Tài liệu

Giáo trình Quản trị marketing

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5834     Tải về: 18     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo trình Quản trị marketing - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo trình Quản trị marketing,Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản trị marketing trong doanh nghiệp, quá trình quản trị marketing bao gồm các giai đoạn…
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
QUN TR
MARKETING
Năm hc: 2008 – 2009
TRƯỜNG ĐẠI HC M TP. H CHÍ MINH
KHOA QUN TR KINH DOANH
www.ou.edu.vn; 97 Võ Văn Tn, Qun 3, Phường 6, TP. H Chí Minh
TRƯỜNG ĐẠI HC M TPHCM – KHOA QUN TR KINH DOANH
97 Võ Văn Tn - Qun 3 - Tp. H Chí Minh - Vit Nam
Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085
PHN A: THÔNG TIN TNG QUÁT
MC TIÊU CA MÔN HC
Môn hc này trang b cho sinh viên nhng kiến thc v qun tr marketing trong doanh nghip, quá
trình qun tr marketing bao gm các giai đon chính như phân tích - xây dng chiến lược - xây dng
chương trình - Thc hin - Kim tra. Bên cnh đó các sinh viên có được kh năng phân tích các cơ
hi th trường và la chn th trường mc tiêu cũng như d báo nhu cu th trường phù hp vi kh
năng và muc tiêu ca doanh nghip, biết cách xây dng chiến lược marketing cũng như xây dng các
chương trình marketing, t chc thc hin và kim tra marketing
YÊU CU CA MÔN HC
Để hc tt môn này sinh viên cn trang b trước nhng kiến thc v:
Kiến thc giáo dc đại cương:
Kiến thc cơ s khi ngành và ngành: Qun tr hc, Marketing căn bn
THI LƯỢNG CA MÔN HC
Qun tr Marketing là mt môn hc 3 đơn v hc trình (45 tiết) được phân b như sau:
S gi hc lý thuyết: 30 tiết
S tiết tho lun nhóm và báo cáo: 10 tiết
S tiết t hc có hướng dn: 5 tiết
PHƯƠNG PHÁP GING DY
w w w . o u . e d u . v n
Phương pháp ging dy ca môn hc là ging lý thuyết kết hp vi làm bài tp, tho lun các tình
hung thc tế và tìm hiu thc tế. Sinh viên d gi ging, làm đầy đủ bài tp, tham gia tho lun tình
hung thì s d dàng nm bt được nhng vn đề có liên quan đến ni dung môn hc.
ĐÁNH GIÁ KT QU HC TP
Bài tp, tho lun, kim tra… trong quá trình hc: 30% tng đim
Bài thi hết môn: 70% tng đim. Thi gian làm bài là 90 phút, được tham kho tài liu trong
khi làm bài.
Copyright © 2008 by Khoa Qun tr kinh doanh Trang 1/8
Liên hệ quảng cáo

TRƯỜNG ĐẠI HC M TPHCM – KHOA QUN TR KINH DOANH
97 Võ Văn Tn - Qun 3 - Tp. H Chí Minh - Vit Nam
Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085
K HOCH GING DY
Bui hc NI DUNG S tiết
1
Khái quát môn hc.
Gii thiu tài liu. Hướng dn cách hc, làm vic.
Gii thiu chung v qun tr marketing
Sinh viên nghiên cu tình hung và tho lun
0,5
4
0,5
2, 3 Phân tích các cơ hi marketing và la chn th trường
Sinh viên nghiên cu tình hung và tho lun
7
3
4, 5 Xây dng chiến lược Marketing
Sinh viên nghiên cu tình hung và thuyết trình
7
3
6, 7, 8 Xây dng chương trình Marketing
Sinh viên nghiên cu tình hung và thuyết trình
10
5
9 T chc, thc hin và kim tra Marketing
Sinh viên tho lun nhóm và báo cáo
ÔN TP
2
1
2
Đề ngh: Sinh viên đọc tài liu có liên quan, nghiên cu tình hung tho lun và làm bài tp trước
khi tham d lp hc.
TÀI LIU HC TP
w w w . o u . e d u . v n
[1] Bài ging Qun tr Marketing ca các ging viên lên lp
[2] Sách Qun tr Marketing - Philip Kotler, người dch PTS. Vũ Trng Hùng
TÀI LIU THAM KHO
[3] Sách Marketing Management – Philip Kotler và Kenvin Lane Keller, xut bn ln th 12
[4] Các bài báo trên internet, các tp chí chuyên ngành v hot động và qun tr Marketing
[5] Thu hiu tiếp th t A-Z, Philip Kotler
[6] 22 quy lut bt biến trong Marketing, Al Ries – Jack Trout
[7] Tiếp th phá cách, Philip Kotler – Fernando Trias de Bes
[8] Mười sai lm trong tiếp th, Philip Kotler
Copyright © 2008 by Khoa Qun tr kinh doanh Trang 2/8
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo trình Quản trị marketing

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức về quản trị marketing trong doanh nghiệp, quá trình quản trị marketing bao gồm các giai đoạn chính như phân tích - xây dựng chiến lược - xây dựng chương trình - Thực hiện - Kiểm tra. Bên cạnh đó các sinh viên có được khả năng phân tích các cơ hội thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu cũng như dự báo nhu cầu thị trường phù hợp với khả năng và muc tiêu của doanh nghiệp.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5834     Tải về: 18     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp Lượt tải: 123 Lượt xem: 32677
Mẫu viết lời cảm ơn trong báo cáo Lượt tải: 19 Lượt xem: 20020
tai lieu Lượt tải: 0 Lượt xem: 17086
GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG Lượt tải: 82 Lượt xem: 10454