Thành viên idoc2012

giáo án vật lý 11 - Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

- 04/11/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

giáo án vật lý 11 - Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

- 04/11/2013
750
Báo lỗi

Hiểu được rằng, một khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều thì lực từ tác dụng lên khung nói chung có xu hướng là làm quay khung, chỉ trừ một trường hợp duy nhất khi các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây thì lực từ không làm quay khung .

Nội dung

TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11

Tieát : _____ Baøi 54

KHUNG DAÂY COÙ DOØNG ÑIEÄN ÑAËT TRONG TÖØ TRÖÔØNG

I. Muïc tieâu : Hieåu ñöôïc raèng, moät khung daây mang doøng ñieän ñaët trong töø tröôøng ñeàu thì löïc töø taùc duïng leân khung noùi chung coù xu höôùng laø laøm quay khung, chæ tröø moät tröôøng hôïp duy nhaát khi caùc ñöôøng söùc töø vuoâng goùc vôùi maët phaúng khung daây thì löïc töø khoâng laøm quay khung . Thaønh laäp ñöôïc coâng thöùc xaùc ñònh moâmen ngaãu löïc töø taùc duïng leân khung trong tröôøng hôïp ñöôøng söùc töø song song vôùi maët phaúng khung daây . Naém ñöôïc nguyeân taéc caáu taïo vaø hoïat ñoäng cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu vaø cuûa ñieän keá khung quay. II. Phöông Phaùp Giaûng Daïy : Phöông phaùp thöïc nghieäm vaø neâu vaán ñeà … III. Thieát bò , ñoà duøng daïy hoïc : ________________________________________________________________________________________________ IV. Tieán Trình Giaûng daïy

Phaân phoái thôøi gian

Phaàn laøm vieäc cuûa Giaùo Vieân Hoaït ñoâng cuûa hoïc sinh Ghi chuù

Noäi dung ghi baûng Toå chöùc ,ñieàu khieån

1. Kieåm tra baøi cuõ vaø kieán thöùc

cuõ lieân quan vôùi baøi môùi

(3’)

1) Haõy neâu nhöõng ñieàu maø baïn bieát veà löïc töø töông taùc giöõa hai doøng ñieän thaúng song song cuøng chieàu, ngöôïc chieàu ( chaúng haïn phöông, chieàu, … cuûa löïc ). 2) Giaûi thích taïi sao hai doøng ñieän song song cuøng chieàu thì huùt nhau. 3) Cho hai doøng ñieän thaúng song song, vieát coâng thöùc löïc töø taùc duïng treân moãi ñôn vò daøi cuûa moãi doøng ñieän. 4) Phaùt bieåu ñònh nghóa ampe.

2. Nghieân cöùu baøi môùi

I. KHUNG DAÂY ÑAËT TRONG TÖØ TRÖÔØNG a) Thí nghieäm Xem SGK trang 252 b) Löïc töø taùc duïng leân khung * Ñöôøng söùc töø naèm trong maët phaúng khung :

I. KHUNG DAÂY ÑAËT TRONG TÖØ TRÖÔØNG a) Thí nghieäm GV tieán haønh boá trí vaø thöïc hieän thí nghieäm nhö SGK trang 252

I. KHUNG DAÂY ÑAËT TRONG TÖØ TRÖÔØNG a) Thí nghieäm HS quan saùt thí nghieäm nhö SGK trang 252

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 54-1 /5

TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11

Nhaän xeùt : Löïc töø taùc duïng leân caïnh AB, CD baèng 0. Löïc töø taùc duïng leân BC, DA coù phöông vuoâng goùc maët phaúng khung daây FBC = FAD = B.I.AD Ñaët AB = a, BC = b ⇒ FBC = FAD = B.I.b * Ñöôøng söùc töø vuoâng goùc vôùi maët phaúng khung daây

 F1, F2, F3, F4 taùc duïng leân caùc caïnh AB, CD, BC, DA coù phöông naèm trong maët phaúng khung F1 caân baèng vôùi F2, F3 caân baèng vôùi F4 → Khung ñöùng yeân vaø bò giaõn ra. ⇒ Khung daây ABCD caân baèng → Caân baèng cuûa khung laø caân baèng beàn  F1, F2, F3, F4 taùc duïng leân caùc caïnh AB, CD, BC, DA coù phöông naèm trong maët phaúng khung. F1 caân baèng vôùi F2, F3 caân baèng vôùi F4 →

b) Löïc töø taùc duïng leân khung * Ñöôøng söùc töø naèm trong maët phaúng khung : GV : Quan saùt maøng hình tröôøng hôïp maët phaúng khung daây song song vôùi ñöôøng caûm öùng töø, caùc em cho bieát löïc töø taùc duïng leân caïnh AB, CD coù giaù trò nhö theá naøo ? GV : Löïc töø taùc duïng leân BC, DA coù phöông nhö theá naøo ?

* Ñöôøng söùc töø vuoâng goùc vôùi maët phaúng khung daây GV : Quan saùt hình veõ treân maøng hình, caùc em nhaän thaáy F1, F2, F3, F4 taùc duïng leân caùc caïnh AB, CD, BC, DA coù phöông naèm trong maët phaúng khung. Caùc em cho bieát chieàu cuûa caëp löïc F1 vaø F2 ; F3 vaø F4 nhö theá naøo ? GV : Quan saùt hình veõ caùc em thaáy khung daây nhö theá naøo ? GV : Caân baèng cuûa khung

b) Löïc töø taùc duïng leân khung * Ñöôøng söùc töø naèm trong maët phaúng khung : HS : Löïc töø taùc duïng leân caïnh AB, CD coù giaù trò baèng 0 HS : Löïc töø taùc duïng leân BC, DA coù phöông vuoâng goùc maët phaúng khung daây FBC = FAD = B.I.AD Ñaët AB = a, BC = b ⇒ FBC = FAD = B.I.b

* Ñöôøng söùc töø vuoâng goùc vôùi maët phaúng khung daây

HS : F1 caân baèng vôùi F2, F3 caân baèng vôùi F4

HS : Khung ñöùng yeân vaø bò giaõn ra.

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 54-2 /5

TRÖÔØNG PTTH MAÏC ÑÓNH CHI  GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 11

Khung ñöùng yeân vaø bò co laïi. ⇒ Khung daây ABCD caân baèng → Caân baèng cuûa khung laø caân baèng khoâng beàn

c) Momen ngaãu löïc töø taùc duïng leân khung daây coù doøng ñieän * Tröôøng hôïp caùc ñöôøng söùc naèm trong maët phaúng khung daây : Moment cuûa ngaãu löïc FBC, FAD ñoái vôùi truïc quay : M = FBC.AB Vôùi : FBC = B.I.b ; AB = a M = B.I.b.a = B.I.S M = BSI * Tröôøng hôïp caùc ñöôøng söùc töø khoâng naèm trong maët paúhng khung daây : M = IBSSinθ Trong ñoù : θ : Goùc hôïp bôûi vectô caûm öùng töø B

 vôùi

phaùp tuyeán n vôùi maët phaúng khung daây.

2) ÑOÄNG CÔ MOÄT CHIEÀU a) Nguyeân taéc caáu taïo

daây ñöôïc goïi laø caân baèng beàn ( GV höôùng daãn cho HS veà caân baèng beàn vaø caân baèng khoâng beàn )

GV : Quan saùt hình veõ treân maøng hình, caùc em nhaän thaáy F1, F2, F3, F4 taùc duïng leân caùc caïnh AB, CD, BC, DA coù phöông naèm trong maët phaúng khung. Caùc em cho bieát chieàu cuûa caëp löïc F1 vaø F2 ; F3 vaø F4 nhö theá naøo ? GV : Quan saùt hình veõ caùc em thaáy khung daây nhö theá naøo ? GV : Caân baèng cuûa khung daây ñöôïc goïi laø caân baèng khoâng beàn ( GV höôùng daãn cho HS veà caân baèng beàn vaø caân baèng khoâng beàn ) c) Momen ngaãu löïc töø taùc duïng leân khung daây coù doøng ñieän  GV caàn höôùng daãn cho HS bieát coâng thöùc tính Moment ngaãu löïc (lôùp 10 HS chöa hoïc Moment ngaãu löïc ) GV : Döïa vaøo hình aûnh treân maøng hình, caùc em cho bieát moment cuûa ngaãu löïc FBC, FAD ñoái vôùi truïc

HS : F1 caân baèng vôùi F2, F3 caân baèng vôùi F4 HS : Khung ñöùng yeân vaø bò co laïi.

c) Momen ngaãu löïc töø taùc duïng leân khung daây coù doøng ñieän

HS : Moment cuûa ngaãu löïc FBC, FAD ñoái vôùi truïc quay : M = FBC.AB Vôùi : FBC = B.I.b ; AB = a M = B.I.b.a = B.I.S

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO  VAÄT LYÙ PB 11: 54-3 /5

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang