Tài liệu

Giáo trình SolidWorks

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 768     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 132
Tài liệu Giáo trình SolidWorks - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo trình SolidWorks,Trong ch−ơng này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về SolidWork, cách tạo một bản phác thảo đối t−ợng 2D, làm quen với dao diện…
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
1
Ch¬ng 1
KiÕn thøc c¬ së vÒ SolidWork
Trong ch¬ng nµy sÏ giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ SolidWork, c¸ch
t¹o mét b¶n ph¸c th¶o ®èi tîng 2D, lµm quen víi dao diÖn cña SolidWorks,
c¸c thanh c«ng cô vµ tÝnh n¨ng cña nã. Gióp ngêi ®äc dÔ dµng h¬n khi t×m
hiÓu c¸c ch¬ng tiÕp theo.
1.1.B¾t ®Çu víi SolidWork (më mét b¶n vÏ míi)
mµn h×nh khëi ®éng SolidWork cã d¹ng nh h×nh 1.1.
§Ó b¾t ®Çu víi mét b¶n thiÕt kÕ b¹n cã thÓ më mét b¶n vÏ míi b»ng c¸ch
nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+N
hay vµo thanh c«ng cô File\New hoÆc tõ thanh
c«ng cô chän biÓu tîng . Khi ®ã menu New SolidWorks Document sÏ hiÖn
ra nh h×nh 1.2 cho phÐp b¹n cã thÓ lùa chän:
{ Part: ®Ó thiÕt kÕ c¸c b¶n vÏ chi tiÕt d¹ng 3D, c¸c file nµy cã phÇn më réng
*.sldprt.
| Assembly: Sau khi ®· cã c¸c b¶n vÏ chi tiÕt b¹n cã thÓ chon Assembly ®Ó l¾p
ghÐp c¸c chi tiÕt thµnh côm chi tiÕt hay thµnh mét c¬ cÊu hay m¸y hoµn chØnh
c¸c file nµy cã phÇn më réng *.sldasm.
} Drawing: Khi ®· cã b¶n vÏ chi tiÕt hoÆc b¶n vÏ l¾p thi ta chän Drawing ®Ó
biÓu diÔn c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t tõ c¸c b¶n vÏ chi tiÕt hay b¶n vÏ l¾p ®· cã ë
trªn c¸c file nµy cã phÇn më réng *.slddrw.
H×nh 1.1
H×nh 1.2
Liên hệ quảng cáo

Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
2
Sau ®©y lµ c¸c mµn h×nh khi b¹n chän:
* Chän Part: ®Ó thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt d¹ng 3D tríc hÕt b¹n ph¶i cã c¸c mÆt
ph¼ng vÏ ph¸c th¶o, th«ng thêng SW thêng mÆc ®inh mÆt Front lµm mÆt vÏ
ph¸c th¶o, tuú vµo kÕt cÊu cña c¸c chi tiÕt thiÕt kÕ mµ ta t¹o ra c¸c mÆt ph¸c
th¶o kh¸c nhau vÊn ®Ò nµy sÏ ®îc tr×nh bµy kü ë ch¬ng 2, 3, 4. ë ®©y ®Ó b¾t
®Çu vÏ ph¸c th¶o b¹n cÇn khëi ®éng thanh menu sketch b»ng c¸ch nhÊn chuét
vµo biÓu tîng trªn thanh c«ng cô. Khi ®ã mµn giao diÖn cã d¹ng nh
h×nh1.3, lùa chän nµy b¹n cã thÓ thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt phøc t¹p b»ng c¸c lÖnh
tr×nh bµy ë c¸c ch¬ng 3, 4, 5.
* Chän Assembly: Khi ®ã b¹n ®· ph¶i cã c¸c b¶n vÏ chi tiÕt cña c¸c chi tiÕt cÇn
l¾p. VÝ dô muèn cã côm chi tiÕt nh ë h×nh 1.4, tríc hÕt ta ph¶i cã b¶n vÏ c¸c
chi tiÕt trôc, c¸nh b¬m, b¸nh r¨ng, chèt mçi chi tiÕt mét file. C¸c bíc ®Ó thùc
hiÖn l¾p ghÐp.
Gèc täa ®é
Status bar
Thanh c«ng cô Sketch tool
Thanh Menu
Thanh Standard View
Vïng ®å häa
C©y th môc
qu¶n lý c¸c thuéc
tÝnh cña ®èi
tîng thiÕt kÕ
H×nh 1.3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo trình SolidWorks

Trong ch−ơng này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về SolidWork, cách
tạo một bản phác thảo đối t−ợng 2D, làm quen với dao diện của SolidWorks,
các thanh công cụ và tính năng của nó. Giúp ng−ời đọc dễ dàng hơn khi tìm
hiểu các ch−ơng tiếp theo.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 768     Tải về: 10     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình vật liệu cơ khí Lượt tải: 370 Lượt xem: 25306
Bài giảng Dung Sai - Lắp ghép Lượt tải: 242 Lượt xem: 20324
Nhiệt luyện thép Lượt tải: 222 Lượt xem: 16873
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp Lượt tải: 55 Lượt xem: 13412
Có thể bạn quan tâm
Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp Lượt tải: 55 Lượt xem: 13412
Giáo trình nguyên lý máy Lượt tải: 186 Lượt xem: 12863
Bulông và Đai Ốc Lượt tải: 73 Lượt xem: 12632
Bài giảng cơ kết cấu phần 2 Lượt tải: 47 Lượt xem: 9395
Sổ tay tra cứu vòng bi TIMKEN Lượt tải: 73 Lượt xem: 8974