Tài liệu

Giáo trình điện tử công suất cực hay

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 61656     Tải về: 1531     Lượt mua: 13    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 130
Tài liệu Giáo trình điện tử công suất cực hay - tài liệu, sách iDoc.VnMôn học ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ( Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng ) Tài liệu tham khaoeo: - tiếng Anh: -
n bài đin tng sut 1
Trang 1/ Chương 1_M đầu © Hunh Văn Kim
Moân hoïc ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT
( Maïch ñieän töû coâng suaát, ñieàu khieån vaø öùng duïng )
Taøi lieäu tham khaœo:
- tieáng Anh
: - POWER ELECTRONICS – Circuits, devices and applications , M.H. Rashid
Pearson Education Inc. Pearson Prentice Hall 2004.
- tieáng Vieät
: - Baøi giaûng Ñieän tuû coâng suaát 1 & Baøi taäp, PTS. Nguyeãn vaên Nhôø, Khoa
Ñieän & Ñieän töû, ÑHBK TP HCM
- Ñieän tuû coâng suaát, NGUYEÃN BÍNH, Haønoäi, nhaø xuaát baûn KHKT
- Ñieän töû coâng suaát vaø ñieàu khieån ñoäng cô ñieän, ( dòch töø tieáng Anh )
Chöông 1 :
MÔÛ ÑAÀU
I.1 CAÙC KHAÙI NIEÄM:
- Caùc teân goïi cuûa moân hoïc:
Ñieän töû coâng suaát (Power Electronics)
Ñieän töû coâng suaát lôùn.
Kyõ thuaät bieán ñoåi ñieän naêng.
- ÑTCS laø moät boä phaän cuûa Ñieän töû öùng
duïng hay Ñieän töû coâng nghieäp.
Hình 1.0 : Sô ñoà khoái thieát bò ÑTCS
- Phaân loaïi caùc boä Bieán Ñoåi (BBÑ - Converter) theo muïc ñích:
AC --> DC: chænh löu
AC --> AC: BBÑ aùp AC, Bieán taàn.
DC --> DC: BBÑ aùp DC
DC --> AC: Nghòch löu
- Boä Bieán Ñoåi = Maïch ÑTCS + boä ÑIEÀU KHIEÅN
Maïch ÑTCS giôùi haïn ôû caùc sô ñoà söû duïng linh kieän ñieän töû laøm vieäc ôû cheá ñoä ñoùng ngaét,
goïi laø Ngaét Ñieän Ñieän Töû (NÑBD) hay Baùn Daãn duøng cho bieán ñi naêng löôïng ñieän.
Boä ÑIEÀU KHIEÅN = Maïch ñieàu khieån voøng kín (neáu coù) + Maïch phaùt xung.
Maïch phaùt xung cung caáp doøng, aùp ñieàu khieån caùc NÑBD ñeå chuùng coù theå ñoùng ngaét theo
trình töï mong muoán.
Ví duï Ngaét Ñieän Baùn Daãn: Diod, Transistor, SCR ...
- BBÑ coøn coù theå phaân loaïi theo phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa NÑBD.
I.2 NGAÉT ÑIEÄN BAÙN DAÃN:
Coøn goïi laø ngaét ñieän ñieän töû ( NÑÑT ), laø caùc linh kieän ñieän töû duøng trong maïch ÑTCS
ñöôïc lyù töôûng hoùa ñ caùc khaûo saùt cuûa maïch ÑTCS coù giaù trò toång quaùt bao goàm ( hình 1.1 ):
- DIODE ( chænh löu ): Phaàn töû daãn ñieän moät chieàu coù hai traïng thaùi:
BBÑ
http://www.ebook.edu.vn
Hc kì 2 năm hc 2004-2005
Trang 2/ Chương 1_M đầu
ON : khi phaân cöïc thuaän: V
AK
> 0, coù theå xem suït aùp thuaän V
F
= 0, doøng qua maïch
phuï thuoäc nguoàn vaø caùc phaàn töû thuï ñoäng khaùc.
OFF : khi phaân cöïc ngöôïc: V
AK
< 0, coù theå xem nhö hôû maïch.
Diode NDBDMC SCR
Hình 1.1: Caùc loaïi ngaét ñieän baùn dn.
- SCR ( Chænh löu cñieàu khieån ): Hoaït ñoäng nhö sau:
OFF : Coù theå ngaét maïch caû hai chieàu ( VAK > 0 vaø VAK < 0 ) khi khoâng coù tín hieäu
ñieàu khieån : G = 0.
ON : SCR trôû neân daãn ñieän ( ñoùng maïch ) khi coù tín hieäu ñieàu khieån: G 0 vaø phaân
cöïc thuaän VAK > 0. Ñieåm ñaët bieät laø SCR coù khaû naêng töï giöõ traïng thaùi daãn ñieän: noù khoâng caàn
tín hieäu G khi ñaõ ON, SCR chæ trôû veà traïng thaùi ngaét khi doøng qua noù giaûm veà 0.
- Ngaét ñieän baùn daãn moät chieàu ( NÑBDMC ), goïi taét laø ngaét ñieän hay TRANSISTOR coù
hoaït ñoäng nhö sau:
OFF : Ngaét maïch khi khoâng coù tín hieäu ñieàu khieån : G = 0. Cuõng nhö caùc
TRANSISTOR, NÑBDMC khoâng cho pheùp phaân ïc ngöôïc ( VS luoân luoân > 0 ) .
ON : NÑBDMC trôû neân daãn ñieän ( ñoùng maïch ) khi coù tín hieäu ñieàu khieån: G 0 vaø
trôû veà traïng thaùi ngaét maïch khi maát tín hieäu G. NÑBDMC coù hai loaïi chính : BJT töông öùng tín
hieäu G laø doøng cöïc B, vaø MOSFET coâng suaát vôùi G laø aùp V
GS
.
Cc NÑBD lyù thuyeát treân chæ laøm vieäc vôùi moät chieàu cuûa doøng ñieän, trong khi caùc linh
kieän ñieän töû coâng suaát thöïc teá coù theå daãn ñieän caû hai chieàu, luùc ñoù maïch khaûo saùt seõ bieåu dieãn
baèng toå hôïp caùc NÑBD lyù thuyeát.
I.3 NOÄI DUNG KHAÛO SAÙT MAÏCH ÑTCS:
Ñaàu vaøo khaûo saùt : Mch ÑTCS + tín hieäu ñieàu khieån NÑBD + ñaëc tính taûi.
Ñaàu ra: hoaït ñoäng cuûa maïch: u(t), i(t) caùc phaàn töû
=> Caùc ñaëc tröng aùp, doøng, coâng suaát
1. Caùc ñaëc tröng aùp, doøng:
- Giaù trò cöïc ñaïi:
- Giaù trò trung bình V
O
, I
O
- Giaù trò hieäu duïng V
R
, I
R
Caùc bieåu thöùc cho doøng ñieän trung bình vaø hieäu duïng:
G
http://www.ebook.edu.vn
n bài đin tng sut 1
Trang 3/ Chương 1_M đầu © Hunh Văn Kim
[]
)(
1
)(
1
2
0
==
T
R
T
dtti
T
Idtti
T
I
<1.1>
Caùc bieåu thöùc cho ñieän aùp V
O
, V
R
cuõng coù daïng töông töï.
2. Soùng haøi baäc cao vaø heä soá hình daùng:
=
=
=
+=
=+=
==
=+=++=
1n
2
n
2
oR
n
n
1
n
2
n
2
nn
T
n
T
n
1n
nnnn0n
1n
n0
V
2
1
VV
B
A
tgBAV
dttncos)t(v
T
2
Bdttnsin)t(v
T
2
A
)tnsin(VvvV)tncosBtnsinA(V)t(v
vaø
vôùi
ϕ
ωω
ϕωωω
<1.2>
trong ñoù : V
0
: trò soá trung bình ( thaønh phaàn moät chieàu ) cuûa v(t)
ω
: taàn soá goùc cuûa v(t), chu kyø T=
ω
/2
π .
v
n
: soùng haøi baäc n – coù taàn soá n
ω
A
n
, B
n
: caùc thaønh phaàn sin, cos cuûa soùng haøi baäc n
V
n
,
ϕ
n
: bieân ñoä vaø leäch pha cuûa soùng haøi baäc n .
V
R
: Trò hieäu duïng cuûa v(t).
Heä soá hình daïng ( form factor ): tæ soá giöõa giaù trò höõu duïng vaø giaù trò hieäu duïng,
ví duï vôùi boä bieán ñoåi coù ngoû ra moät chieàu:
R
o
DC
V
V
KF =
V
O
: trò soá trung bình aùp ra
V
R
: trò soá hieäu duïng aùp ra
ví duï vôùi boä bieán ñoåi coù ngoû ra xoay chieàu:
1
AC
R
V
KF
V
=
V
1
: trò soá hieäu duïng soùng haøi baäc 1 (cô baûn) aùp ra
V
R
: trò soá hieäu duïng aùp ra
Ñoä bieán daïng (THD - Total harmonic distortion):
Ñoái vôùi ngoû ra DC:
22
Ro
o
VV
THD
V
=
Ñoái vôùi ngoû ra AC:
22
1
1
R
VV
THD
V
=
V
1
: soùng haøi baäc 1 (cô baûn)
3. Coâng suaát vaø heä soá coâng suaát: Bao goàm:
- Coâng suaát taùc duïng P : bieåu thò naêng löôïng söû duïng trong moät ñôn vò thôøi gian.
- Coâng suaát bieåu kieán S : tính baèng tích soá giaù trò hieäu duïng doøng vaø aùp, bieåu thò
naêng löôïng söû duïng trong moät ñôn vò thôøi gian neáu xem taûi laø thuaàn tû.
- Heä soá coâng suaát HSCS hay cos ϕ : cho bieát hieäu quaû söû duïng naêng löôïng. Khi taûi
laø thuaàn trôû , nguoàn ñieän hình sin hay moät chieàu seõ coù HSCS baèng 1.
S
P
HSCSIVSdttitv
T
P
RR
T
=ϕ===
cos)()(
1
<1.3>
Coù nhieàu bieåu thöùc tính coâng suaát trong maïch ÑTCS, phuï thuoäc vaøo muïc ñích söû duïïng:
http://www.ebook.edu.vn
Giáo trình điện tử công suất cực hay
Môn học ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT ( Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng ) Tài liệu tham khaoeo: - tiếng Anh: - POWER ELECTRONICS – Circuits, devices and applications , M.H. Rashid Pearson Education Inc. Pearson Prentice Hall 2004. - tiếng Việt: - Bài giảng Điện tủ công suất 1 & Bài tập, PTS. Nguyễn văn Nhờ, Khoa Điện & Điện tử, ĐHBK TP HCM - Điện tủ công suất, NGUYỄN BÍNH, Hànội, nhà xuất bản KHKT - Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện, ( dịch từ tiếng Anh )
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 61656     Tải về: 1531     Lượt mua: 13    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 239 Lượt xem: 29470
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 218 Lượt xem: 22466
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 166 Lượt xem: 21758
Sữa chữa thiết bị điện tử gia dụng Lượt tải: 481 Lượt xem: 20995