Tài liệu

Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1189     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 54
Tài liệu Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
CÔ SÔÛ VAÊN HOAÙ VIEÄT NAM
LEÂ CHÍ DUÕNG
1997
Cô sôû vaên hoùa Vieät Nam - 2 -
MAÁY LÔØI NOÙI ÑAÀU..................................................................................... 4
CHÖÔNG MOÄT: VAÊN HOÙA VAØ VAÊN HOÙA VIEÄT NAM......................... 7
I. VAÊN HOÙA LAØ GÌ?................................................................................. 7
1. Ñònh nghóa. ......................................................................................... 7
2. Caùc chöùc naêng cuûa vaên hoùa............................................................. 11
3. Vaên hoùa vôùi caùc khaùi nieäm vaên minh, vaên hieán, vaên vaät. ............. 14
4. Caáu truùc cuûa vaên hoùa....................................................................... 16
5. Vaán ñeà loaïi hình vaên hoùa. ............................................................... 17
II. VAÊN HOÙA VIEÄT NAM. ..................................................................... 26
1. Vaên hoùa Vieät Nam töø cô taàng vaên hoùa Ñoâng Nam AÙ hoäi nhaäp vaøo
vaên hoùa Ñoâng AÙ.
.................................................................................. 27
2. Chuû theå vaên hoùa Vieät Nam............................................................. 29
3. Lòch trình vaên hoùa Vieät Nam........................................................... 34
III. VAÊN HOÙA VIEÄT NAM MÔÛ ROÄNG ÑÒA BAØN TÖØ BAÉC VAØO
NAM.
........................................................................................................ 37
IV. CAÙC LÔÙP VAÊN HOÙA VIEÄT NAM................................................... 37
1. Lôùp vaên hoùa baûn ñòa. ....................................................................... 37
2. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa AÁn Ñoä. .......................................... 37
3. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa Trung Quoác................................... 37
4. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa cuûa caùc toäc ngöôøi anh em treân ñaát
nöôùc Vieät Nam.
.................................................................................... 37
5. Lôùp vaên hoùa tieáp bieán vaên hoùa Chaâu AÂu. ...................................... 37
V. CHUÙNG TA NGHÓ GÌ VEÀ ÑAËC TRÖNG VAÊN HOÙA VIEÄT NAM?37
VI. CAÙC VUØNG VAÊN HOÙA VIEÄT NAM............................................... 38
1. Vuøng vaên hoùa mieàn nuùi phía Baéc.................................................... 38
2. Vuøng vaên hoùa Taây Baéc.................................................................... 38
3. Vuøng vaên hoùa ñoàng baèng soâng Hoàng.............................................. 39
4. Vuøng vaên hoùa Baéc Trung boä. .......................................................... 39
5. Vuøng vaên hoùa duyeân haûi Nam Trung boä. ....................................... 39
6. Vuøng vaên hoùa Tröôøng Sôn - Taây Nguyeân. ..................................... 39
7. Vuøng vaên hoùa Ñoàng Nai - Gia Ñònh (Ñoâng Nam boä). ................... 39
8. Vuøng vaên hoùa ñoàng baèng soâng Cöûu Long. ..................................... 39
CHÖÔNG HAI : MOÄT SOÁ LÓNH VÖÏC VAÊN HOÙA................................... 41
I. VAÊN HOÙA VAÄT CHAÁT....................................................................... 41
Leâ Chí Duõng Khoa Ngöõ vaên
Cô sôû vaên hoùa Vieät Nam - 3 -
II. VAÊN HOÙA TINH THAÀN. ................................................................... 43
1. Vaên hoùa nhaän thöùc........................................................................... 43
2. Vaên hoùa tín ngöôõng, toân giaùo.......................................................... 43
3. Vaên hoaù leã hoäi.................................................................................. 44
4. Vaên hoùa ngheä thuaät.......................................................................... 45
5. Vaên hoùa caùc thuù chôi. ...................................................................... 45
6. Vaên hoùa aåm thöïc.............................................................................. 45
III. VAÊN HOÙA TOÅ CHÖÙC, QUAÛN LYÙ................................................... 45
IV. VAÊN HOÙA GIAO TIEÁP VAØ ÖÙNG XÖÛ............................................. 46
1. Giao tieáp, öùng xöû trong moâi tröôøng töï nhieân.................................. 46
2. Giao tieáp, öùng xöû trong moâi tröôøng xaõ hoäi. .................................... 46
V. VAÊN HOAÙ TAÙI SAÛN XUAÁT SINH HOÏC - XAÕ HOÄI........................ 47
1. Vaên hoùa taùi saûn xuaát sinh hoïc - xaõ hoäi trong thôøi trung ñaïi........... 47
2. Vaên hoùa taùi saûn xuaát sinh hoïc - xaõ hoäi trong thôøi thuoäc Phaùp....... 48
3. Vaên hoùa taùi saûn xuaát sinh hoïc - xaõ hoäi hieän ñaïi ôû Vieät Nam. ....... 48
KEÁT LUAÄN .................................................................................................. 50
PHUÏ LUÏC ..................................................................................................... 52
Leâ Chí Duõng Khoa Ngöõ vaên
Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam
Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1189     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 201745
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 166018
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2008 Lượt xem: 147365
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2553 Lượt xem: 135619
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 345 Lượt xem: 96095
tâm lý học đại cương Lượt tải: 503 Lượt xem: 83438
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 317 Lượt xem: 66272