Tài liệu

GIÁO TRÌNH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CHƯƠNG 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 60047     Tải về: 396     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu GIÁO TRÌNH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CHƯƠNG 1 - tài liệu, sách iDoc.VnBê tông cốt thép là vật liệu xây dựng phức hợp do BT và CT cùng cộng tác chịu lực Bê tông là đá nhân tạo được ch
Chæång 1
Í ÂÁÖU.
1. BN CHT CA BÊ TÔNG CT THÉP:
Bã täng cäút theïp laìût liãûu xáy dæûng phæïc håüp do BT vaìút theïp cuìng cäüng taïc
chëu læûc:
Bã täng laì âaï nhán taûo âæåüc chãú taûo tæì caïc váût liãûu råìi ( Caït, soíi,...goüi laìút liãûu)
vaì cháút kãút dênh (Xi màng hoàûc caïc cháút deío).
Bã täng cäút theïp:
N
n täú
t
Keïo keïm
Keïo, neïn täút
Bã täng
Cuìng phäúi håüp laìm viãûc
út theïp
Âãø tháúy roî yï nghéa kinh tãú kyî thuáût cuía viãûc âàût cäút theïp vaìo BT taûo nãn 1 kãút cáúu BTCT, laìm thê
nghiãûm âån giaín sau:
N
eïn
Keïo
- Uäún mäüt dáöm bã täng ta tháúy dáöm bë phaï hoaûi khaïïm do
vãút næït xuáút hiãûn åí vuìng bã täng chëu keïo. Trong khi âoï
vuìng BT chëu neïn æïng suáút neïn coìn khaï beï so våïi khaí nàng
chëu neïn cuía BT. Nhæ váûy khaí nàng chëu læûc cuía BT vuìng
neïn chæa âæåüc táûn duûng hãút gáy laîng phê váût liãûu (Maì
thæåìng khaí nàng chëu neïn cuía BT låïn hån tæì 10-20 láön khaí
nàng chëu keïo cuía noï).
Cuîng dáöm tæång tæû nhæ váûy nhæng nãúu âàût mäüt
læåüng cäút theïp thêch håü
p vaìo vuìng bã täng chëu keïo thç khaí
nàng chëu læûc cuía dáöm tàng lãn ráút nhiãöu. Khi BT vuìng keïo
bë næït thç cäút theïp seî thay thãú BT tiãúp nháûn toaìn bäü æïng læûc
trong vuìng keïo, vaìöm váùn coìn khaí nàng chëu taíi. Dáöm
BTCT chè bë phaï hoaûi khi BT vuìng neïn bë eïp våî hoàûc cäút
theïp chëu keïo bë âæït.
N
eïn
Keïo
ûc khaïc theïp chëu keïo vaì neïn âãöu täút nãn coï thãø âàût theïp vaìo caí vuìng chëu neïn âãø tàng khaí nàng
chëu læûc cuía vuìng neïn , giaím kêch thæåïc tiãút diãûn hoàûc âãø chëu caïc læûc keïo xuáút hiãûn ngáùu nhiãn.
ûy thæûc cháút bã täng cäút theïp laìüt váût liãûu xáy dæûng häùn håüp maì trong âoï bã täng vaìút
theïp âaî liãn kãút håüp lyï våïi nhau âãø cuìng laìm viãûc trong mäüt kãút cáúu.
í dé bã täng vaìút theïp coï thãø cuìng laìm viãûc âæåüc laì do:
- ûc dênh baïm giæîa BT vaìút theïp: Bã täng khi ninh kãút thç dênh chàût våïi cäút theïp nãn
æïng læûc coï thãø truyãön tæì BT sang cäút theïp vaì ngæåüc laûi. Læûc dênh coï yï nghéa haìng âáöu, nhåì âoï coï thãø
khai thaïc hãút khaí nàng chëu læûc cuía cäút theïp, haûn chãú bãöüng khe næït...
- Giæîa bã täng vaì theïp khäng xaíy ra phaín æïng hoïa hoüc coï haûi. Bã täng coï âäü âàûc chàõc,
bao boüc baío vãûút theïp khäng bë han rè vaì ngàn ngæìa taï
c duûng coï haûi cuía mäi træåìng âäúi våïi theïp.
- Bã täng vaì theïp coïûú giaín nåí nhiãût gáön bàòng nhau (α
ct
= 1,2.10
-5
; α
b
=10
-5
1,5.10
-5
).
Nãn khi nhiãût âäü thay âäøi trong phaûm vi thäng thæåìng dæåïi 100
0
C thç æïng suáút ( ban âáöu ) xaíy ra
trong váût liãûu khäng âaïng kãø.
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP
1
Chæång 1
2. PHÂN LOI BTCT:
2.1. Phân loi theo phương pháp chế to :
a. Bê tông ct thép toàn khi (BTCT đổ ti ch):
BTCT toaìn khäúi khi thi cäng ngæåìi ta tiãún haình gheïp vaïn khuän, âàût cäút theïp vaì âäø BT ngay taûi vë
trê thiãút kãú cuía kãút cáúu.
* Æu âiãøm: - Caïc cáúu kiãûn liãn kãút toaìn khäúi nãn kãút cáúu coï âäüïng låïn, chëu taíi troüng âäüng täút.
- Coï thãø chãú taûo caïc cáúu kiãûn theo hçnh daïng tuìy yï.
* Nhæåüc âiãøm: - Täún váût liãûu laìm vaïn khuän, âaì giaïo.
- Thi cäng chëu aính hæåíng thåìi tiãút.
Trong thæûc tãú biãûn phaïp thi cäng naìy laì phäø biãún, ngæåìi ta âaî coï nhiãöu biãûn phaïp hiãûu quaí âãø khàõc
phuûc caïc nhæåüc âiãøm trãn: Sæí duû
ng vaïn khuän vaûn nàng bàòng kim loaûi, vaïn khuän træåüt, duìng phuû
gia âäng cæïng nhanh, duìng BT thæång pháøm .. ..
b. Bê tông ct thép lp ghép:
Theo phæång phaïp naìy ngæåìi ta phán kãút cáúu thaình caïc cáúu kiãûn riãng biãût âãø coï thãø chãú taûo sàôn åí
nhaì maïy hay sán baîi, räöi âem làõp gheïp laûi thaình kãút cáúu taûi vë trê thiãút kãú. PP naìy khàõc phuûc âæåüc
pháön naìo nhæåüc âiãøm cuía BT toaìn khäúi.
* Æu âiãøm: - Coï âiãöu kiãûn Cäng nghiãûp hoïa trong thi cäng xáy dæûng.
- Tiãút kiãûm váût liãûu laìm vaïn khuän.
- Ruït ngàõn thåìi gian thi cäng, âaím baío cháút læåüng.. ..
* Nhæåüc âiãøm: - Cáön coï caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn, cáøu làõp.
- Xæí lyï caïc mäú
i näúi phæïc taûp.
- Âäüïng cuía kãút cáúu khäng låïn.
BTCT làõp gheïp coï hiãûu quaíöí duûng nhán læûc, phæång tiãûn thi cäng vaì nguyãn váût liãûu khi laìm
út cäng taïc tiãu chuáøn hoïa vaì âënh hçnh hoïa.
c. Bê tông ct thép na lp ghép:
Theo PP næía làõp gheïp, ngæåìi ta tiãún haình làõp gheïp caïc cáúu kiãûn âæåüc chãú taûo sàôn chæa hoaìn chènh,
sau âoï âàût thãm cäút theïp, gheïp vaïn khuän vaì âäø BT taûi chäø âãø hoaìn chènh kãút cáúu.
* Æu âiãøm: - Âäüïng cuía kãút cáúu låïn.
- Giaím khäúi læåüng vaïn khuän, coï thãø loaûi boíüt chäúng.
* Nhæåüc âiãøm: - Cáön giaíi quyãút täút liãn kãút gæî
a BT cuî vaìïi.
- Täø chæïc thi cäng phæïc taûp.
2.2. Phân loi theo ct thép :
- Bã täng coïút mãöm. (d<40mm, dãø uäún).
- Bã täng coïút cæïng (d>40mm, theïp hçnh).
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP
2
Liên hệ quảng cáo

Chæång 1
2.3. Phân loi theo trng thái ng sut:
a. Bê tông ct thép thường:
Khi chãú taûo cáúu kiãûn, cäút theïp åí traûng thaïi khäng coï æïng suáút. Ngoaìi caïc näüi æïng suáút do co ngoït vaì
nhiãût âäü, trong BT vaìút theïp chè xuáút hiãûn æïng suáút khi coï taíi troüng.
b. Bê tông ct thép ng lc trước:
Khi chãú taûo cáúu kiãûn, cäút theïp ban âáöu âæåüc keïo càng, liãn kãút
chàût våïi BT, khi buäng ra cäút theïp co laûi gáy neïn trong BT.
Nhåì coï æïng suáút neïn træåïc trog BT, ngæåìi ta coï thãø khäng cho xuáút hiãûn vãút næït hoàûc haûn chãúö
üng khe næït.
2.4. Phân loi theo trng lượng th tích:
Bã täng nàûng coï γ 1800 kg/ m
3
(2500): Seî nghiãn cæïu trong giaïo trçnh.
Bã täng nheû coï γ < 1800 kg/ m
3
: Phæång hæåïng hiãûn nay.
3. ƯU NHƯỢC ĐIM CU BTCT
3.1. Ưu đim:
Reí tiãön hån so våïi theïp khi kãút cáúu coï nhëp væìa vaì nhoí, cuìng chëu taíi nhæ nhau.í duûng
váût liãûu âëa phæång (caït, soíi, âaï..) tiãút kiãûm theïp.
Chëu læûc täút hån kãút cáúu gäù vaì gaûch âaï.út cáúu BTCT chëu âæåüc táút caí caïc loaûi taíi troüng
ténh, âäüng vaì âäüng âáút.
Chëu læía täút hån gäù vaì theïp. Bã täng baío vãû cho cäút theïp khäng bë nung noïng såïm. Chè cáön
ïp bã täng daìy 1,52 cm âuí âãø traïnh háûu quaí tai haûi do nhæîng âaïm chaïy bçnh thæåìng gáy ra.
Tuäøi thoü cuía cäng trçnh cao, chi phê baío dæåîng êt. BT coï cæåìng âäü tàng theo thåìi gian,
chäúng chëu taïc âäüng cuía mäi træåìng täút, cäút theïp âæåüc BT bao boüc baío vãû khäng bë gè.
Viãûc taûo daïng cho kãút cáúu thæûc hiãûn dãù daìng. Væîa BT khi thi cäng åí daûng nhaîo coï thãø âäø
vaìo caïc khuän coï hçnh daïng báút kyì, cäút theïp âuí deío âãø uäún theo hçnh daûng cuía kãút cáúu.
3.2. Nhược đim :
Troüng læåüng baín thán låïn nãn gáy khoï khàn cho viãûc xáy dæûng kãút cáúu coï nhëp låïn bàòng
BTCT thæåìng.
Khàõc phuûc: Duìng BT nheû, BTCT Æ LT, kãút cáúu voí moíng,...
Bã täng cäút theïp dãù coï khe næït åí vuìng keïo khi chëu læûc. Våïi kãút cáúu BTCT coï khe næït
trong vuìng chëu keïo laì khoï traïnh khoíi, thäng thæåìng thç bãöüng khe næït khäng låïn làõm vaì êt aính
hæåíng âãún cháút læåüng sæí duûng cuía kãút cáúu. Tuy nhiãn trong thæûc tãú cuîng coï træåìng håüp coï nhu cáöu
phaíi ngàn ngæìa hoàûc haûn chãú khe næït: kãút cáúu trong mäi træåìng xám thæûc, caïc âæåìng äúng hay bãø
chæïa cháút loíng.. Âãø khàõc phuûc: Tênh toaïn haûn chãú khe næït, sæí
duûng BTCT ÆLT..
Caïch ám vaì caïch nhiãût keïm hån gäù vaì gaûch âaï. Coï thãøí duûng kãút cáúu coïùùng, kãút cáúu
nhiãöu låïp, BT xäúp..
Thi cäng phæïc taûp, khoï kiãøm tra cháút læåüng. Khàõc phuûc: Bã täng cäút theïp làõp gheïp.
Khoï gia cäú vaìía chæîa. (Âoïng âinh, âuûc,...) . Thiãút kãúön phaíi phuìüp yãu cáöu sæí duûng
hiãûn taûi vaì dæû kiãún phaït triãøn måíüng, .
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP
3
Liên hệ quảng cáo

GIÁO TRÌNH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CHƯƠNG 1
Bê tông cốt thép là vật liệu xây dựng phức hợp do BT và CT cùng cộng tác chịu lực Bê tông là đá nhân tạo được chế tạo từ các vật liệu rời (cát, sỏi, ...gọi là cốt liệu) và chất kết dính (xi măng hoặc các chất dẻo) Để thấy rõ ý nghĩa kinh tế kỹ thuật của việc đặt cốt thép vào BT tạo nên 1 kết cấu BTCT, làm thí nghiệm đơn giản sau
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 60047     Tải về: 396     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Architecture Ebook Lượt tải: 38 Lượt xem: 292947
Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng Lượt tải: 743 Lượt xem: 60570
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU I Lượt tải: 761 Lượt xem: 58874
Có thể bạn quan tâm
Báo cáo thực tập trắc địa Lượt tải: 253 Lượt xem: 48044
Bài tập lớn - Sức bền vật liệu Lượt tải: 176 Lượt xem: 42961
Giáo trình Autocad 3D tiếng Việt Lượt tải: 220 Lượt xem: 41909