Tài liệu

Giáo trình cung cấp điện

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1442     Tải về: 24     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 119
Tài liệu Giáo trình cung cấp điện - tài liệu, sách iDoc.VnTập bài giảng môn học cung cấp điện dùng chung cho ngành HTĐ và các ngành điện khác hoặc các ngành khác có liện quan.
http://www.ebook.edu.vn
TËp bµi gi¶ng m«n häc cung cÊp ®iÖn dïng chung cho ngµnh HT§ vµ
c¸c ngµnh ®iÖn kh¸c hoÆc c¸c ngµnh kh¸c cã liÖn quan. §©y chØ lµ tµi
liÖu tãm t¾t dïng lµm bµi gi¶ng cña t¸c gi¶ Tr©n TÊn Lîi. Khi sö dông
cho c¸c ®èi tîng kh¸c nhau t¸c gi¶ sÏ cã nh÷ng thªm bít cho phï
hîp h¬n.
Ch¬ng I
Bµi më ®Çu:
C¸c tµi liÖu tham kh¶o:
1. Gi¸o tr×nh CC§ cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp
Bé m«n ph¸t dÉn ®iÖn xuÊt b¶n 1978 (b¶n in roneo).
2. Gi¸o tr×nh CC§ (tËp 1 vµ 2)
NguyÔn C«ng HiÒn vµ nhiÒu t¸c gi¶ xuÊt b¶n 1974,1984.
3. ThiÕt kÕ CC§ XNCN.
Bé m«n ph¸t dÉn ®iÖn (b¶n in roneo khoa TC t¸i b¶n).
4. Mét sè vÊn ®Ò vÒ thiÕt kÕ vµ qui hoach m¹ng ®iÖn ®Þa ph¬ng
§Æng Ngäc Dinh vµ nhiÒu t¸c gi¶.
5. Gi¸o tr×nh m¹ng ®iÖn
Bé m«n ph¸t dÉn ®iÖn.
Mét sè tµi liÖu níc ngoµi hoÆc dÞch:
1. Cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp
Tg: Fe-®«-rov NXB-N¨ng lîng 1972
2. Cung cÊp ®iÖn cho xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp.
Tg: Epmulov NXB-N¨ng lîng 1976
3. S¸ch tra cøu vÒ cung cÊp ®iÖn (tËp I & II s¸ch dÞch).
Tg: Fe-®«-rov NXB-N¨ng lîng 1980.
Giíi thiÖu c¸c ch¬ng cña gi¸o tr×nh:
Ch¬ng I:
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ TH-CC§.
Ch¬ng II:
Phô t¶i ®iÖn.
Ch¬ng III:
C¬ së so s¸nh-kinh tÕ kü thuËt trong CC§.
Ch¬ng IV:
S¬ ®å CC§ vµ tr¹m biÕn ¸p.
Ch¬ng V:
TÝnh to¸n m¹ng ®iÖn trong xÝ nghiÖp.
Ch¬ng VI:
X¸c ®Þnh tiÕt diÖn d©y dÉn trong m¹ng ®iÖn.
Ch¬ng VII:
TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch.
Ch¬ng VIII:
Lùa chän thiÕt bÞ ®iÖn.
Ch¬ng IX:
Bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trong m¹ng xÝ nghiÖp.
Ch¬ng X:
B¶o vÖ r¬-le trong m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp.
Ch¬ng XI:
Nèi ®Êt vµ chiÕu s¸ng.
Ch¬ng XII:
ChiÕu s¸ng c«ng nghiÖp.
Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ HT-CC§
1.1 Kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng ®iÖn:
Ngµy nay khi nãi ®Õn hÖ th«ng n¨ng lîng, th«ng thêng ngêi ta thêng h×nh dung nã lµ
hÖ th«ng ®iÖn, t¬ng tù nh vËy ®«i lóc ngêng ta gäi Khoa ®iÖn lµ Khoa n¨ng lîng, ®ã
kh«ng ph¶i lµ hiÖn tîng ngÉu nhiªn mµ nã chÝnh lµ b¶n chÊt cña vÊn ®Ò. Lý do lµ ë chç
n¨ng lîng ®iÖn ®· cã u thÕ trong s¶n xuÊt,khai th¸c vµ truyÒn t¶i, cho nªn hÇu nh to¸n
bé n¨ng lîng ®ang khai th¸c ®îc trong tù nhiªn ngêi ta ®Òu chuyÓn ®æi nã thÇnh ®iÖn
n¨ng tríc khi sö dông nã. Tõ ®ã h×nh thµnh mét hÖ thèng ®iÖn nh»m tryuÒn t¶i, ph©n phèi
vµ CC§ ®iÖn n¨ng ®Õn tõng hé sö dông ®iÖn.
Mét sè u ®iÓm cña ®iÖn n¨ng:
+ DÔ chuyÓn ho¸ thµnh c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c (Quang, nhiÖt, ho¸ c¬ n¨ng…).
+ DÔ chuyÒn t¶i vµ truyÒn t¶i víi hiÖu suÊt kh¸ cao.
+ Kh«ng cã s¾n trong tù nhiªn, ®Òu ®îc khai th¸c råi chuyÓn ho¸ thµnh ®iÖn n¨ng. ë n¬i
sö dông ®iÖn n¨ng l¹i dÏ dµng chuyÓn thµnh c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c
Ngµy nay phÇn
lín n¨ng lîng tù nhiªn kh¸c ®îc khai th¸c ngay t¹i chç råi ®îc ®æi thµnh ®iÖn n¨ng (VD
NM nhiÖt ®iÖn thêng ®îc x©y dùng t¹i n¬i gÇn nguån than; NM thû ®iÖn gÇn nguån
níc…). §ã còng chÝnh lµ lý do xuÊt hiÖn hÖ thèng tryÒn t¶i, ph©n phèi vµ cung cÊp ®iÖn
n¨ng mµ chung ta thêng giä lµ hÖ th«ng ®iÖn.
§Þnh nghÜa:
HÖ thèng ®iÖn bao gåm c¸c kh©u s¶n xuÊt ra ®iÖn n¨ng; kh©u tryÒn t¶i; ph©n
phèi vµ cung cÊp ®iÖn n¨ng ®Õn tËn c¸c hé dïng ®iÖn (xem HV.)
NL s¬ cÊp
~
~
NM§1
NM§2
10 kV
10 kV
110 kV
220 kV
35 kV
6; 10 kV
0,4 kV
ph©n phèi & cung
cÊp ®iÖn n¨ng
(CC§)
s¶n xuÊt & tryÒn t¶i
(ph¸t dÉn ®iÖn)
HV. 01
http://www.ebook.edu.vn
Tõ ®ã cho thÊy lÜnh vùc cung cÊp ®iÖn cã mét ý nghÜa hÑp h¬n
§Þnh nghÜa: HÖ th«ng cung cÊp ®iÖn chØ bao gåm c¸c kh©u ph©n phèi;
TuyÒn t¶i
& cung cÊp ®iÖn n¨ng ®Õn c¸c hé tiªu thô ®iÖn.
Vµi nÐt ®Æc trng cña n¨ng lîng ®iÖn:
1- Kh¸c víi hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm, ®iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt ra, nãi
chung kh«ng tÝch tr÷ ®îc (trõ vµi trêng hîp ®Æc biÖt víi c«ng
suÊt nhá nh pin, acqui..)
T¹i mçi thêi ®iÓm lu«n lu«n ph¶i ®¶m
b¶o cÇn b»ng gi÷a lîng ®iÖn n¨ng s¶n xuÊt ra vµ tiªu thô cã kÓ
®Õn tæn thÊt trong kh©u truyÒn t¶i. §iÒu nµy c©nd ph¶i ®îc qu¸n
triÖt trong kh©u thiÕt kÕ, qui ho¹ch, vËn hµnh vµ ®iÒu ®é hÖ thèng
®iÖn, nh¨m gi÷ v÷ng chÊt lîng ®iÖn (u & f).
2- C¸c qu¸ tr×nh vÒ ®iÖn xÈy ra rÊt nhanh. Ch¼ng h¹n sãng ®iÖn tõ
lan tuyÒn trong d©y dÉn víi tèc ®é rÊt lín xÊp sØ tèc ®é ¸nh s¸ng
30 000 000 km/s (qu¸ tr×nh ng¾n m¹ch, sãng sÐt lan truyÒn lan
tuyÒn)
§ãng c¾t cña c¸c thiÕt bÞ b¶o v.v… ®Òu ph¶i xÈy ra
trong vßng nhá h¬n 1/10 gi©y
cÇn thiÕt ®Ó thiÕt kÕ, hiÖu chØnh
c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ.
3- C«ng nghiÖp ®iÖn lùc cã quan hÖ chÆt chÏ ®Õn nhiÒu ngµnh kinh
tÕ qquèc d©n (luyÖn kim, ho¸ chÊt, khai th¸c má, c¬ khÝ, c«ng
nghiÖp dÖt…).
lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc t¨ng n¨ng suÊt lao
®éng t¹o nªn sù ph¸t triÓn nhÞp nhµnh trong cÊu tróc kinh tÕ.
Qu¸n triÖt ®Æc ®iÓm nµy sÏ x©y dùng nh÷ng quyÕt ®Þnh hîp lý
trong møc ®é ®iÖn khÝ ho¸ ®èi víi cacs ngµnh kinh tÕ – C¸c vïng
l·nh thæ kh¸c nhau – Møc ®é x©y dùng nguån ®iÖn, m¹ng líi
truyÒn t¶i, ph©n phèi
nh»m ®¸p øng sù ph¸t triÓn c©n ®èi, tr¸nh
®îc nh÷ng thiÖt h¹i kinh tÕ quèc d©n do ph¶i h¹n chÕ nhu cÇu
cña c¸c hé dïng ®iÖn.
Néi dung m«n häc:
Nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kü thuËt trong viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng CC§-
XN nãi chung vµ HT§ nãi riªng. Mét ph¬ng ¸n CC§ ®îc gäi lµ hîp lý
ph¶i kÕt hîp hµi hoµ mét lo¹t c¸c yªu cÇu nh:
TÝnh kinh tÕ (vèn ®Çu t nhá).
§é tin c©y (x¸c suÊt mÊt ®iÖn nhá).
An toµn vµ tiÖn lîi cho viÖc vËn hµnh thiÕt bÞ.
Ph¶i ®am bµo ®îc chÊt lîng ®iÖn n¨ng trong ph¹m vi cho phÐp
(kü thuËt).
Nh vËy lêi gi¶i tèi u khi thiÕt kÕ HT§ ph¶i nhËn ®îc tõ quan ®iÓm
hÖ thèng, kh«ng t¸ch khái kÕ ho¹ch ph¸t triÓn n¨ng lîng cña vïng; Ph¶i
®îc phèi hîp ngay trong nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ nh – Chän s¬ ®å nèi d©y
cña líi ®iÖn, møc tæn thÊt ®iÖn ¸p ….
ViÖc lùa chän PA CC§ ph¶i kÕt hîp víi vviÖc lùa chän vÞ trÝ, c«ng suÊt
cña nhµ m¸y ®iÖn hoÆc tr¹m biÕn ¸p khu vùc.
Ph¶i quan t©m ®Õn ®¹c ®iÓm c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp, xem xÐt sù
ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp trong kÕ ho¹ch tæng thÓ (x©y dùng, kiÕn tróc…..).
V× vËy c¸c dù ¸n vÒ thiÕt kÕ CC§-XN, thêng ®îc ®a ra ®ång thêi
víi c¸c dù ¸n vÒ x©y dùng, kiÕn tróc, cÊp tho¸t níc v.v… vµ ®îc duyÖt
bëi mét c¬ quan trung t©m. ë ®©y cã sù phèi c¸c mÆt trªn quan ®iÓm hÖ thèng vµ tèi u
tæng thÓ.
1.2 Ph©n lo¹i hé dïng ®iÖn xÝ nghiÖp:
C¸c hé dïng ®iÖn trong xÝ nghiÖp gåm nhiÒu lo¹i tuú theo c¸ch ph©n chia kh¸c
nhau
(nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o CC§ theo nhu cÇu cña tõng lo¹i hé phô t¶i).
a) Theo ®iÖn ¸p vµ tÇn sè: c¨n cø vµo U
dm
vµ f
* Hé dïng ®iÖn 3 pha U
dm
< 1000 V ; f
dm
= 50 Hz.
* Hé dïng ®iÖn 3 pha U
dm
> 1000 V ; f
dm
= 50 Hz.
* Hé dïng ®iÖn 1 pha U
dm
< 1000 V ; f
dm
= 50 Hz.
* Hé dïng ®iÖn lµm viÖc víi tÇn sè
50 Hz.
* Hé dïng dßng ®iÖn mét chiÒu.
b) Theo chÕ ®é lµm viÖc:
(cña c¸c hé dïng ®iÖn).
Dµi h¹n:
phô t¶i kh«ng thay ®æi hoÆc Ýt thay ®æi, lµm viÖc dµi h¹n mµ nhiÖt ®é
kh«ng vît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp (VD: B¬m; qu¹t giã, khÝ nÐn…).
Ng¾n h¹n: thêi gian lµm viÖc kh«ng ®ñ dµi ®Ó nhiÖt ®é TB ®¹t gi¸ trÞ qui ®Þnh (VD
c¸c ®éng c¬ truyÒn ®éng c¬ cÊu phô cña m¸y c¾t gät kim lo¹i, ®éng c¬ dãng më
van cña TB thuû lùc).
Ng¾n h¹n lËp l¹i:
c¸c thêi kú lµm viÖc ng¾n h¹n cña TB xen lÉn víi thêi kü ng
ng¾n h¹n
®îc ®Æc trng bëi tû sè gi÷a thêi gian ®ãng ®iÖn vµ thêi gian toµn
chu tr×nh s¶n suÊt (VD m¸y n©ng; TB hµn).
c) Theo møc ®é tin c©y cung cÊp ®iÖn: tuú theo tÇm quan träng trong nÒn kinh tÕ vµ x· héi,
c¸c hé tiªu thô ®iÖn ®îc CC§ víi møc ®é tin cËy kh¸c nhau vµ ph©n thµnh 3 lo¹i.
Hé lo¹i I: Lµ hé mµ khi sù cè ngøng CC§ sÏ g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i lín vÒ kinh tÕ,
®e do¹ ®Õn tÝnh m¹ng con ngêi, hoÆc ¶nh hëng cã h¹i lín vÒ chÝnh trÞ – g©y
nh÷ng thiÖt h¹i do ®èi lo¹n qui tr×nh c«ng nghÖ. Hé lo¹i I ph¶i ®îc CC§ tõ 2
nguån ®éc lËp trë lªn. X¸c suÊt ngõng CC§ rÊt nhá, thêi gian ngõng CC§ thêng
chØ ®îc phÐp b»ng thêi gian tù ®éng ®ãng thiÕt bÞ dù tr÷ (VD xÝ nghiÖp luyÖn kim,
ho¸ chÊt lín…).
Hé lo¹i II:
Lµ hé tuy cã tÇm quan träng lín nhng khi ngõng CC§ chØ dÉn ®Õn
thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ do h háng s¶n phÈm, ngõng trÖ s¶n xuÊt, l·ng phÝ loa ®éng
v.v… Hé lo¹i II ®îc CC§ tõ 1 hoÆc 2 nguån – thêi gian ngõng CC§ cho phÐp
b»ng thêi gian ®Ó ®ãng TB dù tr÷ b»ng tay (XN c¬ khÝ, dÖt, c«ng nghiÖp nhÑ, c«ng
nghiÖp ®Þa ph¬ng…).
Hé lo¹i III:
møc ®é tin cËy thÊp h¬n, gåm c¸c hé kh«ng n»m trong hé lo¹i 1 vµ 2.
Cho phÐp mÊt ®iÖn trong thêi gian söa ch÷a, thay thÕ phÇn tö sù cè nhng kh«ng
qu¸ mét ngµy ®ªm. Hé lo¹i III thêng ®îc CC§ b¨ng mét nguån.
1.3 C¸c hé tiªu thô ®iÖn ®iÓn h×nh:
1) C¸c thiÕt bÞ ®éng lùc c«ng nghiÖp.
2) C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng. (thêng 1 pha, §TPT b»ng ph¼ng, cos
ϕ
= 1-0,6).
3) C¸c TB biÕn ®æi.
4) C¸c ®éng c¬ truyÒn ®éng m¸y gia c«ng.
http://www.ebook.edu.vn
5) Lß vµ c¸c thiÕt bÞ gia nhiÖt.
6) ThiÕt bÞ hµn.
(Gi¶i c«ng suÊt; d¹ng §TPT; Gi¶i U
dm
; f
dm
; cos
ϕ
; ®Æc tÝnh phô t¶i; thuéc
hé tiªu thô lo¹i 1; 2 hoÆc 3……).
1.4 C¸c chØ tiªu kü thuËt trong CC§-XN:
ChØ tiªu kü thuËt cña hÖ th«ng CC§ ®îc ®¸nh gi¸ b¨ng chÊt lîng ®iÖn
n¨ng cung cÊp, th«ng qua 3 chØ tiªu c¬ b¶n U; f; tÝnh liªn tôc CC§.
*TÝnh liªn tucj CC§:
hÖ thèng CC§ ph¶i ®¶m b¶o ®îc viÖc CC§ liªn tôc
theo yªu cÇu cña phô t¶i (yªu cÇu cña hé lo¹i I; II & III).
ChØ tiªu nµy thêng ®îc cô thÓ ho¸ b»ng x¸c suÊt lµm viÖc tin
cËy cña
trªn c¬ së nµy ngêi ta ph©n c¸c hé tiªu thô thµnh 3 lo¹i hé mµ
trong thiÕt kÕ cÇn ph¶i qu¸n triÑet ®Ó cã ®îc PA CC§ hîp lý.
* TÇn sè:
®é lÖch tÇn sè cho phÐp ®îc qui ®Þnh lµ
±
0,5 Hz. §Ó ®¶m b¶o
tÇn sè cña hÖ th«ng ®iÖn ®îc æn ®Þnh c«ng suÊt tiªu thô ph¶i < c«ng suÊt
cña HT. VËy ë xÝ nghiÖp lín khi phô t¶i gia t¨ng thêng ph¶i ®Æt thªm TB tù
®éng ®ãng thªm m¸y ph¸t ®iÖn dù tr÷ cña XN hoÆc TB b¶o vÖ sa th¶i phô
t¶i theo tÇn sè.
*§iÖn ¸p:
§é lÖch ®iÖn ¸p cho phÐp so víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc ®îc qui ®Þnh
nh sau: (ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng).
+ M¹ng ®éng lùc: [
U%] =
±
5 % U
dm
+ M¹ng chiÕu s¸ng: [
U%] =
±
2, 5 % U
dm
Trêng hîp khëi ®éng ®éng c¬ hoÆc m¹ng ®iÖn ®ang trong t×nh tr¹ng sù cè
th× ®é lÖch ®iÖn ¸p cho phÐp cã thÓ tíi (-10
÷
20 %)U
dm
. Tuy nhiªn v× phô
t¶i ®iÖn lu«n thay ®æi nªn gi¸ trÞ ®iÖn ¸p l¹i kh¸c nhau ë c¸c nót cña phô t¶i
®iÒu chØnh rÊt phøc t¹p. §Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p hiÖu lùc ®iÒu chØnh ®iÖn
¸p, cÇn m« t¶ sù diÔn biÕn cña ®iÖn ¸p kh«ng nh÷ng theo ®é lÖch so víi
gi¸ trÞ ®Þnh møc, mµ cßn ph¶i thÓ hiÖn ®îc møc ®é kÐo dµi. Khi ®ã chØ tiªu
®¸nh gi¸ møc ®é chÊt lîng ®iÖn ¸p lµ gi¸ trÞ tÝch ph©n.
dt
U
U)t(U
T
0
dm
dm
Trong ®ã:
U(t) - gi¸ trÞ ®iÖn ¸p t¹i nót kh¶o s¸t ë thêi ®iÓm t.
T - kho¶ng thêi gian kh¶o s¸t.
U
dm
- gi¸ trÞ ®Þnh møc cña m¹ng.
Khi ®ã ®é lÖch ®iÖn ¸p so víi gi¸ trÞ yªu cÇu (hoÆc ®Þnh møc) ®îc m«
nh mét ®¹i lîng ngÉu nhiªn cã ph©n bè chuÈn, vµ mét trong nh÷ng môc
tiªu quan träng cña ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p lµ: sao cho gi¸ trÞ x¸c suÊt ®Ó trong
suèt kho¶ng thêi gian kh¶o s¸t T ®é lÖch ®iÖn ¸p n¨m trong phamj vi cho phÐp, ®¹t cùc ®¹i.
Ngaßi ra khi nghiªn cøu chÊt lîng ®iÖn n¨ng cÇn xÐt ®Õn hµnh vi kinh tÕ, nghÜa lµ ph¶i xÐt
®Õn thiÖt h¹i kinh tÕ do mÊt ®iÖn, chÊt lîng ®iÖn n¨ng xÊu. Ch¼ng h¹n khi ®iÖn ¸p thÊp
h¬n ®Þnh møc, hiÖu xuÊt m¸y gi¶m, s¶n xuÊt kÐm, tuæi thä ®éng c¬ thÊp h¬n ®Þnh møc, hiÖu
suÊt m¸y gi¶m, s¶n phÈm kÐm, tuæi thä ®éng c¬ gi¶m v.v.. Tõ ®Êy x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ
®iÖn ¸p tèi u. MÆt kh¸c khi nghiªn cu chÊt lîng ®iÖn n¨ng trªn quan ®iÓm hiÖu sö dông
®iÖn, nghÜa lµ ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p vµ ®å thÞ phô t¶i sao cho tæng sè ®iÖn n¨ng sö dông víi
®iÖn ¸p cho phÐp lµ cùc ®¹i. Nh÷ng vÊn ®Ì nªu trªn cÇn cã nh÷ng nghiªn cu tØ mØ dùa
trªn nh÷ng th«ng kª cã hÖ th«ng vÒ ph©n phèi ®iÖn ¸p t¹i c¸c nót, suÊt thiÖt h¹i kinh tÕ do
chÊt lîng ®iÖn xÊu
1.4 Mét sè ký hiÖu thêng dïng:
1 – M¸y ph¸t ®iÖn hoÆc nhµ m¸y ®iÖn
2 - §éng c¬ ®iÖn
3 – M¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y.
4 – M¸y biÕn ¸p 3 cuén d©y.
5 – M¸y biÕn ¸p ®iÒu chØnh díi t¶i.
6 - Kh¸ng ®iÖn.
7 – M¸y biÕn dßng ®iÖn.
8 – M¸y c¾t ®iÖn.
9 - CÇu ch×.
10 - Apt«m¸t.
11 – CÇu dao c¸ch ly.
12 – M¸y c¾t phô t¶i.
13 – Tô ®iÖn bï.
~
§
Giáo trình cung cấp điện
Tập bài giảng môn học cung cấp điện dùng chung cho ngành HTĐ và các ngành điện khác hoặc các ngành khác có liện quan. Đây chỉ là tài liệu tóm tắt dùng làm bài giảng của tác giả Trân Tấn Lợi. Khi sử dụng cho các đối tượng khác nhau tác giả sẽ có những thêm bớt cho phù hợp hơn.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1442     Tải về: 24     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 239 Lượt xem: 29242
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 216 Lượt xem: 22260
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 165 Lượt xem: 21600
Sữa chữa thiết bị điện tử gia dụng Lượt tải: 471 Lượt xem: 20696