Tài liệu

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5594     Tải về: 69     Lượt mua: 4    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 36
Tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO - tài liệu, sách iDoc.Vn   Các chủ đề chính:   Dịch vụ CấpIP động DHCP¨ Dịch vụ Tên miềnDNS¨ Dịch vụ Web, FTP Server (IIS 5.0)¨ Dịch vụ
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@BáchKhoaAptech2004
Trang 1
QUN TR MNG WINDOWS 2000
(Nâng cao)
Gv : NguynVănTn
tannv@hcmut.edu.vn
Tài liuthamkho:
1. Hinthc Windows 2000 Server, nxb
Thng kê
2. E-book MCSE CDROM
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@BáchKhoaAptech2004
Trang 2
Bài 01 : CÁC DCH V MNG
WINDOWS 2000
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 3
Các chủđchính
¨ Dch v CpIP động DHCP
¨ Dch v Tên minDNS
¨ Dch v Web, FTP Server (IIS 5.0)
¨ Dch v Routing and Remote Access(RRAS)
¨ Dch v Internet (NAT, Proxy…)
¨ Dch v Mail (MDAEMON Mail Server)
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 4
Dch v CpIP động DHCP
Khái nimDHCP
Cài đặtvàcuhìnhDHCP Server
Cu hình DHCP Client
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 5
Khái nimDHCP
Yêu cuchoDHCP
DHCP Server
Cài dch v DHCP
Địach IP tĩnh, subnet mask, default gateway
Phmvi IP s cp cho Client
DHCP Clients
Windows 2000 Professional hay Windows 2000 Server
Windows NT Server or Workstation 3.51 or later
Windows 95 or Windows 98
Windows for Workgroups 3.11, running TCP/IP-32
Microsoft Network Client 3.0 for MS-DOS
LAN Manager 2.2c
Non-Microsoft operating systems
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 6
Khái nimDHCP
Không đượcphépvà
dch v không th
khi động bình được
(DHCP server2)
Đượcphépvàdch v
khi động bình thường
(DHCP server1)
DC
DC
ki
ki
m
m
tra
tra
DHCP server
DHCP server
c
c
ó
ó
đư
đư
c
c
ph
ph
é
é
p
p
Clients DHCP Server2
Domain Controller
DHCP Server1
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 7
Khái nimDHCP
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 8
Khái nimDHCP
DHCP ServersDHCP Client
1
1
1
IP Lease Request
IP Lease Request
3
3
3
IP Lease Selection
IP Lease Selection
2
2
2
IP Lease Offer
IP Lease Offer
4
4
4
IP Lease
Acknowledgement
IP Lease
Acknowledgement
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 9
Khái nimDHCP
Sau 50 % (87.5 %) thigianđượccp
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 10
Cài đặtvàcuhìnhDHCP Server
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 11
Cài đặtvàcuhìnhDHCP Server
Trung tâm Tin hcBáchkhoaAptech
@Bách Khoa Aptech 2004
Trang 12
Cài đặtvàcuhìnhDHCP Server
D
D
à
à
nh
nh
n
n
đ
đ
nh
nh
cho
cho
c
c
á
á
c
c
Servers
Servers
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO
   Các chủ đề chính:   Dịch vụ CấpIP động DHCP¨ Dịch vụ Tên miềnDNS¨ Dịch vụ Web, FTP Server (IIS 5.0)¨ Dịch vụ Routing and Remote Access(RRAS)¨ Dịch vụ Internet (NAT, Proxy…)¨ Dịch vụ Mail (MDAEMON Mail Server)
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5594     Tải về: 69     Lượt mua: 4    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Quản trị mdeamon Lượt tải: 34 Lượt xem: 8086
PHƯƠNG PHÁP CHIA MẠNG CON (SUBNET) THEO VLSM Lượt tải: 76 Lượt xem: 7286
Cấu hình LDAP Server Centos 5.0 Lượt tải: 87 Lượt xem: 6479