Thành viên idoc2012

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY - CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU QUI TRÌNH KIỂM TRA THÔNG SỐ VÀ KIỂM TRA CHI TIẾT

- 10/24/2012
Chia sẻ
/24 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (24 trang)
Thành viên idoc2012

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY - CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU QUI TRÌNH KIỂM TRA THÔNG SỐ VÀ KIỂM TRA CHI TIẾT

- 10/24/2012
805
Báo lỗi

Kiểm tra chất lượng sản phẩm là một công tác có tầm quan trọng hết sức to lớn đối với mọi nhà quản lý doanh nghiệp may. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ điều kiện và thời gian để đào tạo một đội ngũ nhân viên làm công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt chuẩn. Bên cạnh đó, việc đào tạo một lực lượng cán bộ kỹ thuật ngành may từ lâu đã trở thành nhiệm vụ chính yếu của khoa Công nghệ may và Thời trang – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, cho đến nay, những tài liệu chuyên ngành may vẫn còn quá ít ỏi, khó đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên.

Nội dung

73

Phaàn 3:

GIÔÙI THIEÄU

QUI TRÌNH KIEÅM TRA THOÂNG SOÁ

VAØ KIEÅM TRA CHI TIEÁT

(MOÄT SOÁ SAÛN PHAÅM CUÛA TAÄP ÑOAØN NIKE)

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

74

QUI CAÙCH KIEÅM TRA THOÂNG SOÁ ÑOÁI VÔÙI SAÛN PHAÅM POLO- SHIRT

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

75

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

76

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

77

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

78

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

79

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

80

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ÁO THUN POLO – SHIRT

Kiểm tra chất lượng của sản phẩm theo chiều kim đồng hồ. Kiểm tra độ bền của các đường may bằng cách kéo căng cả 2 bên đường may

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

81

1. Kiểm tra bên ngoài sản phẩm bằng cách cầm 2 điểm đầu vai, kiểm cả mặt trước và mặt sau:

2. Mở sản phẩm ra và kiểm tra nẹp áo. Kiểm tra các chi tiết và túi nếu có.

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

82

3. Mở và kiểm tra đường xẻ trụ 4. Kiểm tra bên ngoài và bên trong của cổ. Lộn vai và kiểm tra các đường may

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

83

5. Gập sản phẩm và kiểm tra cổ sau

6. Kiểm tra đường may vai trái và vòng nách trái

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

84

7. Gập tay trái của sản phẩm về phía trước, kiểm tra vòng nách sau bên trái, so sánh sự khác màu giữa các chi tiết 8. Kiểm tra cửa tay trái cả bên ngoài và bên trong.

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

85

9. Kiểm tra ngã tư vòng nách và sườn thân trái 10. Kiểm tra lai áo cả bên ngoài và bên trong, cả mặt trước và mặt sau:

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

86

11. Kiểm tra ngã tư vòng nách và sườn thân phải

12. Kiểm tra cửa tay phải cả bên ngoài và bên trong

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

87

13. Gâp tay phải về phía trước của sản phẩm, kiểm tra vòng nách sau của tay phải.

So sánh sự khác màu của các chi tiết 14. Kiểm tra đường may nách phải và tay phải

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

88

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ÁO JACKET

1. Kiểm tra bên ngoài sản phẩm bằng cách nắm 2 đầu vai, xem xét kỹ mặt trước và mặt sau. 2. Mở sản phẩm và kiểm tra nẹp áo, kiểm tra các chi tiết và túi nếu có.

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

89

3. Kiểm tra bên trong cổ, bắt đầu từ đường may vai trái. Cần kiểm tra theo chiều kim đồng hồ. Hãy xem hình dưới đây 4. Kiểm tra vòng cổ ngoài

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

90

5. Gập vai áo về phía trước, kiểm tra vòng chân cổ thân sau 5 a. Kiểm tra bên ngoài và bên trong mũ

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

91

6. Đặt sản phẩm lên bàn phẳng, kiểm tra các chi tiết và túi nếu có. 7. Kiểm tra đường may vai trái và nách trái.

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

92

8. Gập tay trái về phía trước sản phẩm, kiểm tra vòng nách sau của tay trái, kiểm tra sự khác màu giữa các chi tiết 9. Kiểm tra cửa tay bên ngoài và bên trong (nếu có thun thì kéo giãn hết cỡ để kiểm tra)

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

93

10. Kiểm tra ngã tư vòng nách trái và sướn trái 11. Kiểm tra sườn phải và ngã tư vòng nách phải

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

94

12.Kiểm tra cửa tay phải bên ngoài và bên trong (nếu có thun thì kéo giãn hết cỡ để kiểm tra) 13. Gập tay phải về phía trước sản phẩm, kiểm tra vòng nách sau của tay phải, kiểm ta sự khác màu giữa các chi tiết.

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

95

14. Kiểm tra đường may vòng nách phải và vai phải 15. Lật sản phẩm ra mặt sau, đặt sản phẩm lên bàn phẳng, kiểm tra những chi tiết và những đường may chưa kiểm.

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

96

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

1. PGS. TS. Nguyeãn Vaên Laân- giaùo trình KIEÅM TRA NGHIEÄM THU CHAÁT LÖÔÏNG

SAÛN PHAÅM- Thaønh phoá Hoà Chí Minh- 2001

2. Tieâu chuaån Vieät nam – CAÙC TIEÂU CHUAÅN VEÀ QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG VAØ

ÑAÛM BAÛO CHAÁT LÖÔÏNG ( soaùt xeùt laàn 1)- Haø noäi 1994

3. Nguyeãn Kim Ñònh – ISO 9000 LAØ GÌ? – Thaønh phoá Hoà Chí Minh – 1994

4. Nguyeãn Kim Ñònh –QUAÛN TRÒ CHAÁT LÖÔÏNG VAØ ISO 9000– Thaønh phoá Hoà Chí

Minh – 1994

5. PGS. TS. Phaïm Hoàng – KYÕ THUAÄT KIEÅM NGHIEÄM XÔ- SÔÏI- CHÆ- VAÛI – HAØNG

MAY – Nhaø xuaát baûrn Khoa hoïc vaø kyõ thuaät Haø noäi - 1994

6. TS. Nguyeãn Ñöùc Khöông – KINH TEÁ- TOÅ CHÖÙC- QUAÛN LYÙ SAÛN XUAÁT COÂNG

NGHIEÄP VIEÄT NAM- tröôøng ÑH Taøi chính Keá toaùn- 1988

7. Taäp ñoaøn JC PENNEY- QUALITY CONTROL GUIDELINES FOR

MANUFACTURING OF APPAREL AND SOFT HOME FURNISHINGS- thaùng 2-

1992

8. Taäp ñoaøn JC PENNEY- JCP SUPPLIER TESTING GUIDE - thaùng 10- 1995

9. Taäp ñoaøn NIKE – Caùc taøi lieäu höôùng daãn kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm

10. Coâng ty may Vieät Tieán - Caùc taøi lieäu höôùng daãn kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm

11. Caùc coâng ty May treân ñòa baøn Thaønh phoá Hoà Chí Minh - Caùc taøi lieäu höôùng daãn

kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm

Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn

Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn

Ban qu yen © T

ruong D H Su ph

am Ky thuat

TP. HC M

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang