Tài liệu

Giao trinh proteus 6.5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 845     Tải về: 2     Lượt mua: 2     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 53
Tài liệu Giao trinh proteus 6.5 - tài liệu, sách iDoc.VnGiao trinh proteus 6.5,gioi thieu va cach su dung phan mem proteus
Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp
CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ PROTEUS VSM
I - Giôùi thieäu chung :
Trong lónh vöïc khoa hoïc coâng ngheä ngaøy caøng phaùt trieån khoâng ngöøng ngaønh tin hoïc
noùi chung ñaõ coù maët haàu nhö trong taát caû caùc ngaønh ngheà töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp . Coâng
ngheä tin hoïc ñaõ giuùp ích khoâng nhoû vaøo coâng vieäc giaûng daïy vaø mang laïi nhieàu keát quaû khoâng
nhoû. Proteus VSM (Virtual Simulation Microprocessor) laø chöông trình taïo vaø chaïy caùc maïch
ñieän ,caùc maïch coù vi xöû lyù vaø moâ phoûng quaù trình laøm vieäc cuûa maïch nguyeân lyù, giuùp cho
ngöôøi hoïc ñieän töû hình dung tröïc quan hôn vaøo thöïc teá cuûa caùc linh kieän ñieän töû.
Phaàn meàm Proteus VSM ñöôïc vieát bôûi coâng ty Labcenter Electronics . Proteus ñaõ
ñöôïc söû duïng khaù roäng raõi treân 35 quoác gia . Proteus ñaõ töï khaúng ñònh theá maïnh cuûa noù veà moâ
phoûng caùc maïch nguyeân lyù saùt vôùi thöïc teá, treân 12 naêm caøng ngaøy noù caøng ñöôïc hoaøn thieän vaø
phaùt trieån maïnh .Protesu cung caáp cho ngöôøi söû duïng haàu nhö toaøn boä caùc linh kieän ñieän töû ñ
ngöôøi duøng coù theå taïo ra ñöôïc caùc maïch nguyeân lyù vaø sau cuøng laø chaïy thöû vaø so saùnh vôùi keát
quaû thöïc teá .Chính vì Proteus coù theå taïo vchaïy ñöôïc caùc maïch ñôn giaûn cuõng nhö caùc maïch
phöùc taïp neân coù theå duøng noù trong giaûng daïy, trong caùc phoøng thí nhieäm ñieän töû cuõng nhö
trong thöïc haønh vi xöû lyù …
Phaàn meàm Proteus chaïy trong moâi tröôøng Window 32 bit , yeâu caàu cuûa noù veà phaàn
cöùng cuõng ñôn giaûn CPU 300MHz trôû leân.
II- Caùc chöùc naêng cô baûn cuûa Proteus.
1 . Caùc öu ñieåm:
- Deã daøng taïo ra moät ñoà nguyeân lyù ñôn giaûn töø caùc maïch ñieän ñôn giaûn, ñeán caùc
maïch coù boä laäp trình vi xöû lyù .
- Deã daøng chænh söûa caùc ñaëc tính cuûa linh kieän treân ñoà nguyeân lyù : chænh söûa soá
böôùc cuûa ñoäng cô böôùc, chænh söûa nguoàn nuoâi cho maïch ,thay ñoåi taàn soá hoaït ñoäng
cô baûn cuûa vi xöû lyù…
- Coâng cuï hoã trôï kieåm tra loåi thieát keá treân sô ñoà nguyeân lyù . Xem vaø löu laïi phaàn baùo
loãi .
- Chaïy moâ phoûng vaø phaân tích caùc tính chaát cuûa maïch ñieän baûn . Coâng cuï hoã trôï
cho vieäc chaïy vaø mphoûng raát maïnh vaø chính xaùc . Caùc coâng cuï vñoà thò htrôï
maïnh cho vieäc phaân tích taàn soá , soùng , aâm thanh .. khoâng nhöng theá phaàn meàm coøn
coù theâm caùc maùy phaân tích töø ñôn giaûn nhö : ñoàng hoà ño Voân, Ampe, ñeán caùc maùy
ño dao ñoäng ,maùy taïo soùng dao ñoäng …
- Ngoaøi ra Proteus coøn cung caáp cho ngöôøi söû duïng caùc coâng cuï maïnh mcaùc phaàn
meàm khaùc haàu nhö khoâng coù. Chaúng haïn tvieän LED vôùi caùc loaïi maøu saéc khaùc
Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp
nhau keå caû led 7 ñoaïn. Nhöng phaàn hieån thò maïnh nhaát maø Proteus cung caáp laø
LCD, noù coù theå moâ phoûng cho raát nhieàu LCD töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp.
- Moät caùi öu ñieåm nöõa cuûa Proteus lctheå moâ phoûng coâng cuï phaùt vaø thu tín hieäu
töø caùc maïch giao tieáp vôùi maùy tính qua coâng cuï RS232 . Trong ñoù ngöôøi söû dung coù
theå ñieáu khieån ñöôïc quaù trình truyeàn phaùt, toác ñBaud giuùp cho ngöôøi laäp trình
coù theå moâ phoûng caùc maët truyeàn phaùt tín hieäu .
- Moät ñieåm maïnh khaùc cuûa Proteus laø cung caáp cho ngöôøi söû duïng coâng cuï bieân dòch
cho caùc hoï vi xöû lnhö MSC51, AVR ,HC11 Qua ñoù taïo ra caùc taäp tin HEX
duøng ñeå naïp cho vi xöû lvtaäp tin DSI duøng ñeå xem vchaïy kieåm tra töøng böôùc
trong chöông trình moâ phoûng .
- Ñoái vôùi caùc maïch vi xöû lProteus khoâng nhöõng cung caáp hình aûnh thöïc teá cuûa caùc
linh kieän xuaát maø coøn cung caáp cho ngöôøi laäp trình raát nhieàu caùc cöûa sthoâng baùo
caùc noäi dung cuûa boä nhôù, con troû, thanh ghi, …
- Proteus coù moät thö vieän khaù lôùn vôùi hôn 6000 linh kieän caùc loaïi vaø caøng ngaøy caøng
ñöôïc bsung. Ngoaøi ra coøn coù keypad (ma traän phím taïo ñôn giaûn cho ngöôøi thieát
keá khi caàn thao taùc treân caùc ma traän phím ).
2 - Khaû naêng öùng duïng :
- Khaû naêng öùng duïng chính cuûa Proteus laø moâ phoûng , phaân tích caùc keát quaû töø caùc
maïch nguyeân lyù. Proteus giuùp cho ngöôøi söû duïng coù theå thaáy tröôùc maïch thieát keá
chaïy ñuùng hay sai tröôùc khi thieát keá treân bo maïch.
- Caùc coâng cuï phuïc vuï cho vieäc phaân tích maïch coù ñchính xaùc khcao nhö ño voân
hay ampe, maùy ño dao ñoäng .
- Khaû naêng aùp duïng chöông trình Proteus vaøo trong giaûng daïy laø raát toát cho caùc thaày
cuõng nhö cho sinh vieân hoïc taäp kyõ thuaät ñieän töû haàu nhö Proteus cung caáp gaàn
nhö ñaày ñuû töø cô baûn ñeán phöùc taïp cho ngöôøi hoïc ñieän töû vaø vi xöû lyù.
- Ñoái vôùi caùc sinh vieân tProteus neáu mñöôïc söû duïng roäng daõi thì ngaàn nhö l
thaày daïy cho chính hoï ôû nhaø. Noù giuùp cho caùc sinh vieân töï hoïc, töï nhieân cöùu vaø
thieát keá thöû caùc phaàn ñaõ hoïc vaø chaïy xem keát quaû vaø ruùt ra caùc baøi hoïc toát. Ñieàu
baûn nhaát laø tieát kieäm tieàn cho sinh vieân khoâng coù ñieàu kieän maø laïi ham hoïc ,
ham nghieân cöùu.
- Trong thöïc teá hieän nay haàu nhö phoøng thí nhieäm ñieän töû naøo xaây döïng leân cuõng
phaûi toán khoâng ít ngaân saùch . Neáu Proteus ñöôïc öùng duïng qua moät maùy tính caùc
thaày coù theå cung caáp cho sinh vieân haàu nhö toaøn boä caùc maïch ñieän ñôn giaûn ,hôn
nöõa ctheå taïo ra caùc KIT vi xöû lyù duøng phuïc vcho vieäc thöïc haønh vi xöû l.Qua
ñoù caùc thaày coù theå cung caáp cho caùc sinh vieân caùc maïch ñieän töû phuïc vtrong quaù
trình hoïc taäp töø ñoù sinh vieân coù theå töï nguyeân cöùu caùc baøi thöïc haønh tröôùc ôû nhaø
tröôùc khi thöïc haønh thöïc teá treân moâ hình thaät söï vaø keát quaû chaéc chaén khoâng nhoû.
Liên hệ quảng cáo

Luaän vaên toát nghieäp Sinh Vieân : Phaïm Quoác Hieäp
3 - Khaû naêng phaân tích:
- Phaân tích moät maïch ñôn giaûn.
- Phaân tích caùc maïch caùc hoï vi xöû lyù.
- Phaân tích maïch qua caùc ñoà thò, caùc maùy ño ví duï :
+ Phaân tích Analogue
+ Phaân tích Digital
+ Phaân tích taàn soá
+ Phaân tích aâm thanh
+ Phaân tích truyeàn phaùt döõ lieäu.
Nhieàu vaø coøn raát nhieàu phöông phaùp phaân tích töø ñôn giaûn nhaát ñeán khaû naêng phaân
tích phöùc taïp mngoaøi thöïc tkhi caàn phaân tích noù tcaàn raát nhieàu chi pcuõng
nhö coâng cuï söû duïng .
- Phaân tích quaù taûi, quaù aùp , ñtaûi Proteus cung caáp cho ngöôøi söû duïng khaû naêng
phaân tích qutaûi giuùp ngöôøi söû duïng hình dung ñöôïc khi quaù taûi thì aûnh höôûng ñeán
caùc linh kieän nhö theá naøo maø khoâng phaûi maát chi phí cuõng nhö an toaøn tuyeät ñoái.
- Löu laïi caùc keát quaû phaân tích .
4 - Nhöôïc ñieåm :
- Phaàn meàm naøo cuõng coù nhöôïc ñieåm cuûa noù do ñoù Proteus cuõng khoâng traùnh khoûi
caùc nhöôc ñieåm :
+ Phaàn meàm do coâng ty cuûa nöôùc ngoaøi neân tính chaát baûn quyeàn khaù cao, vaø haàu
nhö ít ñöôïc bieát ñeán neân raát khoù kieám ngoaøi thöïc teá .
+ Trong khi thieát keá cnhieàu phaàn trong Proteus chaïy khoâng theo moät quy taéc naøo
laøm ngöôøi söû duïng ñoâi luùc gaëp khoù khaên.
+ û duïng khaù phöùc taïp nhaát laø ñoái vôùi caùc maïch vi xöû lhay caùc maïch caàn chænh
söûa caùc tính chaát caùc linh kieän (do quaù nhieàu tính chaát phaûi ñieàu chænh).
+ Phaàn meàm do coâng ty nöôùc ngoaøi vieát neân khoâng coù taøi lieäu naøo cung caáp hay
höôùng daãn söû duïng .
+ Höôùng daãn söû duïng trong Proteus hoaøn toaøn baèng tieáng anh neân ñoøi hoûi ngöôøi söû
duïng cuõng phaûi coù moät neàn taûng tieáng anh cô baûn neáu muoán söû duïng nmoät caùch
hieäu quaû (nhaát laø tieáng anh chuyeân ngaønh veà ñieän töû).
Giao trinh proteus 6.5

gioi thieu va cach su dung phan mem proteus

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 845     Tải về: 2     Lượt mua: 2     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 228 Lượt xem: 28177
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 184 Lượt xem: 21735
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 151 Lượt xem: 21010
Sữa chữa thiết bị điện tử gia dụng Lượt tải: 396 Lượt xem: 18777