Tài liệu

Giáo trình Thị trường bất động sản

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5415     Tải về: 112     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 108
Tài liệu Giáo trình Thị trường bất động sản - tài liệu, sách iDoc.Vn[i]Giáo trình Thị trường bất động sản[/i] Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường Bất động sản ngà
ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
Khoa §Êt vµ M«i tr−êng
i
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu
1
Ch−¬ng I: BÊt ®éng s¶n vµ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
2
I. Kh¸i niÖm chung vÒ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
2
1. Kh¸i niÖm, chøc n¨ng, ph©n lo¹i vµ hÖ thèng thÞ tr−êng
2
1.1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng
2
1.2. Chøc n¨ng cña thÞ tr−êng
2
1.3. Ph©n lo¹i thÞ tr−êng
3
1.4. HÖ thèng thÞ tr−êng
3
2. C¬ chÕ vËn hµnh cña thÞ tr−êng vµ vai trß cña ChÝnh phñ
3
2.1. C¬ chÕ thÞ tr−êng
3
2.2. Vai trß qu¶n lý cña ChÝnh phñ
4
3. Marketing
-
§iÒu tra vµ ph©n tÝch thÞ tr−êng
5
3.1. Marketing
5
3
.2. §iÒu tra thÞ tr−êng
5
3.3. Ph©n tÝch thÞ tr−êng vµ ®èi s¸ch cña doanh nghiÖp
6
3.4. Ph©n ®o¹n
-
lùa chän vµ ®Þnh vÞ thÞ tr−êng
7
II. BÊt ®éng s¶n vµ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
7
1. Kh¸i niÖm chung
7
1.1 BÊt ®éng s¶n
7
1.2. ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
9
2. §Æc tÝnh vµ chøc n¨ng cña thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
9
2.1. C¸c ®Æc tÝnh
9
2.2. C¸c chøc n¨ng
10
3. Quan hÖ cung cÇu trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
10
3.1. CÇu trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
10
3.2. Cung trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
11
3.3. C©n b»ng
cung cÇu
1
2
3.4. TÝnh ®µn håi cña cung vµ cÇu
1
3
3.5. Sù vËn hµnh thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
1
4
Ch−¬ng II: Khung ph¸p lý vÒ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
19
I. C¸c quyÒn vÒ bÊt ®éng s¶n
19
1. Kh¸i niÖm vÒ ph¸p luËt ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n
19
1.1. HÖ thèng ph¸p
luËt
19
1.2. H×nh thøc v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n
19
2. C¸c quyÒn vÒ bÊt ®éng s¶n
19
2.1. QuyÒn së h÷u
19
2.2. QuyÒn cÇm cè
2
0
2.3. QuyÒn thÕ chÊp
2
0
2.4. QuyÒn th«ng hµnh ®Þa dÞch
2
1
II. Ph¹m vi ®iÒu tiÕt
2
1
1. Ph©n ®Þnh bÊt ®éng s
¶n
21
1.1. Quy ®Þnh vÒ ®Êt, nhµ vµ c¨n hé
2
1
1.2. Quy ®Þnh vÒ tµi s¶n cè ®Þnh
2
2
1.3. Quy ®Þnh vÒ ph©n ®Þnh thöa ®Êt
2
2
2. ChuyÓn nh−îng
2
2
ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
Khoa §Êt vµ M«i tr−êng
ii
2.1. Hîp ®ång vµ chøng th−
2
2
2.2. §¨ng ký
2
2
3. X©y dùng hå s¬ ®¨ng ký
2
3
3.1. X©y dùng hå s¬ ®¨ng ký Nhµ n
−íc
2
3
3.2. X©y dùng hå s¬ ®¨ng ký t− nh©n
2
3
4. Trî gióp ph¸p lý
2
3
5. ThuÕ vµ ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n
2
3
5.1. ThuÕ bÊt ®éng s¶n
2
3
5.2. §Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n
2
3
6. TÝn dông
2
3
6.1. Ng−êi cho vay
2
3
6.2. Cho vay dµi h¹n
2
3
6.3. Hîp ®ång thÕ chÊp
2
4
III. Ph¸p luËt ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n c¸c n−íc
2
4
1. Ph¸p luËt ®Êt ®ai Australia
2
4
1.1. Quy ®Þnh vÒ ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n
2
4
1.2. C¸c hÖ thèng x¸c lËp quyÒn vÒ nhµ ®Êt/bÊt ®éng s¶n
2
4
1.3. C¸c quyÒn vÒ ®Êt
2
4
2. Ph¸p luËt ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n Tr
ung Quèc
2
5
2.1. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy
2
5
2.2. NhiÖm vô qu¶n lý thÞ tr−êng nhµ ®Êt
2
5
2.3. Néi dung chñ yÕu vÒ qu¶n lÝ thÞ tr−êng nhµ ®Êt
25
IV. Khung ph¸p lý thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n ViÖt Nam
2
6
1. Bèi c¶nh
2
6
1.1. Giai ®o¹n 1975
-
1985
2
6
1.2. Giai
®o¹n 1986 ®Õn nay
2
6
2. Chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai vµ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
2
7
3. Ph¸p luËt
2
8
3.1. HiÕn ph¸p 1992
2
8
3.2. LuËt ®Êt ®ai 2003
2
8
3.3. Bé luËt D©n sù
3
2
3.4. Ph¸p lÖnh nhµ ë 1991
3
2
3.5. Gi¸ ®Êt vµ ®Þnh gi¸ ®Êt
3
2
3.6
. ChÝnh s¸ch thuÕ vµ thu tiÒn sö dông ®Êt, thuª ®Êt
3
3
3.7. TÝn dông
3
3
4. §æi
míi c¬ chÕ, chÝnh ch, ph¸p luËt ®Ó thóc ®Èy q tr×nh nh
thµnh ph¸t triÓn thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n n−íc ta trong giai ®o¹n
hiÖn nay
3
4
4.1. Ph−¬ng h−íng
3
4
4.2. Mét s
è biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó tiÕp tôc thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ
ph¸t triÓn cña ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
3
4
Ch−¬ng III: §¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
I. Kh¸i qu¸t vÒ ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
1. Kh¸i niÖm vÒ ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
2. VÞ trÝ, vai trß cña ®¨ng ký bÊt ®
éng s¶n
3
5
3. Chøc n¨ng ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
4. §èi t−îng ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
II. Thèng kª ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
5
1. Hå s¬ ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n
3
5
ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n
Khoa §Êt vµ M«i tr−êng
iii
1.1. Kh¸i niÖm
3
5
1.2. Ph©n lo¹i
3
6
2. Nguyªn t¾c cña ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
3
6
2.1 Nguyªn t
¾c ®¨ng nhËp hå s¬
3
6
2.2. Nguyªn t¾c ®ång thuËn
3
6
2.3. Nguyªn t¾c c«ng khai
3
6
2.4. Nguyªn t¾c chuyªn biÖt ho¸
3
7
3. §¬n vÞ ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n
-
thöa ®Êt
3
7
3.1. §¬n vÞ ®¨ng ký
3
7
3.2. Thöa ®Êt
3
7
4. §¨ng ký ph¸p lý
3
8
4.1. §¨ng ký v¨n tù giao
dÞch
3
8
4.2. §¨ng ký quyÒn
39
III. §¨ng ký bÊt ®éng s¶n c¸c n−íc
39
1. §¨ng ký v¨n tù giao dÞch ë Scotland
39
2. §¨ng ký v¨n tù giao dÞch ë Mü
4
0
3. HÖ thèng ®¨ng ký v¨n tù giao dÞch ®Êt ®ai ë Hµ Lan
4
0
4. HÖ thèng ®¨ng ký quyÒn cña Anh
4
1
5. §¨ng k
ý quyÒn ë Scotland
4
1
6. HÖ thèng ®¨ng ký quyÒn cña
ó
c
4
1
IV. §¨ng ký ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam
4
2
1. §¨ng ký ®Êt ®ai/ bÊt ®éng s¶n ë ViÖt Nam thêi kú tr−íc 1975
4
2
1.1. Thêi kú phong kiÕn
4
2
1.2. Thêi kú Ph¸p thuéc
4
2
1.3. Thêi kú nguþ quyÒ
n Sµi Gßn n¨m 1975
4
2
2. §¨ng ký ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n thêi kú 1975 ®Õn nay
4
2
2.1. §¨ng ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n tr−íc khi LuËt §Êt ®ai
(n¨m 1998)
4
2
2.2. §¨ng ®Êt ®ai bÊt ®éng s¶n tõ khi LuËt §Êt ®ai ®Õn
nay
4
3
3. §¨ng ký ®Êt ®ai vµ b
Êt ®éng s¶n trong giai ®o¹n hiÖn nay
4
4
3.1 Thùc tr¹ng
4
4
3.2. Hoµn thiÖn thèng ®¨ng bÊt ®éng s¶n n−íc ta trong giai
®o¹n hiÖn nay
4
4
Ch−¬ng IV: §Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n
4
6
I. Kh¸i niÖm chung
4
6
1. Môc ®Ých cña viÖc ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n
4
6
2. §Æc
tr−ng chñ yÕu cña gi¸ bÊt ®éng s¶n
4
6
3. Gi¸ thµnh bÊt ®éng s¶n
4
7
4. Môc tiªu vµ tr×nh tù ®Þnh gi¸
4
7
II. C¸c ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ bÊt ®éng s¶n
4
8
1. Kh¸i niÖm chung
4
8
1.1. §Þnh gi¸ h−íng vµo gi¸ thµnh
4
8
1.2. §Þnh gi¸ h−íng vµo ng−êi mua
49
1.3
. §Þnh gi¸ h−íng vµo c¹nh tranh
50
2. Mét sè ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt vµ bÊt ®éng s¶n
5
1
2.1. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh trùc tiÕp
5
1
2.2. Ph−¬ng ph¸p thu nhËp
5
3
2.3. §iÒu kiÖn ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Êt
5
4
Giáo trình Thị trường bất động sản
[i]Giáo trình Thị trường bất động sản[/i] Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường Bất động sản ngày càng được hình thành và phát triển.....
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5415     Tải về: 112     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan