Tài liệu

Giáo trình đường lối Cách mạng của Đảng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2231     Tải về: 8     Lượt mua: 6    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 125
Tài liệu Giáo trình đường lối Cách mạng của Đảng - tài liệu, sách iDoc.VnĐảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động
1
Chương mđầu
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐỐI ỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1. Đối tượng nghiên cứu:
a. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam:
Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp ng nhân đồng thời
đi tiên phong của nhân n lao động của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của dân tộc. Đảng cộng
sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chlàm nguyên tắc tổ chức
bản.
Ngay t khi ra đời, thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, Đảng đã đề ra
đường lối cách mạng đúng đắnvậy, Đảng đã đoàn kết được những lực lượng
cách mạng to lớn chung quanh giai cấp nh. Còn c đảng phái của các giai cấp
khác thì hoặc bị psản, hoặc bị lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta -
Đảng của giai cấp công nhân – không ngừng củng cố và ng cường.
Gần 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã giành
được những thắng lợi to lớn:
- Cuộc cách mạng tháng Tám m 1945 thành ng, giành độc lập cho dân
tộc, tự do cho nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mối cho nước nhà - độc lập
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
- Đánh thắng các thế lực xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước
- Bảo vệ vững chắc lãnh thổ và chủ quyn quốc gia.
- Tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, đưa Việt Nam hội nhập vào trào
lưu chung của thế gii để phát triển mnh mẽ, vững chắc.
- Góp phần vào tích cực o sự nghiệp hòa bình, thịnh ợng của nhân dân
thế giới.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đấu quyết định mọi thắng lợi của ch
mạng Việt Nam. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vấn đề bản trước hết đề
ra đường lối cách mạng. Hoạch định đường lối là công việc quan trọng hàng đầu của
một chính đảng.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách
v mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ gii pháp của cách mạngViệt Nam. Đường
lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị…
Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, y theo nội dung, tính chất,
phạm vi thời gian… Đảng đề ra đường lối ch mạng theo c cấp đkhác nhau.
Có đường lối chính trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng như: đường lối độc
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. đường lối cách mạng trong thời kỳ lịch
2
sử như: đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đường lối cách mạng xã hội
chủ nghĩa. Có đường lối vạch ra trong từng giai đoạn như: đường lối cách mng
trong thời kỳ vận động dân chủ 1936 1939; đường lối ch mạng trong thời k
khởi nghĩa giành chính quyền (1939 1945); đường lối cách mạng miền Nam trong
thời kỳ chống M(1954 1975); đường lối đổi mới (tĐại hội VI, năm 1986).
Ngoài ra còn đường lối ch mạng vạch ra cho từng lĩnh vực hoạt động như:
đường lối công nghiệp hóa, đường lối đối ngoại…
Đường lối cách mạng của Đảng chỉ giá trị ch đạo thực tiễn khi nắm bắt
đúng quy luật vận động khách quan.Vì vậy trong qtrình lãnh đạo chỉ đạo cách
mạng, Đảng phải thường xuyên chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để
kịp thời điều chỉnh, phát triển đường li, thậm chí nếu thấy đường lối không còn phù
hợp với sự vận động của thực tiễn thì phải thay đổi.
Đường lối đúng nhân tố hàng đầu quyết định thắng li của cách mạng,
quyết định vị trí, uy tín của Đảng đối với quốc gia dân tộc. Vì vậy, để tăng cường vai
trò lãnh đạo của Đảng trước hết phải xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn.
Nghĩa là, đường lối của Đảng phải được hoạch đnh trên cơ sở kết hợp sáng tạo quan
điểm luận khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin; tri thức tiên tiến của nhân loại;
đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vcủa thực tiễn ch mạng Việt Nam đặc điểm, xu thế
quốc tế. Đường lối đó phải nhằm phụng sTổ quốc, phục v nhân dân. Đường lối
đúng sẽ đi vào đời sống, soi sáng thực tiễn và trở thành ngọn cờ thức tỉnh, động viên
và tập hợp quần chúng nhân dân tham gia tgiác phong trào cách mạng một ch
hiệu quả nhất. Ngược lại, nếu sai lầm về đường lối thì cách mạng sẽ bị tổn thất, thậm
chí bị thất bại.
Để hoạch định đưng lối cách mạng đúng đắn Đảng phải nm vững vận
dụng sáng tạo chủ nghĩa MácLênin, tư ởng Hồ Chí Minh, bám sát thực tiễn vận
động của đất nước thời đại, tìm i nghiên cứu để nắm bắt những quy luật khách
quan, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều, chủ quan, duy ý chí.
b. Đối tượng nghiên cứu môn học:
Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam nghiên cứu sự ra đời
của Đảng cộng sản Việt Nam đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo
cách mạng Vit Nam tnăm 1930 đến nay. Do đó, đối tượng của môn học sra
đời của Đảng hệ thống quan điểm, chtrương, chính sách của Đảng trong tiến
trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân n đến cách mạng
xã hội chủ nghĩa.
Môn Đường li cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam mi quan hệ mật
thiết vi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin môn Tư tưởng
Hồ Chí Minh. đường lối của Đảng skết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa
Mác nin và tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Do đó,
nắm vững 2 môn học y strang bị cho sinh viên cơ skhoa học pơng pháp
luận khoa học đnhận thức đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng một cách
sâu sắc và toàn diện hơn.
3
Mặc khác, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam không ch
phản ánh svận dụng sáng tạo các nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh mà còn là sự bổ sung, phát triển m phong phú chủ nghĩa
Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trước sự vận động, biến đổi không ngừng của
đất nước và quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu đường lối của cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam góp phần làm sáng tỏ vai trò nền tảng tưởng kim chnam
cho nh động của Đảng, đồng thời làm tăng tính thuyết phục của 2 môn luận
chính này.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Một , làm sra đời của Đảng cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định
đường lối cách mạng Việt Nam.
Hai là, làm quá trình hình thành phát triển đường lối cách mạng của
Đảng tm 1930 đến nay. Trong đó đặc biệt m rõ đường li trên một số lĩnh vực
bản của thời kỳ đổi mới.
Yêu cầu đặt ra đối với việc dạy và học môn Đường lối cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam:
- Đối với người dạy: phải nghiên cứu đầy đcác nghị quyết, chthcủa
Đảng trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo cách mạng, bảo đảm cập nhật hệ
thống đường lối của Đảng. Mặc khác, trong giảng dạy phải làm hoàn
cảnh lịch sử ra đời sự bổ sung, phát triển c quan điểm, chủ trương
của Đảng thể hiện trong ngh quyết. Gắn luận với thực tiễn trong q
trình giảng dạy.
- Đối với người học: phải nắm vững nội dung bản đường lối của Đảng
để từ đó giải những vấn đề thực tiễn vận dụng quan đim của Đảng
vào cuộc sống.
- Đối với cả người dạy và người học: trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ
thống, sâu sắc đường lối của Đảng cùng với tri thức chuyên ngành của
mình có thể đóng góp ý kiến cho Đảng v đường lối, chính sách, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng nước ta.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC
TẬP MÔN HỌC:
1. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp hiểu theo nghĩa chung nhất con đường, cách thức biện
pháp để đạt tới mục đích. Trong trường hợp cụ thể của môn học Đường lối cách
mạng của Đảng, phương pháp nghiên cứu được hiểu con đường, cách thức để
nhận thức đúng đắn những nội dung bản của đường lối hiệu quả tác động của
nó trong thực tin cách mạng Việt Nam.
a. Cơ sơ phương pháp luận:
Nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam phải dựa
trên thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa MácLênin, các quan
Giáo trình đường lối Cách mạng của Đảng
Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2231     Tải về: 8     Lượt mua: 6    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus