơn các ô
khác.
Ví d cho 1 khung tên ca bài tp v k thut:
Riêng vi sinh viên ca ngành xây dng thì mu khung tên trong các bài tp được quy
định như sau:
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo trình vẽ kĩ thuật

Bài giảng vẽ kĩ thuật của Th.s Dương Thị Bích Huyền Đh Bk tp.hcm

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 834     Tải về: 27     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Architecture Ebook Lượt tải: 34 Lượt xem: 292630
Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng Lượt tải: 646 Lượt xem: 59545
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I Lượt tải: 570 Lượt xem: 57958
Có thể bạn quan tâm
Báo cáo thực tập trắc địa Lượt tải: 238 Lượt xem: 47643
Bài tập lớn - Sức bền vật liệu Lượt tải: 174 Lượt xem: 42747
Giáo trình Autocad 3D tiếng Việt Lượt tải: 189 Lượt xem: 41589