Thành viên idoc2012

Giáo trình tin học 12 - Tiết 25 -BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3 – (tiết 1 /2 Tiết)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo trình tin học 12 - Tiết 25 -BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3 – (tiết 1 /2 Tiết)

- 12 tháng trước
1,685
Báo lỗi

Mục đích, yêu cầu: Về kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng về các thao tác: viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản, tạo được mẫu hỏi đơn giản. Qua đây GV bộ môn nắm lại trình độ tiếp thu của hs, từ đó phân loại hs, điều chỉnh bài tập cách dạy phù hợp, rà soát lại phương pháp giảng dạy, nội dung kiến thức truyền đạt rút kinh nghiệm cho bài sau.

Nội dung

Giáo trình tin học 12 -

Tiết 25 -BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3 – (tiết 1 /2 Tiết)

a) Mục đích, yêu cầu:

Về kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng về các thao tác: viết đúng

biểu thức điều kiện đơn giản, tạo được mẫu hỏi đơn giản.

Qua đây GV bộ môn nắm lại trình độ tiếp thu của hs, từ đó

phân loại hs, điều chỉnh bài tập cách dạy phù hợp, rà soát

lại phương pháp giảng dạy, nội dung kiến thức truyền đạt

rút kinh nghiệm cho bài sau.

b) Chuẩn bị đồ dùng dạy học: HS có sách bài tập gv soạn.

Chuẩn bị phòng thực hành. Copy các tệp CSDL làm csdl

cho bài tập

c) Phương pháp giảng dạy: Thực hành.

d) Các bước lên lớp:

1. Ổn định tổ chức: Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung:

Tiết 25 - Đề bài thực hành:

Mở tệp Quanlyhocsinh.Mdb nằm trong thư mục My

Document, gồm có 03 tables như sau:

DSHS (MAHS, HODEM,

TEN,GIOITINH,NGAYSINH,DIACHI,TO)

MON_HOC (MA_MON_HOC , TEN_MON_HOC)

BANG_DIEM(MAHS, MA_MON_HOC,

NGAYKIEMTRA, DIEM_SO)

Làm lại các ví dụ trong bài học truy vấn, nhớ sau khi làm

xong phải thực hiện (RUN) để xem kết quả.

o Dùng Query để tạo danh sách liệt kê các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước, cho ẩn/hiện trường

trong danh sách, sắp xếp bản ghi:

Bài tập 1: (Ví dụ1) Thiết kế Query , dựa trên Table

BANG_DIEM để tạo ra danh sách chứa tất cả các trường

của Table và chỉ chứa các bản ghi là những học sinh có

điểm >=8. Đặt tên cho Query là Q1

Bài tập 2: (Ví dụ 2) Như bài tập 1, nhưng chỉ yêu cầu xuất

hiện trong danh sách các trường, ngoại trừ trường ID .Đặt

tên Q2

Bài tập 3: (Ví dụ 3) Như bài tập 1, nhưng yêu cầu sắp xếp

ưu tiên trường MAHS tăng dần, nếu MAHS trùng nhau thì

sắp xếp DIEM_SO theo chiều giảm dần. Đặt tên Q3

o Dùng Query để tạo danh sách tổng hợp nhiều truờng từ các bảng có quan hệ:

Bài tập 4: (Ví dụ 4) Từ 03 Tables đã có : DSHS,

MON_HOC, BANG_DIEM. Hãy tạo danh sách chứa các

trường sau đây:

MAHS, HODEM,TEN,NGAYSINH,TEN_MON_HOC,

DIEM_SO. Đặt tên Q4

o Dùng Query để tạo trường mới: Bài tập 5: (Ví dụ 5): Từ Query Q4, hãy thiết kế lại bằng

cách thay hai trường HODEM và TEN bởi trường mới

HO_VA_TEN. Cuối cùng lưu và đóng cửa sổ lại.

o Dùng Query để gộp nhóm, sử dụng hàm để tính tóan:

Bài tập 6: (Ví dụ 6) Từ Table DSHS và Table

BANG_DIEM hãy dùng Query để :

a) Tạo danh sách tổng hợp để gộp các bản ghi có tổ

(TO)như nhau nằm liên tục tạo thành một nhóm để dễ phân

biệt

b) Sau đó tính điểm trung bình, điểm cao nhất, điểm thấp

nhất trên trường DIEM_SO.

c) Sắp xếp tăng dần cho cột TO

d) Thực hiện Query để cho kết quả, đặt tên mới cho các

trường tính điểm trung bình, điểm cao nhất, điểm thấp nhất

(thay tên AvgOFDIEM_SO Điểm trung bình,

MaxOFDIEM_SO Điểm cao nhất,

MinOFDIEM_SOĐiểm thấp nhất.

e) Đặt tên cho Query là QTONG_KET

4. Dặn dò:Tiết sau thực hành tiếp tục query với các bài tập

mới

5. Rút kinh nghiệm:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang