Tài liệu

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SONG LỚP 3

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 428     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu GIÁO DỤC KỸ NĂNG SONG LỚP 3 - tài liệu, sách iDoc.VnGIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG NỘI DUNG & ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG LỚP 3MÔN TIẾNG VIỆT Tuần Tên bài Các KNS cơ
GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG
NOÄI DUNG & ÑÒA CHÆ GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG LÔÙP 3
MOÂN TIEÁNG VIEÄT
Tuaàn Teân baøi Caùc KNS cô baûn ñöôïc giao Caùc phöông phaùp/ kó thuaät daïy
hoïc tích cöïc coù theå söû duïng
1
Taäp ñoïc – keå
chuyeän : Caäu beù
thoâng minh
- Tö duy saùng taïo
- Ra quyeát ñònh
- Giaûi quyeát vaán ñeà
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Ñaët caâu hoûi
- Thaûo luaän nhoùm
2
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän :Ai coù loãi
- Giao tieáp, öùng xöû
vaênhoas
- Theå hieän söï caûm
thong
- Kieåm soaùt caûm xuùc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Traûi nghieäm
- Ñoùng vai
3
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Chieác aùo
len
- Kieåm soaùt caûm xuùc
- Töï nhaän thöùc
- Giao tieáp öùng xöû vaên hoùa
- Traûi nghieäm
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän caëp ñoâi chia
seû
4
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Ngöôøi meï
- Ra quyeát ñònh giaûi
quyeát vaán ñeà
- Töï nhaä thöùc xaùc dònh
giaù trò caù nhaân
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Trình baøy 1 phuùt
- Thaûo luaän nhoùm
Taäp ñoïc : Oâng ngoaïi - Giao tieáp trình baøy
suy nghó
- Xaùc ñònh giaù trò
- Trinfhy baøy 1 phuùt
- Chuùng em bieát 3
- Hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi
Taäp laøm vaên: Ñieàn
vaøo giaáy tôø in saün
- Giao tieáp
- Tìm kieám xöû thoâng
tin
- Thaûo luaän – chia seû
- Hoaøn taát moät nhieäm vuï
thöïc haønh vieát ñieän baùo theo
tình huoáng cuï theå
5
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Ngöôøi lónh
duõng caûm
- Töï nhaän thöùc, xaùc
ñònh giaù trò caù nhaân
- Ra quyeát ñònh
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- Traûi nghieäm
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
Taäp laøm vaên: Taäp toå
chöùc cuoäc hoïp
- Giao tieáp
- Laøm chuû baûn thaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Trình baøy Trình baøy kieán
caù nhaân phuùt
6
Taäp laøm vaên: Keå laïi
buoåi ñaàu ñi hoïc
- Giao tieáp
- Laéng nghe tích cöïc
- Thaûo luaän nhoùm
- Trình baøy 1 phuùt
- Vieát tích cöïc
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Baøi taäp
laøm vaên
- Töï nhaän thöùc xaùc
ñònh giaù trò caá nhaân
- Ra quyeát ñònh
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- Traûi nghieäm
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän caëp ñoâi chia
seû
7
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Traän boùng
- Kieåm soat caûm xuùc
- Ra quyeát ñònh
- Traûi nghieäm
- Ñaët caâu hoûi
döôùi loøng ñöôøng - Ñaøm nhieäm traùch
nhieäm
- Thaûo luaän caëp ñoâi chia
seû
Taäp ñoïc : Baän - Töï nhaän thöùc
- Laéng nghe tích cöïc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän caëp ñoâi chia
seû
Taäp laøm vaên : Toå
chöùc cuoäc hoïp
- Töï nhaän thöùc xaùc
ñònh giaù trò caù nhaân
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- Tìm kieám söï hoã trôï
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Ñoùng vai
- Thaûo luaâïn nhoùm
8
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Caùc em
nhoûn vaø cuï giaø
- Xaùc ñònh giaù triij
- Theå hieän söï caûm
thoâng
- Ñaët caâu hoûi
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
10
Taäp ñoïc : Thö göûi baø - Töï nhaän thöùc baûn
thaân
- Theå hieän söï thoâng
caûm
- Hoaøn taát moät nhieäm vuï
thöïc haønh vieát thö thaêm hoûi
11
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Ñaát quyù
ñaát yeâu
- Xaùc ñònh giaù trò
- Giao tieáp
- Laéng nghe tích cöïc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Ñaët caâu hoûi
12
Taäp laøm vaên ; Noùi
vieát veà caûnh ñeïp
ñaát nöôùc (BT1)
- Tö duy saùng taïo
- Tìm kieám vaø xöû
thoâng tin
- Vieát tích cöï
13
Taäp laøm vaên : Vieát
thö
- Giao tieáp öùng xöû vaên
hoùa
- Theå hieän söï caûm
thoâng
- Tö duy saùng taïo
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Ñaët caâu hoûi
- Trình baøy 1 phuùt
15
Taäp ñoïc : Huux baïc
cuûa ngöôøi cha
- Töï nhaän thöùc baûn
thaân
- Xaùc ñònh giaù trò
- Laéng nghe tích cöïc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Traûi nghieäm
- Thaûo luaän nhoùm
16
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Ñoâi baïn
- Töï nhaän thöùc baûn
thaân
- Xaùc ñònh giaù trò
- Laèng nghe tích cöïc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Traûi nghieäm
- Trình baøy 1 phuùt
17
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Moà coâi xöû
kieän
- Tö duy saùng taïo
- Ra quyeát ñònh , giaûi
quyeát vaán ñeà
- Laéng nghe tích cöïc
- Ñaët caâu hoûi
- Trình baøy 1 phuùt
- Ñoùng vai
19
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : : Hai baø
Tröng
- Ñaët muïc tieâu
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- Kieân ñònh
- Giaûi quyeát vaán ñeà
- Thaûo luaän nhoùm
- Ñaët caâu hoûi
- Trình baøy 1 phuùt
Keå chuyeän Hai Baø
Tröng
- Laéng nghe tích cöïc
- Tö duy saùng taïo
- Ñoùng vai
- Trình baøy 1 phuùt
- Laøm vieäc nhoùm
Taäp ñoïc : Baùo caùo
keát quaû thi ñua
- Thu nhaäp v xöû lí
thoâng tin
- Ñoùng vai
- Trình baøy 1 phuùt
Liên hệ quảng cáo

thaùng “Noi Göông
chuù boä ñoäi”
- Theå hieän söï töï tin
- Laèng nghe tích cöïc
- Laøm vieäc nhoùm
Taäp laøm vaên : nghe
keå laïi caâu chuyeän
- Laèng nghe tích cöïc
- Theå hieän söï töï tin
- Quaûn lí thôøi gian
- Ñoùng vai
- Trình baøy 1 phuùt
- Laøm vieäc nhoùm
20
Taäp ñoïc : Ôû laïi vôùi
chieán khu
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- duy saùng taïo,
bình luaän nhaän xeùt
- Laèng nghe tích cöïc
- Trình baøy 1 phuùt
- Ñaët caâu hoûi
- Thoûa luaâïn nhoùm
Keå chuyeän : ÔÛ laïi vôùi
chieán khu
- Theå hieän söï tö tin
- Giao tieáp
- Ñoùng vai
- Trình baøy 1 phuùt
- Laøm vieäc nhoùm
Taäp ñoïc : chuù ôû beân
Baùc Hoà
- Theå hieän söï caûm
thoâng
- Kieàm cheá caåm xuùc
- Laèng nghe tích cöïc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Hoûi ñaùp tröôc lôùp
23
Taäp ñoïc:Nhaø aûo
thuaät
- Theå hieän söï caûm
thoâng
- Töï nhaän thöùc baûn
thaân
- duy saùng taïo bình
luaän nhaän xeùt
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Hoûi ñaùp tröôùc lôùp
Taäp ñoïc Chöông
trình xieác ñaëc saéc
- duy saùng taïo
nhaän xeùt bình luaän
- Ra quyeát ñònh
- Quaûn lí thôøi gian
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Hoûi ñaùp tröôùc lôùp
Taäp laøm vaên : Haõy
keå laïi moät buoåi bieåu
dieãn ngheä thuaät
- Theå hieän söï töï tin
- duy saùng taïo
nhaän xeùt bình luaän
- Ra quyeát dònh
- Quaûn lí thôøi gian
- Laøm vieäc nhoùm chia seû
thoâng tin
- Trình baøy 1 phuùt
- Ñoùng vai
24
Taäp ñoïc Ñoái ñaùp vôùi
vua
- Töï nhaän thöùc
- Theå hieän söï töï tin
- Tö duy saùng taïo
- Ra quyeát ñònh
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Hoûi ñaùp tröôùc lôùp
25
Taäp laøm vaên : keå veà
leã hoäi
- Tö duy saùng taïo
- Tìm kieám vaø xöû
thoâng tin phaân tích ñoái
chieáu
- Giao tieáp laéng
nghe vaø phaûn hoài tích
cöïc
- Laøm vieäc nhhoùm chia seû
thoâng tin
- Trình baøy 1 phuùt
- Ñoùng vai
26
Taäp ñoïc : Söï tích leã
hoäi Chöû Ñoàng Tö
- Theå hieän söï caûm
thoâng
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- Xaùc ñònh giaù trò
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Hoûi ñaùp tröôùc lôùp
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SONG LỚP 3
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG NỘI DUNG & ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG LỚP 3MÔN TIẾNG VIỆT Tuần Tên bài Các KNS cơ bản được giaoCác phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng1Tập đọc – kể chuyện : Cậu bé thông minhTư duy sáng tạoRa quyết địnhGiải quyết vấn đềTrình bày ý kiến cá nhânĐặt câu hỏiThảo luận nhóm2Tập đọc – Kể chuyện :Ai có lỗi Giao tiếp, ứng xử vănhoasThể hiện sự cảm thongKiểm soát cảm xúcTrình bày ý kiến cá nhânTrải nghiệmĐóng vai3Tập đọc – Kể chuyện : Chiếc áo lenKiểm soát cảm xúcTự nhận thứcGiao tiếp ứng xử văn hóaTrải nghiệmTrình bày ý kiến cá nhânThảo luận cặp đôi – chia sẻ4Tập đọc – Kể chuyện : Người mẹ Ra quyết định giải quyết vấn đềTự nhậ thức xác dịnh giá trị cá nhânTrình bày ý kiến cá nhânTrình bày 1 phútThảo luận nhómTập đọc : Oâng ngoạiGiao tiếp trình bày suy nghĩXác định giá trịTrinfhy bày 1 phútChúng em biết 3Hỏi và trả lời câu hỏiTập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵnGiao tiếpTìm kiếm xử lí thông tinThảo luận – chia sẻHoàn tất một nhiệm vụ thực hành viết điện báo theo tình huống cụ thể5Tập đọc – Kể chuyện : Người lĩnh dũng cảmTự nhận thức, xác định giá trị cá nhânRa quyết địnhĐảm nhận trách nhiệmTrải nghiệmTrình bày ý kiến cá nhânThảo luận nhómTập làm văn: Tập tổ chức cuộc họpGiao tiếpLàm chủ bản thânThảo luận nhómTrình bày Trình bày ý kiến cá nhân phút6Tập làm văn: Kể lại buổi đầu đi họcGiao tiếp Lắng nghe tích cực Thảo luận nhómTrình bày 1 phútViết tích cựcTập đọc – Kể chuyện : Bài tập làm vănTự nhận thức xác định giá trị cấ nhânRa quyết địnhĐảm nhận trách nhiệmTrải nghiệmTrình bày ý kiến cá nhân Thảo luận cặp đôi – chia sẻ7Tập đọc – Kể chuyện : Trận bóng dưới lòng đườngKiểm soat cảm xúcRa quyết địnhĐàm nhiệm trách nhiệmTrải nghiệmĐặt câu hỏiThảo luận cặp đôi – chia sẻTập đọc : BậnTự nhận thức Lắng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Thảo luận cặp đôi – chia sẻTập làm văn : Tổ chức cuộc họp Tự nhận thức xác định giá trị cá nhân Đảm nhận trách nhiệmTìm kiếm sự hỗ trợTrình bày ý kiến cá nhân Đóng vaiThảo luâïn nhóm8Tập đọc – Kể chuyện : Các em nhỏn và cụ giàXác định giá triijThể hiện sự cảm thôngĐặt câu hỏiTrình bày ý kiến cá nhân 10Tập đọc : Thư gửi bàTự nhận thức bản thânThể hiện sự thông cảmHoàn tất một nhiệm vụ thực hành viết thư thăm hỏi11Tập đọc – Kể chuyện : Đất quý đất yêu Xác định giá trịGiao tiếpLắng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Đặt câu hỏi12Tập làm văn ; Nói viết về cảnh đẹp đất nước (BT1)Tư duy sáng tạoTìm kiếm và xử lí thông tinViết tích cự 13Tập làm văn : Viết thư Giao tiếp ứng xử văn hóaThể hiện sự cảm thôngTư duy sáng tạoTrình bày ý kiến cá nhân Đặt câu hỏiTrình bày 1 phút15Tập đọc : Huux bạc của người chaTự nhận thức bản thânXác định giá trịLắng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Trải nghiệmThảo luận nhóm 16Tập đọc – Kể chuyện : Đôi bạn Tự nhận thức bản thân Xác định giá trịLằng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Trải nghiệmTrình bày 1 phút17Tập đọc – Kể chuyện : Mồ côi xử kiệnTư duy sáng tạo Ra quyết định , giải quyết vấn đềLắng nghe tích cực Đặt câu hỏi Trình bày 1 phútĐóng vai19Tập đọc – Kể chuyện : : Hai bà TrưngĐặt mục tiêuĐảm nhận trách nhiệmKiên địnhGiải quyết vấn đề Thảo luận nhómĐặt câu hỏiTrình bày 1 phút Kể chuyện Hai Bà TrưngLắng nghe tích cựcTư duy sáng tạoĐóng vaiTrình bày 1 phút Làm việc nhóm
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 428     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 68 Lượt xem: 166240
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 313 Lượt xem: 117434
Có thể bạn quan tâm