Tài liệu

Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 37293     Tải về: 127     Lượt mua: 25     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu,Giáo dục và đào tạo là một vấn đề hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, là biểu hiện trình độ phát triển…
Tr ng Đ i h c Sài Gònườ
Khoa SP KHTN
L p DSI 1081
I KI M TRA GI A K
Đ TÀI
PHÂN TÍCH N I DUNG C A Đ NG VÀ N N C V ƯỚ
GO D C – ĐÀO T O
THC HI N: NGUYN TH TRN
QUYÊN
GING VIÊN : HOÀNG MNH
KH ƯƠNG
ĐI M NH N XÉT C A TH Y
Giáo d c và đào t o là m t v n đ h t s c quan tr ng trong đ i s ng chính ế
tr c a m i n c, là bi u hi n trình đ phát tri n c a m i n c. v y, ngay t ướ ướ
khi giành đ c chính quy n, H Chí Minh đã ch rõ “m t dân t c d t là m t dânượ
t c y u”. Do đó c đ nh Giáo d c và đào t o là m t nhi m v quan tr ng c a ế
cách m ng Vi t Nam.
B t đ u t Ngh quy t c a Đ i h i l n th IV c a Đ ng (1979) đã ra quy t đ nh ế ế
s 14-NQT v c i cách giáo d c v i t t ng: Xem giáo d c là b ph n quan Ư ư ưở
trong c a cu c cách m ng t t ng; th c thi nhi m v chăm c và giáo d c th ư ư ế
h tr t nh đ n lúc tr ng thành; th c hi n t t nguyên giáo d c h c đi đôi v i ế ưở
nh, giáo d c k t h p v i lao đ ng s n xu t, ntr ng g n li n v i xã h i. ế ư
Giáo d c là “qu c sách ng đ u” trong s nghi p phát tri n đ t n c. Đây ướ
không ch là “qu c sách” c a n c ta, m t n c đang ph i ng m đ ng nu t cay ướ ư
ch u đ ng m t v th không l y gì v vang trong b ng x p h ngc n c đang ế ế ướ
phát tri n m c d u cng ta luôn i đ n “truy n th ng văn hi n” nh m t th ế ế ư ế
m nh c a ta.
Đây m t quy lu t c a phát tri n đ c th gi i đúc k t t th c ti n c a h u h t ượ ế ế ế
các qu c gia đang chi m lĩnh nh ng v th c a nh ng n c đã phát tri n ho c ế ế ướ
nh ng n c đang đang có nh ng b t phá ngo n m c. ướ
“Qu c sách” đ c th hi n trong nh ng gi i pp c th thi t th c nh ng ph i ượ ế ư
kh i ngu n t quy t đ nh t m vĩ mô ế
Một v dụ v chuy n gi m ti ng n, ch ng k t xe Hàn Qu c. Chuy n ế
nh sau:ư
c kỳ thi gi a năm h c c a h c sinh c p hai c p ba s đ c t ch c trong ượ
nh ng ngày 16-18.9 và 23-25.9, vì v y, trong tng 9 .2009, qn đ i n c này s ướ
c gi m ti ng n nh h ng đ n vi c làm bài c a các h c trò. c cu c t p b n ế ưở ế
s t m ng ng, các máy bay ph n l c b c m c t cánh ho c h cánh, tr tr ng h p ư ườ
kh n c p, ít nh t 20 phút m i ngày lúc h c trò làm bài thi k năng nghe ti ng Anh. ế
Liên hệ quảng cáo

ng v i gi m ti ng n, cho ti ng n y là do quân đ i ph i th c thi nhi m v ế ế
qu c phòng, s s p x p l i gi cao đi m đ gi m b t l ng xe c trong th i gian ế ượ
di n ra cu c thi k năng c a các tr ng cao đ ng vào tháng 11! ườ
Thì ra, “qu c sách hàng đ u” nhi u khi l i ph i đ c hi n th c hóa trong ư
nh ng gi i pháp h t s c c th , thi t th c nh v y ch không ch n m đóng khung ế ế ư
trong nh ng kh u hi u to đùng hay nh ng đ i ngôn nhàm cn.
Không “kh u hi u”, kng “đ i ngôn”, nh ng ph i đ nh hình t m t t m nn đ ư
đ đ a ra đ c nh ng quy t sách nh m hi n th c hóa m c tiêu ph i đ t đ c ư ượ ế ượ
b ng nh ng b c đi v ng ch c và nh ng gi i pháp s ng đ ng. ướ
ch c ch n r ng, m c tiêu c a “qu c sáchng đ u” càng không th đ c nn ượ
nh n m t cách dung t c và h i h t
Ch tich H Chí Minh vi t : ế
“Hi n d ph i đâu lành s n
Ph n nhi u do giáo d c màn”.
Giáo d c là quá tnh toàn v n hình thành nn cách, đ c t ch c có m c đích, có ượ
k ho ch, thông qua ho t đ ng và quan h gi a nhà giáo d c và ng i đ c goế ườ ượ
d c nh m chi m lĩnh kinh nghi m xã h i c a loài ng i. Giáo d c là quá trình c ế ườ
đ ng t i th h tr v đ o đ c, t t ng, hành vi nh m hình thành ni m tin, ế ư ưở
t ng, đ ng c , thái đ , hành vi, thói quen ng x đúng đ n trong xã h i. Khi bànưở ơ
v vai trò y u t giáo d c trong s phát tri n nhânch con ng i, Bác H đã vi t ế ườ ế
trong bài th “N a đêm”.ơ
“Hi n d ph i đâu lành s n
Ph n nhi u do giáo d c màn”
Theo quan ni m c a H Chí Minh con ng i ta khi m i sinh ra v n b n ch t là ườ
t t, nh ng ch sau do nh h ng c a giáo d c và i tr ng s ng cùng s ph n ư ưở ườ
đ u, rèn luy n c a m i cá nn mà hình thành nh ng con ng i thi n, ác khác ườ
nhau. Câu i c a ng i x a trong Tam T Kinh: “Nn chi s , tính b n thi n” đã ườ ư ơ
t ng đ c Ng i nh c l i nhi u l n trongc bài vi t, bàii chuy n. Theo ượ ườ ế
Ng i con ng i sinh ra b n ch t là t t, song trong h i luôn có thi n và có ácườ ườ
n trong b n thân m i con ng i cũng thi n và ác. Cái ác do nh h ng ườ ưở
c a xã h i và s bi n đ i c a m i ng i. ế ườ
Ví d nh m t đ a tr m i sinh ra đâu bi t thi n ác là gì, v n r t ngoan ngn, d ư ế
th ng… nh ng do tác đ ng c a môi tr ng s ng xung quanh mà đ a tr đó s t tươ ư ườ
hay x u; n u nh đ a bé đó s ng trong m t môi tr ng đ y d y nh ng t n n xã ế ư ườ
h i, gia đình không quan tâm chăm sóc, không đ c h c hành t i n i t i ch n, thì ượ ơ
đ a bé đó s tr thành m t con ng i x u, b n tính ác đ c. Ng c l i, n u nh ư ượ ế ư
đ a bé đó đ c s ng trong m t môi tr ngn minh, đ c h c hành đàng hoàng, ượ ườ ượ
đ c giáo d c t i n i t i ch n thì nó s tr thành m t công dân t t.ượ ơ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu

Giáo dụcđào tạo là một vấn đề hết sức quan trọng
trong đời sống chính trị của mỗi nước, là biểu hiện trình độ phát triển của mỗi
nước. Vì vậy, ngay từ khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “một
dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Do đó xác định Giáo dụcđào tạo là một
nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam.
Bắt đầu từ Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV của Đảng (1979) đã ra quyết định
số 14-NQTƯ về cải cách giáo dục với tư tưởng: Xem giáo dục là bộ phận quan
trong của cuộc cách mạng tư tưởng; thực thi nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục thế
hệ trẻ từ nhỏ đến lúc trưởng thành; thực hiện tốt nguyên lý giáo dục học đi đôi
với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã
hội.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 37293     Tải về: 127     Lượt mua: 25     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 182536
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162675
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1847 Lượt xem: 140020
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 785 Lượt xem: 131987
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 785 Lượt xem: 131987
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2397 Lượt xem: 130060
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 302 Lượt xem: 90517
tâm lý học đại cương Lượt tải: 450 Lượt xem: 79206
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62092