Tài liệu

Giáo trình hệ điều hành MS DOS

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 16241     Tải về: 130     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 23
Tài liệu Giáo trình hệ điều hành MS DOS - tài liệu, sách iDoc.Vn Hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất cho máy tính điện tử có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động cơ sở
SARAVIETNAM
Giáo trình Tin hc cơ bn – MS_DOS – NC
1
Bài 1:
Khái nim cơ bn v tin hc - H điu hành MS_DOS
I. Khái nim chung
1.1. Khái nim v tin hc
Tin hc là ngành khoa hc công ngh nghiên cu các phương pháp, các quá trình
x lý thông tin mt cách t động da trên các phương tin k thut mà ch yếu là máy
tính đin t.
1.2. Các lĩnh vc ca tin hc
Phn cng: Gm nhng đối tượng vt lý hu hình như vi mch, bn mch in,
dây cáp ni mch đin, b nh, màn hình, máy in, thiết b đầu cui, ngun nuôi,...Phn
cng thc hin các chc năng x lý thông tin cơ bn mc thp nht tc là các tín
hiu nh phân {0,1}
Phn mm: Là các chương trình (program) điu khin các hot động phn cng
ca máy vi tính và ch đạo vic x lý d liu. Phn mm ca máy tính được chia làm
hai loi: Phn mm h thng(System software) và phn mm ng dng( Applications
software). Phn mm h thng khi được đưa vào b nh chính, nó ch đạo máy tính
thc hin các công vic. Phn mm ng d
ng là các chương trình được thiết kế đẻ gii
quyết mt bài toán hay mt vn đề c th để đáp ng mt nhu cu riêng trong mt s
lĩnh vc.
Máy tính cá nhân PC( Personal Computer). Theo đúng tên gi ca nó là máy tính có
th s dng bi riêng mt người.
1.3. Đơn v lưu tr thông tin:
Đơn v bé nht dùng để lưu tr thông tin là bit. Lượng thông tin cha trong 1 bit là va
SARAVIETNAM
Giáo trình Tin hc cơ bn – MS_DOS – NC
2
đủ để nhn biết mt trong 2 trng thái có xác sut xut hin như nhau.Trong máy vi tính
tu theo tng phn mm, tng ngôn ngcác s khi đưa vào máy tính có th là các
h cơ s khác nhau, tuy nhiên mi cơ s khác nhau đều được chuyn thành h cơ s 2
( h nh phân). Ti mi thi đim trong 1 bit ch lưu tr được hoc là ch s 0 hoc là
ch s 1. T
bit là t viết tt ca Binary Digit (Ch s nh phân).
Trong tin hc ta thường dùng mt s đơn v bi ca bit sau đây:
tên gi Viết tt Giá tr
Byte
Kilobyte
Megabyte
Gigabyte
B
KB
MB
GB
8 bit
1024 bytes = 2
10
B
1024KB = 2
10
KB
1024MB = 2
10
MB
II. H Điu Hành MS-DOS
2.1. H điu hành là gì?
H điu hành là phn mm quan trng nht cho máy tính đin t có nhim v điu
khin mi hot động cơ s ca máy tính, giúp phn mm ca người s dng có th chy
được trên máy tính. Các h điu hành thông dng: MS-DOS, Windows, Unix, Linux, OS/2,
Macintosh …
2.2. H điu hành MS - DOS
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) là h điu hành(HĐH) ca tp đoàn khng l
Microsoft. Phiên bn đầu tiên ca MS-DOS được viết năm 1981.
MS-DOS là HĐH đơn nhim (ti mt thi đim ch chy được mt trình ng dng).
MS-DOS giao din vi người s dng thông qua dòng lnh.
2.3. Khi động h thng:
Để khi động h thng, Chúng ta phi có mt đĩa mm gi là đĩa h thng hoc đĩa cng
được cài đặt đĩa C là đĩa h thng. Đĩa h thng cha các chương trình ht nhân ca h
điu hành DOS. Ít nht trên đĩa phi có các tp tin IO.SYS, MSDOS.SYS và
COMMAND.COM.
Chúng ta có th khi động MS-DOS bng các cách sau:
TH1: Khi động t đĩa cng ta ch vic bt công tc đin ca máy tính (Power).
SARAVIETNAM
Giáo trình Tin hc cơ bn – MS_DOS – NC
3
TH2: Khi động t đĩa mm: đặt đĩa khi động vào giá đỡ ca đĩa mm và bt
công tc đin.
TH3: Khi động t HĐH Windows 98: Start/ Run/ Command/OK
TH4: Khi động t HĐH Windows 2000/ XP: Start/ Run/ CMD/ OK
Khi động li h thng:
Ta chn 1 trong các cách sau:
Nhp nút Reset trên khi h thng ( khi động nóng).
Dùng t hp phím CTRL + ALT + DEL (khi động nóng).
Khi 2 cách này không có tác dng, chúng ta phi tt công tc khI h
thng và ch khong 1 phút ri khi động li ( khi động ngui)
2.4. Tp tin (File):
Tp tin (hay còn gi là Tp) là hình thc, đơn v lưu tr thông tin trên đĩa ca
H điu hành.
Tp gm có tên tp và phn m rng (Phn m rng dùng để nhn biết tp
đó do chương trình nào to ra nó).
TênTp tin được viết không quá 8 ký t và không có du cách, + , - ,* , / .
Phn m rng không quá 3 ký t và không có du cách. Gia tên và phn m rng
cách nhau bi du chm (.).
Tp tin có th là ni dung mt bc thư, công văn, văn bn, hp đồng hay mt tp hp
chương trình.
Ví d:
COMMAND.COM Phn tên tp là COMMAND còn phn m rng là COM
MSDOS.SYS Phn tên tp là MSDOS còn phn m rng là SYS
BAICA.MN Phn tên tp là BAICA còn ph
n m rng là MN
THO.TXT. Phn tên tp là THO còn phn m rng là TXT
Người ta thường dùng đuôi để biu th các kiu tp tin. Chng hn tp văn bn thường
đuôi DOC, TXT, VNS, ...
Tp lnh thường có đuôi COM, EXE
Tp d liu thường có đi DBF, ...
Tp chương trình thường có đuôi PRG, ...
Tp hình nh thường có đi JPG, BMP...
2.5. Thư mc y thư mc
Để th t chc qun lý tt tp tin trên đĩa người ta lưu các tp tin thành tng nhóm
lưu trong tng ch riêng gi là thư mc.
Mi thư mc được đặc trưng bi 1 tên c th, quy tc đặt tên thư mc ging như tên tp.
Các thư mc có th đặt lng trong nhau và to thành mt cây th
ư mc.
Giáo trình hệ điều hành MS DOS
Hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất cho máy tính điện tử có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động cơ sở của máy tính, giúp phần mềm của người sử dụng có thể chạy được trên máy tính. Các hệ điều hành thông dụng: MS-DOS, Windows, Unix, Linux, OS/2, Macintosh …   MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) là hệ điều hành(HĐH) của tập đoàn khổng lồ Microsoft. Phiên bản đầu tiên của MS-DOS được viết năm 1981. MS-DOS là HĐH đơn nhiệm (tại một thời điểm chỉ chạy được một trình ứng dụng). MS-DOS giao diện với người sử dụng thông qua dòng lệnh.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 16241     Tải về: 130     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
tìm hiểu hệ điều hành Android Lượt tải: 187 Lượt xem: 8669
Giáo trình môn công nghệ phần mềm Lượt tải: 125 Lượt xem: 7991
Câu hỏi trắc nghiệm hệ điều hành Lượt tải: 57 Lượt xem: 5092
Hướng Dẫn Sử Dụng Audacity 1.3.4 Lượt tải: 123 Lượt xem: 5078