Tài liệu

giáo trình sinh học phân tử

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10031     Tải về: 130     Lượt mua: 12    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 223
Tài liệu giáo trình sinh học phân tử - tài liệu, sách iDoc.VnSinh học phân tử là khoa học nghiên cứu các hiện tượng sống ở mức độ phân tử. Phạm vi nghiên cứu của môn học n
L i nói đ u
Sinh h c phân t khoa h c nghiên c u các hi n t ng s ng m c đ phân t . ư
Ph m vi nghiên c u c a môn h c nàyph n trùng l p v i m t s môn h c khác trong
sinh h c đ c bi t di truy n h c hóa sinh h c. Sinh h c phân t ch y u t p trung ế
nghiên c u m i t ng tác gi a các h th ng c u trúc khác nhau trong t bào, bao g m ươ ế
m i quan h qua l i gi a quá trình t ng h p c a DNA, RNA và protein và tìm hi u cách
th c đi u hòa các m i t ng tác này. ươ
Hi n nay, sinh h c phân t sinh h c t bào đ c xem n n t ng quan tr ng ế ượ
c a công ngh sinh h c. Nh phát tri n các công c c b n c a sinh h c phân t nh ơ ư
các enzyme c t h n ch , DNA ligase, các vector t o dòng, lai phân t , k thu t PCR... ế
sinh h c phân t ngày càng đ t nhi u thành t u ng d ng quan tr ng.
Giáo trình sinh h c phân t này cung c p nh ng ki n th c c b n cho sinh viên ế ơ
v i các n i dung chính sau:
- C u trúc và ch c năng c a gen
- C u trúc genome
- Các quá trình tái b n, phiên mã và d ch mã c a nguyên li u di truy n
- Đi u hòa bi u hi n gen
- S a ch a và b o v gen
- Tái t h p và chuy n gen
Do m i đ c xu t b n l n đ u nên giáo trình này khó tránh kh i thi u sót ho c ượ ế
ch a đáp ng đ c yêu c u b n đ c. th , chúng tôi mong nh n đ c nhi u ý ki nư ượ ế ượ ế
đóng góp đ l n xu t b n sau đ c hoàn thi n h n. ượ ơ
Chúng tôi chân thành c m n Qu Nâng cao ch t l ng-D án Giáo d c đ i h c ơ ượ
đã h tr chúng tôi biên so n giáo trình này, PGS. TS. Nông Văn H i đã đ c b n th o
và góp nhi u ý ki n quý báu. ế
c tác gi
Ch ng 1ươ
Các đái phân t́́ sinh hócư
I. Nucleic acid
Nucleic acid, vật chật mang thông tin di truyện cụa cạc hệ thộng sộng, lạ một
polymer hịnh thạnh ṭ̣ cạc monomer lạ nucleotide. Mội nucleotide gộm ba thạnh phận:ư
nhọm phosphate, đ ̣ng pentose (đ̣̣̣ng 5 carbon) vạ một nitrogen base. Cạcươ ươ
nitrogen base thuộc hai nhọm: cạc purine gộm adenine (A) vạ guanine (G), cạc
pyrimidine gộm thymine (T), cytosine (C) vạ uracil (U). Cạc nucleotide đ ̣c nội v ̣iươ ơ
nhau bặng liên kệt phosphodiester tạo thạnh chuội dại.
Nucleic acid gộm hai loại phân ṭ̣ cọ cậu tạo rật giộng nhau lạ deoxyribonucleicư
acid (DNA) vạ ribonucleic acid (RNA).
1. Deoxyribonucleic acid
Phân t ̣ DNA lạ một chuội xoặn kẹp gộm hai i đ n. Mội ṣi đ n lạ mộtư ợơ ợơ
chuội nucleotide (Hình 1.1). Mội nucleotide gộm ba thạnh phận: nhọm phosphate,
đ ̣ng deoxyribose vạ một trong bộn base (A, C, G T) (Hình 1.2). Hai s i đ n kệtươ ơ
h ̣p ṿ̣i nhau nh ̣ cạc liên kệt hydrogen hịnh thạnh gị̣a cạc base bộ sung nặm trênơ ơ ơ ư
hai s i: A bộ sung cho T vạ C bộ sung cho G. Mội i đ n cọ một trịnh ṭ̣ định ợơ ư
h ̣ng ṿ̣i một đậu 5’phosphate t ̣ do, đậu kia lạ 3’ hydroxyl ṭ̣ do (quy ̣c lạươ ơ ư ư ươ
5’3’). H ̣ng cụa hai s i đ n trong chuội xoặn kẹp ng̣̣̣c nhau, nên đ ̣c gọi lạươ ơ ươ ươ
hai s i đội song.
Nh ̣ng phân tịch cậu trục hiện đại đạ cho thậy cậu trục cụa DNA không phại luônư
luôn t ng ̣ng ṿ̣i dạng đ̣̣̣c gọi lạ B mạ Watson vạ Crick đạ đ̣a ra. Do s ̣ tạcươ ư ơ ươ ưư
động cụa cạc h ̣p chật cọ kḥi l ng nhọ hoặc protein, dạng B cọ thệ chuyện sangơ ốượ
dạng A (nẹn nhiệu h n) hoặc lạ dạng Z (xoặn trại). Chụng cọ thệ t ̣ p lại hoặc xoặnơ ư
mạnh, vị dụ một i đôi DNA cọ độ dại lạ 20 cm đ ̣c nẹn trong một chromosome cọ ươ
kịch th ̣c lạ 5 ươ µm.
giáo trình sinh học phân tử
Sinh học phân tử là khoa học nghiên cứu các hiện tượng sống ở mức độ phân tử. Phạm vi nghiên cứu của môn học này có phần trùng lặp với một số môn học khác trong sinh học đặc biệt là di truyền học và hóa sinh học. Sinh học phân tử chủ yếu tập trung nghiên cứu mối tương tác giữa các hệ thống cấu trúc khác nhau trong tế bào, bao gồm mối quan hệ qua lại giữa quá trình tổng hợp của DNA, RNA và protein và tìm hiểu cách thức điều hòa các mối tương tác này.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 10031     Tải về: 130     Lượt mua: 12    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1214 Lượt xem: 59222
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37609
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34336
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29949
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25741
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 16 Lượt xem: 24142