Thành viên idontlove3

Giáo trình Autocad 2D - 2007

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/129 trang
Tải xuống miễn phí
Tải xuống miễn phí (129 trang)
Thành viên idontlove3

Giáo trình Autocad 2D - 2007

- 12 tháng trước
1,276
Báo lỗi

Giáo trình Autocad 2D - 2007
Tài liệu về Giáo trình Autocad 2D - 2007 AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để làm bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi Autodesk, Inc. Vì phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình CAD đầu tiên...

Nội dung

Giáo trình Autocad 2D - 2007

……….., tháng … năm …….

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng1 Tr??ng ??i H?c Qu?c gia Hà N?i - H?c vi?n vnskills

Giáo trình Autocad 2D - 2007. Ng??i so?n th?o: KS Nguy?n H?i H?ng.

CH??NG I PH?N I

GI?I THI?U AUTOCAD 2007 (Computer-Aided Design [com·puter aide de·sign] ho?c Computer-Aided Drafting [com·puter aide] ?? và thi?t k? v?i s? tr? giúp c?a máy tính)

CÁC THAO TÁC C?N THI?T

I.1. Kh?i ??ng AutoCAD 2007 ?? kh?i ??ng AutoCAD 2007, ta có th? th?c hi?n theo các cách sau:

• Double click vào bi?u t??ng trên màn hình n?n. • Click theo ???ng d?n Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \ AutoCAD 2007.

Hình 1.1. Màn hình AutoCad khi m?i kh?i ??ng

Chú ý: N?u h?p tho?i Create New Drawing không xu?t hi?n ta th?c hi?n nh? sau: Trên thanh Menu ch?n Tools\Options\System. Ch?n ô “Show Startup dialog” /Apply/ok. Hay nh?p vào dòng l?nh (giá tr? bi?n là 1). Command: Filedia? Enter new value for FILEDIA <1>:? Thông th??ng ch?n Metric/ Ok

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng2

Hình 1.2. Màn hình ?? h?a AutoCAD 2007

Hình 1.3. Graphics Area - Vùng th?c hi?n b?n v? Menu Bar : Thanh ch?a các l?nh File, Edit, View, … Status Line : Dòng tr?ng thái (hi?n th? các tr?ng thái nh?: Grip,Snap). Command Line : Dòng l?nh (nh?p các m?nh l?nh v? vào dòng này). UCSicon : Bi?u t??ng h? t?a ??. Toolbar : Thanh công c? (ch?a nhi?u bi?u t??ng, m?i bi?u t??ng là ??nh trong toolbar). Cross-hair : Giao ???m c?a hai s?i tóc theo ph??ng X và Y. Cursor : Con ch?y Screen Menu : Danh m?c (theo m?c ??nh danh m?c này không m?). ?? t?t hay m? th?c hi?n nh? sau: Trên menu Bar ch?n Tool/ Options/ Display/ ch?n ô “Display screen menu”. Chú ý:

Menubar

Toolbar

Cross

UCSicon Command

Status

Graphics

Cross

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng3 Ch? in hoa: Tên menu Ch????u in hoa ? sau có d?u hai ch?m: Tên l?nh Ch????u in hoa ? sau không có d?u hai ch?m: Tên l?a ch?n

(Ít dùng ??n Screen Menu vì không thu?n ti?n).

Hình 1.4. Graphics Area - Vùng th?c hi?n b?n v? I.2. L?u tr?

I.2.1. L?u b?n v? v?i tên m?i Khi m? m?t b?n v? m?i ?? v?, ta nên ??t tên ngay, b?ng cách: * Trên thanh Menu : Ch?n File\Save as * T? bàn phím : Nh?n t? h?p phím Crtl-Shift-S

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng4 * T? dòng Command : Gõ vào saveas (ho?c saveas) sau ?ó ch?n ???ng d?n, th? m?c c?n l?u, ??t tên và ch?n save trong h?p tho?i.

Hình 1.5. H?p tho?i Save Drawing As I.2.2. L?u b?n v???ã có tên s?n * Trên thanh Standard Toolbar : Click vào bi?u t??ng< * T? bàn phím : Nh?n Ctrl + S * Trên thanh Menu : Ch?n File\Save * T? dòng Command : Gõ vào save sau ?ó ch?n save trong h?p tho?i

I.3. Thoát kh?i AutoCAD 2007 Ta có th? th?c hi?n theo các cách sau: * Trên thanh Menu : Ch?n File\Exit * T? bàn phím : Nh?n t? h?p phím Ctrl-Q ho?c vào bi?u t??ng X bên góc ph?i màn hình hay nh?n t? h?p phím Alt + F4 * T? dòng Command : Gõ vào ch? Quit hay Exit

I.4. Gi?i thi?u h?p tho?i Startup

Hình 1.6. h?p tho?i Startup

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng5

I.4.1. Ch?n Open a Drawing bi?u t??ng trong h?p tho?i: M? b?n v? có ??n.

I.4.2. Ch?n Start from Scratch bi?u t??ng ch?n Metric b?n v? m?i có ??n ?? là mm và kích th??c 420 x 297, ch?n Imperial ??n v?????c tính là Inch có kích th??c là 12 x 9.

Hình 1.7. h?p tho?i Startup I.4.3. Ch?n Use a Template cho phép s? d?ng b?n v? m?u có s?n c?a AutoCad 2007.

Hình 1.8. Ch?n Use a Wizard b?n t? xác ??nh kích th??c b?n v?.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng6

Hình 1.9. Ch?n Advanced Setup/ Ok (b?n ch?n tu?n t? nh? trong hình). Trong h?p tho?i Advanced Setup, th? Units ch?n Decimal ph?n Precision ch?n 0.00. Ti?p ch?n Next, th? Angle có d?ng

Hình 1.10. H?p tho?i Advanced Setup (Th? Units)

Hình 1.11. H?p tho?i Advanced Setup (Th? Angle)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng7 Ch?n nh? trong hình, ti?p ch?n next th? Angle Mesuse

Hình 1.12. H?p tho?i Advanced Setup (Th? Angle Measuse) Th? Angle Measuse ch?n h??ng ?ông (East). Ti?p ch?n next th? Angle Direction

Hình 1.13. H?p tho?i Advanced Setup (Th? Angle Direction) Th? này ch?n chì?u quay:

Hình 1.14. H?p tho?i Advanced Setup (Th? Area)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng8 Ch?n Counter - Clockwise ng??c chi?u quay kim ??ng h? ch?n

Clockwise cùng chi?u quay kim ??ng h?. Ti?p ch?n next th? Area. Th? này ch?n kích th??c kh? gi?y v? và ??nh gi?y ngang hay ??ng, sau ?ó ch?n Finish.

Ch?n Quick Setup. I.4.4. Ch?n nhanh kích th??c và ??n v? trang v?/ Ok

Hình 1.15. H?p tho?i Create new drawing. ??p tho?i Quick Setup xu?t hi?n, trong th? Units h?p tho?i này ch?n ??n

?? b?n v?, sau khi ch?n x?ng b?n ch?n next.

Hình 1.16. H?p tho?i Quick Setup th? Units ??p tho?i Quick Setup th? Are ch?n kích th??c trang v?/ sau khi ch?n

??n Click vào Finish.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng9

Hình 1.17. H?p tho?i QuickSetup

Hình 1.18. H?p tho?i Select File (H?p tho?i open)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng10 PH?N II

GI?I THI?U KHÁI QUÁT

II.1. Thanh tiêu ?? (Title bar): Th? hi?n tên b?n v? - V? trí c?a Title bar nh? hình - Nút ???u khi?n màn hình: N?m bên trái hay bên ph?i thanh tiêu ?? nh?

Hình 1.19. Thanh tiêu ??

II.2. Thanh trình ??n (Menu bar): (Thí d? trình ??n Edit)

Hình 1.20. Ch?n trình ??n Edit Trên Menu bar có nhi?u trình ??n, n?u ta ch?n m?t trình ??n nào ?ó, thì

??t trình ??n th? (Full Down Menu) s? hi?n ra ?? ta ch?n l?nh k? ti?p.

II.3. Thanh công c? chu?n. (Standard Toolbar)

Hình 1.21. Thanh Standard Hi?n th? thanh Standard b?ng cách: Right click vào m?t bi?u t??ng trên

thanh b?t k?, ch?n thanh công c? c?n dùng Thí d? nh? hình bên d??i.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng11

Hình 1.22. Hi?n th? Thanh Standard

II.4. Thanh thu?c tính (Properties)

Hình 1.23. Thanh thu?c tính

Hi?n th? thanh Object Properties b?ng cách: ?? Menu: Ch?n View\Toolbars.... H?p tho?i Toolbar m? ra: click vào ô Object Properties (nh? hình 1.22).

II.5. Dòng l?nh. (Command line)

Hình 1.24. Dòng l?nh

Ta th?c hi?n l?nh b?ng cách gõ t? bàn phím vào dòng command này. Có th? hi?n th? s? dòng Command b?ng cách: * Co dãn tr?c ti?p trên vùng Command ??a chu?t vào c?nh trên c?a vùng Command gi? chu?t trái rê ??????c kho?ng cách tu? ch?n.

Right click v? trí b?t kì trên thanh Standard (thí d? t?i v?)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng12 II.6. Thanh tr?ng thái (Status bar)

Hình 1.25. Thanh tr?ng thái

Cho ta bi?t t?a ??? ???m và trên thanh này c?ng có các ch?? ?? SNAP, GRID, ORTHO, OSNAP, ... s???? c?p sau.

II.7. Vùng Menu màn hình (Screen Menu) Vùng Screen Menu c?ng có ch?c n?ng nh? thanh Menu chính và n?u ???c hi?n th? nó s? n?m bên ph?i màn hình AutoCAD. Hi?n th? vùng Screen Menu b?ng cách:

?? thanh Menu: ch?n Tools\Preferences. H?p tho?i Options m? ra, ch?n Display. Sau ?ó click ô Display Screen menu.

Hình 1.26. Scren Menu

II.8. Các thanh cu?n (Scroll bars ) Hi?n th? các thanh cu?n b?ng cách:

- T? thanh Menu: Ch?n Tools\Options. - Trong h?p tho?i Options, ch?n th? Display. Sau ?ó click ch?n dòng Display Scroll bars in Drawing window.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng13

Hình 1.27. H?p tho?i Options

II.9. Con tr? (Cursor) và Vùng v? (Drawing Window) - Cursor: Th? hi?n v? trí ???m v??? trên màn hình. Bình th??ng cursor có d?ng ô hình vuông (box) và 2 ???ng th?ng tr?c giao (crosshair) ??i tâm hình vuông. Khi hi?u ch?nh ??i t??ng, cursor có d?ng box. ???u ch?nh ?? dài hai s?i tóc b?ng cách vào Tools\ Options. H?p tho?i Options m? ra, ch?n Display sau ?ó gõ vào ?? ch? d? dài hai s?i tóc (thí d? 50) trong khung Crosshair size Vùng v? là vùng ta s? th? hi?n các ??i t??ng v?.

Hình 1.28. Con tr? Cursor

II.10. Thay ??i màu vùng v? Thay ??i màu vùng v? và Crosshair b?ng cách:

- Trên Menu bar vào Tools\Options. - Trong h?p tho?i Options, ch?n Display.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng14

Hình 1.29. H?p tho?i Options

Ch?n ô Colors. H?p tho?i Drawing Window Clors nh? hình (a,b) Context Ch?n 2D model space Interface element ch?n Unifrom background (thay ??i màu n?n vùng v?), r?i click vào ô Color ch?n màu ta thích sau ?ó ch?n Aplly & close. (Hình a). Màu m?c ??nh c?a AutoCAD (Default Colors) là màu ?en (black). Và: - Context Ch?n Sheet/ Layout.

- Interface element ch?n Unifrom background, r?i click vào ô color ch?n màu ta thích (Hình.b) Sau ?ó ch?n Aplly & close.

Hình.a Hình.b

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng15 CH??NG II

?? CH?C B?N V? Khi ?ã kh?i ??ng AutoCAD, nh???ã ?? c?p trong ch??ng tr??c, h?p tho?i

Creating New Drawing s? hi?n ra, sau khi l?a ch?n m?t trình nào ?ó, ta có th? ?? ngay. Nh?ng t?t nh?t là ta nên ??t tên và l?u vào th? m?c. Sau ?ó: xác ??nh các thông s? c?n thi?t cho b?n v?. Ví d?: kích th??c gi?y v?, ??n v?, t? l? ... ???c ??i là t? ch?c b?n v?. Các b??c t? ch?c th? hi?n nh? sau:

II.1. ??NH Ð?N V? B?N V? - T? Pull-down Menu: Format / Units - T? Command: Units ho?c (Ddunits) Có 5 l?a ch?n ??n v???o chi?u dài và 5 l?a ch?n ??n v???o góc. 1. Ðo chi?u dài (Length)

Type (danh sách các ??n v?) Scientific {khoa h?c; có tính khoa h?c}, Decimal {th?p phân}, Engineering {khoa h?c ho?c ngh? nghi?p c?a k? s?}, Architectural {ki?n trúc} và Fractional {phân s? } (TCVN ch?n Decimal)

Precision (danh sách ?? chính xác ho?c s? th?p phân có ngh?a ta ch?n 0 ho?c 0.0000) 2. Ðo góc(Angle)

Decimal Degrees, Deg/Min/Sec. Grads, Radians và Surveyor (??n v? c?a ??a chính) Sau khi ch?n xong click Ok. Thông th??ng ??n v?? ?o chi?u dài ch?n Decimant, ??n v?? ?o ?? góc ch?n Deg/Min/Sec

Hình 2.1. H?p tho?i Drawing Units va h?p tho?i Direction Control

II.2. D?ng ??n v???o chi?u dài (Units)

Hình 2.2. H?p tho?i Drawing Units 1. Architectural:? ?o theo foot và inch; ph?n inch th? hi?n d??i d?ng h?n s?. 2. Decimal:??o theo d?ng th?p phân. 3. Engineering:? ?o theo foot và inch; ph?n inch th? hi?n d??i d?ng th?p phân. N?u ta ch?n ??t trong 2 d?ng Engineering và Architectural thì AutoCAD xem 1 ??n v? v? (??n v? ta nh?p

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng16 vào) là 1 inch, ngh?a là khi ta nh?p kích th??c ??i t??ng v? mà không kèm theo ??n v?, AutoCAD s? hi?u theo inch. 4. Scientific:??o theo d?ng l?y th?a. 5. Fractional:??o theo d?ng h?n s?.

II.3. D?ng ??n v???o góc (Angles)

Hình 2.3. ?o góc (Angles) 1. Decimal Degrees : ?o theo ?? th?p phân c?a góc. 2. Deg/Min/Sec : ?o theo ?? phút giây c?a góc. 3. Grads : ?o theo gradient th?p phân c?a góc. 4. Radians : ?o theo radian th?p phân c?a góc. 5. Surveyor : ?o theo góc ??nh h??ng trong Tr?c l??ng.

??? ?o góc ???c th? hi?n theo ??/(phút)/(giây) kèm theo h??ng, ???ng nhiên góc th? hi?n theo d?ng Surveyor s? nh? h?n ho?c b?ng 900.

II.4. Direction (ph??ng ???ng)

Hình 2.4. ?o ph??ng h??ng (Direction control) ??u ta click vào tùy ch?n Direction. H?p tho?i Direction control s? m? ra

nh? hình trên. Trong ?ó: - East : Chi?u d??ng tr?c x làm chu?n ?? tính góc 0. - North : Chi?u d??ng tr?c y làm chu?n ?? tính góc 0. - Wes : Chi?u âm tr?c x làm chu?n ?? tính góc 0.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng17 - South : Chi?u âm tr?c y làm chu?n ?? tính góc 0. - Other : N?u ch?n tùy ch?n này, cho phép ta ch?n góc 0 là m?t góc b?t k? (ta có th? gõ tr?c ti?p vào dòng angle ho?c ch?n pick.

Hình 2.5. H?p tho?i Direction control - Clockwise: Ch?n tùy ch?n này, góc d??ng s? là chi?u thu?n chi?u kim ??ng ??.

??c nhiên AutoCAD, không ch?n Clockwise và góc 0 theo East.

Hình 2.6. H?p tho?i Drawing Units.

II.5. H? S? T? L? VÀ GI?I H?N B?N V? II.5.1. H? s? t? l? (Scale Factor)

Scale factor chính là m?u s? c?a t? l? b?n v? ta mu?n ??nh. Ví d?: B?n v? t? l? 1/10 thì Scale factor s? là: Scale factor = 10 Scale factor không ph?i là m?t l?nh ??c l?p c?a AutoCAD mà nó s? xu?t hi?n khi ta th?c hi?n l?nh MvSetup.

II.5.2. L?nh Mvsetup ??nh Mvsetup dùng ?? t? ch?c các v?n ?? b?n v? nh?: ch?n h????n v?, t?

?? chung cho b?n v? và kh? gi?y v? hi?n th? trên màn hình ... ?? g?i l?nh Mvsetup: ?? dòng Command: Mvsetup AutoCAD s? hi?n ra các thông báo sau: Initializing... Enable paper space? [ No/Yes ]: N Dòng này ta ch?n n, ngh?a là NO, ta ch?n không gian ta th??ng v? nh?t. Enter units type [ Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric ]: m Dòng này yêu c?u ta ch?n ??n v? cho b?n v?, n?u ta ch?n là m (Metric) thì m?t ??n v? ta nh?p vào s? t??ng ?ng v?i 1 mm.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng18

Hình 2.7a. H?p tho?i Mvsetup.

Enter the scale factor: 10 Dòng này yêu c?u ta ch?n scale factor (t? l?) b?n v?, n?u b?n v? có nhi?u t? l?, ta ?? ch?n scale factor là t? l? có m?u s? l?n nh?t. Ví d?: B?n v? ta có 3 t? l?: 1/1; 1/2; 1/10, ta s? ch?n scale factor = 10.

Hình 2.7b. H?p tho?i Mvsetup. Enter the paper width: 297 Dòng này yêu c?u ta ch?n b? r?ng kh? gi?y v?. Enter the paper height: 210 Dòng này yêu c?u ta ch?n chi?u cao kh? gi?y v?. (B?n có th? ch?n kích th??c kh? gi?y nh? ph?n trên)

Hình 2.7c. H?p tho?i Mvsetup.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng19 II.5.3. Gi?i h?n b?n v? (Drawing Limits) (ch?n kích th??c kh? gi?y)

Gi?i h?n b?n v? th?c hi?n l?nh LIMITS, là b?n ???m thu?c hai kích th??c ngang và d?c (t?c là hình ch? nh?t) trong h? t?a ?? (WCS). Gi?i h?n màn hình c?ng chi ph?i các l?nh GRID và SNAP n?u 2 l?nh này ???c ??. Gi?i h?n màn hình giúp ta có th? ki?m soát ???c vùng v?, r?t ti?n l?i trong vi?c v? t? do ?? chuy?n sang ph?n m?m Word. - Trên thanh Menu chính: Ch?n Format\Drawing Limits - Nh?p vào t? dòng Command: Limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:? Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 297,210? Trong ?ó:

+ ON: Ki?m tra mi?n v?. + OFF: B? qua ki?m tra mi?n v?. + Lower left corner <0.0000,0.0000>: Xác ??nh t?a ?? góc trái d??i màn

hình. M?c ??nh c?a AutoCAD là t?a ?? (0.0000,0.0000), ta có th????nh l?i t?a ?? này.

+ Upper right corner <420.0000,297.0000>: Xác ??nh t?a ?? góc ph?i trên màn hình <420,297> (kích th??c kh? gi?y, m?c ??nh 420x297), ta có th????nh l?i ??a ?? này.

Tùy theo t? l? c?a b?n v? và kh? gi?y v? mà ta s? thi?t l?p l?nh LIMITS thích h?p. Góc ph?i trên gi?i h?n màn hình lúc này s? b?ng: Kh? gi?y nhân v?i ??u s? c?a h? s? t? l?.

II.6. CÁC H? TH?NG T?A Ð? II.6.1. Các bi?u t??ng c?a h? th?ng t?a ??

Hình 2.8a. H? t?a ?? WCS Hình 2.8b. H? t?a ?? UCS Trong AutoCAD, h? th?ng t?a ?? c?? ??nh g?i là h? WCS (World

Coordinate System) có g?c t?a ??? ??t t?i g?c (0,0), ? góc trái mi?n v?, bi?u ???ng này th? hi?n nh? hình. H? th?ng t?a ??????c g?i là t?a ?? tuy?t ??i. T? h? th?ng t?a ?? này, n?u ta thay ??i v? trí g?c t?a ?? sang m?t v? trí m?i, ta g?i ?ó là h? th?ng t?a ?? c?a ng??i s? d?ng UCS (User Coordinate System). - Ð? hi?n th? bi?u t??ng h? th?ng t?a ?? UCS, ta th?c hi?n nh? sau: Nh?p vào t? dòng Command: Ucsicon Enter an option [ ON/OFF/All/Noorigin/properties ] : on Trong ?ó:

+ ON: Th? hi?n bi?u t??ng UCS. + OFF: Không th? hi?n bi?u t??ng UCS.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng20 + All: AutoCAD th? hi?n bi?u t??ng trong t?t c? các Viewports ?ang ho?t

??ng. + Noorigin: Luôn ??t UCS t?i góc trái màn hình. + ORigin: ??t UCS t?i g?c t?a ??.

Chú ý: Ucsicon c?ng là bi?n h? th?ng; n?u Ucsicon = 1, “m?”; n?u Ucsicon = 0, “t?t”; n?u Ucsicon = 2, Ucs ??t t?i g?c t?a ??.

II.6.2. Ð?nh v? l?i h? th?ng t?a ?? UCS Vi?c ??nh l?i h? th?ng t?a ?? UCS là r?t c?n thi?t, nh?t là trong môi

tr??ng 3D, ch?ng h?n khi ta v? mái nhà, vi?c ??a UCS v? m?t ph?ng mái nhà là ??t c?n thi?t (z=0). AutoCAD cung c?p cho ta nhi?u hình th?c ??nh v? l?i h? th?ng t?a ??, tùy tr??ng h?p c? th? mà ta v?n d?ng các tùy ch?n thích h?p. - Nh?p vào t? dòng Command: UCS Khi UCS ???c kh?i ??ng, AutoCAD s????a ra các tùy ch?n sau: Command: UCS Current ucs name: *WORLD* Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] : Trong ?ó: ??u nh?p N xu?t hi?n dòng: Specify origin of new UCS or [Zaxis/3Point/oBject/Face/View/X/Y/Z ] <0,0,0>:

+ Origin : ??nh l?i ???m g?c t?a ??. + Zaxis : Cho phép ??nh l?i t?a ?? c?a tr?c z. + 3point : ??nh l?i h? th?ng t?a ?? b?ng 3 ???m.

- ???m th? nh?t : ??nh g?c t?a ??. - ???m th? hai : ??nh chi?u d??ng tr?c x. - ???m th? ba : ??nh chi?u d??ng tr?c y.

+ Object : Ch?n m?t ???m nào ?ó trên ??i t??ng có s?n và ??t g?c t?a ?? vào ???m ?ó.

+ View : ??t h? th?ng t?a ?? th?ng góc v?i ???m nhìn. + X : Cho phép quay h? th?ng t?a ?? quanh tr?c x. + Y : Cho phép quay h? th?ng t?a ?? quanh tr?c y. + Z : Cho phép quay h? th?ng t?a ?? quanh tr?c z. + Prev : Tr? v? h? th?ng t?a ????ã ??nh tr??c ?ó. + Restore : G?i l?i h? th?ng t?a ????ã l?u tr? + Save : L?u tr? h? th?ng t?a ?? + Del : Xóa b? h? th?ng t?a ????ã l?u tr? khi không mu?n s? d?ng

??a. + ? : Li?t kê các h? th?ng t?a ????ã l?u tr? + : Tr? v? WCS, m?c ??nh N?u không ??nh l?i t?o ?ô b?n nh?p

vào ch? W (World).

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng21 II.7. ??A Ð? ÐI?M AutoCAD xác ??nh v? trí ??i t??ng theo h? th?ng t?a ?? Descartes và h?

th?ng t?a ?? c?c. Vi?c nh?p t?a ?? vào AutoCAD có 2 hình th?c chính: T?a ?? tuy?t ??i và t?a ?? t??ng ??i.

II.7.1. T?a ?? tuy?t ??i (Absolute coordinates) ?? trí ???m ???c xác ??nh c?n c? vào ???m g?c c?a h? th?ng t?a ??.

1. V?i h? t?a ?? Descartes. T?a ??????m ???c xác ??nh theo x và y; - x: Kho?ng cách theo tr?c x c?a ???m ?ang xét so v?i g?c t?a ??. - y: Kho?ng cách theo tr?c y c?a ???m ?ang xét so v?i g?c t?a ??.

Khi nh?p t?a ?? theo d?ng này, thì gi?a x và y cách nhau m?t d?u ph?y (,) Thí d?: Khi c?n nh?p m?t ???m A nào ?ó cách g?c t?a ?? 1 ???n theo ph??ng x là 10 ??n v? và theo ph??ng y m?t ???n 20 ??n v? theo chi?u âm tr?c y, t?c là ???m ?ó có t?a ?? tuy?t ??i (x= 10 ; y= -20), ta nh?p nh? sau: From point: 10,-20? 2. V?i h? th?ng t?a ?? c?c.

??a ??????m ???c xác ??nh theo chi?u dài c?c và góc c?c; gi?a chi?u dài ??c và góc c?c ???c ng?n cách b?i d?u nh? h?n (<). Thí d?: ???m B c?n nh?p có chi?u dài c?c là 65 (kho?ng cách theo ph??ng x gi?a ???m ?ang xét và g?c t?a ??) và góc c?c là 450 (so v?i ph??ng ngang x), ta nh?p nh? sau: From point: 65<45?

II.7.2. T?a ?? t??ng ??i (Relative coordinates) ??a ?? t??ng ??i là t?a ?? c?a ???m ?ang xét so v?i t?a ?? c?a ???m li?n

tr??c ?ó, ???m này AutoCAD g?i là Lastpoint. Ð? báo cho AutoCAD bi?t ta ?ang s? d?ng t?a ?? t??ng ??i, ta ph?i thêm vào ký hi?u a còng: (@) tr??c khi nh?p t?a ??. Ví d?: - V?i h? t?a ?? vuông góc (Descartes) (???m A(10,20) k?????n AB n?m ngang có ?? dài là 50, (???m A(10,20) nh?p nh? sau: Command: l? LINE Specify first point: 10,20? Specify next point or [Undo]: @50,0? - V?i h? t?a ?? c?c: K?????n AB có ?? dài là 65 và h?p v?i tr?c x m?t góc 450 ????m A (10,20) Command: l? LINE Specify first point: 10,20? Specify next point or [Undo]: @65<45? Ngoài vi?c xác ??nh ???m b?ng cách nh?p t?a ?? t? bàn phím, ta có th? dùng chu?t ?? ch????nh, d? nhiên r?t khó chính xác. Ð? kh?c ph?c ???u này, AutoCAD ?ã cung c?p cho ta nh?ng công c? h? tr? (Drafting tools).

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng22 II.8. CÔNG C? TR? GIÚP (Drafting Tools) AutoCAD cung c?p nh?ng công c? tr? giúp v???? ta d? dàng trong vi?c t?

ch?c c?ng nh????y nhanh t?c ?? khi v?, bao g?m các l?nh sau: - Grid : Gán m?t ?? l??i ???m trên b?n v?. - Snap : Gán b??c nh?y con tr?. - Coords : Th? hi?n t?a ?? trên màn hình. - Ortho : Ch???? th?ng góc.

Hình 2.9. H?p tho?i Drafting Settings Grid, Snap và Ortho có th?????c ??nh qua h?p tho?i Drafting Settings nh?

hình trên. ?? g?i Drafting Settings, ta có th? ch?n m?t trong các cách sau:

- Nh?p vào t? dòng Command: Ddrmodes - T? Menu chính: ch?n Tools\ Drafting Settings …

II.8.1. Grid ( l??i ) ??o m?t l??i cho b?n v?, giúp xác ??nh t?a ?? d? dàng b?ng chu?t hay

??ng bàn phím. Ð? t?t/ m? Grid, ta có th? ch?n nh?ng cách sau: - Nh?p vào t? dòng Command: Grid (r?i ch?n On hay Off ). - Ch?n Grid trong h?p tho?i Drafting Settings.

Ta có th? ch?n m?c l??i theo d?ng vuông hay ch? nh?t. B?ng cách ch?n trong h?p tho?i Drafting Settings. ??c Grid spacing: Ch?n giá tr? Grid X và Grid Y.

II.8.2. Snap ??o b??c nh?y con tr?, m?t công c? xác ??nh ???m t??ng ??i chính xác,

th??ng dùng k?t h?p v?i Grid trong vi?c h? tr? v?. ?? t?t/ m? Snap, ta có th? ch?n các cách sau: - Nh?p vào t? dòng Command: Snap (r?i ch?n On hay Off ). - Ch?n Snap trong h?p tho?i Drafting Settings. Sau khi kh?i ??ng Snap, AutoCAD yêu c?u xác ??nh các tùy ch?n sau: Command: Snap?

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng23 Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <10.0000>: Trong ?ó: ??t s? tùy ch?n có ý ngh?a nh? Grid

+ Style: Lo?i Snap chu?n.

II.8.3. Coords (Coordinate Display) ??t/m? ch???? màn hình, ???c ??t trong thanh tr?ng thái (Status bar), n?m

???i ?áy màn hình, Default là m? (On). Th?c hi?n l?nh theo các cách sau: - Nh?p ?úp vào ô th? hi?n t?a ?? trên thanh tr?ng thái - Nh?p vào t? dòng Command : Coords( r?i ch?n 1 (ON) hay 0 (OFF)

II.8.4. Ch???? th?ng góc (Ortho) ??o nh?ng ???ng th?ng song song hay th?ng góc v?i h? tr?c t?a ??. Th?c

hi?n l?nh b?ng các cách sau: - Nh?p ?úp vào ô Ortho trên thanh tr?ng thái - Nh?n F8 - Nh?n Ctrl+L

II.9. Trình t? thi?t l?p b?n v? kh? A4 ngang Sau khi m? ch??ng trình AutoCAD 2007. T?i dòng nh?c Command ta

nh?p vào: Command: LIMITS?. ??t gi?i h?n kh? gi?y Reset Model space limits: Spesify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000> :? Spesify upper riget corner <420.0000,297.0000>: 297,210? Command : ZOOM? thu b?n v? v?a trong ph?m vi màn hình Specify corner of windaw, enter a scale factor (nX or nXP) ,or [All/Center/Dynamic/Extens/Previous/Scale/Window] : A? Regenerating model Command: UNITS? Xác ??nh các ??n v???o

Xu?t hi?n h?p tho?i Drawing Units thi?t l?p các ??n v? nh? hình sau ?ó nh?n Direction xác ??nh h??ng b?n v? nh? hình:

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng24

Hình 2.10. H?p tho?i Drawing Units Command: LINETYPE? ??p nét v?, ???ng tâm, ???ng khu?t Xu?t hi?n h?p tho?i Linetype Manager Ch?n Show all linetypes, ch?n Load và ch?n lo?i ???ng, nét. Ch?n OK

Hình 2.11. H?p tho?i linetypes. - Command: LTSCALEÃ xác ??nh t? l? b?n v? Enter new linetype scale factor <1.0000>: 1.1Ã Regenerting model - Command: DIMSTYLEÃ ??t ki?u kích th??c Xu?t hi?n h?p tho?i Dimension Style Manager + Nh?n vào nút New xu?t hi?n h?p tho?i Create New Dimension Style. ??t tên cho ki?u kích th??c trong h?p New Style Name + Nh?n nút Continue h?p tho?i xu?t hi?n. Ch?n th? Symbols and Arrows và ch?n nh? hình (ho?c tu? ý khai báo theo yêu c?u) ch?n ti?p các th? khai báo nh? hình:

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng25

Hình 2.12. H?p tho?i Dimension Style Manager.

Hình 2.12a. H?p tho?i Dimension Style Manager.

Hình 2.12b. H?p tho?i Dimension Style Manager.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng26 CH??NG III

CÁC B??C, L?NH V? C? B?N

I. CÁC PH??NG PHÁP NH?P TO???? THÔNG TH??NG I.1. To???? tuy?t ??i

Là tr? s? th?c c?a to???? x, y, z so v?i g?c O (? b?n v? 2D b? qua tr? s? z) I.2. To???? c?c tuy?t ??i

To???? c?c th? hi?n b?i bán kính D và góc quay. To???? c?c ???c nh?p nh? sau D < p

D

A

P Ñöôøng chuaån

0,0

Hình 3.1. T?a ?? c?c tuy?t ??i I.3. To???? c?c t??ng ??i

Là to?? ?? so v?i ???m ???c ch?? ??nh tr??c ?ó. ?? làm vi?c v?i to?? ?? ???ng ??i c?n ph?i thêm @ tr??c giá tr? to????. Thí d?: @ X2, Y2 so v?i ???m tr??c ?ó là (X1, Y1) làm g?c.

P1(@100<0) P2(@100<120)

P3(@100<-120)

100

100100

120°

120 °

60°

Hình 3.2. T?a ?? c?c t??ng ??i

I.4. Cho kho?ng cách ?? d?ng b?ng cách k?t h?p v?i ORTHO ? ch???? ON, Grid và Snap ? ch?

?? Off Thí d?: V? hình ch? nh?t 100 x 50 Cú pháp:

Command: Line Line specify first point Specify next point or [Undo]: 100 Specify next point or [Undo]: 50 Specify next point or [Undo]: 100 Specify next point or [Undo]: 50 Specify next point or [Undo]

Hình 3.3. T?a ?? c?c tuy?t ??i 100

50

D1: Choïn baát kyø

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng27 - Thanh Toolbar Draw và các bi?u t??ng:

Revision Cloud Ellipse Arc Hatch and Gradient Xline Polygon Arc Ellipse Block Hatch Table

Line Pline Rectang Circle Spline Insert Point Region Dtext Hình 3.4. Thanh công c? Toolbar Draw

II. CÁC L?NH V? C? B?N II.1. V?????n th?ng Công d?ng: Dùng v? các ??i t??ng là ???n th?ng ??????n th?ng (có nét m?n nh?t có b? r?ng nét là 0 (zero). Th?c hi?n l?nh Line nh? sau:

- Nh?p vào t? dòng Command: Line (hay L) - Trên Menu chính: Draw\Line - Trên Menu màn hình: Line

Cú pháp l?nh Command: L < Enter > Line specify first point < ch?n ???m P1??t k? trong gi?i h?n v? > Specify next point or [Undo]: Specify next point or [Close/Undo]

??u gõ C: ?óng kín ???ng g?p khúc U hay Undo: H?y b? m?t l?nh v? v?a th?c hi?n.

Thí d?: Dùng l?nh Line v? hình ch? nh?t có kích th??c 150x100. Command: LINE ? Specify first point: Ch?n P1 b?t kì Specify next point or [Undo]: @150,0? Specify next point or [Undo]: @0,100? Specify next point or [Close/Undo]: @-150,0? Specify next point or [Close/Undo]: c? ?? k?t thúc l?nh Line nh?n Enter. Hình 3.5. T?a ?? c?c t??ng ??i

Chú ý: - Khi ta nh?p ???m b?ng t?a ??, ph?i Enter ?? xác nh?n v?i AutoCAD. - Khi ta nh?p ???m b?ng click mouse trên màn hình, thì không s? d?ng Enter sau ??i l?n click. - T?i v? trí nh?p: N?u ta nh?p vào ký t? C (Close) các ???n th?ng s? khép kín l?i ??o thành ?a giác, ???m ??u n?i v?i ???m cu?i và ??ng th?i k?t thúc l?nh Line.

150

10 0

P1 Choïn baát kyø P2(@150,0)

P3(@0,100)P4(@-150,0)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng28

P1

P2

P3

P4

II.2. V? n?a ???n th?ng Công d?ng: dùng v? các ??i t??ng là n?a ???n th?ng Th?c hi?n l?nh Ray

nh? sau: - Nh?p vào t? dòng Command: Ray (hay L) - Trên Menu chính: Draw\Ray - Trên Menu màn hình: Line Cú pháp l?nh Command: Ray Specify strat point: Specify through point: Specify through point: Specify through point: ?? k?t thúc l?nh Line nh?n Enter. Thí d?: ?? nan qu?t nh? hình

Hình 3.6. Hình nan qu?t II.3. V?????ng th?ng Công d?ng: Dùng v? các ??i t??ng là ???ng th?ng Th?c hi?n l?nh XLine nh? sau: - Nh?p vào t? dòng Command: XLine (hay XL) - Trên Menu chính: Draw\XLine - Trên Menu màn hình: Construction Line Cú pháp l?nh

Command: XL < Enter > Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:

Tùy theo ph??ng c?a ???ng th?ng mà b?n gõ vào ch? HOA ??u vào dòng nh?c < Enter > Các ch?n l?a: - Hor : T?o ???ng n?m ngang. - Ver : T?o ???ng th?ng ??ng. - Ang : T?o ???ng có góc h?p v?i ???ng chu?n (n?u gõ A hi?n dòng nh?c ti?p theo). Enter angle of xline ( 0 ) or [ Reference ]: ??u < Enter >: Góc b?ng 0 tr? v? l?a ch?n nh? Hor Nh?p góc b?n có ???ng nhgiêng Gõ Reference xu?t hi?n ti?p dòng nh?c: Select a line (???ng v? có d?ng copy l?i ???ng v?a ch?n). - Bisect: V?????ng phân giác c?a m?t góc ???c xác ??nh b?i 3 ???m (xu?t hi?n dòng nh?c). Specify angle vertex point: ; Specify angle start point: ;

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng29 Specify angle end point: ; Specify angle end point: . - Offset: T?o ???ng song song v?i ???ng ?ã có

II.4. V?????ng tròn (Circle) Công d?ng: Dùng v? các ??i t??ng là ???ng tròn Th?c hi?n l?nh Circle nh? sau:

- Nh?p vào t? dòng Command : Circle (hay C) - Trên Menu chính: Draw\Circle - Trên Menu màn hình nút Ciecle

Cú pháp l?nh Command: Circle Specify center point for circel or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ??n có các cách v?:

Hình 3.7. H?p tho?i v?????ng tròn (Circle)

1. V?????ng tròn tâm và bán kính (center, radius) Command: Circle (ho?c C)? CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Xác ??nh ??a ?? tâm Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 50

Hình 3.8. V?????ng tròn Hình 3.9. V?????ng tròn bi?t tâm và bán kính bi?t tâm và ???ng kính

Radius

Center

R50

Diameter

Center

Ø1 00

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng30 2. V?????ng tròn tâm và ???ng kính (center, radius)

Command: Circle (ho?c C)? Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Xác ??nh t?a ?? tâm. Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: D - Ch?n lo?i ???ng kính. Specify diameter of circle <100.0000>: Nh?p 100: (xác ??nh ???ng kính). 3. ??????ng tròn ?i qua 3 ?i?m

Command: Circle (ho?c C)? Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P Specify first point on circle: Xác ??nh ???m th? nh?t ???ng tròn ?i qua. Specify second point on circle: Xác ??nh ???m th? hai ???ng tròn ?i qua. Specify third point on circle: Xác ??nh ???m th? ba ???ng tròn ?i qua.

Hình 3.10 Hình 3.11

4. ?? ???ng tròn ?i qua 2 ?i?m (2P). Command: Circle (ho?c C)?

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2P Specify first end point of circle's diameter: Xác ??nh ???m th? 1 trên ???ng kính Specify second end point of circle's diameter: Xác ??nh ???m th? 2 trên ???ng kính.

5. V?????ng tròn ti?p xúc v?i hai ??i t??ng và bán kính R (tan tan Radius) Command: Circle (ho?c C)?

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Ttr. Specify point on object for first tangent of circle: Ch?n ??i t??ng th? nh?t. Specify point on object for second tangent of circle: Ch?n ??i t??ng th? hai. Specify radius of circle <> \ : Xác ??nh bán kính

Hình 3.12 Hình 3.13 Chú ý:

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng31 - ?? l?p l?i l?nh v?a th?c hi?n ta nh?n phím Enter ho?c Space bar. - ?? nh?p to???? các ???m ta dùng ph??ng th?c truy b?t ???m (h?c ph?n sau). - Nh?p @ t??ng ???ng v?i @0,0 Ví d?: S? d?ng to???? c?c t??ng ??i, to???? t??ng ??i v? các ???ng tròn.

Command: CIRCLE ? CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 50? Command: CIRCLE ? CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: @100,0? Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 50? Command: C CIRCLE Specify center point for

circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr? Specify point on object for first tangent of circle: Ch?n ???ng tròn 1 Specify point on object for second tangent of circle: Ch?n ???ng tròn 2 Specify radius of circle <50.0000>: 50?

II.5. V? cung tròn (l?nh ARC) AutoCAD cung c?p cho chúng ta 11 hình th?c ?? v? cung tròn, tùy theo

yêu c?u b?n v? ta có th? s? d?ng m?t trong các ph??ng pháp sau: + Trên thanh Draw : Click vào m?t trong các bi?u t??ng c?a Arc + Trên dòng Command : Arc hay A + Trên Menu chính : Draw/ Arc 1. Cung tròn ?i qua 3 ???m (3 Point)

Command: Arc (ho?c A) ? Specify start point of arc or [Center]: Nh?p to????????m ??u c?a cung P1 Specify second point of arc or [Center/End]: Nh?p to????????m P2 Specify end point of arc: Nh?p to????????m cu?i c?a cung P3 Chú ý: V?i hình th?c này ta có th? v? theo chi?u kim ??ng h? hay ng??c l?i.

2. V? cung tròn v?i ???m ??u, tâm, ???m cu?i (Start, Center, End) Command: Arc (ho?c A) ? Specify start point of arc or [Center]: Nh?p to????????m ??u S Specify second point of arc or [Center/End]: C Specify center point of arc: Nh?p to???? tâm Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: Nh?p to????????m cu?i E

100

R50

R50

01 02

03

C1 C2

C3

Hình 3.14

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng32

Hình 3.15. points Hình 3.16. Start, Center, End

3. V? cung tròn v?i ???m ??u, tâm và góc ? tâm (Start, Center, Angle) Trong Arc góc ???c ??nh ngh?a là góc có ??nh là tâm c?a cung ch?n b?i

???m ??u và ???m cu?i cùng, n?u góc có giá tr? d??ng AutoCAD s? v? theo chi?u ng??c kim ??ng h? và ng??c l?i. Command: Arc (ho?c A) ? Specify start point of arc or [Center]: Nh?p to????????m ??u c?a Arc Specify second point of arc or [Center/End]: C Ch?n Center Specify center point of arc: @-100, 0 Nh?p to???? tâm c?a Arc Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A Ch?n Angle Specify included angle: 72 Nh?p s???o góc ch?n cung

4. V? cung tròn v?i ???m ??u, tâm và chi?u dài dây cung (Start, Center, chord Length)

Dây cung (Length) là ???n th?ng n?i v?i ???m ??u và ???m cu?i c?a cung, AutoCAD s? v? theo chi?u ng??c kim ??ng h?, n?u chi?u dài dây cung là d??ng (t?????m ??u t?i ???m cu?i) và ng??c l?i, tr??ng h?p này cho cung có chi?u dài ng?n nh?t.

Command: Arc (ho?c A) ? Specify start point of arc or [Center]: Nh?p to????????m ??u cung S Specify second point of arc or [Center/End]: C Ch?n Center Specify center point of arc: Nh?p to???? tâm cung C Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L Ch?n ?? dài dây cung Specify length of chord: Nh?p ?? dài dây cung

Hình 3.17. Start, Center, Angle Hình 3.18. Start, Center, Length

5. V? cung tròn v?i ???m ??u, ???m cu?i và bán kính (Start, End,)

Command: Arc (ho?c A) ? Specify start point of arc or [Center]: Nh?p to????????m ??u S

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng33 Specify second point of arc or [Center/End]: E Ch?n End Specify end point of arc: Nh?p to????????m cu?i E Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: R Ch?n Radius Specify radius of arc: Nh?p ?? dài bán kính Cung tròn ???c v? ng??c chi?u kim ??ng h?. 6. V? cung tròn v?i ???m ??u, ???m cu?i và góc ? tâm (Start, End, Angle)

Command: Arc (ho?c A) ? Specify start point of arc or [Center]: Nh?p to????????m ??u S Specify second point of arc or [Center/End]: E Ch?n End Specify end point of arc: Nh?p to????????m cu?i E Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: A Ch?n Angle Specify included angle: Nh?p giá tr? góc ? tâm

Hình 3.19 Hình 3.20 Hình 3.21 7. V? cung tròn v?i ???m ??u, ???m cu?i và h??ng ti?p tuy?n c?a cung t?i ???m b?t ??u (Start, End, Direction) Command: Arc (ho?c A) ? Specify start point of arc or [Center]: Nh?p to????????m ??u S Specify second point of arc or [Center/End]: E Ch?n End Specify end point of arc: Nh?p to????????m cu?i E Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: D Ch?n Direction Specify tangent direction for the start point of arc: Ch?n h??ng ti?p xúc v?i ???m ??u.

8. V? cung tròn v?i tâm, ???m ??u, ???m cu?i (Center, Start, End)

9. V? cung tròn v?i tâm, ???m ??u và góc ? tâm (Center, Start, Angle)

10. V? cung tròn v?i tâm, ???m ??u và chi?u dài dây cung (Center, Start, Length)

* V? cung tròn n?i ti?p v?i ???n th?ng hay cung tròn tr??c ?ó Gi? s? tr??c khi ta th?c hi?n l?nh Arc ta v?????n th?ng hay cung tròn, ta

mu?n v? m?t cung tròn n?i ti?p nó Command: Arc (ho?c A) ? Specify start point of arc or [Center]:?

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng34 Specify end point of arc: Nh?p to????????m cu?i

Hình 3.22 Hình 3.23 Cung tròn v?a v? ti?p xúc v?i ???n th?ng ho?c cung tròn tr??c ?ó. Ví d? 1: Th?c hi?n b?n v? d??i ?ây Command: LINE ? Specify first point: Ch?n P1 b?t kì ? Specify next point or [Undo]: @80,0? Specify next point or [Undo]: ? Command: A?

Hình 3.24 ARC Specify start point of arc or [Center]: @? Specify second point of arc or [Center/End]: C? Specify center point of arc: @30,0? Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A? Specify included angle: -90? Command: LINE ? Specify first point: @0,30? Specify next point or [Undo]: @0,40? Specify next point or [Undo]: @-110,0? Specify next point or [Close/Undo]: @0,-70? Specify next point or [Close/Undo]:? Ví d? 2: ?? d?ng l?nh Line và Arc ?? v? hình sau:

Hình 3.25 II.6. V???a tuy?n (Polyline) Công d?ng: Dùng v? nh?ng hình t?p h?p các ???ng, ???n th?ng, cung, g?p khúc,…

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng35 ?? v???a tuy?n ta có th? th?c hi?n m?t trong các cách sau:

+ Trên thanh Draw : Click vào bi?u t??ng c?a Polyline + Trên dòng Command : Pline hay Pl + Trên Menu chính : Draw/ Polyline

??nh Pline th?c hi?n nhi?u ch?c n?ng h?n l?nh Line. L?nh Pline có 3 ??c ???m n?i b?t - L?nh Pline t?o các ??i t??ng có chi?u r?ng (Width), còn l?nh Line thì không (Hình 7.1) - Các phân ???n Pline liên k?t thành m?t ??i t??ng duy nh?t. Còn l?nh Line các phân ???n là các ??i t??ng ??n (Hình 7.2). - L?nh Pline t?o nên các phân ???n là các ???n th?ng ho?c các cung tròn (Arc) (Hình 7.3)

Hình 3.26 Hình 3.27 Hình 3.28 ??nh Pline có th? v?a v? các phân ???n là ???n th?ng và cung tròn.

?ây là l?nh k?t h?p gi?a l?nh Line và Arc. 1. Ch???? v?????n th?ng Command: Pline (ho?c Pl) Specify start point: Nh?p to???? làm ???m b?t ??u c?a Pline Current line-width is 0.0000 Chi?u r?ng hi?n hành c?a Pline là 0 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (Nh?p to? ?? ???m ?? ti?p, truy b?t ???m hay ?áp các ch? cái in hoa ?? s? d?ng các l?a ch?n) Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Các l?a ch?n - Close: ??óng Pline b?i m?t ???n th?ng. -Halfwidth: ??nh n?a chi?u r?ng phân ???n s?p v?. + Specify starting half-width <0.0000>: Nh?p giá tr? n?a chi?u r?ng phân ???n. + Specify ending half-width <3.0000>: Nh?p giá tr? n?a chi?u r?ng cu?i phân ???n. - Width: ??nh chi?u r?ng phân ???n s?p v?, t??ng t? Halfwidth. - Length: V? ti?p m?t phân ???n có ph??ng chi?u nh?? ???n th?ng tr??c ?ó. ??u phân ???n tr??c ?ó là cung tròn thì nó ti?p xúc v?i cung tròn, khi ?ó có dòng nh?c ph?. Specify length of line: Nh?p chi?u dài phân ???n s?p v?. - Undo: Hu? b? phân ???n v?a v?. 2. Ch???? v? cung tròn

Command: Pline (ho?c Pl)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng36 Specify start point: Ch?n ???m hay nh?p to????????m b?t ??u c?a Pline. Current line-width is 0.0000. Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A Ch?n Arc. Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: Nh?p to????????m cu?i c?a cung ho?c nh?p các l?a ch?n: Các l?a ch?n * Close: Cho phép ta ?óng ?a tuy?n b?i m?t cung tròn. * Halfwidth, Width, Undo: T??ng t? nh? ch???? v?????n th?ng. * Angle T??ng t? Arc khi ta nh?p A có dòng nh?c. Specify included angle: Nh?p giá tr? góc ? tâm. Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: Ch?n ???m cu?i, tâm/ bán kính. * CEnter T??ng t? l?nh Arc khi ta nh?p CE có dòng nh?c. Specify center point of arc: Nh?p to???? tâm. Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: Nh?p ???m cu?i/ góc ho?c chi?u dài dây cung. * Direction: ??nh h??ng c?a ???ng ti?p tuy?n v?i ???m ??u tiên c?a cung. Khi ta ?áp D s? xu?t hi?n dòng nh?c. Specify the tangent direction for the start point of arc: Ch?n h??ng ti?p xúc. Specify endpoint of the arc: Nh?p to????????m cu?i. * Radius: Xác ??nh bán kính cong c?a cung, khi ta ?áp R s? xu?t hi?n dòng nh?c Specify radius of arc: Nh?p giá tr? bán kính. Specify endpoint of arc or [Angle]: Nh?p to????????m cu?i ho?c ?? l?n góc. * Second pt: Nh?p to????????m th? hai và ???m cu?i ?? có th? xác ??nh cung tròn ?i qua 3 ???m. Khi ta ?áp S s? xu?t hi?n: Specify second point on arc: Nh?p to????????m th? hai. Specify end point of arc: Nh?p to????????m cu?i. * Line: Tr? v? ch???? v?????n th?ng. Ví d?: Dùng l?nh Pline ?? v???a tuy?n. Command: PLINE Specify start point: Ch?n ???m b?t kì? Current line-width is 1.0000 Hình 3.29 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @30, 0 ? Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @0, 20 ? Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A ? Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: A? Specify included angle: -90? Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: @20,-20 ?

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng37 Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/ Undo/ Width]: L? Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @30, 0? Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A? Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/ Undo/ Width]: @0, 50 Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/ Undo/ Width]: L? Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @-50, 0 ? Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @-30,-25 ? Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C?

II.7. V???a giác ??u ( Polygon) Polygon là m?t ?a giác ??u có th? n?i hay ngo?i ti?p v?i ???ng

tròn cùng tâm, AutoCAD có th? t?o m?t Polygon (min: 3 c?nh và max: 1024 ??nh), th?c hi?n l?nh Polygon ch?n m?t trong các cách sau: * Trên thanh Draw : click vào bi?u t??ng * Trên dòng Command : Polygon * Trên Menu chính : Draw/ Polygon

AutoCAD dùng ???ng tròn ?o làm chu?n ?? v? Polygon, trong tr??ng ??p này các ??nh Polygon n?m trên ???ng tròn.

AutoCAD cung c?p cho chúng ta 3 hình th?c xác ??nh Polygon: n?i ti?p (Inscribed in Circle), ngo?i ti?p (Circumscribe about Circle) và xác ??nh ??nh Polygon b?ng 2 ???m (Edge). 1. Polygon n?i ti?p v?i ???ng tròn (Inscribed in Circle)

Khi cho tr??c bán kính ???ng tròn ngo?i ti?p (kho?ng cách t? tâm ??n ??nh ?a giác)

Command: Polygon (ho?c Pol)? Enter number of sides <>: Nh?p s? c?nh c?a ?a giác Specify center of polygon or [Edge]: Nh?p t?a ?? tâm Polygon (tâm ???ng tròn) Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] : Ch?n I Specify radius of circle: Nh?p giá tr? bán kính ???ng tròn ?o, to????????m ho?c truy b?t ???m là ???m m?t ??nh c?a ?a giác 2. Polygon ngo?i ti?p v?i ???ng tròn (Circumscribed about Circle)

Khi cho tr??c bán kính ???ng tròn n?i ti?p (kho?ng cách t? tâm ??n ???m

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng38 gi?a m?t c?nh).

Command: Polygon (ho?c Pol)? Enter number of sides <>: Nh?p s? c?nh c?a ?a giác. Specify center of polygon or [Edge]: Nh?p t?a ?? tâm Polygon (tâm ???ng tròn) Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] : Ch?n C Specify radius of circle: Nh?p giá tr? bán kính ???ng tròn ?o ho?c to????????m ho?c truy b?t ???m là ???m gi?a m?t c?nh c?a ?a giác. 3. Ð?nh polygon v?i c?nh ???c xác ??nh b?i hai ???m

Khi c?n v? m?t polygon có ??nh trùng v?i 1 hay 2 ???m nào ?ó, ta dùng tùy ch?n Edge (c?nh).

Command: Polygon (ho?c Pol)? Enter number of sides <>: Nh?p s? c?nh c?a ?a giác Specify center of polygon or [Edge]: Ch?n E Specify first endpoint of edge: Nh?p to????????m th? nh?t c?a c?nh Specify second endpoint of edge: Nh?p to????????m th? hai c?a c?nh

Hình 3.30. Inscribed Hình 3.31. Circumscribed 3.32. Edge (C?nh) (N?i ti?p) (Ngo?i ti?p)

II.8. RECTANGLE (V? HÌNH CH? NH?T) ??nh Rectang dùng ?? v? hình ch? nh?t, hình ch? nh?t là m?t ?a tuy?n.

?? th?c hi?n v? hình ch? nh?t Rectang ta ch?n m?t trong các cách sau: * Trên thanh Draw : Click vào bi?u t??ng * Trên dòng Command : Rectang ho?c Rec * Trên Menu chính : Draw/ Rectang Command Rectang (ho?c Rec) ? Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Nh?p to???? góc th? nh?t. Specify other corner point or [Dimensions]: Nh?p to???? góc ??i di?n. Các l?a ch?n

Chamfer (C): Cho phép vát mép 4 ??nh c?a hình ch? nh?t. ??u tiên ??nh kho?ng cách vát mép sau ?ó v? hình ch? nh?t. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Ch?n

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng39 C Specify first chamfer distance for rectangles <>: Nh?p kho?ng cách vát mép th? nh?t Specify second chamfer distance for rectangles <>: Nh?p kho?ng cách vát mép th? hai. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: ??nh góc th? nh?t (Nh?p to???? ho?c ch?n ???m b?t kì). Specify other corner point or [Dimensions]: ??nh góc ??i di?n (ho?c nh?p to????).

Fillet (F): Cho phép bo tròn các ??nh c?a hình ch? nh?t. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Ch?n F Specify fillet radius for rectangles <10.0000>: Nh?p bán kính bo tròn Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Xác ??nh góc th? nh?t. Specify other corner point or [Dimensions]: Xác ??nh t?a ?? góc ??i di?n.

Width(W): ??nh chi?u r?ng nét v? Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: W Specify line width for rectangles <0.0000>: Nh?p ?? r?ng nét v? Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Specify other corner point or [Dimensions]: Elevation/Thickness: ??nh ?? cao và ?? dày hình ch? nh?t khi t?o m?t ch? nh?t 2 ½ chi?u. Gi?i thi?u trong ph?n 3D

Hình 3.33 Hình 3.34 Hình 3.35 Hình 3.36

II.9. ELIP (V? HÌNH ELIP) ??nh Ellipse dùng ?? v?????ng Elip, truy xu?t l?nh b?ng cách:

* Trên thanh công c? Draw : Click vào bi?u t??ng * Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command : Ellipse hay El * Trên Menu chín : Ch?n Draw\Ellipse Tùy thu?c vào bi?n PELLIPSE, ???ng Elip có th? là: * PELLIPSE = 1 : ???ng Elip là 1 ?a tuy?n, ?a tuy?n này là t?p h?p các cung tròn, ta có th? s? d?ng l?nh Pedit ?? hi?u ch?nh * PELLIPSE = 0 : ???ng Elip là ???ng Spline, ?ây là 1 ???ng cong NURBS (xem l?nh Spline) và ta không th? Explode nó ???c. ??u bi?n PELLIPSE = 0, ta có 3 ph??ng pháp t?o Elip: - Nh?p t?a ?? m?t tr?c và kho?ng cách n?a tr?c th? hai - Nh?p tâm, ???m cu?i m?t tr?c và kho?ng cách n?a tr?c th? hai - T?o m?t cung Elip 1. To? ?? m?t tr?c và kho?ng cách n?a tr?c còn l?i

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng40

Command: Ellipse (ho?c El)? Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: Nh?p t?a ??????m th? nh?t c?a tr?c th? nh?t Specify other endpoint of axis: Nh?p t?a ??????m th? hai c?a tr?c th? nh?t Specify distance to other axis or [Rotation]: 3: Ch?n ???m th? ba làm kho?ng cách n?a tr?c còn l?i hay có th? nh?p kho?ng cách tr?c ti?p.

Endpoint – Distance Endpoints- Rotation Hình 3.37 Hình 3.38

Kho?ng cách n?a tr?c th? hai là kho?ng cách t?????m 3 ??n tr?c 1-2. Tùy ch?n Rotation dùng ?? xác ??nh n?a kho?ng cách tr?c còn l?i theo góc. ??u ch?n R, AutoCAD s????a ti?p dòng nh?c Specify rotation around major axis: Nh?p góc so v?i tr?c th? nh?t 2. Tâm và các tr?c Command: Ellipse (ho?c El)? Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: C Ch?n Center Specify center of ellipse: Ch?n ???m làm tâm c?a Ellipse Specify endpoint of axis: Nh?p to???? hay ch?n ???m th? nh?t ?? xác ??nh tr?c 1 Specify distance to other axis or [Rotation]: Ch?n ???m th? hai ?? xác ??nh tr?c th? hai. Tùy ch?n R t??ng t? nh? trên.

Center – Distance Center- Rotation Hình 3.39 Hình 3.40

3. V? cung Elip Tùy ch?n Arc trong l?nh Ellipse cho phép ta v? cung Elippse. Cung

Ellipse s? ???c v? ng??c chi?u kim ??ng h? t??ng t? l?nh Arc. Ð?u tiên, ta ??nh d?ng Ellipse, sau ?ó ??nh ???m ??u và ???m cu?i c?a cung. Command: Ellipse (ho?c El)? Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: Ch?n Arc Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: Ch?n ???m ??u c?a tr?c th? nh?t. Specify other endpoint of axis: Ch?n ???m th? hai c?a tr?c th? nh?t.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng41 Specify distance to other axis or [Rotation]: Kho?ng cách n?a tr?c th? hai. Specify start angle or [Parameter]: Ch?n ???m hay nh?p góc- ?ây là góc gi?a tr?c ta v?a ??nh v?i ???ng th?ng t? tâm ??n ???m ??u cung.

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: Ch?n ???m hay nh?p góc- ?ây là góc gi?a tr?c ta v?a ??nh v?i ???ng th?ng t? tâm ??n ???m cu?i cung

??a ch?n Parameter ?? l?a ch?n ???m ??u và ???m cu?i c?a cung Elip b?ng bi?u th?c vector tham s?: p(u)=c +a*cos(u) +b*sin(u) v?i c là to???? tâm, a, b là kho?ng cách tr?c l?n và nh? c?a elip.

Ch?n hai ???m b?t kì Nh?p giá tr? góc Hình 3.41 Hình 3.42

??u ?áp P có các dòng nh?c ph? Specify start parameter or [Angle]: Xác ??nh ???m ??u c?a cung Specify end parameter or [Angle/Included angle]: Xác ??nh ???m cu?i cung.

II.10. L?nh FILL (tô n?n) (c?n chú ý) Th?c hi?n l?nh fill nh? sau:

- Trên dòng Command: fill Cú pháp l?nh Command: fill - Enter mode [ON/OFF] : on - Ch?n ON tô n?n ch?n OFF không tô.

II.11. L?nh DONUT (v? hình vành kh?n) Th?c hi?n l?nh Donut nh? sau: • Nh?p vào t? dòng Command : donut (hay do) • Trên Menu chính: Draw\ donut Cú pháp l?nh Command: DO DONUT Specify inside diameter of donut <100>: < cho ???ng kính th? nh?t > < D1 > Specify outside diameter of donut <150>: < cho ???ng kính th? hai> < D2 > Specify center of donut or : Specify center of donut or : k?t thúc l?nh

Hình 3.43

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng42 CH??NG IV

CÁC L?NH TRUY B?T ??I T??NG

I. CH? Ð? TRUY B?T Ð?I T??NG Ngoài vi?c dùng t?a ????????nh v?????m c?a nh?ng ??i

???ng, AutoCAD cung c?p cho chúng ta m?t công c? xác ??nh ??a ??????m chính xác và r?t nhanh trên c? s? nh?ng ??i t??ng có s?n. M?i ??i t??ng có nh?ng ??c ???m riêng c?a nó, nh? ???n th?ng thì có 2 ???m cu?i và ???m gi?a, ???ng tròn có tâm và ti?p tuy?n… ?? hi?n thanh công c? Object Snap, b?n ?n chu?t ph?i trên thanh công c? Standard. Hi?n menu nh? hình, ch?n Object Snap.

Hình 4.1.Thanh công c? Object Snap AutoCAD truy b?t nh?ng ???m ??c bi?t này nhanh và r?t chính xác. Trong

các ??i t??ng AutoCAD quan tâm ??n 12 lo?i ???m mà nó truy b?t d? dàng nh? hình trên.

??t trong nh?ng ?u ???m c?a ph?n m?m AutoCAD là ?? chính xác r?t cao (có th? lên t?i 14 s? sau d?u ph?y v?i CAD 14), do ?ó ta c?n ph?i s? d?ng các ph??ng th?c nh?p ???m chính xác khi v?. Ngoài ra khi s? d?ng các l?nh ghi kích th??c thì ch? s? kích th??c s? hi?n lên theo kích th??c mà ta v?, do ?ó mu?n ghi kích th??c ?úng thì b?n v? ph?i c?c kì chính xác.

AutoCAD có kh? n?ng g?i là Objects Snap (OSNAP) dùng ?? truy b?t các ???m thu?c ??i t??ng nh?: ???m cu?i, ???m gi?a, tâm, giao ???m, … Khi ?? d?ng các ph??ng th?c truy b?t này, t?i giao ???m c?a 2 s?i tóc xu?t hi?n ??t ô vuông truy b?t (Aperture) và t?i ???m c?n truy b?t xu?t hi?n khung hình kí hi?u ph??ng th?c truy b?t (Marker). Khi ch?n các ??i t??ng ?ang ? tr?ng

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng43 thái truy b?t AutoCAD s? t????ng tính to????????m truy b?t và gán cho ???m ??n tìm.

Ta có th? s? d?ng ph??ng th?c truy b?t ???m th??ng trú ho?c t?m trú. Ph?n này gi?i thi?u truy b?t ???m t?m trú. Các ???m c?a ??i t??ng có th?????c truy b?t trong CAD là: Line, Spline : Các ???m cu?i (ENDpoint), ???m gi?a (MIDpoint) Arc : Các ???m cu?i (ENDpoint), ???m gi?a (MIDpoint), tâm (CENter), ???m góc ¼ (QUAdrant). Circle, Ellipse : Tâm (CENter), ???m góc ¼ (QUAdrant) Point : ???m tâm (NODe) Pline : ???m cu?i (ENDpoint), ???m gi?a (MIDpoint) m?i phân ???n. Text : ???m chèn (INSert) Ngoài ra ta còn truy b?t ???m ti?p xúc (TANgent), ???m vuông góc (PERpendicular), FROM, APPintersection,… ?? làm xu?t hi?n b?ng truy b?t ???m ta có các cách sau:

Hình 4.2. H?p tho?i OSNAP - Nh?n Shift + Chu?t ph?i s? xu?t hi?n h?p tho?i Cursor (Hình 4.2)

Ta ch? s? d?ng các ph??ng th?c truy b?t ???m t?m trú khi c?n xác ??nh to? ?? m?t ???m c?a l?nh Line ho?c Circle “Specify first point:’ … T?i các dòng nh?c này ta ch? c?n nh?p 3 ch?? ??u tiên c?a ph??ng th?c truy b?t ???m ho?c ??i t? danh m?c. Khi ?ang ? tr?ng thái truy b?t ???m thì ô vuông t?i giao ???m 2 ??i tóc là ô vuông truy b?t (Aperture)

Các ph??ng th?c truy b?t ??i t??ng 1. CENter: Dùng ?? truy b?t ???m tâm c?a circle, arc, ellipse. Khi truy b?t ta

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng44 ??n ch?n ??i t??ng c?n truy b?t tâm

Hình 4.3. Các ph??ng th?c truy b?t ???m 2. ENDpoint: Dùng ?? truy b?t ?iêmt cu?i c?a Line, Spline, Arc, phân ???n ??a Pline. Ch?n t?i ???m g?n ???m cu?i truy b?t. Vì Line và Arc có 2 ???m cu?i, do ?ó CAD s? truy b?t ???m cu?i nào g?n giao ???m 2 s?i tóc.

Hình 4.4. Các ph??ng th?c truy b?t ???m 3. INSert: Dùng ?? truy b?t ???m chèn c?a dòng Text và Block. Ch?n m?t ???m ??t kì c?a dòng Text ho?c Block và nh?p phím ch?n.

4. INTersection: Dùng ?? truy b?t giao ???m c?a hai ??i t??ng. Mu?n truy ??t thì giao ???m ph?i n?m trong ô vuông truy b?t ho?c c? hai ??i t??ng ??u ch?m ô vuông truy b?t.

Hình 4.5. Các ph??ng th?c truy b?t ???m Ta có th? truy b?t giao ???m c?a hai ??i t??ng khi kéo dài m?i giao nhau,

khi ?ó ch?n l?n l??t hai ??i t??ng.

5. MIDpoint: Truy b?t ???m thu?c ??i t??ng g?n giao ???m v?i hai s?i tóc nh?t. Cho ô vuông truy b?t ch?m ??n ??i t??ng g?n ???m c?n truy b?t và nh?n phím ch?n.

Truy b?t Midpoint Truy b?t Midpoint Truy b?t NODe Hình 4.6. Các ph??ng th?c truy b?t ???m

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng45 6. NODe: Dùng ?? truy b?t tâm c?a m?t ???m. Cho ô vuông truy b?t ch?m v?i ???m và nh?p phím ch?n 7. NEArest: Truy b?t m?t ???m thu?c ??i t??ng g?n giao ???m v?i hai s?i tóc nh?t. Cho ô vuông truy b?t ??n ch?m ??i t??ng g?n ???m c?n truy b?t và nh?n phím ch?n

Hình 4.7.Truy b?t NEArest Hình 4.8. Truy b?t PERpendicular 8. PERpendicular: Truy b?t ???m vuông góc v?i ??i t??ng ???c ch?n. Cho ô vuông truy b?t ??n ch?m v?i ??i t??ng và nh?p phím ch?n. 9. QUAdrant: Truy b?t các ???m ¼ c?a Circle, Ellipse ho?c Arc. Cho ô vuông ??n g?n ???m c?n truy b?t, ch?m v?i ?? t??ng và nh?p phím truy b?t

Hình 4.9. Các ph??ng th?c truy b?t ???m 10. TANgent: Truy b?t ???m ti?p xúc v?i Line, Arc, Ellipse, Spline ho?c Circle. Cho ô vuông truy b?t ch?m v?i ??i t??ng c?n tìm và nh?p phím ch?n.

Hình 4.10. Các ph??ng th?c truy b?t ???m 11. FROm: Ph??ng th?c From cho phép tìm m?t ???m b?ng cách nh?p to???? ???ng ??i ho?c to???? c?c t??ng ??i so v?i g?c to?? ?? là m?t ???m chu?n mà ta có th? truy b?t ???m. Ph??ng th?c này th?c hi?n thành hai b??c: - B??c 1: Là xác ??nh g?c to???? t??ng ??i (???m cu?i cùng nh?t xác ??nh trên màn hình) t?i dòng nh?c “Base point:” Nh?p to???? ho?c s? d?ng các ph??ng th?c truy b?t ???m k? ra ? trên. - B??c 2: Là nh?p to? ?? t??ng ??i, to? ?? c?c t??ng ??i c?a ???m c?n tìm t?i dòng nh?c

:” So v?i g?c to???? t??ng ??i v?a xác ??nh t?i B??c 1. Ví d?: V?????n th?ng P5P6 và ???ng tròn C1 dùng ph??ng th?c truy b?t From: (V? HCN: 180,100)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng46

Command: LINE ?

Specify first point: from ? Base point: end of (Truy b?t P2)

: @-100, 0?

Specify next point or [Undo]: from? Base point: end of (Truy b?t P3)

: @-50, 0?

Specify next point or [Undo]: ?

Command: C?

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: from ?

Base point: end ? of (Truy b?t P1)

: @60, 50?

Specify radius of circle or [Diameter]: tan ? to (Ch?n ???n th?ng P5P6) 12. Extention: Dùng ?? kéo dài cung ho?c ???n th?ng. K?t h?p v?i Intersection ho?c Apparent Intersection ?? kéo dài ??n các giao ???m

Các ví d? s? d?ng ph??ng th?c truy b?t ???m (V? HCN: 150,100) Ví d? 1: ??????n th?ng P1P3 và ???ng tròn có tâm là ???m gi?a P1P3, R=25 - V?????n th?ng P1P3 Command: LINE Specify first point: end? of (Truy b?t P1) Specify next point or [Undo]: end ? of (Truy b?t P3) Specify next point or [Undo]: ? Command: CIRCLE ? Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Mid ? of (Truy b?t M) Specify radius of circle or [Diameter] <>: 25? Ví d? 2: ??????n th?ng P4P5 vuông góc v?i P1P3 (V? HCN: 180,100) Command: LINE ? Specify first point: int?of (Truy b?t P4)

Specify next point or [Undo]: Per? to (Cho ô vuông truy b?t ch?m v?i P1P3 ?? truy b?t ???m vuông góc P5)

P1 P2

P3 P4

R25 MID

M

END

END

P1 P2

P3 P4

R25

PER

INT

P5 M

50

60

50

P2 P5

P6 P3

P4

0

P1

10 0

180

Hình 4.11

Hình 4.12

Hình 4.13

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng47

Specify next point or [Undo]: ? Ví d? 3: Th?c hi?n b?n v? sau - V? các ???ng tròn C1, C2, C3, C4 Command: CIRCLE ? (C1) Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Ch?n ???m b?t kì Specify radius of circle or [Diameter] <25.0000>: 15? Command: CIRCLE ? (C2) Specify center point for circle or

[3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Cen of (Truy b?t tâm) Specify radius of circle or [Diameter] <15.0000>: 30? Command: CIRCLE ? (C3) Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: @120, 0? Specify radius of circle or [Diameter] <30.0000>: 30? Command: CIRCLE ? (C4) Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: cen? of (Truy b?t tâm) Specify radius of circle or [Diameter] <30.0000>: 50? - V? các ???ng th?ng P1P2 Command: LINE ? Specify first point: tan? to (Ch?n ???ng tròn C2) Specify next point or [Undo]: tan? to (Ch?n ???ng tròn C4) Specify next point or [Undo]: ? - ?? các ???ng th?ng P3P4: T??ng t?. - ?? các ???ng th?ng P5P6 Command: LINE? Specify first point: Qua ? of (Ch?n ???ng tròn C2 g?n P5) Specify next point or [Undo]: Qua? of (Ch?n ???ng tròn C4 g?n P6) Specify next point or [Undo]: ? Ch???? truy b?t th??ng trú (L?nh Osnap, Ddosnap)

Khi c?n truy b?t v? trí ???m c?a các ??i t??ng m?t cách th??ng xuyên, ta nên s? d?ng truy b?t ???m th??ng tr?c, vì kh?i ??ng l?nh ch? m?t l?n. Ta ch?n các cách kh?i ??ng sau: * Trên dòng Command : Ddosnap, Osnap * Trên Menu chính : Tools/ Draft Settings.../ Osnap * Trên thanh tr?ng thái : N?u ch?a gán ch?? ?? truy b?t ???m th??ng tr?c) thìcó th? nh?p chu?t ph?i vào ô OSNAP ch?n Settings... Khi ?ó xu?t hi?n h?p tho?i

C1

R15

R30

R30

R50

C2

P3 P4

P5

P1

P2

C3 C4

P6 01 02

120

QUA QUA

TAN

TAN

TAN TAN LINE

LINE

LINE

Hình 4.14

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng48 Object Snap modes: Dùng ?? án ch???? truy b?t th??ng tr?c.

Khi có nhi?u ph??ng th?c truy b?t th??ng trú thì AutoCAD ?? truy b?t ???m nào g?n tâm c?a ô vuông truy b?t nh?t.

Chú ý: Ch?n ClearAll ?? thoát ch???? truy b?t th??ng tr?c. ??a ch?n Options…

- AutoSnap Settings Marker: M? ho?c t?t khung hình kí hi?u ???m truy b?t (Marker). N?u s? d?ng ph??ng th?c truy b?t ???m thì Marker s? xu?t hi?n khi ta cho ô vuông truy b?t ?i ngang qua ???m truy b?t. Magnet: M? ho?c t?t ch???? Magnet. Magnet kéo và gi? ô vuông truy b?t v?i ???m c?n truy b?t Display AutoSnap toolip: T?t ho?c m? khung hình kí hi?u mô t? tên c?a v? trí truy b?t Display Aperture Box: M? ho?c t?t ô vuông truy b?t (Aperture) AutoSnap Marker size: ???u ch?nh kích th??c khung hình kí hi?u ???m truy b?t Aperture size: ???u ch?nh kích th??c ô vuông truy b?t. Khi s? d?ng các ph??ng th?c truy b?t th??ng trú kích th??c l?n nh?t là 20 pixels. N?u s? d?ng ??nh Aperture thì kích th??c này có th? t?ng lên 50 pixels. Thông th??ng là 4-8 pixels AutoSnap Marker color: ???u ch?nh màu c?a màn hình. - Bi?n AutoSnap ?????nh ch???? AutoSnap ta có th? s? d?ng bi?n AutoSnap

Hình 4.15

Hình 4.16. H?p tho?i Options

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng49

Command: Autosnap ? Enter new value for AUTOSNAP <63>: Nh?p giá tr? c?a bi?n Các giá tr? c?a bi?n bao g?m: 0: T?t các l?a ch?n Marker, Display AutoSnap toolip, Magnet 1: M?/ t?t Marker 2: M?/ t?t Display AutoSnap toolip 3: M?/ t?t ??ng th?i Marker và Display AutoSnap toolip 4: M?/ t?t Magnet 5: M?/ t?t Magnet và Marker 6: M?/ t?t Display AutoSnap toolip và Magnet 7: M?/ t?t Marker, Display AutoSnap toolip, Magnet - L?nh Aperture: ?? hi?u ch?nh ?? l?n c?a ô vuông truy b?t.

III. GI?I THI?U M?T S? L?NH ÐI?U KHI?N MÀN HÌNH ?? giúp ta th?c hi?n các bài t?p trong ch??ng này d? dàng, chúng ta kh?o

sát m?t cách khái quát hai l?nh c? b?n ???u khi?n màn hình: Zoom và Pan

1. Zoom Zoom là l?nh phóng to hay thu nh? các ??i t??ng, nó là lo?i l?nh

Transparent có th? kh?i ??ng b?t c? lúc nào ta mu?n b?ng các cách sau: Chú ý: ?? thoát kh?i l?nh Zoom b?n gõ phím Esc * Trên thanh Standard: click vào bi?u t??ng Zoom * Trên dòng Command: Zoom hay Z (N?u ta ?ang ? dòng l?nh nào c?a AutoCAD thì ta dùng Transparent Zoom hay Z) * Trên Menu chính: View\ Zoom\ Sau khi kh?i ??ng l?nh, AutoCAD yêu c?u: Command: Zoom? All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Vmax/Window/: Ta nh?p ch? cái ??u tiên ?? l?a ch?n lo?i Zoom Trong ?ó:

Zoom in: B?n nh?n phím trái chu?t vào bi?u t??ng này v?t th?????c phóng to lên hai l?n,

Zoom out: B?n nh?n phím trái chu?t vào bi?u t??ng này v?t th?????c thu nh? ph?n n?a.

All: Thu toàn b? các ??i t??ng ?ã v? (k? c? các ??i t??ng n?m ngoài ph?m vi mi?n v?) và t?o l?i màn hình. Center: Phóng to màn hình v?i m?t tâm ???m v?i chi?u cao c?a s?. * Center point: ch?n tâm khung c?a s? * Magnification or height <>: Nh?p giá tr? chi?u cao khung c?a s? ho?c ch?n 2 ???m ?? xác ??nh chi?u cao. N?u sau giá tr? ta nh?p X, ví d? 2X thì hình ?nh s? phóng to lên 2 l?n.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng50

Dynamic: Hi?n lên màn hình hình ?nh trong khung c?a s? mà ta có th? thay ??i v? trí và kích th??c. Ð?u tiên, khi th?c hi?n l?a ch?n này s? xu?t hi?n khung nhìn ch? nh?t có d?u X ? gi?a (cho phép ta di chuy?n v? trí c?a khung ??a s?). Mu?n chuy?n sang ch???? thay ??i ?? l?n khung c?a s? (ho?c ng??c ??i) ta nh?n phím trái chu?t, khi ?ó s? xu?t hi?n hình m?i tên ngay c?nh ph?i c?a khung. Ti?p t?c di chuy?n v? trí và thay ??i kích th??c khung c?a s????n khi nào mu?n phóng hình ?nh trong khung c?a s? này lên toàn b? màn hình ta ch? c?n nh?n phím Enter.

Extents: Phóng to ho?c thu nh? các ??i t??ng b?n v????n kh? n?ng l?n nh?t có th?, toàn b????i t??ng v? s? hi?n lên trên màn hình.

Previous: Ph?c h?i l?i hình ?nh c?a l?nh Zoom tr??c ?ó. Ch?c n?ng này có th? nh? và ph?c h?i ??n 10 l?n.

Window: Phóng to lên màn hình ph?n hình ?nh xác ??nh b?i khung c?a s? hình ch? nh?t b?ng cách xác ??nh hai ???m (t??ng t? nh? cách v? hình ch? nh?t)

Scale (x/xp): Nh?p t? l???? hi?n lên hình ?nh mong mu?n. Giá tr? l?n h?n 1: Phóng to, giá tr? nh? h?n 1: Thu nh?. * Không có ph?n theo sau giá tr?: Có ngh?a là phóng to hay thu nh? so v?i gi?i ??n b?n v? * Theo sau giá tr? là ch? X (ví d? 2x): Có ngh?a là phóng to hay thu nh? so v?i hình ?nh hi?n hành. * Theo sau giá tr? là XP: Có ngh?a là phóng to hay thu nh? so v?i gi?i h?n b?n ?? trong không gian gi?y (khi ta ?ang ? trong không gian gi?y) Object: Ch?n hình c?n phóng to ??n m?c còn nhìn th?y ???c. ??i v?i chu?t có nút gi?a b?n ??y nút gi?a v? phía trên phóng to và ng??c l?i. 2. Pan

??nh Pan, di chuy?n màn hình, giúp chúng ta xem nh?ng chi ti?t c?a ??i ???ng n?m ngoài ph?m vi th? hi?n c?a màn hình hi?n hành, và nó là lo?i l?nh Transparent. Ð? kích ??ng l?nh ta ch?n 1 trong các cách sau: * Trên dòng Command: Pan hay P (N?u ta ?ang ? dòng l?nh nào c?a AutoCAD thì ta dùng Transparent Pan hay P) * Trên Menu chính: View\ Pan\ Command: Pan? AutoCAD s?? ??a ra bi?u t??ng c?a Pan (bàn tay), ta dùng chu?t ??? ???u khi?n bàn tay này ??n chi ti?t ta c?n xem hay x? lý. ??i v?i chu?t có nút gi?a ??n ?n nút gi?a th?y xu?t hi?n bàn tay b?n di chuy?n bình th??ng.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng51

CH??NG V ??P VÀ D?NG Ð??NG NÉT

??n v? AutoCAD nh? là s????t ch?ng lên nhau c?a nh?ng t?m gi?y trong su?t cùng kích c?, m?i t?m th? hi?n m?t hay nhi?u chi ti?t c?a cùng m?t v?t th?, ??i t?m trong su?t này AutoCAD g?i là l?p. Ð?i v?i AutoCAD, m?t b?n v? có th? có m?t l?p hay nhi?u l?p, các ??i t??ng trong các l?p có th? chuy?n ??i t? ??p này qua l?p khác. Vi?c tách r?i b?n v? thành nhi?u l?p có nh?ng l?i ích sau: - M?i ng??i có th? v? chi ti?t c?a b?n v? trên nh?ng l?p khác nhau. - Xu?t b?n v? v?i nh?ng chi ti?t riêng, ch?ng h?n m?t công trình nào ?ó ta có th? in b?n v? ch? có ph?n b? trí h? th?ng c?p thoát n??c c?a công trình nh?ng không in nh?ng ph?n khác. - M?i l?p có th? th? hi?n màu khác nhau, c?ng nh?????ng nét khác nhau. - AutoCAD không gi?i h?n s? l?p trên m?t b?n v? (t?i ?a 32767 l?p).

I. L?P LAYERS ?? xây d?ng l?p bao g?m ??t tên l?p, màu, lo?i ???ng nét và các tính

ch?t c?a l?p… ta có th? ch?n m?t trong nh?ng cách sau: * Trên dòng Command: Ddlmodes hay Layer hay La * Trên Menu chính: Format\ Layers... Sau khi kích ??ng l?nh AutoCAD m? h?p tho?i Layer Properties Manger.

Hình 5.1. Layer Properties Manger (2007)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng52

Hình 5.2. Layer Properties Manger (2007)

1. T?o l?p m?i ?? h?p tho?i Layer Properties Manger ta th?c hi?n nh? sau:

Nh?p nút New trong h?p tho?i hình s? xu?t hi?n ô so?n th?o Layer 1 t?i c?t Name d??i l?p 0. Nh?p tên l?p m?i vào ô so?n th?o. Tên l?p t?i ?a không quá 31 ký t?. Ký t? có th? là s?, ch? ... Nh?ng không ???c có kho?ng tr?ng. ??u c?n t?o nhi?u l?p cùng m?t lúc ta nh?p các tên l?p cách nhau b?i d?u ph?y (,). AutoCAD t????ng s?p x?p theo th? t? A, B, C, D,...

2. Gán l?p hi?n hành ??p hi?n hành là l?p khi ta t?o v?t th? nó s? n?m trên l?p này, Default c?a

AutoCAD là l?p 0. ?????a l?p có s?n là l?p hi?n hành ta ch? c?n ch?n tên l?p sau ?ó click vào l?p ta ch?n.

Hình 5.3. H?p tho?i Layer) I.3. Thay ??i màu c?a l?p (Layer Color)

?? thay ??i màu cho m?t l?p nào ?ó, tr??c tiên ta s? ch?n l?p ?ó, sau ?ó ta nh?p vào ô màu c?a l?p s? xu?t hi?n h?p tho?i Select Colors nh? hình trên. Theo h?p h?i tho?i này, ta có th? gán màu nào ?ó cho l?p mà ta ?ng ý. Có t?ng

Set Current

Delete Layer

New Layer

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng53 ??ng 256 màu, nh?ng ta nên ch?n các màu tiêu chu?n có s? th? t? t? 1 ??n 7 (red, yellow, green, cyan, blue, magenta, white) cho d? nh?.

Hình 5.4. Layer Properties Manger (2007)

Khi màu c?a l?p thay ??i thì ch? có các ??i t??ng n?m trong ByLayer c?a ??p này m?i thay ??i theo màu m?i còn các ??i t??ng n?m trong ByColor v?n gi? nguyên màu c?a nó (m?c dù nó v?n n?m trong l?p ta v?a thay ??i màu).

I.4. Gán d?ng ???ng cho l?p (Linetypes Layers) ?? gán d?ng ???ng cho l?p, ta nh?p vào tên d?ng ???ng c?a l?p, khi ?ó

?? xu?t hi?n h?p h?i tho?i Select Linetype nh? hình

Hình 5.5. Select linetype

??u tiên trong b?n v? ch? có m?t lo?i ???ng duy nh?t là ???ng liên t?c (Continuous). Ð? nh?p các d?ng ???ng khác vào trong b?n v? ta s? d?ng nút Load trong h?p tho?i Select linetype ?? m? h?p tho?i Load or Reload Linetypes.

CLICK

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng54

Hình 5.6. Select Linetype

Ta ch?n nh?ng d?ng ???ng c?n thi?t và t?i vào b?n v? (gi? Ctrl và click chu?t trái vào d?ng ???ng nét c?n ch?n) ch?n OK.

I.5. Ki?m soát s? th? hi?n c?a l?p I.5.1. T?t/ M? l?p

Ta có th? t?t hay m? 1 l?p nào ?ó khi c?n thi?t. Khi m?t l?p b? t?t, các ??i ???ng trong l?p này s? không ???c th? hi?n lên màn hình và c?ng không ???c in ra gi?y. ?? t?t/ m? l?p nào ?ó ta th?c hi?n m?t trong các cách sau: - Trong h?p tho?i Layer Properties Manager: ch?n On (m?) hay Off (t?t). - T? thanh công c? Object Properties: click vào bi?u t??ng bóng ?èn, ?èn cháy sáng (l?p ???c m?), ng??c l?i ?èn t?t (l?p b? t?t).

Hình 5.7. Layer Properties Manager Chú ý: Các ??i t??ng trong l?p b? t?t s? không in ???c ra gi?y.

I.5.2. Ðông c?ng và Làm tan b?ng c?a m?t Layer cho t?t c? các khung nhìn (Freeze/ Thaw)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng55 ????óng b?ng (Freeze) và làm tan b?ng (Thaw) l?p trên t?t c? khung nhìn

(viewports), ta ??a chu?t vào v? trí có d?ng hình tròn sáng (tr?ng thái Freeze) Có màu xám tr?ng thái (Thaw) Các ??i t??ng c?a l?p ?óng b?ng không th? hi?n trên màn hình và ta không th? hi?u ch?nh ???c các ??i t??ng này.

Hình 5.8. Chú ý: L?p hi?n hành không th???óng b?ng

I.5.3. Ðông c?ng và Làm tan b?ng l?p trên khung nhìn hi?n hành (Current Vport)

????óng (Freeze) và làm tan b?ng (Thaw) l?p trên khung nhìn hi?n hành ta nh?p chu?t trái vào bi?u t??ng tr?ng thái Freeze/Thaw (v? trí th? hai) Chú ý: Các ??i t??ng trong l?p b???óng b?ng s? không in ???c ra gi?y

I.5.4. Khóa và m? khóa cho l?p (Lock/ Unlock) ?? khóa và m? khóa cho l?p, ta nh?p vào bi?u t??ng tr?ng thái

Lock/Unlock. Ð?i t??ng c?a Layer b? khóa s? không hi?u ch?nh ???c; tuy nhiên ta v?n th?y trên màn hình và có th? in chúng ra gi?y.

Hình 5.9.

I.5.5. Th? hi?n tên l?p trong h?p tho?i Layer Properties Manager Khi làm vi?c v?i b?n v? có s? l??ng l?n các l?p, ?òi h?i nhi?u th?i gian

?? tìm ki?m các l?p trong h?p tho?i Layer Properties Manager. AutoCAD cung ??p cho ta m?t h?p tho?i g?i là h?p tho?i Layer Filters Properties ?? giúp ta l?c danh sách các l?p c?n th? hi?n lên trên h?p tho?i Layer Properties Manager (k? ?? vi?c th? hi?n trên màn hình làm vi?c).

?óng b?ng

Không ?óng

?ã khoá

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng56

Hình 5.10. Layer Properties Manager

?? m?????c h?p tho?i này, ta ch?n bi?u t??ng New Property Filter trong ??p tho?i Layer Properties Manager.

Hình 5.11. Layer filter chinh1 (ch1,ch2,ch3)

Hình 5.12. Layer filter chinh2 (ch4,ch5,ch6).

Th? hi?n l?c các l?p nh? hình, nh?m m?c ?ích qu?n lý các l?p thu?n ti?n ??n: Nh???n, ?óng b?ng,… trên màn hình làm vi?c.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng57 II. D?NG Ð??NG NÉT (LINETYPE) Khi ch?n Linetype trên h?p tho?i Layer Properties Manager s? xu?t hi?n

trang Linetype nh? hình d??i ?ây.

Hình 5.13. Linetype ?? nh?p các d?ng ???ng vào trong b?n v?, ta ch?n nút Load... Khi ?ó

xu?t hi?n h?p tho?i Load or Reload Linetypes.

Hình 5.14. Linetype Trên h?p tho?i này, ta ch?n các d?ng ???ng c?n thi?t (ho?c ta ch?n các

??ng file *.lin t?i nút ch?n File... có s?n c?a AutoCAD) và nh?n phím OK

Hình 5.15. Linetype

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng58 II.1. Gán chi?u r?ng nét in

Ch?n LineWeight trong h?p tho?i Layer Properties Manager

Hình 5.16. Layer Properties Manager

II.2. Thanh công c? Properties Trong AutoCad thanh công c? này ???c m?c ??nh trên vùng ?? h?a.

Hình 5.17. Thanh công c? Properties

Trên thanh công c? này b?n ch?n d?ng ???ng nét, màu ???ng nét, b? dày nét in.

Hình 5.18. Thanh công c? Properties

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng59 II.3. Thanh công c? Layer

Hình 5.19. Thanh công c? Layer.

Nút Make Object’s Layer Current Dùng ch?n nhanh m?t l?p nào ?ó b?n mu?n gán làm l?p hi?n hành (ch?n màu thu?n ti?n nh?t)

Ex: Trong l?p hi?n hành là ch1 (màu vàng). Sau khi click vào bi?u t??ng Make Object’s Layer Current Và ch?n màu xanh lá (màu th? hi?n l?p ch6).

Hình 5.20. - Layer Previous

Khi click vào bi?u tu?ng n?y th? hi?n t??n t? các l?p ?ã hi?n hành.

Hình 5.21

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng60 CH??NG VI

?? THU?T HI?U CH?NH C? B?N ?? hi?u ch?nh m?t ??i t??ng trong b?n v? AutoCAD vi?c ??u tiên là b?n

ch?n ??i t??ng c?n hi?u ch?nh. AutoCAD tr? giúp cho b?n 1 b? ch????nh ??i ???ng (Object Selection Settings) v?i 6 ph??ng pháp khác nhau ???c AutoCAD ki?m soát. Tr??c khi ?i vào hi?u ch?nh ??i t??ng c?a b?n v?, chúng ta ?i sâu vào chi ti?t c?a b? ch????nh ??i t??ng c?a AutoCAD.

I. CH? Ð?NH Ð?I T??NG I.1. H?p tho?i Options th? Selection

Hình 6.1. H?p tho?i Options AutoCAD cung c?p cho chúng ta nh?ng hình th?c ch????nh ??i t??ng nh?

???i ?ây: - Noun/ Verb Selection: ch????nh ??i t??ng tr??c, phát l?nh sau. - Use Shift to Add: khi ch?n ??i t??ng m?i, ??i t??ng ?ã ???c ch?n s? b? tr???i. ??u mu?n ch?n thêm ??i t??ng m?i (??ng th?i v?n gi????i t??ng c?) ph?i nh?n thêm phím Shift. - Press and Drag: có th? ch?n ??i t??ng b?ng ph??ng pháp Windows hay Crossing b?ng cách nh?n chu?t và kéo t?o khung c?a s?. - Implied Windowing: ch?n ??i t??ng b?ng ph??ng pháp Crossing hay Windows b?ng cách ??nh ???m ??u tiên khung c?a s? bên ph?i hay trái. - Object Grouping: cho phép nhóm ??i t??ng thành Group. - Assosiative Hatch: m?t c?t liên k?t v?i ???ng bao (boundary) t?o thành m?t ??i t??ng, t??ng t? nút Hatch c?a h?p tho?i Drawing Aids.

??t c? nh?ng hình th?c ch?? ??nh trên thông qua h?p ho?i tho?i Object. Selection Settings nh? hình trên.

?? m? h?p tho?i Object Selection Settings ta th?c hi?n m?t trong nh?ng cách sau:

+ Trên dòng Command: Ddselect + Trên Menu chính: Tools\Options/ch?n th? Selection..

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng61 I.2. Pickbox Size

Thay ??i kích th??c c?a con ch?y (Cursor), t??ng t? bi?n PICKBOX.

II. CÁC K? THU?T HI?U CH?NH ??t b?n v? hoàn ch?nh trong AutoCAD thông th??ng trãi qua hai giai

???n c? b?n: - Giai ???n ??u t?o ??i t??ng - Giai ???n sau hi?u ch?nh các ??i t??ng. AutoCAD cung c?p cho ta m?t s? l?nh hi?u ch?nh c? b?n, tùy tr??ng h?p

ta s? d?ng, nh?: Undo, Erase, Move, Copy, Stretch, Offset, Rotate, Mirror, Scale, Break, Trim, Extend ... II.1. L?nh Move

??nh Move dùng ?? thay ??i v? trí ??i t??ng, truy xu?t l?nh b?ng các cách sau:

- Nh?p vào t? dòng Command: Move ho?c M (có th? ch?n tr?c ti?p trên thanh Modify) Command: Move?

Select objects: Ch?n ??i t??ng c?n d?i Select objects: Ti?p t?c ch?n ??i t??ng ho?c ?n Enter ?? k?t thúc l?a

ch?n, các ??i t??ng l?a ch?n có d?ng ???ng ??t. Specify base point or displacement: Ch?n ???m chu?n hay nh?p kho?ng cách ??i: có th? dùng phím ch?n c?a chu?t, các ph??ng pháp truy b?t ???m, to???? tuy?t ??i, t??ng ??i, c?c t??ng ??i… Specify second point of displacement or : ???m mà cac ??i t??ng d?i ??n: có th? dùng phím ch?n c?a chu?t, các ph??ng pháp truy b?t ???m, to???? tuy?t ??i, t??ng ??i, c?c t??ng ??i… - ???m Specify base point và Specify second point of displacement có th? ch?n ??t kì. - Mu?n d?i ??i t??ng c?n v? trí chính xác Specify base point và Specify second point of displacement ta dùng các ph??ng th?c truy b?t ???m.

II.2. L?nh Rotate ??nh Rotate dùng ?? quay ??i t??ng theo m?t góc nào ?ó. Truy xu?t l?nh

??ng các cách sau: - Nh?p vào t? dòng Command : Rotate hay Ro (có th? ch?n tr?c ti?p trên thanh Modify)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng62

Command: Ro? Select objects: Ch?n ??i t??ng ?? quay? Base point: ??nh tâm quay / Reference: ??nh góc quay, n?u ch?n Reference (gõ Re),

AutoCAD ??a ra ti?p dòng l?nh - Reference angle <0>: Nh?p góc tham kh?o - New angle: Nh?p góc m?i (góc quay s? b?ng hi?u góc m?i & góc tham kh?o)

Rotation angle = 450 Rotation angle = 90 0

II.3. L?nh Scale ??nh Scale dùng ?? thay ??i kích th??c ??i t??ng theo m?t t? l? nào ?ó.

Truy xu?t l?nh b?ng các cách sau: * Nh?p vào t? dòng Command: Scale? Command: Scale? Select objects: Ch?n ??i t??ng c?n thay ??i t? l?. Base point: ??nh ???m c? b?n. / Reference: nh?p h? s? t? l?, n?u gõ Re,AutoCAD s?? ??a ti?p dòng l?nh: Reference length <1>: Nh?p vào chi?u dài tham kh?o. New length: Nh?p chi?u dài m?i ?? AutoCAD tính h? s? t? l?.

II.4. ??nh Trim ??nh Trim dùng ?? c?t b?t nh?ng ph?n th?a (không c?n thi?t hay v? d?)

??a ??i t??ng t?i m?t ph?ng c?t. Truy xu?t l?nh b?ng các cách sau: - Nh?p vào t? dòng Command: Trim ho?c Tr Command: Tr? Current settings: Projection=UCS, Edge=None Select cutting edges… : Xác ??nh ??i t??ng dùng làm m?t ph?ng c?t. Select objects: ti?p t?c xác ??nh m?t ph?ng c?t. Select objects: 1 found. Select objects: 1 found, 2 total. Select objects: 1 found, 3 total. (n?u không thì /Project/Edge/Undo: ch?n phía ??i t??ng mu?n kéo dài ??u ch?n U: s? không th?c hi?n l?nh kéo dài

II.7. L?nh Stretch ??nh Stretch dùng ?? co dãn ??i t??ng theo m?t ph??ng nào ?ó, truy xu?t

??nh b?ng các cách sau: Nh?p vào t? dòng Command: Stretch Command: Stretch ?

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon... Select objects: Ch?n các ??i t??ng theo ph??ng pháp Crossing Select objects: ?n Enter ?? k?t thúc vi?c l?a ch?n Specify base point or displacement: Ch?n ???m chu?n hay kho?ng d?i

???ng t? l?nh Move. Specify second point of displacement or

displacement>: ???m d?i ??n, n?u cho kho?ng d?i thì ?n Enter. Tu? thu?c vào các ??i t??ng ???c ch?n ta có các tr??ng h?p sau: 1. Các ???n th?ng giao v?i khung c?a s? ch?n ???c kéo giãn ra ho?c co l?i, cung tròn ???c d?i ?i.

Second point of displacement: @20,0 2. Cung tròn ???c kéo giãn và ???n th?ng ngang b? kéo co l?i

Second point of displacement: @20,0

3. ???n ??ng ???c d?i, hai ???n n?m ngang ???c kéo giãn

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng65

Second point of displacement: @20,0

Chú ý: l?nh Stretch ch? thi hành ??i v?i ??i t??ng cu?i cùng (n?u ta ch?n cùng lúc nhi?u ??i t??ng.

II.8. L?nh Lengthen ??nh Lengthen giúp ta có th? kéo dài hay rút ng?n chi?u dài ??i t??ng

????n th?ng hay cung tròn) mà không c?n dùng m?t ph?ng kéo dài hay m?t ph?ng c?t. Truy xu?t l?nh b?ng các cách sau: - Nh?p vào t? dòng Command: Lengthen ho?c Len

Command: Len? DElta/Percent/Total/DYnamic/: Ch?n ??i t??ng c?n hi?u ch?nh Current length: Th? hi?n giá tr? hi?n hành c?a ??i t??ng - DE (Delta). Thay ??i chi?u dài ??i t??ng b?ng cách ??a vào kho?ng t?ng. Giá tr? kho?ng t?ng âm thì làm gi?m kích th??c, giá tr? kho?ng cách t?ng d??ng làm ??ng kích th??c. Khi ?áp DE sau dòng nh?c s? xu?t hi?n dòng nh?c ph? Enter delta length or [Angle] <0.0000>: Nh?p kho?ng t?ng ho?c ?áp A ?? ch?n kho?ng thay ??i góc ? tâm. Sau khi nh?p giá tr? kho?ng t?ng xu?t hi?n dòng nh?c Select an object to change or [Undo]: Ch?n ??i t??ng c?n thay ??i kích th??c. Dòng nh?c trên ???c xu?t hi?n liên t?c, khi mu?n k?t thúc l?nh ta nh?p Enter.

- P (Percent): Thay ??i chi?u dài ??i t??ng theo ph?n tr?m so v?i t?ng chi?u dài hi?n hành. Khi >100% thì chi?u dài ??i t??ng ???c t?ng lên, ng??c l?i <100% thì chi?u dài gi?m xu?ng Enter percentage length <145.0000>: Nh?p giá tr? Select an object to change or [Undo]: Ch?n ??i t??ng c?n thay ??i kích th??c

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng66

- T (Total): Dùng thay ??i t?ng chi?u dài c?u m?t ??i t??ng ho?c góc ôm cung theo giá tr? ??i ??a vào Specify total length or [Angle] <1.0000)>: Nh?p giá tr? ho?c A ?? ch?n góc. Select an object to change or [Undo]: Ch?n ??i t??ng c?n thay ??i kích th??c.

- Dynamic: Thay ??i chi?u r?ng c?a ??i t??ng (t?c là dùng con tr? chu?t ??nh ?? trí co hay dãn chi?u dài ??i t??ng trên màn hình)

III. CÁC L?NH TR? GIÚP III.1. Xoá ??i t??ng (Erase)

??nh Erase giúp ta xóa nh?ng ??i t??ng không c?n thi?t hay v? không nh? ý, th?c hi?n l?nh b?ng m?t trong nh?ng cách sau: • Nh?p vào t? dòng Command: Erase ho?c E • Ch?n ??i t??ng c?n xóa click chu?t ph?i ch?n erase

Command: E? Select objects: ch?n ??i t??ng ?? xóa ?? ph?c h?i ??i t??ng ?ã b? xóa sau cùng, ta có th? dùng l?nh Undo hay Oops

III.2. L?nh Oops ??nh Oops giúp ta ph?c h?i l?i các ??i t??ng ?ã b? xóa sau cùng, truy

xu?t l?nh b?ng các cách sau: Nh?p vào t? dòng Command: Oops

III.3. L?nh Undo ??nh Undo dùng ?? h?y b? l?n l??t các l?nh ?ã th?c hi?n tr??c ?ó. Truy

xu?t l?nh b?ng các cách sau:

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng67 Nh?p vào t? dòng Command: Undo Command: Undo? Auto/ Control/ BEgin/ End/ Mark/ Back/ : Nh?p s? l?n Undo Auto: N?u là On thì các ??i t??ng ???c v? trong m?i l?nh xem nh? là m?t nhóm. Ví d? các ???n th?ng v? b?ng m?t l?nh Line s?????c h?y b? b?i m?t l?n Undo Control : l?a ch?n này ???u khi?n vi?c th?c hi?n các l?a ch?n c?a l?nh Undo. Khi nh?p C, xu?t hi?n dòng nh?c: All/ None/ One , trong ?ó: • All : Th?c hi?n t?t c? các l?a ch?n c?a l?nh Undo. • One : Ch? h?y b? m?t l?nh v?a th?c hi?n tr??c ?ó. • None : Không th? th?c hi?n vi?c h?y b? các l?nh c?a AutoCAD. • BEgin : Dùng l?a ch?n này ?ánh d?u l?nh ??u c?a nhóm l?nh, l?nh này ph?i k?t h?p v?i End. • End : K?t h?p v?i BEgin, l?a ch?n này ?ánh d?u l?nh cu?i c?a nhóm ??nh và sau ?ó ta có th? xóa b?i m?t b??c th?c hi?n. • Mark : ?ánh d?u l?nh AutoCAD v?a th?c hi?n mà sau này ta có th? tr? ?? b?ng l?a ch?n Back. • Back : H?y b? các l?nh ?ã th?c hi?n ??n l?n ?ánh d?u (Mark) g?n nh?t, ??u không ?ánh d?u Mark thì AutoCAD s? xóa t?t c? các l?nh ?ã th?c hi?n tr??c ?ó.

III.4. L?nh Redo ??nh Redo dùng sau l?nh Undo ?? ph?c h?i m?t l?nh v?a h?y tr??c ?ó.

Truy xu?t l?nh b?ng các cách sau: Nh?p vào t? dòng Command: Redo

III.5. L?nh Redraw ??nh Redraw dùng ?? xóa các d?u + (g?i là các Blipmode) trên màn hình

Command: Redraw ho?c R

III.6. T?y xóa các ??i t??ng th?a (l?nh Purge) ??nh Purge cho phép ta t?y xóa nh?ng ??i t??ng th?a (Block, Layer,

Linetype, Shape, Text Style...) trong m?t b?n v?. Truy xu?t l?nh b?ng cách sau: Trên dòng Command: Purge hay Pu. Gi? s? ta c?n xóa l?p TRUC có s?n trên b?n v? hi?n hành, khi ?ó ta s? th?c hi?n nh? sau:

Command: Purge hay Pu ? Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: La? Names to purge <*>:? Verify each name to be purged? ? Purge layer TRUC? y

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng68 CH??NG VII

CÁC L?NH V? NHANH I. L?nh Offset ??nh Offset dùng ?? t?o ??i t??ng m?i song song v?i ??i t??ng ?ã ch?n

theo m?t kho?ng cách nào ?ó. Truy xu?t l?nh b?ng các cách sau: Nh?p vào t? dòng Command: Offset ho?c O 1- L?a ch?n Offset distance Command: O ? - Specify offset distance or [Through] <20.0000>: Nh?p vào kho?ng cách gi?a hai ??i t??ng hay dùng chu?t ch?n ???m th? nh?t và ???m th? hai ?? ACAD t? tính kho?ng cách. - Select object to offset or : Ch?n ??i t??ng ?? t?o ??i t??ng song song ??i nó - Specify point on side to offset: Ch?n phía c?n t?o ??i t??ng m?i song song - Select object to offset or : Ti?p t?c ch?n ??i t??ng hay ?n Enter ?? k?t thúc.

Line Pline

2- L?a ch?n Through Command: OFFSET? Specify offset distance or [Through]: T Select object to offset or : Ch?n ??i t??ng ?? t?o ??i t??ng song song Specify through point: Truy b?t ???m mà ??i t??ng m?i ???c t?o ra s???i qua Select object to offset or : Ch?n ??i t??ng khác ho?c Enter ?? k?t thúc ??nh. Sau khi v? xong dùng l?nh trim.

Chú ý: ??nh Offset s? không hi?u qu????i v?i ??i t??ng là Points, Block và Text.

II. L?nh Fillet ??nh Fillet giúp ta v? n?i ti?p hai ???n th?ng (hay ???n th?ng v?i cung

tròn ho?c c? hai ??u là cung tròn) b?i m?t cung tròn theo bán kính mà ta ??nh ??n. Truy xu?t l?nh b?ng các cách sau: Nh?p vào t? dòng Command: Fillet Command: Fillet?

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: Ch?n ??i t??ng là

Line, Circle, Arc ho?c phân ???n c?a Pline và ch?n g?n v? trí Fillet Select second object: Ch?n ??i t??ng 2 g?n v? trí Fillet

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng69 Ta có th? s? d?ng l?nh Fillet v?i R=0 ?? kéo dài ho?c xén các ??i t??ng

giao nhau.

Radius (R): Nh?p R ?? ch?n bán kính Specify fillet radius <0.0000>: Nh?p giá tr? bán kính hay ch?n hai ???m

và kho?ng cách gi?a hai ???m này là bán kính R, giá tr? R ???c tr? thành m?c ??nh cho nh?ng l?n Fillet sau.

V?i tr??ng h?p hai ???ng th?ng song song, ta không c?n nh?p giá tr? bán kính và bán kính là m?t n?a kho?ng cách gi?a hai ???ng song song.

Polyline: n?u ???n th?ng ta c?n bo cung thu?c polyline, ch?n tu? ch?n này AutoCAD s? t????ng bo t?t c? các ???n th?ng n?i ti?p nhau (??nh là giao ???m c?a hai phân ???n th?ng) trong polyline b?i các cung có bán kính ??nh tr??c.

Trim: ch?n tùy ch?n này, AutoCAD s????a ra dòng l?nh Enter Trim mode option [Trim/No trim] : ch?n T, sau khi bo cung

2 ??i t??ng s? t????ng c?t b?????n th?a t?i các ???m ti?p xúc ho?c kéodài ??n, ch?n N s? không kéo dài ho?c không c?t ?i t?i các ???m ti?p xúc v?i cung n?i.

Tr??c Fillet Sau Fillet ch?n Trim Sau Fillet ch?n No trim

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng70 MUltiple: sau khi th?c hi?n xong l?n 1 ti?p t?c th?c hi?n l?nh Fillet, nh?n

Enter khi k?t thúc

III. L?nh Chamfer ??nh Chamfer dùng ?? t?o m?t ???n xiên gi?a hai ???n th?ng hay nói

khác ?i là vát mép hai ???n th?ng. Trình t? th?c hi?n l?nh Chamfer t??ng t? ??nh Fillet. ruy xu?t l?nh b?ng các cách sau: Nh?p vào t? dòng Command : Chamfer Command: Chamfer? (NOTRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: M?c ??nh là ch?n ???n th? nh?t Select second line : Ch?n ???n th? hai Polyline : T??ng t? nh? Fillet Distance : Dùng l?a ch?n này ?? nh?p giá tr? hai kho?ng cách (t? ???m giao nhau c?a hai ???n th?ng c?n Chamfer ??n hai ???m n?i c?a ???ng xiên v?i hai ???n th?ng) Angle : L?a ch?n này cho phép ta nh?p giá tr? kho?ng cách th? nh?t và góc c?a ???ng vát mép h?p v?i ???ng th? nh?t. Trim : T??ng t? l?nh Fillet. Method : Ch?n m?t trong hai ph??ng pháp Distance và Angle Multiple : T??ng t? l?nh Fillet.

Chú ý: - Khi th?c hi?n l?nh Chamfer và Fillet ta có th? ch?n m?t ??i t??ng ??n và m?t phân ???n c?a ?a tuy?n. - Ta không th?c hi?n l?nh Chamfer và Fillet v?i hai ??i t??ng là hai phân ???n ??a các pline khác nhau, mu?n th?c hi?n l?nh chúng ta ph?i dùng l?nh. Explode ?? phá v? m?t trong hai pline thành các ??i t??ng ??n sau ?ó th?c hi?n l?nh.

IV.L?nh Copy ??nh Copy dùng ?? sao chép ??i t??ng, truy xu?t l?nh b?ng các cách sau:

Nh?p vào t? dòng Command: Copy ho?c Co Command: Copy?

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng71 Select objects: Ch?n ??i t??ng / Multiple: M?c ??nh là ch?n ???m c? b?n ?? copy, ??u mu?n copy t????i t??ng ?ó thành nhi?u ??i t??ng khác ta ch?n M Second point of displacement: ??nh ???m ??n

V. L?nh Mirror ??nh Mirror dùng ?? t?o ??i t??ng m?i ??i x?ng v?i ??i t??ng ch????nh

qua m?t tr?c nào ?ó. Truy xu?t l?nh b?ng các cách sau: Nh?p vào t? dòng Command: Mirror ho?c Mi Command: Mi? Select objects: Ch?n các ??i t??ng ?? th?c phép ??i x?ng (có nét ??t) Select objects: ?n Enter ?? k?t thúc vi?c l?a ch?n. Specify first point of mirror line: Ch?n ???m th? nh?t c?a tr?c ??i x?ng. Specify second point of mirror line: Ch?n ???m th? hai c?a tr?c ??i x?ng. Delete source objects? [Yes/No] : Xóa ??i t??ng ???c ch?n hay không? ?áp “N” n?u không mu?n xoá, ?áp “Y” n?u mu?n xoá.

Chú ý: Ð?i v?i ??i t??ng là Text: ??u mu?n ??i t??ng sau khi Mirror là ??i t??ng ??i x?ng c?a Text ?ã

ch?n, ta ph?i ??t bi?n h? th?ng MirrText = 1. ??u mu?n ??i t??ng sau khi Mirror v?n gi? nguyên tr?t t? ch?, ta cho bi?n h? th?ng MirrText = 0 (dùng l?nh Setvar).

VI. Array ??nh Array dùng ?? sao chép các ??i t??ng ???c ch?n thành dãy hình

ch? nh?t (Rectangular array) hay s?p x?p xung quanh tâm (Polar array) và các dãy này ??c s?p x?p cách ??u nhau. Truy xu?t l?nh b?ng các cách sau: Nh?p vào t? dòng Command: Array ho?c Ar 1. Rectangular Array

Dùng ?? sao chép ??i t??ng ???c ch?n thành dãy có s? hàng và s?

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng72 ??t nh?t ??nh. Command: Array ?. Xu?t hi?n h?p tho?i

Ch?n Rectangular Array. Kích chu?t vào nút “Select objects”, xu?t hi?n dòng l?nh. Select objects : ch?n các ??i t??ng c?n sao chép. Select objects : nh?n ho?c nh?n Enter ?? k?t thúc vi?c ch?n. Sau khi ch?n xong quay tr? l?i h?p tho?i trên. T?i l?a ch?n: - Rows : ??nh s? hàng mu?n sao chép. - Columns : ??nh s? c?t mu?n sao chép. - Row offset : Nh?p kho?ng cách gi?a các hàng. - Row offset : Nh?p kho?ng cách gi?a các c?t. ?n OK ?? k?t thúc l?nh Chú ý: Ta có th? nh?p kho?ng cách d??i d?ng phân s?.

2. Polar Array ??a ch?n này dùng ?? t?o các dãy s?p x?p xung quanh m?t tâm

Command: Array ? Ch?n Polar Array Kích chu?t vào nút “Select objects”, xu?t hi?n dòng l?nh Select objects : Ch?n các ??i t??ng c?n sao chép Select objects : Nh?n ho?c nh?n Enter ?? k?t thúc vi?c ch?n. Sau khi ch?n xong quay tr? l?i h?p tho?i trên. T?i l?a ch?n:

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng73 Center point: Ch?n tâm c?a dãy theo to???? X, Y Trong h?p tho?i Method ta có th? ch?n hai trong ba l?a ch?n.

- Total Number of Item: Xác l?p t?ng s? ph?n t? trong m?ng v?a t?o ra k? c? ph?n t? b?n ?ang t?o m?ng. - Angle to Fill: Xác l?p s???? mà m?ng t?o nên. Ví d? t?o m?ng bao quanh n?a vòng tròn, xác l?p 1800. Góc ???n vào giá tr? âm s? cùng chi?u kim ??ng h?, góc có giá tr? d??ng s? ng??c chi?u kim ??ng h?. - Angle Between Item: Xác l?p s???? gi?a m?i ph?n t? trong m?ng. Ch?n Rotate Item as Copied ?? xoay các ??i t??ng mà b?n ?ang t?o m?ng, hu? ch?n h?p này n?u không xoay chúng. ?n OK ?? k?t thúc l?nh.

VII. HI?U CH?NH Ð?I T??NG V?I GRIPS (ô nh?) Trong AutoCAD ta có th? th?c hi?n các l?nh hi?u ch?nh: Stretch, Mirror,

Move, Copy, Scale, Rotate ... b?ng cách dùng GRIPS. GRIPS là các ô vuông ???ng t? nh? các ô vuông truy b?t, ta có th? dùng GRIPS thay th? các ph??ng pháp truy b?t ???m. Ki?u (x?p ??u xung quanh tâm). ??nh Ddgrips và các bi?n ???u khi?n Grips

Tùy thu?c vào bi?n Grips là ON hay OFF ta có th? dùng Grips ?? hi?u ch?nh ??i t??ng. Ta có th????nh bi?n này và thay ??i kích th??c c?ng nh? thay

Ki?u (x?p ??u xung

quanh tâm)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng74 ??i màu c?a Grips b?ng h?p tho?i Grips. Ð? làm xu?t hi?n h?p tho?i này ta có th? gõ tr?c ti?p l?nh Ddgrips ho?c ch?n trên Menu chính: Tools\Grips...

Trong ?ó: Enable Grips : Ch?n m? Grips Enable Grips Within Blocks: T?t c????i t??ng c?a Block ??u xu?t hi?n d?u Grips ??u trình này ???c ch?n, ng??c l?i d?u Grips ch? xu?t hi?n t?i ???m chèn kh?i. Unselected... : Màu c?a Grips khi ta ch?n ??i t??ng. Selected : Màu c?a Grips khi ta làm nóng (HOT) và chu?n b? th?c hi?n ??nh hi?u ch?nh. Grips Size : Kích th??c ô Grips.

1. Ch?n ??i t??ng v?i Grips Khi ??i t??ng ???c ch?n và trên dòng Command không có b?t k? l?nh

nào hi?n di?n thì các d?u Grips (Unselected...) s? xu?t hi?n trên ??i t??ng ?ó và các ??i t??ng ???c ch?n này s? tr? thành ???ng khu?t.

2. S? d?ng ch???? Grips Ho?c khi Grips ?ang ? tr?ng thái HOT n?u ta click phím ph?i chu?t, ta có

??t menu th? th?c hi?n các l?nh hi?u ch?nh nh? Stretch, Move, Rotate, Scale, Mirror….

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng75 CH??NG VIII.

?? THU?T V? NÂNG CAO I. POINT ??nh Point ???c dùng cho nhi?u m?c ?ích khác nhau nh?: ??nh v?? ??i

???ng, giao ???m, v? trí ???ng tim... trong tr??ng h?p này xem Point là m?t ??i ???ng c?a AutoCAD, th?c hi?n l?nh b?ng cách: • Nh?p vào t? dòng Command : Point ( ho?c Po ) • Trên Menu chính: ch?n Draw\Point\Single Point Command: Point? Point: ch????nh ???m Ta c?ng có th? thay ??i kích c? và hình d?ng c?a Point b?ng cách dùng l?nh Ddptype nh? sau: • Nh?p vào t? dòng Command: Ddptype • Trên Menu chính: ch?n Format\Point Style... Sau khi kích ??ng l?nh Ddptype, AutoCAD s? m? h?p tho?i Point Style nh? hình.

Trong ?ó: - Mi?n trên cùng: Là hình d?ng Point - Point Size: Kích c? Point - Set Size Relative to Screen: Kích c? t??ng ??i so v?i mà hình (theo % so v?i màn hình). - Set Size inAbsolute Units: ??nh kích th??c tuy?t ??i c?a ???m (theo ??n v? v?)

II. DIVIDE ??nh DIVIDE dùng ?? chia các ??i t??ng (line, arc, circle, pline, ...)

thành các ???n có chi?u dài b?ng nhau. T?i các ???m chia c?a ??i t??ng s? xu?t hi?n m?t ???m. Ð? g?i l?nh DIVIDE, th?c hi?n theo cách sau: • Nh?p vào dòng Command: Divide (ho?c Div). • Trên Menu chính: Ch?n Draw\Point\Divide ???ng tròn ???c chia thành 7 ???n: Trên Menu màn hình: Ch?n ch?n Draw\Point\Measure ???ng Sopyline ???c chia theo ?? dài cho tr??c thí d? b?ng 40 Command: Div?

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng76

Select object to divide: Ch?n ??i t??ng mu?n chia ???n. / Block: M?c ??nh là ??nh s?????n c?n chia, n?u nh?p B ??c là c?n chèn m?t kh?i (Block) vào các ???m chia. Khi ?ó AutoCAD ??a ti?p các dòng nh?c sau: Block name to insert: Nh?p tên kh?i c?n chèn. Align block with object?: Mu?n quay ??i t??ng khi chèn, n?u ch?n Y, AutoCAD ??a ti?p dòng nh?c sau: Numbers of segment: S?????n c?n chia. Vi?c th? hi?n hình d?ng và kích c? c?a Point hoàn toàn t??ng t? nh? l?nh Point trong ph?n I c?a ch??ng này.

III. MEASURE ??nh Mesure c?ng t??ng t? nh? l?nh Divide, nh?ng thay vì phân chia ??i

???ng thành nh?ng ???n b?ng nhau theo s?? ???n cho tr??c nh? l?nh Divide, ??nh Mesure s? phân chia ??i t??ng ra làm nhi?u ???n theo ?? dài cho tr??c. Th?c hi?n l?nh b?ng cách: Nh?p vào t? dòng Command : Measure (ho?c Me) Trên Menu chính: ch?n Draw\Point\Measure Command: Me? Select object to measure: ch?n ??i t??ng mu?n phân chia theo s???o / Block : m?c ??nh là ch?n chi?u dài ???n, n?u ch?n B t?c là ??n chèn Block vào ???m chia Khi ?ó AutoCAD ??a ti?p các dòng nh?c sau: Block name to insert : nh?p tên kh?i c?n chèn Align block with object? : mu?n quay ??i t??ng khi chèn, n?u ch?n Y, AutoCAD ??a ti?p dòng nh?c sau: Segment length : chi?u dài ???n c?n chia.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng77 IV. DONUT ??nh Donut v? hình vành kh?n, gi?ng nh? v?????ng tròn có chi?u r?ng.

??nh Donut có ???ng kính trong và ???ng kính ngoài. Khi: - Ð??ng kính trong = ???ng kính ngoài: Ta có ???ng tròn - Ð??ng kính trong < ???ng kính ngoài: Ta có ???ng tròn, chi?u r?ng là hi?u hai ???ng kính. - Ð??ng kính trong = ???ng kính ngoài: Ta có hình tròn. Th?c hi?n l?nh Donut b?ng cách:

Nh?p vào t? dòng Command : Donut (ho?c Doughnut) Trên Menu chính: Ch?n Draw\Donut

Command: Donut? Inside diameter nh?p ???ng kính trong Outside diameter : nh?p ???ng kính ngoài Center of doughnut: ??nh tâm c?a hình vành khuyên Donut có th?????c tô màu hay ch? g?ch chéo tùy thu?c vào tr?ng thái ON (hình 6.4) hay OFF (hình 6.5) c?a l?nh Fill Command: Fill?

ON/: ON ?

V. RAY (TIA) ??nh Ray dùng ?? t?o ???ng d?ng hình (Construction Line hay CL). Ray

???c gi?i h?n m?t ??u còn ??u kia vô t?n, không b???nh h??ng b?i gi?i h?n v? (Limits), khi Zoom... Th?c hi?n l?nh b?ng cách: Nh?p vào dòng Command: Ray Trên Menu chính: Ch?n Draw\Ray Command: Ray? From point: ???m b?t ??u c?a Ray, ???m 1 ? hình Through point: ???m xác ??nh h??ng c?a Ray, ???m 2 hình Through point: Ti?p t?c t?o h??ng khác hay enter ?? k?t thúc l?nh

VI. XLINE ??nh Xline, t??ng t? nh? l?nh Ray, c?ng ???c dùng ?? t?o ???ng d?ng

hình nh?ng Xline là ???ng th?ng không có ???m ??u và ???m cu?i. N?u b? c?t ??t ??u, Xline s? tr? thành Ray. N?u c?t c? hai ??u, Xline s? tr? thành Line. Th?c hi?n l?nh Xline b?ng cách:

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng78 Nh?p vào dòng Command: Xline (hay Xl) Trên Menu chính: Ch?n Draw\Construction Line Command: Xl? XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: Trong ?ó: * Hor: T?o Xline n?m ngang. Ch?n tùy ch?n này, AutoCAD s????a ra ti?p dòng nh?c Through point: Ch?n ???m mà ???ng n?m ngang Xline s???i qua. * Ver: T?o Xline th?ng ??ng. Ch?n tùy ch?n này, AutoCAD s????a ra ti?p dòng nh?c Through point: ch?n ???m mà ???ng th?ng ??ng Xline s???i qua. * Ang: Ch?n góc nghiêng cho ???ng Xline. Ch?n tùy ch?n này, AutoCAD s????a ra ti?p dòng nh?c sau: Enter angle of xline (0) or [Reference]: - M?c ??nh là nh?p góc nghiêng so v?i ???ng n?m ngang, AutoCAD ??a ra dòng nh?c Through point: ch?n ???m mà ???ng xiên Xline s???i qua. - N?u nh?p R: Thì ta ch?n ???ng tham chi?u và nh?p góc nghiêng so v?i ???ng tham chi?u này Select a line object: Ch?n ???ng tham chi?u Enter angle < > : Nh?p góc nghiêng so v?i ???ng tham chi?u * Bisect: T?o Xline trùng v?i ???ng phân giác ???c xác ??nh b?i ba ???m: ???m th? nh?t: Xác ??nh ??nh c?a góc; ???m th? hai và th? ba: xác ??nh giá tr? góc. Ch?n tùy ch?n này AutoCAD s????a ra các dòng nh?c sau XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: n?u nh?p B Specify angle vertex point: Ch?n ???m làm ??nh góc Specify angle start point: Ch?n c?nh th? nh?t c?a góc Specify angle end point: Ch?n c?nh th? hai c?a góc * Offset: T?o Xline song song v?i m?t ???ng có s?n. Ch?n tùy ch?n này AutoCAD s????a ra nh?ng dòng nh?c sau XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: o Specify offset distance or [Through] <50.0000>: Nh?p kho?ng cách Select a line object: Ch?n c?nh mà Xline s? song song Specify side to offset: Ch?n h??ng c?a ???ng song song Select a line object: Ti?p t?c ch?n hay enter ?? k?t thúc l?nh

VII. SKETCH ??nh Sketch dùng ?? v? phác th?o b?ng tay. Khi v? s? hi?n lên các ???n

th?ng ng?n liên t?c theo s? di chuy?n c?a con ch?y. Dùng l?nh này dung l??ng ??n v? r?t l?n vì AutoCAD ph?i qu?n lý nhi?u ??i t??ng h?n. Th?c hi?n l?nh b?ng cách: Command : Sketch Record increament <1.0000>: Nh?p giá tr? m?i ???n th?ng nh? (b?m chu?t và v?). Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect. Trong ?ó: Record increament: Quy?t ??nh ?? m?n c?a hình v?. Giá tr? m?c ??nh là 1.0000. Giá tr? này càng nh? thì dung l??ng b?n v? càng l?n. Khi v? t? do v?i l?nh

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng79 Sketch thì Snap và Ortho ph?i t?t ?? hình v? không b? gãy khúc Sketch: G?m có Pen và Record. * Pen : G?m Pen down và Pen up. Pen down: v?, Pen up: không v?. Chuy?n ??i qua l?i 2 ch?c n?ng này b?ng click nút trái chu?t . * Record : Ghi t?t c? các ???ng v? phác t?m th?i tr??c ?ó thành ???ng c????nh. Sau khi ghi, các ???ng này không th? hi?u ch?nh v?i các l?a ch?n c?a Sketch. * Exit : Ghi t?t c? các ???ng t?m ?ã v? và thoát kh?i l?nh Sketch. * Quit : Cho phép thoát kh?i l?nh Sketch và b? t?t c? nh?ng ???ng ?ã v?. * Erase : Cho phép xóa m?t cách ch?n l?c t? v? trí b?t k? c?a ???ng cho ??n cu?i, nh?ng không xóa ???c các ???ng ?ã Record. * Connect : Cho phép n?i các ???ng ?ã phác th?o sau khi nh?c bút Liên quan t?i ??nh Sketch có bi?n SKPOLY. SKPOLY = 0: Các ???n th?ng là các ??i t??ng line riêng bi?t. SKPOLY = 1: Các ???n th?ng n?i k?t l?i thành m?t ???ng liên t?c.

VIII. POLYLINES (ÐA TUY?N) 1. V? Polylines

??nh Pline th?c hi?n nhi?u ch?c n?ng h?n l?nh Line. Nó có th? t?o ??i ???ng có ?? r?ng, có th? t?o ???c các ??i t??ng là các ???n th?ng và các cung tròn... Th?c hi?n l?nh b?ng cách: Command : Pline ( hay Pl Trên Menu chính: ch?n Draw\Polyline

1.1. Ch???? v?????n th?ng Command: Pline? Specify start point:ch?n ???m b?t ??u c?a Pline. Current line-width is 0.0000 chi?u r?ng hi?n hành c?a pline là 0. Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: nh?p t?a ??????m k? ti?p (truy b?t ???m) hay ?áp các ch? hoa ?? s? d?ng các l?a ch?n. Trong ?ó: * Close: ?óng pline b?i 1 ???n th?ng. * Halfwidth: ??nh n?a chi?u r?ng phân ???n s?p v?. Starting halfwidth < >: Nh?p giá tr? n?a chi?u r?ng ??u phân ???n. Ending halfwidth < > : Nh?p giá tr? n?a chi?u r?ng cu?i phân ???n. * Length: V? ti?p m?t phân ???n có ph??ng chi?u nh?????n th?ng tr??c ?ó. N?u phân ???n tr??c ?ó là cung tròn thì nó s? ti?p xúc cung tròn * Undo: H?y phân ???n v?a v?. * Width: ??nh chi?u r?ng phân ???n s?p v?, t??ng t? Halfwidth.

1.2. Ch???? v? cung tròn Command: Pline? Specify start point: nh?p t?a ??????m b?t ??u c?a pline Current line-width is 0.0000: Chi?u r?ng hi?n hành c?a pline là 0 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Ch?n A

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng80 Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: Trong ?ó: * Close: Cho phép ta ?óng ?a tuy?n b?i 1 cung tròn. * Halfwidth, Width, Undo: T??ng t? nh? ch???? v?????n th?ng. * Angle: T??ng t? nh? l?nh Arc khi ta nh?p A s? có dòng nh?c: Included angle: nh?p giá tr? góc ? tâm Center/ Radius/ : Ch?n ???m cu?i, tâm ho?c bán kính. * CEnter: T??ng t? l?nh Arc, khi ta nh?p CE s? có dòng nh?c: Center point: Nh?p t?a ?? tâm Angle/ Length/ : * Direction: ??nh h??ng c?a ???ng ti?p tuy?n v?i ???m ??u tiên c?a cung. Khi ta nh?p D s? xu?t hi?n dòng nh?c sau: Direction from starting point: Nh?p góc hay ch?n h??ng. Endpoint: Nh?p t?a ??????m cu?i. * Radius: Xác ??nh bán kính cong c?a cung, khi ?áp R s? xu?t hi?n dòng nh?c: Radius: Nh?p giá tr? bán kính. Angle/ : * Second pt: Nh?p t?a ??????m th? hai và ???m cu?i ?? có th? xác ??nh cung tròn ?i qua 3 ???m. Khi ?áp S s? xu?t hi?n: Second point: Nh?p ???m th? hai. End point: Nh?p ???m cu?i * Line: Tr? v? ch???? v?????n th?ng.

2. Hi?u ch?nh Polylines - L?nh Pedit ??nh Pedit (Polyline edit) có r?t nhi?u l?a ch?n dùng ?? hi?u ch?nh ?a

tuy?n. ???ây. Ta ch? trình bày hi?u ch?nh ?a tuy?n 2D. Th?c hi?n l?nh b?ng cách: Command: Pedit Trên Menu chính: Ch?n Modify\Object\Polyline Ta có th? chia ra thành 2 lo?i hi?u ch?nh: Hi?u ch?nh toàn b???a tuy?n và hi?u ch?nh các ??nh & các phân ???n ?a tuy?n.

2.1. Hi?u ch?nh toàn b???a tuy?n Command: Pedit? Select polyline or [Multiple]:ch?n ?a tuy?n c?n hi?u ch?nh Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: Trong ?ó: * Close (Open): ?óng ?a tuy?n ?ang m? ho?c m???a tuy?n ?óng. * Join: n?i các ???n th?ng, cung tròn ho?c ?a tuy?n v?i các ?a tuy?n ???c ch?n thành 1 ?a tuy?n chung (ch? n?i ???c trong tr??ng h?p các ??nh c?a chúng trùng nhau). Ch?n tùy ch?n này, s? xu?t hi?n dòng nh?c:

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng81 Select objects: Ch?n các ??i t??ng c?n n?i v?i ?a tuy?n ?ã ch?n Select objects: Nh?n (?? k?t thúc l?nh Sau khi xong), AutoCAD ??a ra thông báo: n segments added to polyline: n ???n ?ã ???c c?ng vào ?a tuy?n. * Width: ??nh chi?u r?ng m?i cho ???ng Pline. Ch?n tùy ch?n này, xu?t hi?n dòng nh?c: Enter new width for all segments: chi?u r?ng m?i cho c???a tuy?n. * Fit: Chuy?n ?a tuy?n thành 1 ???ng cong là t?p h?p các cung tròn ti?p xúc nhau, ?i qua các ??nh c?a ?a tuy?n. * Spline: Làm tr?n các góc c?nh. * Decurve: Chuy?n các phân ???n là các cung tròn c?a ?a tuy?n thành các phân ???n th?ng. * Undo: H?y 1 l?a ch?n v?a th?c hi?n. * EXit: K?t thúc l?nh Pedit.

2.2. Hi?u ch?nh các ??nh và các phân ???n ?a tuy?n Khi ch?n Edit vertex c?a dòng nh?c chính, ta chuy?n sang ch?? ?? hi?u

ch?nh các ??nh và các phân ???n. Command: Pedit? Select polyline or [Multiple]:ch?n ?a tuy?n c?n hi?u ch?nh Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: E? Enter a vertex editing option. [Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit] : Lúc này xu?t hi?n d?u X, ?ánh d?u ??nh mà chúng ta c?n hi?u ch?nh. Trong ?ó:

Next : D?i ??nh ??n ???m k? ti?p. Previous : D?i ??nh ??n ???m tr??c ?ó. Break : Xóa các phân ???n gi?a các ??nh mà ta ch?n, khi ch?n B:

Next/ Previous/ Go/ eXit: Next, Previous : D?i d?u X ??n ???m c?n xóa. Go : Th?c hi?n ch?c n?ng xóa. EXit : Thoát kh?i tùy ch?n Break.

Insert : Chèn 1 ??nh m?i vào ?a tuy?n, khi ch?n I: Enter location of new vertex: nh?p t?a ?? c?a ??nh m?i

Move : D?i 1 ??nh c?a ?a tuy?n ??n v? trí m?i Enter new location: Nh?p t?a ?? v? trí m?i c?a ??nh

Regen : C?p nh?t chi?u r?ng nét v? m?i và v? l?i hình Straighten : N?n th?ng các phân ???n n?m gi?a các ??nh ???c ?ánh d?u

Next/ Previous/ Go/ eXit: th?c hi?n t??ng t? l?nh Break. Tangent : ??nh h??ng ti?p tuy?n t?i các ??nh c?a ???ng cong t?o ???c

khi Fit ?a tuy?n, khi ch?n T s? xu?t hi?n dòng nh?c: Direction of tangent: Ch?n h??ng ti?p tuy?n

Width : ??nh chi?u r?ng nét v? c?a phân ???n sau ??nh ?ang ch?n c?a ?a tuy?n:

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng82 Enter starting width: Chi?u r?ng ban ??u phân ???n. Enter ending width: Chi?u r?ng ???m cu?i phân ???n.

EXit: Thoát ra kh?i ch???? hi?u ch?nh ??nh.

IX. SPLINE 1. Th?c hi?n l?nh Spline

??nh Spline dùng ?? t?o ???ng cong NURBS (Non Uniform Rational Bezier Spline). L?nh Spline có th? t?o các ???ng cong ??c bi?t nh?: Arc, Circle, Ellipse...

???ng Spline này khác h?n v?i Pline Spline (???ng Spline t?o t?? ?a tuy?n Spline c?a l?nh Pedit). Ð??ng Spline ?i qua t?t c? các ???m mà ta ch?n, còn ???ng Pline Spline ???c kéo v? các ??nh ?a tuy?n. Do ?ó, ta dùng l?nh Spline ?? t?o ???ng cong chính xác h?n Pline. Khi s? d?ng l?nh Spline, ta c?n xác ??nh các ???m mà Spline s???i qua và n?u Spline m? thì ta c?n ph?i xác ??nh thêm ???ng ti?p tuy?n v?i Spline t?i ???m ??u và ???m cu?i. ??i l?nh Spline b?ng cách:

Command: Spline (ho?c Spl ) Trên Menu chính: ch?n Draw\Spline Command: Spline? Specify first point or [Object]: ch?n ???m ??u cho Spline Specify next point: ch?n ???m k? ti?p Specify next point or [Close/Fit tolerance] :t?a ??????m k? ti?p Specify next point or [Close/Fit tolerance] :t?a ??????m k? ti?p …… Specify start tangent: Ch?n h??ng ti?p tuy?n t?i ???m ??u hay Enter ch?n m?c ??nh. Specify end tangent: Ch?n h??ng ti?p tuy?n t?i ???m cu?i hay Enter ch?n m?c ??nh. Các tùy ch?n:

Objects: Chuy?n ???ng Pline Spline thành ???ng Spline. Command: Spline? Object/ : O? Select objects to convert to splines: ch?n các ??i t??ng ?? chuy?n thành Spline Select objects : Ch?n Pline Spline. Select objects : Ch?n Pline Spline ho?c Enter ?? k?t thúc vi?c ch?n.

Close : ?óng kín ???ng Spline. Fit Tolerance : T?o ???ng cong Spline m?n h?n. Khi giá tr? này b?ng 0 thì

???ng Spline ?i qua t?t c? các ???m ch?n. Khi giá tr? này khác thì ???ng cong kéo ra xa các ???m này ?? t?o ???ng cong m?n h?n. Close/ Fit Tolerance/ : F? Enter Fit tolerance<0.0,0.0>: nh?p giá tr? d??ng

2. Hi?u ch?nh ???ng Spline ??nh Splinedit dùng ?? hi?u ch?nh hình d?ng c?a Spline. D?a vào các

???m xác ??nh Spline, ta có hai nhóm l?a ch?n ?? hi?u ch?nh Spline: DATA

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng83 POINT và CONTROL POINT. Data Point là nh?ng ???m mà Spline ?i qua, còn Control Point là nh?ng ???m không n?m trên Spline nh?ng có tác d?ng kéo ???ng Spline v? h??ng các ???m này. ??i l?nh b?ng các cách sau: Command: Splinedit Trên Menu chính: Ch?n Modify\Object\Splinedit

Command: Splinedit? Select spline: Ch?n Spline c?n hi?u ch?nh. Fit Data/ Close/ Move Vertex/ Refine/ rEverse/ Undo]: Dòng nh?c chính c?a Spline.

2.1 Data Point ??i dòng nh?c chính, ta ch?n F (Fit Data) ?? hi?u ch?nh theo Data Point,

AutoCAD ??a ra dòng nh?c sau: Add/ Close/ Delete/ Move/ Purge/ Tangents/ toLerance/ eXit : Trong ?ó:

Add : Thêm Data Point vào Spline. Ð??ng Spline thay ??i và ?i qua ???m m?i nh?p vào, t?i dòng nh?c Enter point:, ta ch?n 1 ???m trên Spline thì ???m ?ó và ???m ti?p sau ?ó s?????c tô ??m màu. ta có th? nh?p ???m m?i vào gi?a 2 ???m ???c ?ánh d?u này. Enter point : Ch?n 1 ???m trên Spline Enter new point : V? trí c?a ???m m?i

Close/ Open : ?óng ???ng Spline ?ang m? (tùy ch?n Close) ho?c m? Spline ?ang ?óng (Open)

Move : Dùng ?? d?i 1 ???m Data Point ??n v? trí m?i, ch?n M ?? xu?t hi?n dòng nh?c: Next, previous/ Select Point/ eXit/ : Dùng N, P ch?n ???m k? ti?p ho?c S là ???m ?ang ch?n ?? xác ??nh ???m c?n d?i, sau ?ó ch?n v? trí m?i.

Delete : ?? xóa các ???m ra kh?i Spline. Purge: Xóa t?t c? các ???m c?a Spline. Ð? các ???m này xu?thi?n tr? l?i, ta

ch?n Undo t?i dòng nh?c k???ó. Tangents : Thay ??i h??ng các ???ng ti?p tuy?n t?i các ???m ??u và

cu?i c?a Spline. ToLerance : T??ng t? tùy ch?n Fit Tolerance c?a l?nh Spline.

2.2 Control Point Trên dòng nh?c chính c?a Spline, ngo?i tr? tùy ch?n Fit Data, các tùy

ch?n còn l?i ??u dùng ?? hi?u ch?nh các ???m Control Point Ý ngh?a các tùy ch?n:

Close/ Open : ?óng ???ng Spline ?ang m? (tùy ch?n Close) ho?c m? Spline ?ang ?óng (Open)..

Move Vertex : D?i 1 ???m ???u khi?n b?t k? Refine : Ch?n tùy ch?n này s? làm xu?t hi?n dòng nh?c

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng84 Add control point/ Elevate Order/ Weight/ eXit : Trong ?ó: - Add control point : Thêm ???m ???u khi?n vào Spline. T?i dòng nh?c Select a point on the Spline ch?n 1 ???m g?n v? trí ???m ???u khi?n mu?n thêm vào. - Elevate Order : Thêm s? các ???m vào theo chi?u dài ???ng Spline. Nh?p giá tr? t? n ??n 26 v?i n là s? các ???m ???u khi?n ?ang có + 1 - Weight : Giá tr? Weight c?a 1 ???m ???u khi?n càng l?n thì ???ng Spline s???i g?n ???m này h?n. Enter new weight (current=1.0000) or Next/ Previous/ elect point/ eXit :

Reverse : ??o ng??c th? t? các ???m ???u khi?n c?a Spline.

X. MULTILINE ??nh Mline (Multiline) dùng ?? v? các ???ng song song, m?i ???ng song

song ???c g?i là thành ph?n (element) c?a ???ng Mline. T?i ?a ta t?o ???c 16 thành ph?n. Tr??c khi th?c hi?n l?nh, ta c?n ??nh ki?u cho Multiline, sau ?ó khi ??n, ta có th? hi?u ch?nh nó.

1. Ð?nh ki?u ?a tuy?n_L?nh Mlstyle Truy xu?t l?nh b?ng cách:

- Command: Mlstyle - Trên Menu chính: ch?n Format\Multiline Style... Command: Mlstyle?

Khi th?c hi?n l?nh Mlstyle, xu?t hi?n h?p tho?i Multiline Style (nh? hình) Dùng ?? ghi ki?u Mline, g?i 1 ki?u Mline tr? thành hi?n hành, t?o m?i, ...

Set Current : Tên ki?u Mline hi?n hành New : ??t tên m?i cho Mline và khai báo nh? h?p tho?i bên / Ok Modify : G?i l?i ki?u Mline ?ã khai báo ch?n Rename : ??i tên Delete : Xóa

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng85 Load... : T?i 1 ki?u Mline t? các file có ph?n m? r?ng. MLN Save : H?p tho?i Save Multiline Style xu?t hi?n (nh? hình), t?o th?

??c,??t tên… Save Multiline Style

2. Th?c hi?n l?nh ?a tuy?n_L?nh Mline Sau khi ?ã t?o ???c ki?u ?a tuy?n, ta th?c hi?n l?nh b?ng cách:

Command: Mline (hay Ml ) Trên Menu chính: Ch?n Draw\Multiline Command: Mline? Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Trong ?ó:

Justification: Nh?p J xu?t hi?n dòng Enter justification type [Top/Zero/Bottom] : Trong ?ó ??nh v? trí ???ng Mline b?ng ???ng tâm (Zero offset element), ???ng trên (Top offset element - hay n?m bên trái ???ng tâm n?u nhìn theo h??ng v?) ho?c ???ng d??i (Bottom offset element - n?m bên ph?i ???ng tâm)

Scale: ??nh t? l? cho kho?ng cách gi?a các thành ph?n biên ???ng Mline. Ph? thu?c vào ki?u ???ng Mline ta nh?p các giá tr? khác nhau. N?u ki?u ???ng Mline là STANDARD thì kho?ng cách gi?a ???ng tâm v?i 2 ???ng Mline là +0.5 và -0.5. Do ?ó t? l? b?ng chi?u r?ng gi?a các thành ph?n. Ví d? Scale = 20 thì kho?ng cách gi?a các element biên là 20.

STyle: Ch?n ki?u ???ng Mline. Ð? t?o ki?u Mline, ta s? d?ng l?nh Mlstyle

3. Hi?u ch?nh ?a tuy?n_L?nh Mledit ?? hi?u ch?nh ?a tuy?n, ta dùng l?nh Mledit. Th?c hi?n l?nh b?ng cách:

Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Mledit Trên Menu chính: Ch?n Modify\Object\Multiline Hình:Multiline Edit Tools

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng86

Có 4 b???? hi?u ch?nh Mline, ?ó là: Cross, Tee, Coner, Cut. Sau khi kh?i ??ng l?nh, AutoCAD ??a ra h?p tho?i (nh? hình 6.12)

3.1. Cross (ngã t?) Lo?i này bao g?m Closed Cross (ngã t? kín), Open Cross (ngã t? h?),

Merged Cross - Closed Cross: Mline ch?n tr??c b? trim t?i nh?ng giao ???m v?i Mline th? hai. - Open Cross: Hai Mline ch?n ??u b? c?t, t?o thành ngã t? h?. - Merged Cross: Tách nh?ng ph?n t? phía ngoài và gi? nguyên ph?n t? trung tâm c?a m?i Mline t?i ch? giao nhau, th? t? ch?n Mline không ?nh h??ng.

3.2. Tee (ngã ba) ??o ngã ba gi?a hai Mline, Trim hay Extend c?a Mline ch?n ??u tiên,

gi?ng nh? Cross v?i 3 hình th?c Closed Tee, Open Tee, Merged Tee.

3.3. Corner (góc) Thay ??i nh?ng ??nh c?a 1 hay 2 Mline bao g?m Joint (ô 1-3), Delete (ô 2- 3), Add (ô 3-3). - Corner Joint: T?o góc gi?a hai Mline, v? trí ???m ch?n trên Mline ??u tiên s? quy?t ??nh ph?n gi? l?i c?a Mline. - Add Vertex: Thêm ??nh t?i ???m ch?n c?a Mline. - Delete Vertex: B? b?t ??nh c?a Mline t?i ???m ch?n.

3.4 Cut (c?t) Lo?i này dùng ?? c?t b? hay n?i l?i 1 ???n Mline hay 1 vài ph?n t? trong

Mline, bao g?m Cut Single (ô 1-4: C?t 1 ph?n t? trong Mline), Cut All (ô 2-4: ??t t?t c? các ph?n t? trong Mline), Weld All (ô 3-4: N?i l?i nh?ng Mline b? c?t)

XI. ELLIPSE ??nh Ellipse dùng ?? v?????ng Elip, truy xu?t l?nh b?ng cách:

- Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Ellipse - Trên Menu chính: Ch?n Draw\Ellipse

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng87 Tùy thu?c vào bi?n PELLIPSE, ???ng Elip có th? là: - PELLIPSE = 1: ???ng Elip là 1 ?a tuy?n, ?a tuy?n này là t?p h?p các cung tròn, ta có th? s? d?ng l?nh Pedit ?? hi?u ch?nh. - PELLIPSE = 0: ???ng Elip là ???ng Spline, ?ây là 1 ???ng cong NURBS (xem l?nh Spline) và ta không th? Explode nó ???c. N?u bi?n PELLIPSE = 0, ta có 3 ph??ng pháp t?o Elip: 1. Nh?p t?a ?? m?t tr?c và kho?ng cách n?a tr?c th? hai. 2. Nh?p tâm, ???m cu?i m?t tr?c và kho?ng cách n?a tr?c th? hai. 3. T?o m?t cung Elip.

1. T?a ?? m?t tr?c và kho?ng cách n?a tr?c còn l?i Command: Ellipse?

Arc/ Center/ : nh?p t?a ??????m th? nh?t c?a tr?c th? nh?t Axis endpoint 2: nh?p t?a ??????m th? hai c?a tr?c th? nh?t. /Rotation: ch?n ???m th? ba làm kho?ng cách n?a tr?c còn ??i hay có th? nh?p kho?ng cách tr?c ti?p (hình 6.13a). Tùy ch?n Rotation dùng ?? xác ??nh n?a kho?ng cách tr?c còn l?i theo góc. N?u ch?n R, AutoCAD s? ??a ti?p dòng nh?c a/ Ellipse b?ng cách dùng kho?ng cách. b/ Ellipse b?ng cách quay.

Rotation about major axis: nh?p góc so v?i tr?c th? nh?t.

2. Tâm và các tr?c Command: Ellipse?

Arc/ Center/ : ch?n C Center of Ellipse: ch?n ???m làm tâm c?a Ellipse Axis endpoint: ch?n ???m xác ??nh tr?c th? nh?t / Rotation: ch?n ???m th? hai ?? xác ??nh tr?c th? hai. Tùy ch?n R t??ng t? nh? m?c XI.1.

3. V? cung Elip Tùy ch?n Arc trong l?nh Ellipse cho phép ta v? cung Elippse. Cung

Ellipse s?????c v? ng??c chi?u kim ??ng h? t??ng t? l?nh Arc. Ð?u tiên, ta ??nh ??ng Ellipse, sau ?ó ??nh ???m ??u và ???m cu?i c?a cung.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng88

Command: Ellipse? Arc/ Center/ : A? / Center: Ch?n ???m ??u c?a tr?c th? nh?t (hình 6.14a) Axis endpoint 2: ch?n ???m th? hai c?a tr?c th? nh?t (hình 6.14b) / Rotation: Kho?ng cách n?a tr?c th? hai Parameter/ : Ch?n ???m hay nh?p giá tr? góc Parameter/ Included/ : Ch?n ???m 2 hay nh?p giá tr? góc

XII. HATCHING 1. V? m?t c?t (l?nh Bhatch)

??nh Bhatch dùng ?? v? kí hi?u c?a v?t li?u trên m?t c?t trong m?t ???ng biên kín. Ð? v?t li?u có th? hi?n th?, ta m? l?nh Fill b?ng cách gõ tr?c ti?p t? bàn phím Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Fill? ON/OFF: Ch?n ON ??i l?nh Bhatch ?? v? m?t c?t, ta có th? dùng các cách sau: - Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Bhatch - Trên Menu chính: ch?n Draw\Hatch... Khi ta th?c hi?n xong, AutoCAD s????a ra h?p h?i tho?i sau.

2. Ch?n m?u m?t c?t (Pattern Type) ??a ch?n này dùng ?? ch?n d?ng các m?u m?t c?t: Predifined, User-

defined, Custom nh? hình trên. Choïn maãu maët caét

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng89

Predefined : Lo?i có s?n trong AutoCAD trong t?p tin Acad.pat. Ð? ch?n ??a m?u m?t c?t, ta có th? click vào ô Pattern... hay click vào ô hình ?nh (bên ph?i ô Pattern).

User-defined : S? d?ng các lo?i pattern do ta t?o tr??c. Custom : S? d?ng các file *.pat ???c t?o t? nh?ng ngu?n khác.

3. Gán các tính ch?t cho m?u m?t c?t (Pattern Properties) ?? g?i ???c Tool Properies. Tr??c tiên b?n b?m t? h?p phím (Ctrl+3),

sau ?ó vào chu?t ph?i m?t ô nào ?ó ch?n properties. H?p tho?i tool properties giúp các b?n ch?n ki?u m?t c?t, màu, góc, …

4. Xác ??nh vùng v? m?t c?t (Boundaries) Mi?n Boundaries dùng ?????nh mi?n Hatch g?m các tùy ch?n nh? sau:

- Add Pick Point: ch?n tùy ch?n này AutoCAD s? yêu c?u ch?n ???m bên trong ???ng biên, AutoCAD s? t????ng xác ??nh ???ng biên cho chúng ta, ?ây là cách ??n gi?n nh?t ?? xác ??nh mi?n ?? hatch. - Add Select Objects: ch?n mi?n hatch b?ng cách ch?n ??i t??ng, cách này ch? hi?u qu????i v?i các polyline khép kín.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng90

- Remove Boundaries: Cho phép l?p ??y các ??i t??ng nh? (Islands) bên trong ??i t??ng mà ta c?n hatch. - View Selection: Cho phép xem ???ng biên ?ã ch?n tr??c khi hatch.

+ Island Detection: N?u ch?n ô này thì các Islands bên trong ???ng biên kín s? ???c ch?n khi dùng Pick point ?? xác ??nh ???ng biên. + Boundary Style: Ch?n các ki?u v? m?t c?t, có 3 ki?u: Normal, Outer và Ignore (hình trên). Retain Boundaries: N?u không ch?n tùy ch?n này thì sau khi hatch xong AutoCAD s? t????ng xóa ???ng bao chung quanh; n?u ch?n, AutoCAD s? gi? ??i ???ng bao sau khi hatch.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng91 CH??NG IX.

CH? VÀ KÍCH TH??C I. TEXT

1. T?o ki?u ch? (l?nh Style) Tr??c khi vi?t ch? cho b?n v?, vi?c ??u tiên là t?o ki?u ch?, l?nh Style

giúp ta th?c hi?n ???u này. Th?c hi?n l?nh Style b?ng cách: * Trên dòng Command : Style ho?c St ho?c -Style * Trên Menu chính: Format\Text Style... * Trên Menu màn hình: Format\Style

??u ta gõ vào dòng Command ch? - Style, ta s?? ??i tho?i tr?c ti?p v?i AutoCAD, các cách th?c hi?n còn l?i s?????c AutoCAD ??a ra h?p h?i tho?i sau: Text Style

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng92 Trong ?ó: a. Trình Style Name * Style Name : Dòng hi?n th? tên c?a ki?u Text * New... : T?o ki?u Text m?i * Rename... : ??i tên Style ?ã có s?n * Delete : Xóa tên Style không c?n thi?t b. Trình Font * Font Name : Ch?n Font ch? * Font Style : Ch?n ki?u ch? Th??ng (Regular), In (Bold), Nghiêng (Italic) .. * Height : Chi?u cao ch? (n?u ta không ??nh chi?u cao ch? vào ô này, thì khi g?i l?nh Text, ta có th? thay ??i ???c chi?u cao ch? trong m?i l?n vi?t, còn khi ta nh?p chi?u cao ch? khác 0, AutoCAD s? không hi?n th? dòng Height trong ??i l?n th?c hi?n l?nh Text).

c. Trình Effects * Upside down: Ch????i x?ng g??ng theo ph??ng ngang. * Backwards : Ch????i x?ng nhau theo ph??ng th?ng ??ng. * Vertical : Ch?????c vi?t t?ng kí t? m?t và vi?t t? trên xu?ng d??i. * Width Factor: t? l? các ch?; n?u b?ng 1: Ch? có t? l? bình th??ng; n?u nh? h?n 1: Ch? co l?i; n?u l?n h?n 1: Ch? giãn ra. Theo tiêu chu?n: - H? s? chi?u r?ng cho ch? hoa và ch? s? là 5/7 - H? s? chi?u r?ng cho ch? th??ng là 4/7 * Oblique Angle: ?? nghiêng so v?i ph??ng th?ng ??ng c?a ch?. N?u b?ng 0: ch? th?ng ??ng; n?u > 0: Ch? nghiêng sang ph?i; n?u < 0: ch? nghiêng sang rái. Chú ý ch? ghi trong b?n v? ph?i th?ng ??ng (góc nghiêng 00) ho?c nghiêng so ??i m?t ph?ng n?m ngang 1 góc 750 (t?c là ?? nghiêng khi nh?p vào ô này là 15)

d. Trình Preview Giúp ta có th? xem tr??c ???c ki?u ch?, thu?c tính c?ng nh? các cách th?

hi?n Text Sau khi ?ã th?c hi?n các trình trên, ta click vào nút ch?n Apply; n?u h?y

?? l?nh, ta nh?p vào nút ch?n Cancel.

2. Nh?p ch? vào b?n v? 2.1. Bi?n Textfill

Bi?n Textfill có 2 ch????: t?t (OFF) và m? (ON). Khi Textfill: ON, ch? s? ???c tô ??y, ng??c l?i ch? s? r?ng (ch? th? hi?n ???ng vi?n). Th?c hi?n l?nh ??ng cách: Command: Textfill ( (ch?n 1: ON; ch?n 0: OFF)

2.2. L?nh Dtext ??nh Dtext cho phép ta nh?p các dòng ch? vào b?n v? t? bàn phím. Trong

??t l?nh Dtext, ta có th? nh?p nhi?u dòng ch? n?m ? các v? trí khác nhau và dòng ch? s? xu?t hi?n trên màn hình trong khi ta th?c hi?n l?nh. * Trên thanh Draw: Click vào bi?u t??ng

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng93 * Trên dòng Command: Dtext * Trên Menu chính: Draw\Text\Single Line Text * Trên Menu màn hình: Draw 2\Dtext Command: Dtext? Justify/Style/ : Ch?n ???m canh l? trái Height < >: Chi?u cao ch?. Theo tiêu chu?n, chi?u cao ch? hoa có giá tr?: 14; 10; 7; 5; 3.5; 2.5 mm. Chi?u cao ch? th??ng ???c l?y b?ng 5/7 các chi?u cao ch? hoa Rotation angle <0.0000>: ?? nghiêng c?a dòng ch? so v?i ph??ng n?m ngang và quay theo chi?u d??ng. Text: Nh?p dòng Text t? bàn phím. Text: Ti?p t?c nh?p Text ho?c Enter ?? k?t thúc l?nh.

Các l?a ch?n: Start point: ???m b?t ??u vi?t Text. Style: Ch?n ki?u ch???ã ??nh. Ch?n S (Style) s? xu?t hi?n ti?p dòng nh?c. Style name (or ?): Nh?p tên ki?u ho?c ch?n ? ?? li?t kê t?t c? các ki?u ?ã ??nh. Justify: Khi ?áp J s? xu?t hi?n ti?p dòng nh?c: Align/ Fit/ Center/ Middle/ Right/ TL/ TC/ TR/ ML/ MC/ MR/ BL Trong ?ó: * Align: Ch? nh?p vào n?m gi?a 2 ???m ??nh tr??c. T? s? gi?a chi?u cao và chi?u r?ng dòng ch? ph? thu?c vào Width Factor. Do ?ó ?ng v?i kho?ng cách cho tr??c, AutoCAD t????ng ??nh chi?u cao Text. * Fit: T??ng t? Align nh?ng chi?u cao ???c xác ??nh, tùy ch?n này b? qua t? l? gi?a chi?u cao và chi?u r?ng ch?. * Các tùy ch?n khác: T (top: trên), B (bottom: d??i), L (left: trái), R (right: ph?i), M (middle: gi?a theo ph??ng th?ng ??ng), C (center: gi?a theo ph??ng ngang).

??ng kí t????c bi?t ??c ?ích Gõ t? bàn phím K?t qu? ??ch trên %%Oacad Acad ??ch d??i %%Uacad Acad Kí hi?u ?? 50%%d 500 Kí hi?u c?ng,tr? %%p40 ± 40 Kí hi?u ???ng kính %%c30?30

2.3. L?nh Text ??nh Text c?ng t??ng t? nh? Dtext, nh?ng ta ch? có th? ghi ???c 1 dòng

ch? mà thôi và dòng ch? này ch? xu?t hi?n khi ta k?t thúc l?nh. Th?c hi?n l?nh ??ng cách: * Trên dòng Command: Text Command: Text? Justify/ Style/ : Ch?n ???m canh l? Height < > : Chi?u cao dòng Text Rotation angle <0.0000>: Góc nghiêng c?a Text Text: Nh?p dòng ch? vào b?n v?, sau ?ó (s? k?t thúc l?nh)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng94 2.4. L?nh Mtext

??nh Mtext cho phép t?o 1 ??an v?n b?n ???c gi?i h?n b?i ???ng biên là khung hình ch? nh?t. Ðo?n v?n b?n này là 1 ??i t??ng duy nh?t c?a AutoCAD, ta có th? phá v?????n v?n b?n này thành nh?ng dòng Text riêng l? b?ng l?nh Explode. Th?c hi?n l?nh Mtext b?ng m?t trong nh?ng cách sau ?ây: * Trên dòng Command: Mtext * Trên Menu chính : Draw\Text\Multiline Text * Trên Menu màn hình: Draw 2\Mtext Command: Mtext? Current text style: STANDARD. Text height: 100 Specify first corner: ???m g?c th? nh?t ???n v?n b?n Specify opposite corner or [Height/Justify/Rotation/Style/Width]: ???m g?c ??i di?n hay ch?n các l?a ch?n cho ???n v?n b?n.

3. Hi?u ch?nh Text 3.1. L?nh Ddedit

??nh Ddedit cho phép thay ??i n?i dung dòng Text và ??nh ngh?a thu?c tính. Th?c hi?n l?nh b?ng m?t trong các cách sau (có th? b?m hai l?n chu?t trái li?n k?)

Trên dòng Command: DDedit Nh?p hai l?n chu?t trái vào ch? c?n s?a. N?u nh?ng ch? ta c?n hi?u ch?nh

???c th?c hi?n t? l?nh Mtext s? xu?t hi?n h?p tho?i nh? hình:

Ddedit c?a dtex ddedit c?a mtext 3.2. L?nh Ddmodify - Thay ??i t?t c? các ??c tính liên quan t?i dòng Text b?ng h?p tho?i - Th?c hi?n l?nh b?ng m?t trong các cách sau: * Trên dòng Command: DDmodify * Trên Menu chính: Modify\Properties... Command: DDmodify? ? Cad 2007 vi?c ch?nh th?c hi?n rong h?p tho?i Properties

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng95

AutoCAD s????a ra h?p tho?i nh? hình

4. L?nh Qtext Nh?m làm t?ng t?c ?? hi?n th? và truy xu?t b?n v?. L?nh này thay th? các

dòng ch? thành nh?ng hình ch? nh?t. M?c ??nh Qtext là OFF (hi?n th? dòng Text), khi giá tr? này ON: Các dòng Text s?????c thay th? b?ng nh?ng hình ch? nh?t Command: Qtext? ON/OFF < >: Gõ vào ON hay OFF

II. DIMENSIONING (Ð??NG KÍCH TH??C) II.1. Các thành ph?n c?a kích th??c First Extension Line(Ñöôøng gioùng thöù nhaát) Second Extension Line(Ñöôøng gioùng thöù hai) Arrow(Muõi teân) Dimension Text(Chöõ soá kích thöôùc) Dimension Line (Ñöôøng kích thöôùc)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng96 II.2. Ð?nh ki?u kích th??c

?? thay ??i các bi?n kích th??c và t?o các ki?u kích th??c, ta dùng l?nh Ddim, th?c hi?n l?nh b?ng m?t trong các cách sau:

Command: Ddim ho?c D Trên Menu chính: Format / Dimension Style...

Sau khi th?c hi?n l?nh s? xu?t hi?n h?p tho?i Dimension Style nh? hình.

Trong ?ó: Set Current : L?a ch?n tên ki?u kích th??c ?? làm kích th??c hi?n hành New : T?o m?i

?? t?o các ch? s?, ???ng gióng, ???ng kích th??c, m?i tên …Ch?n modify. ??p tho?i Modify nh? hình g?m 7 th? (h??ng d?n c? th? khi h?c th?c hành).

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng97

II.3. Ghi kích th??c( nh? hình bên trên ) Cách ??n gi?n nh?t là dùng các bi?u t??ng trên thanh công c? Dimension

Ghi kích th??c th?ng ??nh Dimlinear: Dùng ?? ghi kích th??c n?m ngang và th?ng ??ng

Command: Dimlinear ho?c Dimlin ??nh Dimaligned: Dùng ?? ghi kích th??c xiên Command: Dimaligned ho?c Dimali Ghi kích th??c h??ng tâm (bán kính, ???ng kính)

??nh Dimdiameter: dùng ?? ghi kích th??c ???ng kính Command: Dimdiameter ho?c Dimdia

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng98 ??nh Dimradius: Dùng ?? ghi kích th??c bán kính Command: Dimradius ho?c Dimrad ??nh Dimcenter: Dùng ?? v? d?u tâm (Center Mark) hay ???ng tâm (Center Line) c?a ???ng tròn hay cung tròn Command: Dimcenter ho?c DCE Ghi kích th??c góc (l?nh Dimangular)

??nh Dimangular: Dùng ?? ghi kích th??c góc Command: Dimangular ho?c Dimang Ghi kích th??c theo ???ng d?n (l?nh Leader)

??nh Leader: dùng ?? ghi chú thích Command:Leader ho?c Lead ho?c Le Ghi chu?i kích th??c 1. Ghi chu?i kích th??c song song (l?nh Dimbaseline).

Dùng l?nh này ta s? ghi ???c kích th??c song song v?i kích th??c v?a ghi và cùng cùng ???ng gióng th? nh?t v?i kích th??c v?a ghi. Command: Dimbaseline ho?c Dimbase ho?c Dba 2. Ghi chu?i kích th??c liên t?c (l?nh Dimcontinue)

II.4. Hi?u ch?nh ch? s? kích th??c ??nh DimTEdit

??nh DimTEdit cho phép ta thay ??i v? trí và ph??ng c?a ch? s? kích th??c m?t cách liên k?t (Left: trái, Right: ph?i, Home: không ??i, Angle: quay ch? s? kích th??c 1 góc nào ?ó so v?i ph??ng n?m ngang). Command :DimTEdit ho?c DimTEd

??nh DimEdit ??nh DimEdit dùng ?? thay ??i ?? nghiêng ch? s? kích th??c và c?a ???ng gióng ?ang hi?n th? trên màn hình

Command: DimEdit? Dimension Edit (Home/New/Rotate/Oblique) : Home : ??a ch? s? kích th??c tr? v? v? trí ban ??u (sau khi ta quay ch? s? kích th??c). New : Thay ??i giá tr? c?a ch? s? kích th??c Rotate : Quay ch? s? kích th??c 1 góc so v?i ph??ng n?m ngang Oblique : ??t nghiêng ???ng gióng so v?i ???ng kích th??c. S? d?ng tùy ch?n này ?? ghi kích th??c hình chi?u tr?c ?o.

II.5. Hi?u ch?nh kích th??c liên k?t Hi?u ch?nh kích th??c b?ng GRIPS

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng99 Dùng GRIPS, ta có th? hi?u ch?nh v? trí c?a các ???ng kích th??c, ch? s?

kích th??c, theo ?ó giá tr? c?a ch? s? kích th??c s? thay ??i theo n?u ta co giãn kích th??c. Ð? hi?u ch?nh b?ng GRIPS, ta s? ch?n kích th??c, sau ?ó s? ch?n ??t trong các ô vuông hi?n th? trên kích th??c ??n khi ô vuông ??i màu, ta di chuy?n ??n v? trí m?i.

Phá v? kích th??c b?ng l?nh EXPLODE. Kích th??c liên k?t là ??t ??i t??ng duy nh?t, do ?ó khi mu?n xóa kích th??c, ta ch? c?n ch?n b?t k? ??t thành ph?n nào ?ó trong kích th??c liên k?t Khi ta dùng l?nh Explode ?? phá v? kích th??c, ta không th? hi?u ch?nh kích th??c b?ng GRIPS ??ng th?i khi ta thay ??i thu?c tính kích th??c nó s? không tác d?ng ??i v?i nh?ng kích th??c b? phá v? k?t c?u (Explode).

Hi?u ch?nh kích th??c b?ng l?nh DDMODIFY

??nh DdModify dùng ?? thay ??i tính ch?t và t?t c? các bi?n kích th??c, ??i dung c?a ch? s? kích th??c. Khi ta ch?n l?nh hi?u ch?nh này, h?p tho?i properties xu?t hi?n và các tùy ch?n c?ng t??ng t? nh? khi ta ??nh c?u hình kích th??c.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng100 CH??NG X

?? THU?T HI?U CH?NH NÂNG CAO Trong ch??ng này chúng ta s???? c?p ??n các l?nh hi?u ch?nh cao c?p c?a

AutoCAD nh? l?nh DDCHPROP, DDMODIFY, CHANGE ??ng th?i l?y thông tin t? ??n v? nh?: Di?n tích, Chu vi... c?a ??i t??ng.

I. L?NH DDCHPROP ??nh Ddchprop ch? hi?u ch?nh các tính ch?t ??c bi?t c?a ??i t??ng nh?:

màu, l?p, lo?i nét, b? dày ??i t??ng... Th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Ddchprop AutoCAD m? h?p tho?i properties, ch????nh ??i t??ng c?n ch?nh s?a và khai báo các ch?nh s?a rong h?p tho?i

II. ??NH DDMODIFY ??nh Ddmodify cho phép hi?u ch?nh ??i t??ng và t?t c? nh?ng tính ch?t

??a ??i t??ng, ?ng v?i m?i lo?i ??i t??ng, AutoCAD m? h?p tho?i Modify ???ng ?ng nh? hình 8.1, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command : Ddmodify Trên thanh Menu chính: Ch?n Modify\Properties... Dùng phím t?t: Ctrl+1 AutoCAD m? h?p tho?i properties, ch????nh ??i t??ng c?n ch?nh s?a và khai báo các ch?nh s?a rong h?p tho?i

III. L?NH CHANGE ??nh Change x? lý ??i t??ng nh? l?nh Ddchprop nh?ng không m? h?p

tho?i ch? giao di?n v?i AutoCAD qua dòng l?nh, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Change Sau khi kh?i ??ng l?nh, AutoCAD m? ra các dòng sau: Select Object: Ch????nh ??i t??ng Properties/: Default là xác ??nh ???m thay ??i, n?u ta ch?n Properties, AutoCAD yêu c?u xác ??nh m?t s? tùy ch?n sau: Change What Property (Color/Elev/layer/Ltype/ItScale/Thickness)?

IV. ??Y THÔNG TIN B?N V? HI?N HÀNH IV.1. ??nh Status ??nh Status cung c?p cho chúng ta tình tr?ng c?a b?n v? hi?n hành, th?c hi?n ??nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Status Trên Menu chính: Ch?n Tools\Inquiry\ Status Sau khi kh?i ??ng l?nh, AutoCAD m? Text Window thông báo tình tr?ng b?n ?? hi?n hành.

IV.2. ??nh Dblist

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng101 ??nh Dblist cung c?p nh?ng thông tin c?a t?t c????i t??ng trong b?n v?

hi?n hành, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Dblist Sau khi kh?i ??ng l?nh, AutoCAD m? Text Window thông báo các thông tin ??a t?t c????i t??ng trong b?n v? hi?n hành.

IV.3. ??nh List ??nh List cung c?p nh?ng thông tin c?a các ??i t??ng ???c ch?n, th?c

hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: List Trên thanh công c? Object Properties: Click vào bi?u t??ng ? thanh Inquiry. Trên Menu chính: Ch?n Tools\Inquiry\ List Sau khi l?nh ???c kh?i ??ng, AutoCAD s????a ra ti?p yêu c?u: Select objects: Ch?n ??i t??ng sau ?ó enter AutoCAD s? m? ra c?a s???? thông báo thông tin c?a ??i t??ng ???c ch?n trên AutoCad Text Window

IV.4. ??nh Dist ??nh Dist cung c?p cho ta kho?ng cách gi?a hai ???m và góc ph?ng c?a

???n th?ng ?ó, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Dist Trên thanh công c? Inquiry:click vào bi?u t??ng Trên Menu chính: Ch?n Tools\Inquiry\ Distance Sau khi l?nh ???c kh?i ??ng, AutoCAD s????a ra ti?p yêu c?u: First point: ??nh ???m th? nh?t Second point: ??nh ???m th? hai Ví d?: C?n bi?t kho?ng cách gi?a 2 ???m trên m?t ???n th?ng n?m ngang c?a hình ch? nh?t, ta th?c hi?n: Command: Dist? Specify first point: Specify second point: Sau khi ch?n xong 2 ???m, AutoCAD s????a ra thông tin sau: Distance = 25.0000, Angle in XY Plane = 0, Angle from XY Plane = 0 Delta X = 25.0000, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.000

IV.5. L?nh ID ??nh ID cung c?p cho chúng ta thông tin v? v? trí c?a các ??i t??ng trên

??n v?, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: ID Trên thanh công c? Inquiry: Click vào bi?u t??ng Trên Menu chính: Ch?n Tools\Inquiry\ ID point Command: ID ?

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng102

Point: ?ònh ñieåm treân ñoái töôïng IV.6. ??nh Area

??nh Area cung c?p cho ta thông tin v? Di?n tích, Chu vi ??a ??i t??ng, th?c hi?n l?nh b?ng cách: ?ánh tr?c ti?p vào dòng Command: Area? Trên thanh công c? Inquiry: Click vào bi?u t??ng Trên Menu chính: Ch?n Tools\Inquiry\ Area Command: Area? AutoCAD ??a ra tu? ch?n Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: Trong ?ó: Object: Ch?n ??i t??ng c?n bi?t di?n tích và chu vi Add: C?ng thêm ??i t??ng vào. Subtract: Tr? b?t ??i t??ng ra Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o (gõ o) Select objects: Ch?n ??i t??ng Area = 1250.0000, Perimeter = 150.0000

IV.7. L?nh Mass Properties ??nh Mass Properties cung c?p cho ta nh?ng thông tin v? kh?i l??ng,

th? tích, moment quán tính, tr?ng tâm... c?a v?t th????c (solid), th?c hi?n l?nh ??ng cách: ?ánh tr?c ti?p vào dòng Command: Massprop? Trên thanh công c? Inquiry: click lick vào bi?u t??ng Trên Menu chính: ch?n Tools\Inquiry\ Mass Properties Command: Massprop? Select objects: Ch?n ??i t??ng

IV.8. L?nh Calculator (CAL) ??nh CAL tính toán bi?u th?c theo quy t?t toán h?c chu?n v? th? t???u

tiên: Nh?ng bi?u th?c trong ngo?c ??n ???c tính tr??c, c? th? nh? sau: Các toán ??????c s?p theo th? t???u tiên: ??u tiên là s? m?, ti?p theo là nhân và chia, và cu?i cùng là c?ng và tr?. Các toán t? ngang b?ng s?????c x?p ?u tiên theo th? ?? t? trái sang ph?i Th?c hi?n l?nh b?ng cách: ?ánh tr?c ti?p vào dòng Command: Cal? Trên thanh công c? Standard: Click vào bi?u t??ng ??nh Cal có th? tính ???c các bi?u th?c s? h?c thông th??ng và bi?u th?c vector.

IV.8.1. Bi?u th?c s? h?c (Numeric Expressions) Bi?u th?c s? h?c là nh?ng con s? th?c, s? t? nhiên... và nh?ng hàm s?

???c n?i k?t b?i nh?ng toán t? sau:

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng103 Toán t? Phép toán ( ) Nhóm bi?u th?c ^ Bi?u th? cho s? m?, l?y th?a * , / Nhân, Chia +, - C?ng, tr? Sau ?ây là nh?ng ví d? v? cách tính các bi?u th?c s? h?c: 3 3 + 0.6 (5.8^2) + PI

IV.8.2. Bi?u th?c vector (Vector Expressions) Bi?u th?c Vector là t?p h?p c?a nh?ng di?m, vector, các con s? và nh?ng

hàm s?????c liên k?t v?i nh?ng toán t? sau: Toán t? Phép toán ( ) Nhóm bi?u th?c & Tích h?u h??ng, k?t qu? d?ng vector [a,b,c]&[x,y,z] = [ (b*z) - (c*y) , (c*x) - (a*z) , (a*y) - (b*x) ] * Tích vô h??ng, k?t qu? d?ng s? th?c

[a,b,c]*[x,y,z] = ax + by + cz * , / Nhân, Chia s? th?c v?i 1 vector

a*[x,y,z] = [a*x, a*y, a*z] +, - C?ng, tr? các vector (t?a ?? c?a nh?ng ???m)

[a,b,c] + [x,y,z] = [a+x, b+y, c+z]

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng104 CH??NG XI

KH?I VÀ THU?C TÍNH (BLOCKS VÀ ATTRIBUTES)

Kh?i là m?t ??i t??ng duy nh?t c?a AutoCAD, nó có th? là m?t nhóm ??i ???ng, 1 b?n v? t?o thành m?t ??i t??ng duy nh?t. Vi?c s? d?ng kh?i giúp ta ti?t ki?m ???c th?i gian v? b?ng cách t?o th? vi?n nh?ng hình m?u s? d?ng chung cho nhi?u b?n v?, sau này khi c?n ta chèn vào ch? không c?n ph?i v? l?i. Ngoài ra khi t?o kh?i ta c?ng c?n xác ??nh nh?ng thu?c tính c?a nó. Ta l?n l??t ?i vào nh?ng v?n ?? v?a nêu.

I. L?NH BLOCK ??nh Block t?o kh?i ch? có giá tr? trong b?n v? hi?n hành. Th?c hi?n l?nh

??ng các cách sau: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Block Trên thanh công c? Draw: Click vào bi?u t??ng Trên thanh Menu chính: Ch?n Draw\Block\Make Command: Block?

Name : ??nh tên kh?i. Base point : Ch?n ???m chèn cho kh?i. Select Objects : Ch?n các ??i t??ng t?o kh?i. Chú ý: - Khi ??nh ngh?a Block v?i các ??i t??ng ?ã ???c v? trên l?p khác l?p 0, khi chèn vào b?n v? nó v?n mang tính ch?t c?a l?p t?o nên nó. - Khi ??nh ngh?a Block v?i các ??i t??ng ?ã ???c v? trên l?p 0, khi chèn vào ??n v? nó s? mang tính ch?t c?a l?p hi?n hành.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng105 II. L?NH WBLOCK Khi ??nh ngh?a ??i t??ng b?ng l?nh Wblock, ta có th? chèn kh?i ???c t?o

ra vào b?t c? b?n v? nào ta mu?n, vì khi ?ó ??i t??ng ???c ghi l?i thành 1 file ??n v? c?a AutoCAD. Th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Wblock Command: Wblock? AutoCAD m? h?p tho?i nh? hình

??i dòng File name and path: ??t tên cho block và ch?n n?i l?u

III. L?NH INSERT, DDINSERT AutoCAD cung c?p cho ta các l?nh Insert, Ddinsert ?? chèn kh?i vào b?n

??, th?c hi?n l?nh b?ng các cách sau: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Ddinsert (hay Insert) Trên thanh công c? Draw: Click vào bi?u t??ng Insert block Trên thanh Menu chính: Ch?n Insert\Block...

Tu? ch?n

ch?n ???ng d?n

ch?n ???ng

Góc hình chèn

T?a ?? chèn

T? l? kích th??c chèn

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng106 IV. L?NH MINSERT ??nh MINSERT giúp ta chèn Block thành nhi?u ??i t??ng theo s? s?p

??p tr??c, gi?ng nh? l?n Array, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Minsert Command: Minsert? Enter block name or [?]: Br2 (??a tên block c?n chèn) Units: Millimeters Conversion: 1.0000 (??nh ???m chèn) Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]: Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: x (t? l? theo x) Specify X scale factor or [Corner] <1>: 1 Enter Y scale factor : y (t? l? theo y) Requires numeric value. Enter Y scale factor : 1 Specify Z scale factor or : z (t? l? theo z) Requires numeric distance or second point. Specify Z scale factor or : 1 Specify rotation angle <0>: ??nh góc quay Enter number of rows (---) <1>: ??nh s? hàng Enter number of columns (|||) <1>: ??nh s? c?t Enter distance between rows or specify unit cell (---): ??nh kho?ng cách gi?a các hàng Specify distance between columns (|||): ??nh kho?ng cách gi?a các c?t Thí d?:

Command: Minsert Enter block name or [?]: br2 Units: Millimeters Conversion: 1.0000 Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]: Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: x Specify X scale factor or [Corner] <1>: 1 Enter Y scale factor : y Requires numeric value. Enter Y scale factor : 1 Specify Z scale factor or : Specify rotation angle <0>: Enter number of rows (---) <1>: 5 Enter number of columns (|||) <1>: 5 Enter distance between rows or specify unit cell (---): 100 Specify distance between columns (|||): 100 ??t qu? nh? hình

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng107

V. L?NH BASE Khi 1 b?n v?????c chèn vào 1 b?n v? khác v?i t?a ??????m chèn là (0,0,0),

??nh Base dùng ?? thay ??i t?a ??????m chèn, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Command: Base? Base point <0.0000,0.0000,0.0000>: ??nh ???m chèn m?i

VI. L?NH EXPLODE ??nh Explode dùng ?? phá v? c?u trúc c?a ??i t??ng nh?: Polyline,

block, hatch... ra thành nhi?u ??i t??ng riêng l?, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Explode Trên thanh công c? Modify: Click vào bi?u t??ng Trên thanh Menu chính: Ch?n Modify\Explode

Sau khi kh?i ??ng l?nh, AutoCAD ??a ra dòng sau: Select objects: Ch?n ??i t??ng c?n explode r?i nh?n enter

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng108 VII. THU?C TÍNH (ATTRIBUTES)

VII.1. Ð?nh ngh?a thu?c tính c?a Kh?i Thu?c tính c?a kh?i là nh?ng bi?n thông tin v?n b?n ?i kèm theo kh?i khi

chèn vào b?n v?. Th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Ddattdef ( hay Attdef ) Trên thanh công c? Attribute: Click vào bi?u t??ng Trên Menu chính: Ch?n Draw\Block\Define Attribute... Sau khi kh?i ??ng l?nh, AutoCAD m? ra h?p tho?i Attribute Definition nh? hình.

VII.1.1. Mi?n Mode Mi?n này xác ??nh cách th? hi?n các thu?c tính v?i các tùy ch?n sau:

Invisible: Không cho th?y thu?c tính. Constant: Tính ch?t không thay ??i trong quá trình chèn kh?i, h?ng s?. Verify: Cho phép hi?n th? dòng nh?c ?? ki?m tra và có th? thay ??i l?i ??nh ngh?a thu?c tính. Preset: Các ??nh ngh?a thu?c tính có th? thay ??i ???c nh?ng trong quá trình chèn kh?i, AutoCAD không ??a ra dòng nh?c.

VII.1.2. Mi?n Attribute Mi?n này ??nh thông s? thu?c tính c?a kh?i v?i các thành ph?n sau:

Tag: ??nh tên g?c c?a thu?c tính. Prompt: ??nh dòng nh?c cho AutoCAD. Value: ??nh giá tr? thu?c tính, thông tin c?a thu?c tính.

VII.1.3. Mi?n Text Options Mi?n này ??nh hình th?c v?n b?n ??a vào thu?c tính c?a kh?i.

VII.1.4. Mi?n Insert point Mi?n ??nh ???m chèn c?a thu?c tính.

VII.2. Hi?u ch?nh ??nh ngh?a thu?c tính c?a Kh?i ??nh Ddedit cho phép ta hi?u ch?nh l?i nh?ng ??nh ngh?a thu?c tính c?a

kh?i, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Ddedit

VIII. HI?U CH?NH THU?C TÍNH KH?I AutoCAD cho phép ta hi?u ch?nh các thu?c tính ?ã n?m trong kh?i v?i 2

??nh c? b?n: Ddatte và Attedit

VIII.1. L?nh Ddatte ??nh Ddatte ch? cho phép hi?u ch?nh giá tr? thu?c tính ??i v?i Block hi?n

hành, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Ddatte Trên thanh công c? Attibute: click vào bi?u t??ng Trên Menu chính: Modify\Object\Attribute\Single... Sau khi kh?i ??ng l?nh, AutoCAD ??a ra dòng sau: Select Block: Ch?n Block c?n hi?u ch?nh

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng109 VIII.2. L?nh Attedit

??nh Attedit cho phép hi?u ch?nh t?t c? các tính ch?t c?a thu?c tính m?t cách ??c l?p v?i ??nh ngh?a thu?c tính, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Attedit Trên thanh công c? Attibute: Click vào bi?u t??ng Trên Menu chính: Modify\Object\Attribute\Global Command: Attedit? Edit attributes one at a time? : ? Block name specification <*> :? Attribute tag specification <*> :? Attribute value specification <*> :? Select Attributes: Ch????nh nh?ng thu?c tính

VIII.3. L?nh Attredef ??nh Attedef s? d?ng khi c?n ??nh ngh?a l?i 1 kh?i và hi?u ch?nh l?i thu?c

tính c?a kh?i, th?c hi?n l?nh b?ng cách: Ðánh tr?c ti?p vào dòng Command: Attredef. Trên thanh công c? Attibute: Click vào bi?u t??ng.

Command: Attredef? Name of Block you wish to redefine: nh?p tên Block mu?n ??nh ngh?a l?i. Select Object for new block... Select Object: Ch?n ??i t??ng ?? t?o Block m?i. Insert base point of new block: ??nh ???m chèn cho Block m?i.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng110 CH??NG XII

?? TRÍ B?N V? VÀ IN ?N

I. Ð? PHÂN GI?I MÀN HÌNH (VIEWRES) Bi?n h? th?ng Viewres ???u khi?n ?? phân gi?i màn hình khi xem b?n v?,

??i l?nh b?ng cách ?ánh tr?c ti?p vào dòng Command ch? Viewres Command: Viewres? Do you want fast zooms? ? Enter circle zoom percent (1-20000) <100>: 20000?

II. L?NH T?M NHÌN (VIEW)

III. KHÔNG GIAN MÔ HÌNH (Model Space) Trong AutoCAD có 2 không gian làm vi?c là không gian mô hình (Model

Space) và không gian gi?y v? (Paper Space). Tr??c tiên, ta s? tìm hi?u không gian mô hình là gì? Model Space là n?i ta t?o ra nh?ng b?n v? c?n b?n hay b?n ?? m?u. Thông th??ng khi m?i b?t ??u b?n v?, dùng l?nh Mvsetup, ta ?ã vào không gian mô hình và làm vi?c trên ?ó v?i m?t c?ng nhìn t?nh (Tiled Viewports) m?c ??nh. Tiled Viewports ch? có th? th?c hi?n trong không gian mô hình. Khi mu?n t?o nhi?u c?ng nhìn t?nh, ta có th?:

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng111 ?? Menu chính: Ch?n View\Tiled Viewports. AutoCAD s? m? ti?p menu

th? nh? hình. ??u ch?n New Viewports, AutoCAD s????a ra các cách b? trí c?ng nhìn

??u, theo ?ó ta có th? ch?n (nh? hình bên d??i )

Hay t? dòng Command: Gõ Vports. AutoCAD s? hi?n th? h?p tho?i nh? trên.

Thông th??ng thì ta ch? c?n m?t c?ng nhìn t?nh là ??, ch? khi nào ta c?n xem ??i t??ng t? nhi?u phía, ta m?i c?n t?o nhi?u c?ng nhìn ??ng. Ð?i t??ng ???c t?o ra khi làm vi?c trên m?t c?ng nhìn nào ?ó, c?ng hi?n th? trên t?t c? các ??ng nhìn còn l?i.

IV. KHÔNG GIAN GI?Y V? (Paper Space) Không gian gi?y v? (Paper Space) là không gian th??ng dùng ?? s?p x?p

các ??i t??ng ?ã v? trong không gian mô hình (Model Space) theo m?t tr?t t? nh?t ??nh (theo ý ng??i v?). Trên không gian gi?y, ta c?ng có th? v????i t??ng, nh?: khung tên, thanh tiêu ??, kích th??c ...

??n ??u tiên, khi m?i chuy?n sang không gian gi?y, ng??i v? s? c?m th?y ?? ng?.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng112 Ch?n tr?c ti?p vào Layout1 hay Layout2

Trên thanh tr?ng thái: nh?p vào ô MODEL (nh? hình )

V. S? D?NG KHÔNG GIAN GI?Y V? VÀ KHÔNG GIAN MÔ HÌNH Trong ph?n chuy?n ??i qua l?i gi?a không gian mô hình và không gian

gi?y, m?t bi?n h? th?ng r?t quan tr?ng ?ó là bi?n TILEMODE Model (Paper ). Khi c?n làm vi?c trong c?ng nhìn t?nh, bi?n h? th?ng TILEMODE: 1 => ta có không gian mô hình. Khi bi?n h? th?ng TILEMODE:0 => không gian gi?y v?. ?? TILEMODE b?ng cách:

?? dòng Command: Gõ Tilemode AutoCAD m? ra dòng New value for TILEMODE <0>: gõ vào 1

Nh?p ?úp ô trên thanh tr?ng thái cho t?i khi ch? TILE sáng l?i Trên thanh Menu chính: Ch?n View\Model Space(Tile) Chuy?n ??i qua l?i gi?a không gian mô hình và không gian gi?y v? ta có th? s? ??ng bi?n TILEMODE b?ng cách:

?? dòng Command: Gõ Tilemode Enter new value for TILEMODE <0>: 1 (không gian mô hình) ??ng c?n l?u ý r?ng, các ??i t??ng khi c?n x? lý, hi?u ch?nh ???c v? trong không gian nào ph?i vào không gian ?ó m?i có th? thao tác ???c.

VI. IN B?N V? (Plotting Drawing) Trong AutoCAD, có th? xu?t b?n v? ra gi?y theo 2 ch????: không gian mô

hình và không gian gi?y v?.

Plot to file: In thành file v?i ph?n m? r?ng là PLT Sau khi nh?p vào bi?u t??ng trên thanh công c? chu?n (Standard toolbar),

??p tho?i Plot m? ra nh? hình ( các khai báo h??ng d?n trong gi? th?c hành) Plot area.

Model (Paper)

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng113 Xác ??nh thông s? c?a mi?n in, g?m các tùy ch?n sau: Display : In t?t c? nh?ng gì AutoCAD th?y trên màn hình Extent : In t?t c? các ??i t??ng trong b?n v?, b? qua l?nh limits Limits : In nh?ng ??i t??ng trong mi?n Limits Window : In theo c?a s? ch?n Mi?n Paper Size and Orientation

Có 2 tùy ch?n ??n v?: theo inch và theo mm Tùy ch?n Rotation and Origin...

Xác ??nh t?a ??????m g?c và h??ng quay c?a gi?y v? Tùy ch?n Plotted MM và Drawing Units

Khi in theo không gian gi?y v? thì Plotted và Drawing Units ??u có giá tr? là 1.

Khi in theo không gian mô hình thì Plotted MM v?n ? giá tr? 1 nh?ng Drawing. Units s? mang giá tr? c?a h? s? t? l?. Tùy ch?n Preview Dùng ?? xem tr??c khi in Cu?i cùng ta ch?n OK.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng114

BAØI TAÄP

48

80

32 135°

90 °

75,9

12 0°

36° 108°

50

68 ,8

80 80

20

30°

72°

30 °

40

150°

90°

105°

90°45°

75 °

80

20

60

40

2590

30

40

150

80

48 42

32

120 °

90° 105°

11 0°

85°

Ngöôøi veõ 10/10/2008 Kieåm tra Nguyeãn Haûi Höng

B/v:CAD TEST2 Tæ leä: 1-1 10/10/2008

BOÄ MOÂN TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG KHOA XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP

Söû duïng leänh: Line vaø toïa ñoä töông ñoái, cöïc, cöïc töông ñoái, POLAR vaø OTRACK veõ caùc hình döôùi ñaây.

10 0

45° 40

20

8080

30°

60

120 °

120

60

10 0

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng115

120°

108,5

40

30

60

60 10

10 0

50 50

20

80

30 30 140

Ngöôøi veõ 10/10/2008 Kieåm tra Nguyeãn Haûi Höng

B/v:CAD TEST2 Tæ leä: 1-1 10/10/2008

BOÄ MOÂN TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG KHOA XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP

55 55

19 36

25 35

100

40

60

15

60 25

45

30

40

30

60

Söû duïng leänh: Line vaø toïa ñoä töông ñoái veõ caùc hình döôùi ñaây. (@X,Y)

120

34,5 15

18

22 ,5

36

51

20

84,5

7 23

7

Söû duïng leänh: Line vaø toïa ñoä cöïc töông ñoái veõ caùc hình döôùi ñaây. (@D

Toïa ñoä tuyeät ñoái. (X,Y)

36 84

156

30 30 20 30

140

40

60

10 0

10

20

50 70

90

15

30 20 45 60 15 50

40 25

25 35

42 66

90 114

38 24

24

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng116

60

R30

78

83

Þ48

R12

R16

56

90

R 30

84 ,5

R5 0

100

R 25

100

10 0

R2 5

100

72

H/2

R20

Söû duïng leänh: Line, Circle vaøø phöông thöùc baét ñieåm veõ caùc hình döôùi ñaây.

70

Ngöôøi veõ 10/10/2008 Kieåm tra Nguyeãn Haûi Höng

B/v:CAD TEST2 Tæ leä: 1-1 10/10/2008

BOÄ MOÂN TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG KHOA XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng117

98 H

70

H/2

24 25 24

122

26

41

84

16°

25

41 ,5

13,3

Söû duïng leänh: Line, Circle vaøø phöông thöùc baét ñieåm veõ caùc hình döôùi ñaây.

60

6x30 180

60

120

60

10 0

140

10 80

10 90

40

20

30

126,6

85

60°

17 ,5

10 15

10 15

10 12

0

60

15 15

60 60

Ngöôøi veõ 10/10/2008 Kieåm tra Nguyeãn Haûi Höng

B/v:CAD TEST2 Tæ leä: 1-1 10/10/2008

BOÄ MOÂN TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG KHOA XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP

120

80

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng118

Söû duïng leänh: Line, Arc, vaø Circle veõ caùc hình döôùi ñaây.

Þ1 00

100

50

Ø30Ø4 5

Ø100Ø100

Ø15

15

R 10R35

30 R30

R10

R8

R12

R10

11 0

140

25

45°1 0

Ø180 Ø100

Ø40

100

10 0

100

10 0

10 0

100

R70

R30

Ngöôøi veõ 10/10/2008 Kieåm tra Nguyeãn Haûi Höng

B/v:CAD TEST2 Tæ leä: 1-1 10/10/2008

BOÄ MOÂN TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG KHOA XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng119

Ngöôøi veõ 10/10/2007 Kieåm tra Nguyeãn Haûi Höng

B/v:CAD TEST2 Tæ leä: 1-1 10/10/2007

BOÄ MOÂN TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG KHOA COÂNG TRÌNH BAØI TAÄP

14

20Ø2 5 Ø25

Ø55

R40

Ø14

R31 R45

R10 R8

R5

10

Ø30

R33

R45

Ø12

100

R90

R34 Ø3

0

Ø12

R50

R50

Ø20

R16

15x4

Ø99

122

R40R29

R16

Ø16x8L0

Ø20

Ø100

Ø30

Ø110 Ø120

7

Ø100 Ø55

R25

10

12

R12

Ø119

12

R8

R27

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng120

Ø10

Ø20

R40

10

70 Ø34

Ø20

R20

Ø24

Ø60

45

Ø20x2L0

70

20

85

R45 R35

Ø10

45°

Ø25

Ø12

Ø14

Ø22

Ø11

Ngöôøi veõ 10/10/2007 Kieåm tra Nguyeãn Haûi Höng

B/v:CAD TEST2 Tæ leä: 1-1 10/10/2007

BOÄ MOÂN TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG KHOA COÂNG TRÌNH BAØI TAÄP

75

88

72

R2 0

R45

Ø20

R20

R10

R5

Ø10 Ø16

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng121

Ngöôøi veõ 10/10/2007 Kieåm tra Nguyeãn Haûi Höng

B/v:CAD TEST2 Tæ leä: 1-1

BAØI TAÄP

10/10/2007

BOÄ MOÂN TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG KHOA COÂNG TRÌNH

46

Ø28 X3

22

Ø20

Ø30

Ø14

Ø26

Ø18 Ø36

R88

R52

R40

Ø14

Ø12 R12

R14

Ø14

Ø6 0

R10

Ø10

Ø16

Ø4 2

Ø22

R21

Ø25

R18

Ø16

60 60

R100

Ø20

R60

R45

R14

Ø55

Ø12 Ø

36

R29 Ø8

Ø16

Ø4 0

Ø10

R20 Ø22

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng122

Ngöôøi veõ 10/10/2008 Kieåm tra Nguyeãn Haûi Höng

B/v:CAD TEST2 Tæ leä: 1-1 10/10/2008

BOÄ MOÂN TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG KHOA XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP

50 15 ,8

20

40

1 c 20 1

0

c

45°

1

R 40

R 30

R50

a, Noái tieáp 2 Cricle (Fillet R khaùc nhau)

1

1

2 2

2

2

R2, 5

R7

23

13 60 88

48

Elip truïc lôùn 20 truïc nhoû 18

Elip truïc lôùn 36 truïc nhoû 30

483 2

60

R2R2

45

3

2

R2 0

R5

R2

20

40

40

21,9

19

R16

R20

R40

35,8

36

10 0

R30

Söû duïng leänh: Line, Polygon, Circle, Leng, Filet , Trim, Dimension, veõ caùc hình döôùi ñaây theo trình t? t? a - i.

a, b, c,

d, e,

f, g,

h, i,

50

25 30,2 29,8 85

5

31 ,4

a, Rectang b, Ellipse Width Center

d, Line (TAN, TAN) f, Filllet, Circle, offset

c, Offset

e, Trim

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng123

57,3

R5 6

60

Ø80R6

R6R20

R6

R1 4

26 R7

10 36

10

60

16 0

R15

Ø56

Ø100 82

96

50 25

22 20

Ngöôøi veõ 10/10/2008 Kieåm tra Nguyeãn Haûi Höng

B/v:CAD TEST2 Tæ leä: 1-1 10/10/2008

BOÄ MOÂN TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG KHOA XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP

95 10

20 24

101, 5

22 50

52 0

100

70,5

10 4

66 ,5

70

45

54

93

126

65

48

24

144

R18 R1 8

2 l? Ø14 30°

15 °

R6 R18

R93

10,4

87

120

11 72

4

132

45 °

51 51

30 51

R30

R15

6 l? Ø20

134

186

36

15°

R1 8

Ø 63

R9

R17

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng124

Ngöôøi veõ 10/10/2008 Kieåm tra Nguyeãn Haûi Höng

B/v:CAD TEST2 Tæ leä: 1-1 10/10/2008

BOÄ MOÂN TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG KHOA XAÂY DÖÏNG BAØI TAÄP

15

30

R10

4

a, Line b, Line c, Line d, Move e, Copy

Caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn

W1

P1 P2

W2

f, Hình daïng baäc thang g, Sau khi Array

Hình veõ 23: Duøng leänh Array veõ baäc thang

R4 5

30 30

20

R 21

1.5

10

R2

20

2

Kích thöôùc gheá

105

69

11536 93° R25,2

R1 0

6l? Ø14

R4,9

80

30

15

20 40

20 3,

6

P1

P3

P4

P5

P2

14 ,4

31°

62°

107°

91° 42

38 ,5

84

87

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng125

R25

Line (L): Veõ ÑT

Polyline (PL): Veõ ña tuyeán

Polygon:(pol) I: Noäi tieáp

C: Ngoaïi tieáp

E: CaïnhHatch

Vieát chöõ treân baûn veõ

Vieát chöõ treân baûn veõ

Vieát chöõ treân baûn veõ

Vieát chöõ treân baûn veõ

Vieát chöõ treân baûn veõ

Cheøn caùc kyõ töï ñaëc bieät: ? ØO ?

Vie át c

höõ tr

eân ba

ûn v eõ

Vieát chöõ treân baûn veõ

Vieát chöõ treân baûn veõ

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng126

Rectang (REC)

Chöõ nhaät, h.vuoâng Filet; r=20 Chamfer: 20 Width

Veõ cung troøn (Arc; A)

Veõ ñöôøng troøn(C)

Spline

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng127 ??t s? phím t?t trong Cad F1 ??nh Hep. F2 ??nhchuy?n t? c?a s???? h?a sang ch???? v?n b?n. F3 hay Ctrl+F T?t m? ch???? truy b?t th??ng trú. F5 hay Ctrl+E Khi v? hình chi?u tr?c ?o 2D phím n?y dùng chuy?n t? v? trí ??t ph?ng hình chi?u tr?c ?o n?y sang m?t ph?ng hình chi?u tr?c ?o khác. F6 hay Ctrl+D Dùng t?t hay m? t?a ??????m ??ng trên màn hình. F7 hay Ctrl+G Dùng t?t hay m? l??i ???m trên màn hình. F8 hay Ctrl+L Dùng t?t hay m? Ortho, khi ortho on ???ng th?ng ???c v? n?m hay ??ng. F9 hay Ctrl+B Dùng t?t m? b??c nh?y. F10 hay Ctrl+U Dùng t?t m? d?n h??ng c?c Polar Tracking. F11 hay Ctrl+W Dùng t?t m? ch???? d?n h??ng truy b?t. Chu?t trái Dùng ?? ch?n. Chu?t ph?i Xu?t hi?n menu (tùy ch?n l?nh). Phím Enter K?t thúc l?nh. Phím Esc H?y b? l?nh ?ang th?c hi?n. Ctrl+C L?nh copy. Ctrl+J T??ng t? nh? Enter. Ctrl+N Th?c hi?n l?nh New. Ctrl+O L?nh Open. Ctrl+P L?nh in. Ctrl+S L?nh Save. Ctrl+V L?nh Paste. Ctrl+X L?nh Cut. Ctrl+Y L?nh Redo. Ctrl+Z L?nh Undo. Ctrl+\ H?y m?t l?nh (Cancel). Ctrl+1 M? h?p tho?i Properties.

Giáo trình Autocad 2D - 2007 KS Nguy?n H?i H?ng128 ??C L?C

CH??NG I PH?N I

GI?I THI?U AUTOCAD 2007 PH?N II

GI?I THI?U KHÁI QUÁT CH??NG II

?? CH?C B?N V? CH??NG III

CÁC B??C, L?NH V? C? B?N CH??NG IV

CÁC L?NH TRUY B?T ??I T??NG CH??NG V

??P VÀ D?NG Ð??NG NÉT CH??NG VI

?? THU?T HI?U CH?NH C? B?N CH??NG VII

CÁC L?NH V? NHANH CH??NG VIII.

?? THU?T V? NÂNG CAO CH??NG IX.

CH? VÀ KÍCH TH??C CH??NG X

?? THU?T HI?U CH?NH NÂNG CAO CH??NG XI

KH?I VÀ THU?C TÍNH (BLOCKS VÀ ATTRIBUTES) CH??NG XII

?? TRÍ B?N V? VÀ IN ?N BÀI T?P

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang