Tài liệu

Giáo án văn học - Bài thơ: Ảnh Bác

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9925     Tải về: 19     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án văn học - Bài thơ: Ảnh Bác - tài liệu, sách iDoc.Vn- Nhớ tựa đề bài thơ" Ảnh Bác" của tác giả Trần Đăng Khoa - Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ: nói
Giáo án văn học
Bài t: Ảnh Bác
Tiết 1
I. Mục đích yêu cầu
- Nh tựa đề bài thơ" Ảnh Bác" ca tác gi Trần Đăng Khoa
- Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ:i về công lao to ln ca Bác H vi
nhân dân, tình cảm yêu thương quan tâm của Bác vi các cháu thiếu niên nhi đng
- Giáo dc tr kính yêu H Ch tch
II. Chun b
- Mt tm nh Bác H
III. Hướng dn
Hoạt động ca cô Hot động ca tr
1. Ổn định -gii thiu
- Hát bài " Ai yêu nhi đng"
- Cô treo nh Bác H lên và hi :
Các con có biết đây là ai không?
Các con thy v mt Bác H như thế
nào?
- Tr ngi xung quanh cô hát và t do
phát biu
- D! Đây là Bác H
-V mặt Bác tươi cười ôm trm ly cháu
- Hôm nay cô cùng các con s đọc bài
thơ "nh Bác " ca chú Trần Đăng
Khoa để nh v Bác H kính yêu nhé.
2. Tiến hành
a .Cô đọci t
- Lần 1: Đọc din cảm +điệu b
- Lần 2: Đọc din gii, trích dn
4 câu đầu: Bác H là ch tch nước. Khi
còn sng Bác H tuy bn rn rt nhiu
công việc nhưng luôn quan tâm đến các
cháu thiếu nhi.
Câu 5-10: Nói lên tình cm và li
khuyên ca Bác H đi vi các cháu
2 câu cui: tình cm ca các cháu quý
mến c
- Ln 3: Cô đc din cm c bài thơ +
tranh
Sau mi lần đọc cô hi li tên bài thơ,
tên tác gi
b. Trẻ đọc bài thơ
- Tr đọc theo yêu cu ca cô( c lp, t
- Tr chú ý lng nghe
- Tr thích thú khi đọc thơ
-D! Chúng con vừa đọc bài thơ "nh
Bác"
- Bài t do chú Trần Đăng Khoa sáng
tác
- Bài t nó về Bác H
- Bác mm cười nhìn các cháu vui chơi
- Trng rau qt bếp đuổi gà không chơi
bi, ra hm ngi khi có tàu bay M
- D ! Có
- Các con s c gng hc tập để không
nhóm, cá nhân)
c. Đàm thoại
- Các con vừa đọc xong bài thơ có tựa đề
là gì?
- Và do ai sáng tác?
- Bài thơ nói vể điều gì?
- Bác H quý các cháu như thế nào?
- Bác đã căn dặn các cháu như thế nào?
- Các con có yêu quý Bác H không?
- Yêu quý Bác thì các con phi phi làm
sao?
- Các con cùng cô đc li bài thơ để nh
Bác đã dy mình điều gì nha?
d. Kết thúc
- Cng c: Hi tên bài thơ và tác giả
- Nhn xét - tuyên dương
ph lòng Bác
- Tr đọc 2-3 ln
- Tr tr lời đưc câu hi ca
Giáo án văn học
Bài thơ: nh Bác Tiết 2
I. Mục đích yêu cầu
Giáo án văn học - Bài thơ: Ảnh Bác
- Nhớ tựa đề bài thơ" Ảnh Bác" của tác giả Trần Đăng Khoa - Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ: nói về công lao to lớn của Bác Hồ với nhân dân, tình cảm yêu thương quan tâm của Bác với các cháu thiếu niên nhi đồng - Giáo dục trẻ kính yêu Hồ Chủ tịch II. Chuẩn bị - Một tấm ảnh Bác Hồ.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Anh bac

Giáo án văn học

Bài thơ: Ảnh Bác

Tiết 1

I. Mục đích yêu cầu

- Nhớ tựa đề bài thơ" Ảnh Bác" của tác giả Trần Đăng Khoa

- Hiểu được nội dung cơ bản của bài thơ: nói về công lao to lớn của Bác Hồ với

nhân dân, tình cảm yêu thương quan tâm của Bác với các cháu thiếu niên nhi đồng

- Giáo dục trẻ kính yêu Hồ Chủ tịch

II. Chuẩn bị

- Một tấm ảnh Bác Hồ

III. Hướng dẫn

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Ổn định -giới thiệu

- Hát bài " Ai yêu nhi đồng"

- Cô treo ảnh Bác Hồ lên và hỏi :

Các con có biết đây là ai không?

Các con thấy vẻ mặt Bác Hồ như thế

nào?

- Trẻ ngồi xung quanh cô hát và tự do

phát biểu

- Dạ! Đây là Bác Hồ

-Vẽ mặt Bác tươi cười ôm trầm lấy cháu

- Hôm nay cô cùng các con sẽ đọc bài

thơ " Ảnh Bác " của chú Trần Đăng

Khoa để nhớ về Bác Hồ kính yêu nhé.

2. Tiến hành

a .Cô đọc bài thơ

- Lần 1: Đọc diễn cảm +điệu bộ

- Lần 2: Đọc diễn giải, trích dẫn

4 câu đầu: Bác Hồ là chủ tịch nước. Khi

còn sống Bác Hồ tuy bận rộn rất nhiều

công việc nhưng luôn quan tâm đến các

cháu thiếu nhi.

Câu 5-10: Nói lên tình cảm và lời

khuyên của Bác Hồ đối với các cháu

2 câu cuối: tình cảm của các cháu quý

mến Bác

- Lần 3: Cô đọc diễn cảm cả bài thơ +

tranh

Sau mỗi lần đọc cô hỏi lại tên bài thơ,

tên tác giả

b. Trẻ đọc bài thơ

- Trẻ đọc theo yêu cầu của cô( cả lớp, tổ

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ thích thú khi đọc thơ

-Dạ! Chúng con vừa đọc bài thơ "Ảnh

Bác"

- Bài thơ do chú Trần Đăng Khoa sáng

tác

- Bài thơ nó về Bác Hồ

- Bác mỉm cười nhìn các cháu vui chơi

- Trồng rau quét bếp đuổi gà không chơi

bời, ra hầm ngồi khi có tàu bay Mỹ

- Dạ ! Có

- Các con sẽ cố gắng học tập để không

nhóm, cá nhân)

c. Đàm thoại

- Các con vừa đọc xong bài thơ có tựa đề

là gì?

- Và do ai sáng tác?

- Bài thơ nói vể điều gì?

- Bác Hồ quý các cháu như thế nào?

- Bác đã căn dặn các cháu như thế nào?

- Các con có yêu quý Bác Hồ không?

- Yêu quý Bác thì các con phải phải làm

sao?

- Các con cùng cô đọc lại bài thơ để nhớ

Bác đã dạy mình điều gì nha?

d. Kết thúc

- Củng cố: Hỏi tên bài thơ và tác giả

- Nhận xét - tuyên dương

phụ lòng Bác

- Trẻ đọc 2-3 lần

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô

Giáo án văn học

Bài thơ: Ảnh Bác Tiết 2

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ ghi nhớ, thuộc và đọc diễn cảm bài thơ

- Biết nhấn mạnh ở các câu 7,8,9,10

- Biết ngắt giọng ở các câu

" Cháu ơi/ đừng có chơi bời đâu xa

Trồng rau/ quét bếp/ đuổi gà

Thấy tàu bay Mỹ/ nhớ ra hầm ngồi"

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ

- Phát triển trí nhớ, tưởng tượng, tư duy của trẻ

- Giáo dục trẻ kính yêu Hồ Chủ tịch

II. Chuẩn bị

- Bức tranh về bài thơ

- Một số bài hát về Bác

IV. Hướng dẫn

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Ổn định -giới thiệu

- Hát bài hát " Nhớ ơn Bác Hồ"

- Hôm trước cô và các con đã làm quen

với 1 bài thơ miêu tả về lòng yêu thương

của Bác Hồ đối với các em thiếu nhi.

Thế bé có nhớ tựa đề của bài thơ là gì

- Trẻ hát theo cô

- Bài thơ có tựa đề là " Ảnh Bác " của

Trần Đăng Khoa

không?

- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con học

thuộc và đọc bài thơ đó thật hay nha

2. Tiến hành

a .Cô đọc bài thơ

- Lần 1: Cô đọc diễn cảm cả bài thơ+ cử

chỉ điệu bộ

- Lưu ý cách đọc:

Các con phải đọc với nhịp điệu chậm rãi,

âm điệu trang trọng thiết tha. Nhấn

mạnh các câu 7,8,9,10 biết ngắt giọng ở

các câu

" Cháu ơi/ đừng có chơi bời đâu xa

Trồng rau/ quét bếp/ đuổi gà

Thấy tàu bay Mỹ/ nhớ ra hầm ngồi"

- Lần 2: Cô đọc diễn cảm + tranh

b. Trẻ đọc bài thơ

- Trẻ đọc theo yêu cầu của cô

- Khi đọc cô lưu ý sửa sai cho trẻ về câu,

từ cũng như về sự ngưng nghỉ, diễn cảm

c. Đàm thoại

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ đọc! cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Bài thơ " Ảnh Bác " của chú Trần

Đăng Khoa

- Bài thơ nói về Bác Hồ

- Trẻ tự do phát biểu

- Dạ có

" Ngày ngày Bác Hồ mỉm miệng cười

Bác nhìn các cháu vui chơi trong nhà"

Bác đã căn dặn:

" Ngoài sân có máy con gà

- Các con vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng

tác ?

- Bài thơ nói về ai?

- Bác Hồ là ai?

- Bác Hồ là chủ tịch nước tức là người

đứng đầu một nước, tất cả mọi việc phải

nói cho Bác để Bác có hướng giúp cho

đất nước ngày càng phát triển hơn và

giống như là các con cần gì nói với ba

mẹ để ba mẹ cho

- Bác Hồ yêu quý thiếu nhi không?

- Bác Hồ yêu thiếu nhi nên đã căn dặn

điều gì?

- Câu thơ nào nói rằng Bác Hồ rất bận

rộn mà vẫn yêu quý các cháu thiếu nhi ?

- Các con yêu quý bác thì các con phải

làm gì để tỏ thái độ đối với Bác ?

Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi

Em nghe như Bác dạy lời

Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa

Trồng rau quét bếp đuổi gà

Thấy tàu bay Mỹ, nhớ ra hầm ngồi"

" Bác lo bao việc trên đời

Ngày ngày Bác vẫn tươi cười với em"

- Trẻ tự do phát biểu

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô

- Trẻ đọc thơ

d. Kết thúc

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả

- Cô cùng trẻ đọc lại bài thơ

- Mời 1-2 trẻ lên đọc bài thơ

- Nhận xét - tuyên dương

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm