Tài liệu

Giáo trình SolidWorks

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 787     Tải về: 10     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 132
Tài liệu Giáo trình SolidWorks - tài liệu, sách iDoc.VnTrong ch−ơng này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về SolidWork, cách tạo một bản phác thảo đối t−ợng 2D, làm qu
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
1
Ch¬ng 1
KiÕn thøc c¬ së vÒ SolidWork
Trong ch¬ng nµy sÏ giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ SolidWork, c¸ch
t¹o mét b¶n ph¸c th¶o ®èi tîng 2D, lµm quen víi dao diÖn cña SolidWorks,
c¸c thanh c«ng cô vµ tÝnh n¨ng cña nã. Gióp ngêi ®äc dÔ dµng h¬n khi t×m
hiÓu c¸c ch¬ng tiÕp theo.
1.1.B¾t ®Çu víi SolidWork (më mét b¶n vÏ míi)
mµn h×nh khëi ®éng SolidWork cã d¹ng nh h×nh 1.1.
§Ó b¾t ®Çu víi mét b¶n thiÕt kÕ b¹n cã thÓ më mét b¶n vÏ míi b»ng c¸ch
nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+N
hay vµo thanh c«ng cô File\New hoÆc tõ thanh
c«ng cô chän biÓu tîng . Khi ®ã menu New SolidWorks Document sÏ hiÖn
ra nh h×nh 1.2 cho phÐp b¹n cã thÓ lùa chän:
{ Part: ®Ó thiÕt kÕ c¸c b¶n vÏ chi tiÕt d¹ng 3D, c¸c file nµy cã phÇn më réng
*.sldprt.
| Assembly: Sau khi ®· cã c¸c b¶n vÏ chi tiÕt b¹n cã thÓ chon Assembly ®Ó l¾p
ghÐp c¸c chi tiÕt thµnh côm chi tiÕt hay thµnh mét c¬ cÊu hay m¸y hoµn chØnh
c¸c file nµy cã phÇn më réng *.sldasm.
} Drawing: Khi ®· cã b¶n vÏ chi tiÕt hoÆc b¶n vÏ l¾p thi ta chän Drawing ®Ó
biÓu diÔn c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t tõ c¸c b¶n vÏ chi tiÕt hay b¶n vÏ l¾p ®· cã ë
trªn c¸c file nµy cã phÇn më réng *.slddrw.
H×nh 1.1
H×nh 1.2
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
2
Sau ®©y lµ c¸c mµn h×nh khi b¹n chän:
* Chän Part: ®Ó thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt d¹ng 3D tríc hÕt b¹n ph¶i cã c¸c mÆt
ph¼ng vÏ ph¸c th¶o, th«ng thêng SW thêng mÆc ®inh mÆt Front lµm mÆt vÏ
ph¸c th¶o, tuú vµo kÕt cÊu cña c¸c chi tiÕt thiÕt kÕ mµ ta t¹o ra c¸c mÆt ph¸c
th¶o kh¸c nhau vÊn ®Ò nµy sÏ ®îc tr×nh bµy kü ë ch¬ng 2, 3, 4. ë ®©y ®Ó b¾t
®Çu vÏ ph¸c th¶o b¹n cÇn khëi ®éng thanh menu sketch b»ng c¸ch nhÊn chuét
vµo biÓu tîng trªn thanh c«ng cô. Khi ®ã mµn giao diÖn cã d¹ng nh
h×nh1.3, lùa chän nµy b¹n cã thÓ thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt phøc t¹p b»ng c¸c lÖnh
tr×nh bµy ë c¸c ch¬ng 3, 4, 5.
* Chän Assembly: Khi ®ã b¹n ®· ph¶i cã c¸c b¶n vÏ chi tiÕt cña c¸c chi tiÕt cÇn
l¾p. VÝ dô muèn cã côm chi tiÕt nh ë h×nh 1.4, tríc hÕt ta ph¶i cã b¶n vÏ c¸c
chi tiÕt trôc, c¸nh b¬m, b¸nh r¨ng, chèt mçi chi tiÕt mét file. C¸c bíc ®Ó thùc
hiÖn l¾p ghÐp.
Gèc täa ®é
Status bar
Thanh c«ng cô Sketch tool
Thanh Menu
Thanh Standard View
Vïng ®å häa
C©y th môc
qu¶n lý c¸c thuéc
tÝnh cña ®èi
tîng thiÕt kÕ
H×nh 1.3
Giáo trình SolidWorks
Trong ch−ơng này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về SolidWork, cách tạo một bản phác thảo đối t−ợng 2D, làm quen với dao diện của SolidWorks, các thanh công cụ và tính năng của nó. Giúp ng−ời đọc dễ dàng hơn khi tìm hiểu các ch−ơng tiếp theo.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 787     Tải về: 10     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình vật liệu cơ khí Lượt tải: 410 Lượt xem: 26350
Bài giảng Dung Sai - Lắp ghép Lượt tải: 272 Lượt xem: 21381
Nhiệt luyện thép Lượt tải: 250 Lượt xem: 17817
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp Lượt tải: 74 Lượt xem: 14447
Có thể bạn quan tâm
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp Lượt tải: 74 Lượt xem: 14447
Giáo trình nguyên lý máy Lượt tải: 206 Lượt xem: 13570
Bulông và Đai Ốc Lượt tải: 83 Lượt xem: 13212
Bài giảng cơ kết cấu phần 2 Lượt tải: 60 Lượt xem: 9756
Sổ tay tra cứu vòng bi TIMKEN Lượt tải: 92 Lượt xem: 9375