Tài liệu

Giáo trình thực hành đồ họa 3D Studio Max

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2588     Tải về: 30     Lượt mua: 2    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 23
Tài liệu Giáo trình thực hành đồ họa 3D Studio Max - tài liệu, sách iDoc.VnAutodesk® 3ds Max® đã từng được biết đến với tên 3D Studio MAX là một phần mềm đồ họa vi tính ba chiều (tiếng Anh:3
Ch¬ng tr×nh ®å ho¹ c¬ b¶n – 3d studio max
Gi¸o tr×nh ®å häa 3d studio max
Sö dông hÖ täa ®é LOCAL COORDINATES
No1: Khëi ®éng ch¬ng tr×nh 3D Studio Max, sau ®ã vµo File -> Reset.
No2: Trong khung nh×n Top, vÏ mét h×nh trô (Cylinder) víi b¸n kÝnh 30 vµ chiÒu cao lµ 40. Nh÷ng
th«ng sè nµy cã thÓ thay ®æi ë trong thÎ Create hay Modify.
No3: Trong khung nh×n TopTeapot, gÇn víi h×nh trô võa vÏ, víi b¸n kÝnh kháang 45.
No4: Trong thanh menu chÝnh chän c«ng cô Select and Rotate hay cã thÓ dïng phÝm t¾t (E).
No5: Chän Teapot trong khung nh×n Top, sau ®ã xoay Teapot sao cho híng cña vßi Êm vµo h×nh
Cylinder.
No6: Chän c«ng cô Select and Move trªn thanh c«ng cô chÝnh, sau ®ã chän Teapot vµ di chuyÓn lªn
phÝa trªn 50 ®¬n vÞ.
No7: Sö dông c«ng cô Zoom Extend ®Ó cã ®îc khung c¶nh sau:
No8: Chän l¹i c«ng cô Select And Rotate trªn thanh c«ng cô chÝnh, lùa chän Teapot sau ®ã Local
Coordinate tõ thanh menu chÝnh, sau ®ã chän vµ ®Æt chuét lªn täa ®é Y cho ®Õn khi nã xuÊt hiÖn
mµu vµng. Click vµ kÐo chuét xung quanh trôc Y sao cho vßi Êm ch¹m vµo trong Cylinder, nh h×nh
vÏ sau:
So¹n bµi: NguyÔn giang............................................................................................................. phone: 0989089680
Trang 1
Ch¬ng tr×nh ®å ho¹ c¬ b¶n – 3d studio max
So¹n bµi: NguyÔn giang............................................................................................................. phone: 0989089680
Trang 2
Liên hệ quảng cáo

Ch¬ng tr×nh ®å ho¹ c¬ b¶n – 3d studio max
extrude (logo)
No1: Khëi ®éng ch¬ng tr×nh 3D Studio Max, sau ®ã vµo File -> Reset.
No2: Lùa chän Command Panel, chän thÎ Create, sau ®ã Click Shape, sau ®ã chän Shape.
No3: Díi thÎ Objects Type chän Text, mÆc ®Þnh cña Max lµ dßng ch÷ MAX text, b¹n cã thÓ di chuét
vµo vµ vµ thay ®æi néi dung cña nã.
No4: KÝch häat khung nh×n Front, sau ®ã Pick tr¸i chuét ®Ó t¹o dßng ch÷ vµo khung c¶nh hiÖn thêi.
No5: §Ó hiÖu chØnh dßng Text c¶ vÒ néi dung, kÝch cì vµo lùa chän thÎ Modify. Nhí lµ sau khi ®·
chän ®· lùa chän ®èi tîng.
No6: Trong thÎ Modify, chän trong Modifier List, chän kªnh Extrude, lóc nµy c¸c ®èi tîng cña Text
sÏ chuyÓn ®æi thµnh c¸c ®èi tîng 3D solid.
No7: KiÓm so¸t c¸c th«ng sè cña kªnh Extrude qua Rollout Parameter, víi Amount( chiÒu cao hay
chiÒu s©u cña ®èi tîng 3D).
So¹n bµi: NguyÔn giang............................................................................................................. phone: 0989089680
Trang 3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo trình thực hành đồ họa 3D Studio Max
Autodesk® 3ds Max® đã từng được biết đến với tên 3D Studio MAX là một phần mềm đồ họa vi tính ba chiều (tiếng Anh:3D graphics application) của công ty Autodesk Media & Entertainment, hoạt động trên hệ điều hành Windows Win32 hoặc Win64. Phiên bản của 3ds Max vào năm 2006 là 3ds Max 9. Tên khởi đầu của phần mềm này là 3d Studio, được nhóm Yost xây dựng trên nền tảng của hệ điều hành DOS, được hãng Autodesk phát hành. Sau này Autodesk mua lại bản quyền, được Studio Kinetix (là một bộ phận nằm trong tập đoàn truyền thông và giải trí Autodesk) tiếp tục phát triển. Sau các phiên bản 3ds 3 và 3ds 4, phần mềm được đổi tên thành 3ds MAX, viết trên nền tảng hệ điều hành Windows NT. Tiếp đó, phần mềm này được đổi tên thành 3ds max, chuyển sang cho Discreet tiếp tục phát triển. Đây là một hãng phần mềm có trụ sở tại Montréal, Québec, Canada, được Autodesk mua lại. Sau phiên bản thứ 8, phần mềm được đổi lại tên thành 3ds Max, và được chính thức mang lại nhãn hiệu của Autodesk.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2588     Tải về: 30     Lượt mua: 2    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Các lệnh cơ bản trong Autocad 2007 Lượt tải: 359 Lượt xem: 28983
Tuyển tập hướng dẫn sử dụng photoshop 7 Lượt tải: 306 Lượt xem: 27247
Hướng dẫn sử dụng Nova -TDN Lượt tải: 459 Lượt xem: 22107
Có thể bạn quan tâm
Hướng dẫn học photoshop cs3 Lượt tải: 395 Lượt xem: 19284
Giáo trình SolidWorks (Tiếng Việt) Lượt tải: 475 Lượt xem: 15553
Hướng dẫn chỉnh sửa trong photoshop Lượt tải: 108 Lượt xem: 8681
Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3 Lượt tải: 150 Lượt xem: 8611
hướng dẫn sử dụng Rhino Ceros phần 1 Lượt tải: 186 Lượt xem: 8430