Tài liệu

Giáo trình Thị trường bất động sản

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5339     Tải về: 105     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 108
Tài liệu Giáo trình Thị trường bất động sản - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo trình Thị trường bất động sản,Giáo trình Thị trường bất động sản Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường Bất động sản ngày càng được hình thành…
ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
Khoa §Êt vµ M«i tr−êng
i
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu
1
Ch−¬ng I: BÊt ®éng s¶n vµ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
2
I. Kh¸i niÖm chung vÒ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
2
1. Kh¸i niÖm, chøc n¨ng, ph©n lo¹i vµ hÖ thèng thÞ tr−êng
2
1.1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng
2
1.2. Chøc n¨ng cña thÞ tr−êng
2
1.3. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng
3
1.4. HÖ thèng thÞ tr−êng
3
2. C¬ chÕ vËn hµnh cña thÞ tr−êng vµ vai trß cña ChÝnh phñ
3
2.1. C¬ chÕ thÞ tr−êng
3
2.2. Vai trß qu¶n lý cña ChÝnh phñ
4
3. Marketing
-
§iÒu tra vµ ph©n tÝch thÞ tr−êng
5
3.1. Marketing
5
3
.2. §iÒu tra thÞ tr−êng
5
3.3. Ph©n tÝch thÞ tr−êng vµ ®èi s¸ch cña doanh nghiÖp
6
3.4. Ph©n ®o¹n
-
lùa chän vµ ®Þnh vÞ thÞ tr−êng
7
II. BÊt ®éng s¶n vµ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
7
1. Kh¸i niÖm chung
7
1.1 BÊt ®éng s¶n
7
1.2. ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
9
2. §Æc tÝnh vµ chøc n¨ng cña thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
9
2.1. C¸c ®Æc tÝnh
9
2.2. C¸c chøc n¨ng
10
3. Quan hÖ cung cÇu trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
10
3.1. CÇu trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
10
3.2. Cung trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
11
3.3. C©n b»ng
cung cÇu
1
2
3.4. TÝnh ®µn håi cña cung vµ cÇu
1
3
3.5. Sù vËn hµnh thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
1
4
Ch−¬ng II: Khung ph¸p lý vÒ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
19
I. C¸c quyÒn vÒ bÊt ®éng s¶n
19
1. Kh¸i niÖm vÒ ph¸p luËt ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n
19
1.1. HÖ thèng ph¸p
luËt
19
1.2. H×nh thøc v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n
19
2. C¸c quyÒn vÒ bÊt ®éng s¶n
19
2.1. QuyÒn së h÷u
19
2.2. QuyÒn cÇm cè
2
0
2.3. QuyÒn thÕ chÊp
2
0
2.4. QuyÒn th«ng hµnh ®Þa dÞch
2
1
II. Ph¹m vi ®iÒu tiÕt
2
1
1. Ph©n ®Þnh bÊt ®éng s
¶n
21
1.1. Quy ®Þnh vÒ ®Êt, nhµ vµ c¨n hé
2
1
1.2. Quy ®Þnh vÒ tµi s¶n cè ®Þnh
2
2
1.3. Quy ®Þnh vÒ ph©n ®Þnh thöa ®Êt
2
2
2. ChuyÓn nh−îng
2
2
ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
Khoa §Êt vµ M«i tr−êng
ii
2.1. Hîp ®ång vµ chøng th−
2
2
2.2. §¨ng ký
2
2
3. X©y dùng hå s¬ ®¨ng ký
2
3
3.1. X©y dùng hå s¬ ®¨ng ký Nhµ n
−íc
2
3
3.2. X©y dùng hå s¬ ®¨ng ký t− nh©n
2
3
4. Trî gióp ph¸p lý
2
3
5. ThuÕ vµ ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n
2
3
5.1. ThuÕ bÊt ®éng s¶n
2
3
5.2. §Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n
2
3
6. TÝn dông
2
3
6.1. Ng−êi cho vay
2
3
6.2. Cho vay dµi h¹n
2
3
6.3. Hîp ®ång thÕ chÊp
2
4
III. Ph¸p luËt ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n c¸c n−íc
2
4
1. Ph¸p luËt ®Êt ®ai Australia
2
4
1.1. Quy ®Þnh vÒ ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n
2
4
1.2. C¸c hÖ thèng x¸c lËp quyÒn vÒ nhµ ®Êt/bÊt ®éng s¶n
2
4
1.3. C¸c quyÒn vÒ ®Êt
2
4
2. Ph¸p luËt ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n Tr
ung Quèc
2
5
2.1. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy
2
5
2.2. NhiÖm vô qu¶n lý thÞ tr−êng nhµ ®Êt
2
5
2.3. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ thÞ tr−êng nhµ ®Êt
25
IV. Khung ph¸p lý thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n ViÖt Nam
2
6
1. Bèi c¶nh
2
6
1.1. Giai ®o¹n 1975
-
1985
2
6
1.2. Giai
®o¹n 1986 ®Õn nay
2
6
2. Chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai vµ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
2
7
3. Ph¸p luËt
2
8
3.1. HiÕn ph¸p 1992
2
8
3.2. LuËt ®Êt ®ai 2003
2
8
3.3. Bé luËt D©n sù
3
2
3.4. Ph¸p lÖnh nhµ ë 1991
3
2
3.5. Gi¸ ®Êt vµ ®Þnh gi¸ ®Êt
3
2
3.6
. ChÝnh s¸ch thuÕ vµ thu tiÒn sö dông ®Êt, thuª ®Êt
3
3
3.7. TÝn dông
3
3
4. §æi
míi c¬ chÕ, chÝnh ch, ph¸p luËt ®Ó thóc ®Èy q tr×nh nh
thµnh ph¸t triÓn thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n n−íc ta trong giai ®o¹n
hiÖn nay
3
4
4.1. Ph−¬ng h−íng
3
4
4.2. Mét s
è biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó tiÕp tôc thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ
ph¸t triÓn cña ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
3
4
Ch−¬ng III: §¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
I. Kh¸i qu¸t vÒ ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
1. Kh¸i niÖm vÒ ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
2. VÞ trÝ, vai trß cña ®¨ng ký bÊt ®
éng s¶n
3
5
3. Chøc n¨ng ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
4. §èi t−îng ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
II. Thèng kª ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
1. Hå s¬ ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n
3
5
Liên hệ quảng cáo

ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
Khoa §Êt vµ M«i tr−êng
iii
1.1. Kh¸i niÖm
3
5
1.2. Ph©n lo¹i
3
6
2. Nguyªn t¾c cña ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
6
2.1 Nguyªn t
¾c ®¨ng nhËp hå s¬
3
6
2.2. Nguyªn t¾c ®ång thuËn
3
6
2.3. Nguyªn t¾c c«ng khai
3
6
2.4. Nguyªn t¾c chuyªn biÖt ho¸
3
7
3. §¬n vÞ ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
-
thöa ®Êt
3
7
3.1. §¬n vÞ ®¨ng ký
3
7
3.2. Thöa ®Êt
3
7
4. §¨ng ký ph¸p lý
3
8
4.1. §¨ng ký v¨n tù giao
dÞch
3
8
4.2. §¨ng ký quyÒn
39
III. §¨ng ký bÊt ®éng s¶n c¸c n−íc
39
1. §¨ng ký v¨n tù giao dÞch ë Scotland
39
2. §¨ng ký v¨n tù giao dÞch ë Mü
4
0
3. HÖ thèng ®¨ng ký v¨n tù giao dÞch ®Êt ®ai ë Hµ Lan
4
0
4. HÖ thèng ®¨ng ký quyÒn cña Anh
4
1
5. §¨ng k
ý quyÒn ë Scotland
4
1
6. HÖ thèng ®¨ng ký quyÒn cña
ó
c
4
1
IV. §¨ng ký ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam
4
2
1. §¨ng ký ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam thêi kú tr−íc 1975
4
2
1.1. Thêi kú phong kiÕn
4
2
1.2. Thêi kú Ph¸p thuéc
4
2
1.3. Thêi kú nguþ quyÒ
n Sµi Gßn n¨m 1975
4
2
2. §¨ng ký ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n thêi kú 1975 ®Õn nay
4
2
2.1. §¨ng ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n tr−íc khi LuËt §Êt ®ai
(n¨m 1998)
4
2
2.2. §¨ng ®Êt ®ai bÊt ®éng s¶n tõ khi LuËt §Êt ®ai ®Õn
nay
4
3
3. §¨ng ký ®Êt ®ai vµ b
Êt ®éng s¶n trong giai ®o¹n hiÖn nay
4
4
3.1 Thùc tr¹ng
4
4
3.2. Hoµn thiÖn thèng ®¨ng bÊt ®éng s¶n n−íc ta trong giai
®o¹n hiÖn nay
4
4
Ch−¬ng IV: §Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n
4
6
I. Kh¸i niÖm chung
4
6
1. Môc ®Ých cña viÖc ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n
4
6
2. §Æc
tr−ng chñ yÕu cña gi¸ bÊt ®éng s¶n
4
6
3. Gi¸ thµnh bÊt ®éng s¶n
4
7
4. Môc tiªu vµ tr×nh tù ®Þnh gi¸
4
7
II. C¸c ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n
4
8
1. Kh¸i niÖm chung
4
8
1.1. §Þnh gi¸ h−íng vµo gi¸ thµnh
4
8
1.2. §Þnh gi¸ h−íng vµo ng−êi mua
49
1.3
. §Þnh gi¸ h−íng vµo c¹nh tranh
50
2. Mét sè ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt vµ bÊt ®éng s¶n
5
1
2.1. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh trùc tiÕp
5
1
2.2. Ph−¬ng ph¸p thu nhËp
5
3
2.3. §iÒu kiÖn ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt
5
4
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo trình Thị trường bất động sản

Giáo trình Thị trường bất động sản Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường Bất động sản ngày càng được hình thành và phát triển.....

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5339     Tải về: 105     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan