Tài liệu

Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 61399     Tải về: 760     Lượt mua: 15    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 138
Tài liệu Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo trình Vật Liệu Xây Dựng
Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng
Trang 1
CHÆÅNG I
────────────────────
TÊNH CHÁÚT CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG
§1. CAÏC TÊNH CHÁÚT VÁÛT LYÏ CHUÍÚU CUÍA VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG
* Nhoïm caïc tênh cháút liãn quan âãún cáúu taûo baín thán váût liãûu
I. KHÄÚI LÆÅÜNG RIÃNG:
1. Khaïi niãûm:
- Khäúi læåüng riãng laì khäúi læåüng cuía mäüt âån vë thãø têch váût liãûu åí traûng thaïi hoaìn
toaìn âàûc (khäng coïùùng) sau khi âæåüc sáúy khä åí nhiãût âäü 105
o
C ÷ 110
o
C âãún khäúi
læåüng khäng âäøi.
- Kyï hiãûu γ
a
2. Cäng thæïc tênh:
Khäúi læåüng riãng âæåüc tênh theo cäng thæïc sau:
a
a
V
k
G
=
; g/cm
γ
m
3
...
khä
V
a
- thãø têch hoaìn toaìn âàûc cuía máùu thê nghiãûm
3. Caïc
h γ
a
khaïc nhau.
häng coï daûng hçnh hoüc xaïc âënh: Phæång phaïp váût liãûu chiãúm chäù
cháút lo
0,2mm, Cán xaïc âënh G
k
, duìng phæång
úm chäù cháút loíng âãø xaïc âënh V
a
.
. YÏ ng
üc vaìo thaình pháön cáúu taûo vaìúu truïc vi
mä cuía
khäúi læåüng riãng âæåüc láúy bàòng khäúi læåüng riãng trung
3
, kg/l, t/
trong âoï: G
k
- khäúi læåüng máùu thê nghiãûm trong traûng thaïi
h xaïc âënh:
Tuìy theo tæìng loaûi váût liãûu maì coï nhæîng phæång phaïp xaïc âën
a. Váût liãûu âæåüc coi nhæ hoaìn toaìn âàûc chàõc: theïp, kênh...
- Âäúi våïi máùu coï daûng hçnh hoüc xaïc âënh: Phæång phaïp cán âo bçnh thæåìng.
- Âäúi våïi máùu k
íng xaïc âënh V
a
.
b. Váût liãûu khäng hoaìn toaìn âàûc chàõc: gaûch, âaï, bãtäng,îa . . .
- Nghiãön nhoíùu váût liãûu âãún mæïc nhoí hån
phaïp váût liãûu chiã
4 héa:
- Khäúi læåüng riãng cuía váût liãûu chè phuû thuä
noï nãn biãún âäüng trong mäüt phaûm vi nhoí .
- Duìng âãø tênh toaïn cáúp phäúi váût liãûu häùn håüp, mäüt säú chè tiãu váût lyï khaïc ...
- Âäúi våïi váût liãûu häùn håüp,
bçnh xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
n
γγγ
n
n
hh
a
G
GG
GGG
γ
+++
+
+
+
=
...
...
21
21
ût liãûu thæåìng gàûp :
21
- Khäúi læåüng riãng γ
a
cuía mäüt säú loaûi
Âaï thiãn nhiãn : 2,5 ÷ 3 g/cm
3
Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng
Trang 2
Gaûch ngoïi âáút seït nung : 2,6 ÷ 2,7 g/cm
3
Váût liãûu hæîu cå (gäù, bitum, cháút deío, v.v...): 0,9 ÷ 1,6 g/cm
3
G THÃØ TÊCH:
Khaïi
ãø têch: laì khäúi læåüng cuía mäüt âån vë thãø têch váût liãûu åí traûng thaïi tæû
thaïi tæû nhiãn sau khi âæåüc sáúy khä åí nhiãût âäü 105
o
C ÷ 110
o
C âãún khäúi læåüng khäng
øi.
åüng cuía mäüt âån vë thãø têch váût liãûu daûng haût
ìi raïc ûng thaïi tæû nhiãn.
Kyï hiãûu γ
o
x
, γ
o
dd
Ximàng 2,9 ÷ 3,2 g/cm
3
Bãtäng nàûng : 2,5 ÷ 2,6 g/cm
3
II. KHÄÚI LÆÅÜN
1. niãûm:
- Khäúi læåüng th
nhiãn (kãø caíùùng).
Kyï hiãûu γ
o
tn
, γ
o
W
- Khäúi læåüng thãø têch tiãu chuáøn: laì khäúi læåüng cuía mäüt âån vë thãø têch váût liãûu åí
traûng
âä
Kyï hiãûu γ
o
tc
, γ
o
- Khäúi læåüng thãø têch xäúp: laì khäúi læ
âæåüc âäø âäúng åí tra
2. Cäng thæïc tênh:
tn
o
o
V
G
=
γ
( g/cm
3
, kg/l, t/m
3
, ...)
k
o
k
tc
o
G
=
( g/cm
V
γ
3
, ...)
3
, kg/l, t/m
thuìng
thuìng trong VL
x
V
G
o
=
γ
( g/cm
3
, kg/l, t/m
3
, ...)
trong âoï: G
tn
, G ãn
G
- khäúi læåüng máùu thê nghiãûm trong traûng thaïi khä
V
o
tn
- thãø têch cuía máùu thê nghiãûm åí traûng thaïi tæû nhiãn
hê nghiãûm åí traûng thaïi khä
Phæång phaïp cán âo bçnh thæåìng.
ût liãûu daûng haût råìi raûc: xaïc âënh khäúi læåüng thãø têch xäúp
ìng âong G.
W
-khäúi læåüng máùu thê nghiãûm åí traûng thaïi tæû nhi
k
V
o
k
- thãø têch cuía máùu t
3. Caïch xaïc âënh :
a. Váût liãûu coï daûng hçnh hoüc xaïc âënh:
b. ût liãûu khäng coï daûng hçnh hoüc xaïc âënh:
Phæång phaïp váût liãûu chiãúm chäù cháút loíng: boüc parafin hoàûc ngám máùu baîo hoìa
næåïc.
c. Vá
Phæång phaïp âäø âäúng: Âäø âäúng váût liãûu vaìo mäüt thuìng âong coï dung têch biãút
træåïc åíüt âäü cao nháút âënh. Cán khäúi læåüng váût liãûu coï trong thu
Liên hệ quảng cáo

Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng
Trang 3
4. YÏ ng
oï thãø âaïnh giaï så bäüüt säú tênh cháút cuía váût liãûu nhæ
âäü âàûc ì
trë säú γ
ût liãûu, kho baîi hay
tênh cáúp phäúi
- Khäúi iãún âäøi trong phaûm vi ráút låïn.
- Khäúi
ãûu thæåìng gàûp :
+ Âaï thiãn nhiãn loaûi âàûc chàõc: 2,6 ÷ 2,8 g/cm
3
ïi âáút seït nung : 1,3 ÷ 1,9 g/cm
3
ãtäng nàûng : 1,8 ÷ 2,5 g/cm
3
1. Khaïi
äú giæîa pháön thãø têch hoaìn toaìn âàûc so våïi thãø
ch tæû nhiãn cuía máùu váût liãûu. Âäü âàûc âæåüc kyï hiãûu â, thæåìng tênh bàòng %.
yíû giæîa pháön thãø têch räùng so våïi thãø têch tæû nhiãn cuía máùu váût liãûu.
iãûu r, thæå ên òng %
2. Cäng thæïc tênh:
â =
héa:
- Khäúi læåüng thãø têch phuû thuäüc vaìo kãúït cáúu näüi bäü baín thán váût liãûu, khäúi læåüng thãø
têch xäúp phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc haût vaìûõp xãúp giæîa caïc haût.
- Biãút khäúi læåüng thãø têch ta c
, âäüùng, cæåìng âäü, âäü huït næåïc, hãûú truyãön nhiãût cuía váût liãûu, v.v... Ngoaìi ra, tæ
o
, γ
o
x
ta coï thãø tênh toaïn dæû truì âæåüc phæång tiãûn váûn chuyãøn vá
cuía váût liãûu häùn håüp.
læåüng thãø têch cuía caïc loaûi váût liãûu xáy dæûng b
læåüng thãø têch γ
o
cuía mäüt säú loaûi váût li
+ Gaûch ngo
+ B
III. ÂÄÜ ÂÀÛC , ÂÄÜÙNG:
niãûm:
Âäü âàûc hay máût âäü cuía váût liãûu laì tyí s
Âäüùng laì t
Âäüùng âæåüc kyï h ìng t h
%100×
o
a
V
V
= %100%100
/
a
k
o
GV
γ
/
×=×
o
k
a
GV
γ
%100×=
r
V
r
o
V
==
== 11
áao
r
VVV
V
r
â
ooo
VVV
%1001 ×
=
o
r
γ
a
γ
trong âoï: V
a
- pháön thãø têch hoaìn toaìn âàûc cuía máùu thê nghiãûm
o
- thãø têch tæû nhiãn cuía máùu thê nghiãûm
3. Phá
ùùng kên laìùùng riãng biãût ,khäng thäng våïi nhau vaì khäng thäng våïi bãn
ùùng âãún caïc tênh cháút khaïc cuía váût liãûu:
Âäüùng laìüt chè tiãu kyî thuáût quan troüng vç noï aính hæåíng nhiãöu âãún caïc tênh
cháút khaïc cuía váût liãûu nhæ: cæåìng âäü, âäü huït næåïc, khaí nàng truyãön nhiãût, khaí nàng chäúng
tháúm, chäúng b
V
V
r
- pháön thãø têch räùng cuía máùu thê nghiãûm
n loaûi läùùng:
ngoaìi.
ùùng håí laìùùng thäng våïi nhau vaì thäng våïi bãn ngoaìi.
4. AÍnh hæåíng cuía âäü âàûc, räùng, tênh cháút lä
-
àng giaï vaì chäúng àn moìn ...
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng
Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 61399     Tải về: 760     Lượt mua: 15    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Architecture Ebook Lượt tải: 40 Lượt xem: 293124
Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng Lượt tải: 760 Lượt xem: 61344
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I Lượt tải: 776 Lượt xem: 59451
Có thể bạn quan tâm
Báo cáo thực tập trắc địa Lượt tải: 254 Lượt xem: 48208
Bài tập lớn - Sức bền vật liệu Lượt tải: 177 Lượt xem: 43052
Giáo trình Autocad 3D tiếng Việt Lượt tải: 226 Lượt xem: 42104