Tài liệu

Giáo trình quản trị bán hàng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9001     Tải về: 94     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 169
Tài liệu Giáo trình quản trị bán hàng - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]Quyển sách này được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tư duy trong việc thực hiện công việc quản tr
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC M THÀNH PH H CHÍ MINH
TÀI LIU HƯỚNG DN HC TP
QUN TR BÁN HÀNG
Biên son: ThS. TÔN THT HI
ThS. HÀ TH THÙY DƯƠNG
THÀNH PH H CHÍ MINH – 2009
http://www.ebook.edu.vn
1
MC LC
Trang
Gii thiu môn hc........................................................................... 2
Chương 1 : Khái quát v qun tr bán hàng ....................................... 7
Chương 2 : Bn cht ca ngh bán hàng.......................................... 25
Chương 3 : Giám đốc bán hàng chuyên nghip............................... 48
Chương 4 : Lãnh đạo – phân tích – d báo – hn ngch –
lp ngân sách bán hàng ................................................. 63
Chương 5 : Qun lý năng sut ca lc lươngn hàng ..................... 87
Chương 6 : Xây dng đội ngũ bán hàng: tuyn dng và la chn. 104
Chương 7 : Th
c hin chương trình hun luyn............................ 119
Chương 8 : Qun lý đội ngũ bán hàng .......................................... 141
Hướng dn tr li câu hi và bài tp ......................................... 160
Liên hệ quảng cáo

http://www.ebook.edu.vn
2
GII THIU MÔN HC
Sau khi Vit Nam gia nhp T chc Thương mi Thế gii –
WTO, nhiu nhà đầu tư, trong đó có các tp đoàn ln hàng đầu trên
thế gii như: Intel, Wall Mart, Ford Motors, General Electric… đã
quan tâm hơn đến th trường này. Th trường sôi động, hàng hóa đa
dng, người tiêu dùng có nhiu la chn v sn phm hơn để đáp ng
cho nhu cu ca mình. Điu này cũng có nghĩa cnh tranh tr
nên gay
gt hơn gia các nhà cung cp trong vic tìm kiếm th trường cho
thương hiu ca mình. Các doanh nghip n lc ti đa để gia tăng tính
cnh tranh thông qua vic định hướng, phát trin chiến lược kinh
doanh dài hn, ci tiến t chc sn xut, kinh doanh chuyên nghip
hơn và đương nhiên con người được xem là yếu t then cht to nên
s thành công.
Vai trò ca các nhà qun tr được
đề cao hơn bao gi hết. Giám
đốc bán hàng thuc hàng ngũ các nhà qun tr cp cao, được nhiu nhà
tuyn dng săn lùng. Các tp đoàn đa quc gia tìm kiếm nhng Giám
đốc bán hàng là người trong nước để hoch định chiến lược, thc hin
các công vic kinh doanh, các doanh nghip trong nước cn nhng
Giám đốc kinh doanh gii có kh năng t chc b máy bán hàng hiu
qu, có th cnh tranh tt trên th
trường, ti ưu hóa chi phí, li
nhun… H có chế độ đãi ng thích đáng nhưng hin nhiên yêu cu
v năng lc, s chuyên nghip trong qun tr bán hàng và c nhng áp
lc rt ln đối vi các Giám đốc bán hàng. Kinh nghim, kiến thc
chuyên môn v các công vic qun tr bán hàng là nn tng cho s
thành công ca Giám đốc bán hàng và đây cũng là lý do người viết
mong mun gii thi
u quyn sách này đến người đọc.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo trình quản trị bán hàng
[b]Quyển sách này được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tư duy trong việc thực hiện công việc quản trị bán hàng[/b]Giới thiệu môn họcChương 1 : Khái quát về quản trị bán hàng  Chương 2 : Bản chất của nghề bán hàng  Chương 3 : Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp  Chương 4 : Lãnh đạo – phân tích – dự báo – hạn ngạch – lập ngân sách bán hàng  Chương 5 : Quản lý năng suất của lực lương bán hàng  Chương 6 : Xây dựng đội ngũ bán hàng: tuyển dụng và lựa chọn  Chương 7 : Thực hiện chương trình huấn luyện  Chương 8 : Quản lý đội ngũ bán hàng 
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm