Tài liệu

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SONG LỚP 3

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 477     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu GIÁO DỤC KỸ NĂNG SONG LỚP 3 - tài liệu, sách iDoc.VnGIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG NỘI DUNG & ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG LỚP 3MÔN TIẾNG VIỆT Tuần Tên bài Các KNS cơ
GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG
NOÄI DUNG & ÑÒA CHÆ GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG LÔÙP 3
MOÂN TIEÁNG VIEÄT
Tuaàn Teân baøi Caùc KNS cô baûn ñöôïc giao Caùc phöông phaùp/ kó thuaät daïy
hoïc tích cöïc coù theå söû duïng
1
Taäp ñoïc – keå
chuyeän : Caäu beù
thoâng minh
- Tö duy saùng taïo
- Ra quyeát ñònh
- Giaûi quyeát vaán ñeà
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Ñaët caâu hoûi
- Thaûo luaän nhoùm
2
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän :Ai coù loãi
- Giao tieáp, öùng xöû
vaênhoas
- Theå hieän söï caûm
thong
- Kieåm soaùt caûm xuùc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Traûi nghieäm
- Ñoùng vai
3
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Chieác aùo
len
- Kieåm soaùt caûm xuùc
- Töï nhaän thöùc
- Giao tieáp öùng xöû vaên hoùa
- Traûi nghieäm
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän caëp ñoâi chia
seû
4
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Ngöôøi meï
- Ra quyeát ñònh giaûi
quyeát vaán ñeà
- Töï nhaä thöùc xaùc dònh
giaù trò caù nhaân
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Trình baøy 1 phuùt
- Thaûo luaän nhoùm
Taäp ñoïc : Oâng ngoaïi - Giao tieáp trình baøy
suy nghó
- Xaùc ñònh giaù trò
- Trinfhy baøy 1 phuùt
- Chuùng em bieát 3
- Hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi
Taäp laøm vaên: Ñieàn
vaøo giaáy tôø in saün
- Giao tieáp
- Tìm kieám xöû thoâng
tin
- Thaûo luaän – chia seû
- Hoaøn taát moät nhieäm vuï
thöïc haønh vieát ñieän baùo theo
tình huoáng cuï theå
5
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Ngöôøi lónh
duõng caûm
- Töï nhaän thöùc, xaùc
ñònh giaù trò caù nhaân
- Ra quyeát ñònh
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- Traûi nghieäm
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
Taäp laøm vaên: Taäp toå
chöùc cuoäc hoïp
- Giao tieáp
- Laøm chuû baûn thaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Trình baøy Trình baøy kieán
caù nhaân phuùt
6
Taäp laøm vaên: Keå laïi
buoåi ñaàu ñi hoïc
- Giao tieáp
- Laéng nghe tích cöïc
- Thaûo luaän nhoùm
- Trình baøy 1 phuùt
- Vieát tích cöïc
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Baøi taäp
laøm vaên
- Töï nhaän thöùc xaùc
ñònh giaù trò caá nhaân
- Ra quyeát ñònh
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- Traûi nghieäm
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän caëp ñoâi chia
seû
7
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Traän boùng
- Kieåm soat caûm xuùc
- Ra quyeát ñònh
- Traûi nghieäm
- Ñaët caâu hoûi
döôùi loøng ñöôøng - Ñaøm nhieäm traùch
nhieäm
- Thaûo luaän caëp ñoâi chia
seû
Taäp ñoïc : Baän - Töï nhaän thöùc
- Laéng nghe tích cöïc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän caëp ñoâi chia
seû
Taäp laøm vaên : Toå
chöùc cuoäc hoïp
- Töï nhaän thöùc xaùc
ñònh giaù trò caù nhaân
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- Tìm kieám söï hoã trôï
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Ñoùng vai
- Thaûo luaâïn nhoùm
8
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Caùc em
nhoûn vaø cuï giaø
- Xaùc ñònh giaù triij
- Theå hieän söï caûm
thoâng
- Ñaët caâu hoûi
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
10
Taäp ñoïc : Thö göûi baø - Töï nhaän thöùc baûn
thaân
- Theå hieän söï thoâng
caûm
- Hoaøn taát moät nhieäm vuï
thöïc haønh vieát thö thaêm hoûi
11
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Ñaát quyù
ñaát yeâu
- Xaùc ñònh giaù trò
- Giao tieáp
- Laéng nghe tích cöïc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Ñaët caâu hoûi
12
Taäp laøm vaên ; Noùi
vieát veà caûnh ñeïp
ñaát nöôùc (BT1)
- Tö duy saùng taïo
- Tìm kieám vaø xöû
thoâng tin
- Vieát tích cöï
13
Taäp laøm vaên : Vieát
thö
- Giao tieáp öùng xöû vaên
hoùa
- Theå hieän söï caûm
thoâng
- Tö duy saùng taïo
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Ñaët caâu hoûi
- Trình baøy 1 phuùt
15
Taäp ñoïc : Huux baïc
cuûa ngöôøi cha
- Töï nhaän thöùc baûn
thaân
- Xaùc ñònh giaù trò
- Laéng nghe tích cöïc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Traûi nghieäm
- Thaûo luaän nhoùm
16
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Ñoâi baïn
- Töï nhaän thöùc baûn
thaân
- Xaùc ñònh giaù trò
- Laèng nghe tích cöïc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Traûi nghieäm
- Trình baøy 1 phuùt
17
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : Moà coâi xöû
kieän
- Tö duy saùng taïo
- Ra quyeát ñònh , giaûi
quyeát vaán ñeà
- Laéng nghe tích cöïc
- Ñaët caâu hoûi
- Trình baøy 1 phuùt
- Ñoùng vai
19
Taäp ñoïc – Keå
chuyeän : : Hai baø
Tröng
- Ñaët muïc tieâu
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- Kieân ñònh
- Giaûi quyeát vaán ñeà
- Thaûo luaän nhoùm
- Ñaët caâu hoûi
- Trình baøy 1 phuùt
Keå chuyeän Hai Baø
Tröng
- Laéng nghe tích cöïc
- Tö duy saùng taïo
- Ñoùng vai
- Trình baøy 1 phuùt
- Laøm vieäc nhoùm
Taäp ñoïc : Baùo caùo
keát quaû thi ñua
- Thu nhaäp v xöû lí
thoâng tin
- Ñoùng vai
- Trình baøy 1 phuùt
thaùng “Noi Göông
chuù boä ñoäi”
- Theå hieän söï töï tin
- Laèng nghe tích cöïc
- Laøm vieäc nhoùm
Taäp laøm vaên : nghe
keå laïi caâu chuyeän
- Laèng nghe tích cöïc
- Theå hieän söï töï tin
- Quaûn lí thôøi gian
- Ñoùng vai
- Trình baøy 1 phuùt
- Laøm vieäc nhoùm
20
Taäp ñoïc : Ôû laïi vôùi
chieán khu
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- duy saùng taïo,
bình luaän nhaän xeùt
- Laèng nghe tích cöïc
- Trình baøy 1 phuùt
- Ñaët caâu hoûi
- Thoûa luaâïn nhoùm
Keå chuyeän : ÔÛ laïi vôùi
chieán khu
- Theå hieän söï tö tin
- Giao tieáp
- Ñoùng vai
- Trình baøy 1 phuùt
- Laøm vieäc nhoùm
Taäp ñoïc : chuù ôû beân
Baùc Hoà
- Theå hieän söï caûm
thoâng
- Kieàm cheá caåm xuùc
- Laèng nghe tích cöïc
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Hoûi ñaùp tröôc lôùp
23
Taäp ñoïc:Nhaø aûo
thuaät
- Theå hieän söï caûm
thoâng
- Töï nhaän thöùc baûn
thaân
- duy saùng taïo bình
luaän nhaän xeùt
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Hoûi ñaùp tröôùc lôùp
Taäp ñoïc Chöông
trình xieác ñaëc saéc
- duy saùng taïo
nhaän xeùt bình luaän
- Ra quyeát ñònh
- Quaûn lí thôøi gian
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Hoûi ñaùp tröôùc lôùp
Taäp laøm vaên : Haõy
keå laïi moät buoåi bieåu
dieãn ngheä thuaät
- Theå hieän söï töï tin
- duy saùng taïo
nhaän xeùt bình luaän
- Ra quyeát dònh
- Quaûn lí thôøi gian
- Laøm vieäc nhoùm chia seû
thoâng tin
- Trình baøy 1 phuùt
- Ñoùng vai
24
Taäp ñoïc Ñoái ñaùp vôùi
vua
- Töï nhaän thöùc
- Theå hieän söï töï tin
- Tö duy saùng taïo
- Ra quyeát ñònh
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Hoûi ñaùp tröôùc lôùp
25
Taäp laøm vaên : keå veà
leã hoäi
- Tö duy saùng taïo
- Tìm kieám vaø xöû
thoâng tin phaân tích ñoái
chieáu
- Giao tieáp laéng
nghe vaø phaûn hoài tích
cöïc
- Laøm vieäc nhhoùm chia seû
thoâng tin
- Trình baøy 1 phuùt
- Ñoùng vai
26
Taäp ñoïc : Söï tích leã
hoäi Chöû Ñoàng Tö
- Theå hieän söï caûm
thoâng
- Ñaûm nhaän traùch
nhieäm
- Xaùc ñònh giaù trò
- Trình baøy yù kieán caù nhaân
- Thaûo luaän nhoùm
- Hoûi ñaùp tröôùc lôùp
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SONG LỚP 3
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG NỘI DUNG & ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG LỚP 3MÔN TIẾNG VIỆT Tuần Tên bài Các KNS cơ bản được giaoCác phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng1Tập đọc – kể chuyện : Cậu bé thông minhTư duy sáng tạoRa quyết địnhGiải quyết vấn đềTrình bày ý kiến cá nhânĐặt câu hỏiThảo luận nhóm2Tập đọc – Kể chuyện :Ai có lỗi Giao tiếp, ứng xử vănhoasThể hiện sự cảm thongKiểm soát cảm xúcTrình bày ý kiến cá nhânTrải nghiệmĐóng vai3Tập đọc – Kể chuyện : Chiếc áo lenKiểm soát cảm xúcTự nhận thứcGiao tiếp ứng xử văn hóaTrải nghiệmTrình bày ý kiến cá nhânThảo luận cặp đôi – chia sẻ4Tập đọc – Kể chuyện : Người mẹ Ra quyết định giải quyết vấn đềTự nhậ thức xác dịnh giá trị cá nhânTrình bày ý kiến cá nhânTrình bày 1 phútThảo luận nhómTập đọc : Oâng ngoạiGiao tiếp trình bày suy nghĩXác định giá trịTrinfhy bày 1 phútChúng em biết 3Hỏi và trả lời câu hỏiTập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵnGiao tiếpTìm kiếm xử lí thông tinThảo luận – chia sẻHoàn tất một nhiệm vụ thực hành viết điện báo theo tình huống cụ thể5Tập đọc – Kể chuyện : Người lĩnh dũng cảmTự nhận thức, xác định giá trị cá nhânRa quyết địnhĐảm nhận trách nhiệmTrải nghiệmTrình bày ý kiến cá nhânThảo luận nhómTập làm văn: Tập tổ chức cuộc họpGiao tiếpLàm chủ bản thânThảo luận nhómTrình bày Trình bày ý kiến cá nhân phút6Tập làm văn: Kể lại buổi đầu đi họcGiao tiếp Lắng nghe tích cực Thảo luận nhómTrình bày 1 phútViết tích cựcTập đọc – Kể chuyện : Bài tập làm vănTự nhận thức xác định giá trị cấ nhânRa quyết địnhĐảm nhận trách nhiệmTrải nghiệmTrình bày ý kiến cá nhân Thảo luận cặp đôi – chia sẻ7Tập đọc – Kể chuyện : Trận bóng dưới lòng đườngKiểm soat cảm xúcRa quyết địnhĐàm nhiệm trách nhiệmTrải nghiệmĐặt câu hỏiThảo luận cặp đôi – chia sẻTập đọc : BậnTự nhận thức Lắng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Thảo luận cặp đôi – chia sẻTập làm văn : Tổ chức cuộc họp Tự nhận thức xác định giá trị cá nhân Đảm nhận trách nhiệmTìm kiếm sự hỗ trợTrình bày ý kiến cá nhân Đóng vaiThảo luâïn nhóm8Tập đọc – Kể chuyện : Các em nhỏn và cụ giàXác định giá triijThể hiện sự cảm thôngĐặt câu hỏiTrình bày ý kiến cá nhân 10Tập đọc : Thư gửi bàTự nhận thức bản thânThể hiện sự thông cảmHoàn tất một nhiệm vụ thực hành viết thư thăm hỏi11Tập đọc – Kể chuyện : Đất quý đất yêu Xác định giá trịGiao tiếpLắng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Đặt câu hỏi12Tập làm văn ; Nói viết về cảnh đẹp đất nước (BT1)Tư duy sáng tạoTìm kiếm và xử lí thông tinViết tích cự 13Tập làm văn : Viết thư Giao tiếp ứng xử văn hóaThể hiện sự cảm thôngTư duy sáng tạoTrình bày ý kiến cá nhân Đặt câu hỏiTrình bày 1 phút15Tập đọc : Huux bạc của người chaTự nhận thức bản thânXác định giá trịLắng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Trải nghiệmThảo luận nhóm 16Tập đọc – Kể chuyện : Đôi bạn Tự nhận thức bản thân Xác định giá trịLằng nghe tích cựcTrình bày ý kiến cá nhân Trải nghiệmTrình bày 1 phút17Tập đọc – Kể chuyện : Mồ côi xử kiệnTư duy sáng tạo Ra quyết định , giải quyết vấn đềLắng nghe tích cực Đặt câu hỏi Trình bày 1 phútĐóng vai19Tập đọc – Kể chuyện : : Hai bà TrưngĐặt mục tiêuĐảm nhận trách nhiệmKiên địnhGiải quyết vấn đề Thảo luận nhómĐặt câu hỏiTrình bày 1 phút Kể chuyện Hai Bà TrưngLắng nghe tích cựcTư duy sáng tạoĐóng vaiTrình bày 1 phút Làm việc nhóm
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 477     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169553
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121052
Có thể bạn quan tâm