Tài liệu

Giáo trình Toán cao cấp A2 (lý thuyết và bài tập có lời giải)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 47110     Tải về: 366     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 126
Tài liệu Giáo trình Toán cao cấp A2 (lý thuyết và bài tập có lời giải) - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo trình Toán cao cấp A2 (Đại số tuyến tính), lý thuyết và bài tập có lời giải gồm 2 cuốn của cùng tác giả Lê B
SÁCH HƯỚNG DN HC TP
TOÁN CAO CP (A2)
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
==========
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
Gii thiu môn hc
5
0. GII THIU MÔN HC
1. GII THIU CHUNG:
Toán cao cp A
1
, A
2
, A
3
là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên
các nhóm ngành toán và nhóm ngành thuc khi k thut. Ni dung ca toán cao
cp A
1
, A
3
ch yếu là phép tính vi tích phân ca hàm mt hoc nhiu biến, còn
toán cao cp A
2
là các cu trúc đại sđại s tuyến tính. Có khá nhiu sách giáo
khoa và tài liu tham kho viết v các ch đề này. Tuy nhiên vi phương thc đào
to t xa có nhng đặc thù riêng, đòi hi hc viên làm vic độc lp nhiu hơn, do
đó cn phi có tài liu hướng dn hc tp thích hp cho tng môn hc. Tp tài liu
hướng dn hc môn toán cao cp A
2
này được biên son cũng nhm mc đích
trên.
Tp tài liu này được biên son theo chương trình qui định năm 2001 ca Hc
vin Công ngh Bưu Chính Vin Thông. Ni dung ca cun sách bám sát các giáo
trình ca các trường đại hc k thut, giáo trình dành cho h chính qui ca Hc
vin Công ngh Bưu Chính Vin Thông biên son năm 2001 và theo kinh nghim
ging dy nhiu năm ca tác gi. Chính vì thế, giáo trình này cũng có th dùng làm
tài liu hc tp,tài liu tham kho cho sinh viên ca các trường, các ngành đại hc
và cao đẳng.
Giáo trình được trình bày theo cách thích hp đối vi người t hc, đặc bit
phc v đắc lc cho công tác đào to t xa. Trước khi nghiên cu các ni dung chi
tiết, người đọc nên xem phn gii thiu ca mi chương để thy được mc đích ý
nghĩa, yêu cu chính ca chương đ
ó. Trong mi chương, mi ni dung, người đọc
có th t đọc và hiu được cn k thông qua cách din đạt và chng minh rõ ràng.
Đặc bit bn đọc nên chú ý đến các nhn xét, bình lun để hiu sâu hơn hoc m
rng tng quát hơn các kết qu. Hu hết các bài toán được xây dng theo lược đồ:
đặt bài toán, chng minh s tn ti li gii bng lý thuyết và cui cùng nêu thu
t
toán gii quyết bài toán này. Các ví dđể minh ho trc tiếp khái nim, định lý
hoc các thut toán, vì vy s giúp người đọc d dàng hơn khi tiếp thu bài hc. Sau
các chương có phn tóm tt các ni dung chính và cui cùng là các câu hi luyn
tp. Có khong t 30 đến 40 bài tp cho mi chương, tương ng vói 3 -5 câu hi
cho mi tiết lý thuyết. H thng câu hi này bao trùm toàn b ni dung va được
h
c. Có nhng câu kim tra trc tiếp các kiến thc va được hc nhưng cũng có
nhng câu đòi hi hc viên phi vn dng mt cách tng hp và sáng to các kiến
Liên hệ quảng cáo

Gii thiu môn hc
6
thc để gii quyết. Vì vy vic gii các bài tp này giúp hc viên nm chc hơn lý
thuyết và kim tra được mc độ tiếp thu lý thuyết ca mình.
Các bài tp được cho dưới dng trc nghim khách quan, đây là mt phương
pháp rt phù hp vi hình thc đào to t xa. Hc viên có th t kim tra và đối
chiếu vi đáp án cui sách. Tuy nhiên phương pháp trc nghi
m cũng có nhng
mt hn chế ca nó, chng hn phương pháp này không th hin được kh năng
trình bày kết qu, kh năng lp lun, mà đây là mt trong nhng yêu cu chính ca
vic hc toán. Mt bài toán có th gii cho đúng kết qu nhưng cách gii sai thm
chí sai c v bn cht. Hai ln sai du tr biến thành du cng và cho kết qu
đúng
nhưng thc cht là sai. Mt khác có th gii bài toán trc nghim bng cách th các
trường hp và loi tr, nhưng cách làm này khá tiêu cc. Để khc phc nhng hn
chế ca phương pháp kim tra trc nghim chúng tôi khuyên người đọc nên t gii
quyết các bài toán theo phương pháp t lun, sau đó mi đối chiếu vi các trường
hp a, b, c, d để chn phương án đúng.
Giáo trình g
m 7 chương tương ng vi 4 đơn v hc trình (60 tiết):
Chương I: Lô gích toán hc, lý thuyết tp hp, ánh x và các cu trúc đại s.
Chương II: Không gian véc tơ.
Chương III: Ma trn.
Chương IV: Định thc.
Chương V: H phương trình tuyến tính
Chương VI: Ánh x tuyến tính.
Chương VII: Không gian véc tơ Euclide và dng toàn phương.
Ngoài vai trò là công c cho các ngành khoa hc khác, toán hc còn được
xem là mt ngành khoa hc có ph
ương pháp tư duy lp lun chính xác cht ch. Vì
vy vic hc toán cũng giúp ta rèn luyn phương pháp tư duy. Các phương pháp
này đã được ging dy và cung cp tng bước trong quá trình hc tp ph thông,
nhưng trong chương I các vn đề này được h thng hoá li. Ni dung ca chương
I được xem là cơ s, ngôn ng ca toán hc hin đại. Mt vài ni dung trong
chương này đã
được hc ph thông nhưng ch vi mc độ đơn gin. Các cu trúc
đại s thì hoàn toàn mi và khá tru tượng vì vy đòi hi hc viên phi đọc li
nhiu ln mi tiếp thu được.
Các chương còn li ca giáo trình là đại s tuyến tính. Kiến thc ca các
chương liên h cht ch vi nhau, kết qu ca chương này là công c ca ch
ương
khác. Vì vy hc viên cn thy được mi liên h này. Đặc đim ca môn hc này
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo trình Toán cao cấp A2 (lý thuyết và bài tập có lời giải)
Giáo trình Toán cao cấp A2 (Đại số tuyến tính), lý thuyết và bài tập có lời giải gồm 2 cuốn của cùng tác giả Lê Bá Long (Học viện công nghệ bưu chính viễn thông). Gồm các chương sau: Chương 1. Logic toán. Tập hợp. Ánh xạ. Cấu trúc đại số Chương 2. Không gian vector Chương 3. Ma trận Chương 4. Định thức Chương 5. Hệ phương trình tuyến tính Chương 6. Ánh xạ tuyến tính Chương 7. Không gian Euclid và các dạng toàn phương Các bài tập được biên soạn bám sát theo từng chương và có lời giải.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 47110     Tải về: 366     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm