Tài liệu

Giáo Trình Luật Hình Sự

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 32906     Tải về: 366     Lượt mua: 49    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 70
Tài liệu Giáo Trình Luật Hình Sự - tài liệu, sách iDoc.VnThực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng và chống tội phạm - loại vi phạm pháp luật có tính nguy hiểm cao hơn hẳn so với
MỤC LỤC
Trang
Chương 1. Khái niệm, nhiệm vụ các nguyên tắc bản của luật hình sự Việt
Nam
1.1. Khái niệm luật hình sự
1.2. Tính giai cấp của luật hình sự
1.3. Nhiệm vụ của luật hình sự
1.4. Các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam
Chương 2. Khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam
2.1. Khái niệm đạo luật hình sự Việt Nam
2.2. Cấu tạo của đạo luật hình sự Việt Nam
2.3. Hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam
2.4. Giải thích đạo luật hình sự
2.5. Nguyên tắc tương tự về luật
Chương 3. Tội phạm
3.1. Khái niệm và đặc điểm của tội phạm
3.2. Phân loại tội phạm
3.3. Phân biệt tội phạm với các vi phạm pháp luật khác
3.4. Vấn đề nguồn gốc và bản chất giai cấp của tội phạm
Chương 4. Cấu thành tội phạm
4.1. Các yếu tố của tội phạm
4.2. Cấu thành tội phạm
4.3. Ý nghĩa của cấu thành tội phạm
Chương 5. Khách thể của tội phạm
5.1. Khách thể của tội phạm
5.2. Đối tượng tác động của tội phạm
Chương 6. Mặt khách quan của tội phạm
6.1. Khái niệm mặt khách quan của tội phạm
6.2. Hành vi khách quan của tội phạm
6.3. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của tội phạm
6.4. Những biểu hiện khác trong mặt khách quan của tội phạm
Chương 7. Chủ thể của tội phạm
7.1. Khái niệm chủ thể của tội phạm
7.2. Năng lực trách nhiệm hình sự
7.3. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
7.4. Chủ thể đặc biệt của tội phạm
7.5. Vấn đề nhân thân người phạm tội trong luật hình sự
Chương 8. Mặt chủ quan của tội phạm
8.1. Khái niệm mặt chủ quan của tội phạm
8.2. Lỗi
8.3. Động cơ và mục đích phạm tội
8.4. Sai lầm và ảnh hưởng của sai lầm đối với trách nhiệm hình sự
Chương 9. Các giai đoạn thực hiện tội phạm
9.1. Khái niệm các giai đoạn thực hiện tội phạm
9.2. Chuẩn bị phạm tội
9.3. Phạm tội chưa đạt
9.4. Tội phạm hoàn thành
9.5. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Chương 10. Đồng phạm
10.1. Khái niệm đồng phạm
10.2. Các loại người đồng phạm
10.3. Phân loại các hình thức đồng phạm
10.4. Vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm
10.5. Những hành vi liên quan đến đồng phạm cấu thành tội độc lập
Bài tập tình huống
Chương 11. Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi
11.1. Khái niệm chung
11.2. Phòng vệ chính đáng
11.3. Tình thế cấp thiết
11.4. Bắt người phạm pháp
11.5. Những trường hợp khác loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành
vi
Chương 12. Trách nhiệm hình sự và hình phạt
12.1. Trách nhiệm hình sự
12.2. Hình phạt
Chương 13. Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp
13.1. Hệ thống hình phạt
13.2. Các biện pháp tư pháp
Chương 14. Quyết định hình phạt
14.1. Các căn cứ quyết định hình phạt
14.2. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội hoặc có nhiều bản
án
Chương 15. Thời hiệu thi hành bản án - miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt
- án treo - xoá án tích
15.1. Thời hiệu thi hành bản án
15.2. Miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt
15.3. Án treo
15.4. Xoá án tích
Chương 16. Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội
16.1. Nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội
16.2. Hình phạt các biện pháp pháp áp dụng với người chưa thành niên
phạm tội
Tài liệu tham khảo
2
Liên hệ quảng cáo

CHƯƠNG 1.
KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
1.1 KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH SỰ
1.1.1. Khái niệm
Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm - loại vi phạm pháp luật tính
nguy hiểm cao hơn hẳn so với các loại vi phạm pháp luật khác cho hội. Nhà nước sử dụng
nhiều hình thức biện pháp khác nhau, trong đó biện pháp pháp luật hình sự (PLHS). Biện
pháp y được Nhà nước sử dụng thể hiện trước hết qua hoạt động xây dựng pháp luật kết
quả các văn bản quy phạm PLHS quy định về tội phạm hình phạt được ra đời. Các quy
phạm pháp luật này tồn tại trong mối quan hệ hữu cơ biện chứng với nhau trong một hệ thống tạo
thành ngành luật hình sự.
Vậy, Luật hình sự một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà hội
chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước
ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho hội nào tội phạm, đồng thời quy định
hình phạt đối với những tội phạm ấy.
1.1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự
Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật các quan hệ hội được các quy phạm pháp
luật của ngành luật đó điều chỉnh. Các quan hệ hội được các quy phạm PLHS tác động tới
đối tượng điều chỉnh của luật hình sự. Luật hình s chỉ điều chỉnh các quan hệ hội khi tội
phạm xảy ra- đó cũng chính là các quan hệ PLHS
Vậy, Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự những quan hệ hội phát sinh giữa Nhà
nước và người phạm tội khi người này thực hiện tội phạm.
Thời điểm bắt đầu xuất hiện quan hpháp luật hình sự là thời điểm nời phạm tội bắt
đầu thực hiện tội phạm và quan hệ pháp luật này chấm dứt khi nời phạm tội được x án
ch. Trong cả q trình y xuất hiện đồng thời quan hệ pp luật t tụng hình sự, quan h
pháp luật dân sự... Tuy nhiên, quan h pp luật t tụng hình sự, đa số trường hợp bắt đầu
xuất hiện khi quyết định khởi tố vụ án quyết định khởi tố bcan.
Trong quan hệ pháp luật hình sự luôn có hai chủ thể với những vị trí pháp lý khác nhau.
1. Nhà nước: quyền truy tố, xét xử người phạm tội, buộc họ phải chịu những biện
pháp trách nhiệm hình sự nhất định để bảo vệ pháp luật bảo vệ lợi ích của toàn xã hội. Nhà nước
thực hiện quyền này bằng cách thể hiện ý chí của mình trong Bộ luật hình sự. Mặt khác, Nhà
nước có trách nhiệm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội.
2/ Người phạm tội: trách nhiệm chấp hành các biện pháp cưỡng chế Nhà nước áp
dụng đối vớinh. Mặt khác, họ quyền yêu cầu Nhà nước đảm bảo các quyền lợi ích hợp
pháp của mình.
1.2.3. Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự
Xuất phát từ chức năng điều chỉnh địa vị pháp của các chủ thể tham gia quan hệ
pháp luật này, luật hình sự sử dụng phương pháp quyền uy - phương pháp sử dụng quyền lực Nhà
nước để điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự. Nhà nước áp dụng các biện pháp cưỡng chế
đối với người phạm tội không bị cản trở hay phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ cá nhân hay tổ chức
nào. Người phạm tội phải phục tùng những biện pháp Nhà nước đã áp dụng với họ. Trách
nhiệm của người phạm tội về tội phạm họ đã gây ra trách nhiệm đối với Nhà nước chứ
không phải trách nhiệm đối với người bị hại hay trách nhiệm đối với các quan tiến hành tố
tụng.
1.2. TÍNH GIAI CẤP CỦA LUẬT HÌNH SỰ
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo Trình Luật Hình Sự
Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng và chống tội phạm - loại vi phạm pháp luật có tính nguy hiểm cao hơn hẳn so với các loại vi phạm pháp luật khác cho xã hội. Nhà nước sử dụng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, trong đó có biện pháp pháp luật hình sự (PLHS). Biện pháp này được Nhà nước sử dụng thể hiện trước hết qua hoạt động xây dựng pháp luật mà kết quả là các văn bản quy phạm PLHS quy định về tội phạm và hình phạt được ra đời. Các quy phạm pháp luật này tồn tại trong mối quan hệ hữu cơ biện chứng với nhau trong một hệ thống tạo thành ngành luật hình sự. Vậy, Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hộichủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội nào là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 32906     Tải về: 366     Lượt mua: 49    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm