Tài liệu

Giáo trình Pháp Luật Đại Cương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 27494     Tải về: 223     Lượt mua: 5     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 139
Tài liệu Giáo trình Pháp Luật Đại Cương - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo trình Pháp Luật Đại Cương,Bộ giáo trình Pháp Luật Đại Cương hoàn chỉnh do ThS. Diệp Thành Nguyên và TS Phan Trung Hiền biên soạn
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
µ--¸
GIÁO TRÌNH
PHÁP LUT ĐẠI CƯƠNG
Tp th tác gi biên son:
ThS. Dip Thành Nguyên - TS. Phan Trung Hin
CN THƠ, THÁNG 2/2009
0
LI GII THIU
Pháp lut đại cương là môn khoa hc pháp lý cơ bn gii thiu nhng vn đề
chung nht v Nhà nước và pháp lut như ngun gc ra đời ca Nhà nước và pháp
lut, bn cht, vai trò, các kiu và hình thc Nhà nước và pháp lut; đồng thi gii
thiu tng quan v h thng chính tr, tìm hiu nhng vn đề cơ bn v các h thng
cơ
quan trong b máy Nhà nước ta hin nay, và tìm hiu nhng ni dung cơ bn ca
nhng ngành lut ch yếu trong h thng pháp lut nước ta, v vi phm pháp lut,
trách nhim pháp lý, v pháp chế xã hi ch nghĩa v.v. . . .
Giáo trình Pháp lut đại cương đưc tp th tác gi biên son nhm mc đích
phc v cho vic ging dy và hc tp đối vi sinh viên không chuyên ngành Lut c
a
Trường Đại hc Cn Thơ.
Trên cơ s nghiên cu Hiến pháp 1992 và Ngh quyết s 51/2001/QH10 ngày
25/12/2001 ca Quc hi v vic sa đổi, b sung mt s điu ca Hiến pháp nước
Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992, và các văn bn quy phm pháp lut
có liên quan, cùng vi vic tham kho các tài liu ca các tác gi khác, tp th tác gi
xin trân tr
ng gii thiu bn đọc quyn Giáo trình “Pháp lut đại cương”.
Trong quá trình biên son có th còn nhiu khiếm khuyết nht định, rt mong
nhn được ý kiến đóng góp quý báu ca các bn đồng nghip và các em sinh viên.
Tp th tác gi
ThS. Dip Thành Nguyên và TS. Phan Trung Hin -
Ging viên Khoa Lut - Đại hc Cn Thơ
1
Liên hệ quảng cáo

THÔNG TIN V TÁC GI
PHM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG S DNG
CA GIÁO TRÌNH
I. THÔNG TIN V TÁC GI
H và tên: Dip Thành Nguyên
Sinh năm: 1975
Cơ quan công tác:
B môn: Lut Hành chính; Khoa: Lut
Trường: Đại hc Cn Thơ
Địa ch Email liên h:
dtnguyen@ctu.edu.vn
H và tên: PHAN TRUNG HIN
Sinh năm: 1975
Cơ quan công tác:
B môn: Lut Hành chính; Khoa: Lut
Trường: Đại hc Cn Thơ
Địa ch Email liên h:
pthien@ctu.edu.vn
II.PHM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG S DNG
Giáo trình có th dùng tham kho cho nhng ngành: tt c các ngành hc.
Có th dùng cho các trường: đại hc, cao đẳng và trung hc chuyên nghip.
Các t khóa: ngun gc ca nhà nước, ngun gc ca pháp lut, bn cht ca
nhà nước, bn cht ca pháp lut, b máy nhà nước, quy phm
pháp lut, quan h pháp lut, vi phm pháp lut, trách nhim pháp
lý, các ngành lut.
Yêu cu kiến thc trước khi hc môn này: (không)
Đã xut bn in chưa: chưa.
2
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo trình Pháp Luật Đại Cương

Bộ giáo trình Pháp Luật Đại Cương hoàn chỉnh do ThS. Diệp Thành Nguyên và TS Phan Trung Hiền biên soạn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 27494     Tải về: 223     Lượt mua: 5     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình Pháp Luật Đại Cương Lượt tải: 223 Lượt xem: 27494
Câu hỏi Đáp án Luật Hành Chính Lượt tải: 101 Lượt xem: 16969
So sánh hệ thống tòa án ở Anh và Việt… Lượt tải: 171 Lượt xem: 13481
Ôn tập luật dân sự Lượt tải: 163 Lượt xem: 13212
giáo trình luật thương mại quốc tế Lượt tải: 79 Lượt xem: 9311
Có thể bạn quan tâm
giáo trình luật thương mại quốc tế Lượt tải: 79 Lượt xem: 9311
BÀI TẬP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Lượt tải: 41 Lượt xem: 8777
Công Pháp Quốc Tế Lượt tải: 23 Lượt xem: 6022
LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA Lượt tải: 3 Lượt xem: 4839