Thành viên idoc2012

Giáo trình hướng dẫn sử dụng bảng tương tác activboard phần mềm activinsprire

- 05/08/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo trình hướng dẫn sử dụng bảng tương tác activboard phần mềm activinsprire

- 05/08/2013
2,590
Báo lỗi

Phần mềm này dành cho những ai chưa có kinh nghiệm sử dụng phần mềm và những người muốn đổi mới kiến thức của họ về vấn đề để làm thế nào để bắt đầu sử dụng bút Activpen, bảng Activboard và các Flipchart nếu không sử dụng phần mềm ActivInspire với bảng Activboard. Phần này mô tả cách làm để kiểm tra nếu như bảng Activboard cần tinh chỉnh. Khi sử dụng bảng Activboard, cần tinh chỉnh lại nếu như bảng trắng hoặc máy chiếu bị di chuyển vì bất cứ lí do gì. Việc hiệu chỉnh này sẽ canh cho đầu Activpen khớp với con trỏ trên màn hình. Bảng Activboard có cần hiệu chỉnh không? Với việc cả bảng Activboard và máy tính đều được bật, cầm Activpen để nhẹ nhàng trên bảng, không cần đẩy mạnh đầu bút. Con trỏ trên bảng Activboard sẽ được sắp thành hàng với đầu ActivPen. Nếu nó không thẳng, bạn cần tinh chỉnh lại bảng Activboard. Ba cách để hiệu chỉnh bảng Activboard Việc hiệu chỉnh bảng

Nội dung

VSIONGLOBAL – VUN Đ P NHÂN TÀI VI TẮ Ệ   

GIÁO TRÌNH H NG D N S D NGƯỚ Ẫ Ử Ụ B NG T NG TÁC ACTIVBOARDẢ ƯƠ

PH N M M ACTIVINSPIRE_STUDIOẦ Ề

TP.HCM - 10/2010 (Tái b n l n 1)ả ầ

Giáo trình ActivInspire – Studio Vsionglobal – Vun đ p nhân tài Vi tắ ệ

M C L CỤ Ụ 

A. Làm quen v i b ng t ng tác Activboardớ ả ươ .........................................4 I. Tr c khi b t đ uướ ắ ầ ...................................................................................4 II. S d ng bút Activpenử ụ .............................................................................4 1. Di chuy n con trể ỏ..............................................................................4 2. Tính năng chu t tráiộ ...........................................................................4 3. Tính năng chu t ph iộ ả .........................................................................4 4. Drag bút..............................................................................................4 5. Nh p đúpấ ............................................................................................5 III. Tinh ch nh b ng Activboardỉ ả .................................................................5 B. H ng d n cài đ t ph n m m ActivInspireướ ẫ ặ ầ ề .....................................7 C. H ng d n s d ng ph n m m ActivInspire_Studioướ ẫ ử ụ ầ ề .....................11 Ph n I.ầ Gi i thi u t ng quátớ ệ ổ ......................................................................11 I. B ng đi u khi nả ề ể ....................................................................................11

II. C a s ActivInspire_Studioử ổ ...................................................................12 1. T o Flipchart m iạ ớ ...........................................................................13 2. M Flipchart đã so n s nở ạ ẵ ...............................................................13 3. L u Flipchartư ...................................................................................13

Ph n II – Chuy n giao di n ti ng Anh sang ti ng Vi tầ ể ệ ế ế ệ ..........................14 Ph n III. H p công c chínhầ ộ ụ ........................................................................14 Ph n IV. Các công c th ng đ c s d ngầ ụ ườ ượ ử ụ ...........................................17

1. Thi t b ghi âm thanhế ị ......................................................................17 2. Thi t b ghi màn hìnhế ị ......................................................................17 3. Băng gi yấ ........................................................................................17 4. Đ ng hồ ồ..........................................................................................18 5. Máy nhả ..........................................................................................18 6. B hi n thộ ể ị......................................................................................18 7. Đèn chi uế ........................................................................................19 8. Chú gi i trên màn hìnhả ....................................................................19

Ph n V. B sung và đ nh d ng văn b nầ ổ ị ạ ả .....................................................20 D. Các trình duy t c a ActivInspire_Studioệ ủ ...........................................21

I. Trình duy t trangệ ....................................................................................22 1. Ch n m t s trangọ ộ ố ..........................................................................23 2. Ch n các trang riêng lọ ẻ...................................................................23

II. Trình duy t tài nguyênệ ..........................................................................24 III. Trình duy t đ i t ngệ ố ượ .........................................................................25

T o công c kính nhìn th u qua đ i t ng t ng trên cùng.ạ ụ ấ ố ượ ở ầ .........27 IV. Trình duy t ghi chúệ ..............................................................................29

Trang 2

Vsionglobal – Vun đ p nhân tài Vi tắ ệ Giáo trình ActivInspire

V. Trình duy t thu c tínhệ ộ ..........................................................................29 1. Thu c tính ch aộ ứ ...............................................................................29 2. Thu c tính nhãnộ ...............................................................................32 3. Thu c tính xoayộ ...............................................................................33 4. B h n chộ ạ ế......................................................................................33 5. Hi u ng sang trangệ ứ ........................................................................34

VI. Trình duy t thao tác ệ ............................................................................35 1. Các thao tác l nh ệ ..............................................................................36 2. Thao tác trên trang (Page Action).....................................................37 3. Các thao tác đ i t ng (Object Action)ố ượ ...........................................38

a) Thu c tính n/hi n (Hidden)ộ ẩ ệ ............................................38 b) Thu c tính đ trong m (Translucency)ộ ộ ờ ...........................39 c) Thu c tính trong m h n (More Translucency)ộ ờ ơ ................39 d) Thu c tính ít m h n (Less Translucency)ộ ờ ơ .......................40 e) Thu c tính v trí (Position)ộ ị .................................................40 f) Thu c tính v trí tăng d n (Position Incremeatally)ộ ị ầ ..........42 g) Thu c tính g ng trên tr c X (ho c tr c Y)ộ ươ ụ ặ ụ ....................42 h) Thu c tính đ a v tr c (Bring to front)ộ ư ề ướ .........................43 i) Thu c tính thay đ i giá tr văn b n (Change Text value)ộ ổ ị ả . 45

4. Tài li u/các thao tác ph ng ti nệ ươ ệ (Document/Media Action)................................................................45

a) M tài li u, t p tin ho c âm thanhở ệ ậ ặ (Open Document, File or Sound).................................................46 b) M trang Web (Open Website)ở ...................................................48

Trang 3

Giáo trình ActivInspire – Studio Vsionglobal – Vun đ p nhân tài Vi tắ ệ

A. LÀM QUEN V I B NG T NG TÁC ACTIVBOARDỚ Ả ƯƠ I - TR C KHI B T Đ U:ƯỚ Ắ Ầ

Ph n này dành cho nh ng ai ch a có kinh nghi m s d ng ph n m m và nh ngầ ữ ư ệ ử ụ ầ ề ữ ng i mu n đ i m i ki n th c c a h v v n đ làm th nào đ b t đ u s d ng bútườ ố ổ ớ ế ứ ủ ọ ề ấ ề ế ể ắ ầ ử ụ Activpen, b ng Activboard và các Flipchart.ả

II - S D NG BÚT ACTIVPEN:Ử Ụ

B qua ph n này n u b n không s d ng ph n m m ActivInspire v i m t b ngỏ ầ ế ạ ử ụ ầ ề ớ ộ ả Activboard ho c b ng đi u khi n Activslate.ặ ả ề ể

Ph n này s mang đ n m t s các chú gi i trong vi c s d ng bút Activpen v iầ ẽ ế ộ ố ả ệ ử ụ ớ b ng Activboard.ả

Bút ActivPen có th làm m i th mà m t con chu t c a máy tính chu n có th làm.ể ọ ứ ộ ộ ủ ẩ ể

1. Di chuy n con tr :ể ỏ Đ t ngòi bút c a Activpen nh nhàng lên b ng; đ ng đ y ngòi bút th t vào. Diặ ủ ẹ ả ừ ẩ ụ chuy n ActivPen vòng quanh. Con tr s di chuy n theo bút. ể ỏ ẽ ể

2. Tính năng chu t trái:ộ Gõ nh đ u bút Activpen m t cách ch c ch n nh ng nhanh vào b ng Activboard.ẹ ầ ộ ắ ắ ư ả

3. Tính năng chu t ph i:ộ ả Rê đ u bút Activpen lên b ng Activboard, cách b ng ít h n 1 cm. Nh n vào nút trònầ ả ả ơ ấ duy nh t bên thân cây bút.ấ

4. Drag bút: Nh p vào đ i t ng mà b n mu n di chuy n, gi cho đ u Activpen h ng xu ngấ ố ượ ạ ố ể ữ ầ ướ ố b ng và sau đó là di chuy n bút. Đ i t ng mà b n đã nh p s di chuy n cùng v iả ể ố ượ ạ ấ ẽ ể ớ Activpen.

Trang 4

Vsionglobal – Vun đ p nhân tài Vi tắ ệ Giáo trình ActivInspire

5. Nh p đúp:ấ Nh p đ u Activpen nhanh và nh đ th c hi n hành đ ng t ng t nh nh p đúpấ ầ ẹ ể ự ệ ộ ươ ự ư ấ chu t.ộ

III - TINH CH NH B NG ACTIVBOARD:Ỉ Ả

B qua ph n này n u không s d ng ph n m m ActivInspire v i b ngỏ ầ ế ử ụ ầ ề ớ ả Activboard. Ph n này mô t cách làm đ ki m tra n u nh b ng Activboard c n tinh ch nh. ầ ả ể ể ế ư ả ầ ỉ

Khi s d ng b ng Activboard, c n tinh ch nh l i n u nh b ng tr ng ho c máyử ụ ả ầ ỉ ạ ế ư ả ắ ặ chi u b di chuy n vì b t c lí do gì. Vi c hi u ch nh này s canh cho đ u Activpenế ị ể ấ ứ ệ ệ ỉ ẽ ầ kh p v i con tr trên màn hình. ớ ớ ỏ

B ng Activboard có c n hi u ch nh không?ả ầ ệ ỉ V i vi c c b ng Activboard và máy tính đ u đ c b t, c m Activpen đ nhớ ệ ả ả ề ượ ậ ầ ể ẹ nhàng trên b ng, không c n đ y m nh đ u bút. Con tr trên b ng Activboard s đ cả ầ ẩ ạ ầ ỏ ả ẽ ượ s p thành hàng v i đ u ActivPen. N u nó không th ng, b n c n tinh ch nh l i b ngắ ớ ầ ế ẳ ạ ầ ỉ ạ ả Activboard.

Ba cách đ hi u ch nh b ng Activboardể ệ ỉ ả Vi c hi u ch nh b ng Activboard nh th nào còn ph thu c vào lo i b ngệ ệ ỉ ả ư ế ụ ộ ạ ả Activboard.

 Ph ng pháp 1ươ :

1) Rê bút Activpen lên đèn hi u ch nh n m bên góc trái trên cùng c a b ngệ ỉ ằ ở ủ ả Activboard trong vài giây.

2) Làm theo nh ng h ng d n trên màn hìnhữ ướ ẫ

 Ph ng pháp 2ươ :

1) Nh p chu t ph i vào bi u t ng ấ ộ ả ể ượ Activmanager góc đáy bên tay ph i c aở ả ủ hi n th .ể ị

Trang 5

Vsionglobal – Vun đ p nhân tài Vi tắ ệ Giáo trình ActivInspire

• L u t p tin ra bên ngoài (Store file externally): L u t p tin tách kh iư ậ ư ệ ỏ Flipchart (b ng l t).ả ậ

• L u t p tin vào b ng l t (Store file in ư ệ ả ậ Flipchart): Đ a t p tin vàoư ệ b ng l t. Tuỳ vào kích th c và đ c đi m c a t p tin. Đi u này cóả ậ ướ ặ ể ủ ệ ề th tăng đáng k dung l ng c a bài ể ể ượ ủ Flipchart.

• L u t p tin + danh m c vào b ng l t (Store file + directory inư ậ ụ ả ậ Flipchart): Đ a t p tin vào b ng l t cũng nh vào danh m c b nư ậ ả ậ ư ụ ạ ch n. ọ

+ Đa ph ng ti n (Multimedia): ươ ệ

• Phát t đ ng (Autoplay): T đ ng phát t p tin khi m trang ự ộ ự ộ ệ ở Flipchart.

• Vòng l p (Loop): T p tin đ c phát l p l i liên t c.ặ ệ ượ ặ ạ ụ

• B đi u khi n (Controller): T p tin đ c m khi nh p chu t vào đ iộ ề ể ệ ượ ở ấ ộ ố t ng.ượ

+ Ph n gi ch (Placeholder): ầ ữ ỗ

B sung liên k t d i d ng m t hình nh gi ch . Có th ch p nh n hìnhổ ế ướ ạ ộ ả ữ ỗ ể ấ ậ nh m c đ nh ho c l y m t hình nh khác.ả ặ ị ặ ấ ộ ả

b) M trang web (Open Website): ở

Gán m t website vào đ i t ng có s n trong trang ộ ố ượ ẵ Flipchart.

Ví d :ụ Nh p chu t vào ngôi sao (đ i t ng) s m website ấ ộ ố ượ ẽ ở www.mamnon.com . -Ch n ngôi sao. ọ

Trang 49

Giáo trình ActivInspire – Studio Vsionglobal – Vun đ p nhân tài Vi tắ ệ

- Bên c a s ử ổ Trình duy t thao tácệ (Action Browser ) ch n ọ M trang webở (Open website).

- Trong ô URL gõ: www.mamnon.com

- Nh p chu t vào ấ ộ Áp d ng các thay đ i ụ ổ (Appy changes).

 L u ý:ư Mu n xoá b thu c tính đã gán cho đ i t ng. ố ỏ ộ ố ượ

_Ch n đ i t ng mu n xoá thu c tính.ọ ố ượ ố ộ

_Nh p chu t vào ấ ộ Xoá b n i dung hi n có ỏ ộ ệ (Remove Existing).

Trang 50

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang