Tài liệu

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1983     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT - tài liệu, sách iDoc.VnI.Mục tiêu: Sau bài học, hs bết: -Trình bày mối quan hệ giữa Trái Đất , Mặt Trời và Mặt Trăng -Biết Mặt Trăng là v
Đề bài: MT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs bết:
-Trình bày mối quan h giữa Trái Đất , Mặt Trời và Mặt Trăng
-Biết Mặt Trăng là v tinh của Trái Đất
-V sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Ti Đất
II, Đồ dùng dạy học:
-Các hình trong SGK t 118,119
-Giy A4, mỗi hs một bút v
-Qu địa cu
III.Các hoạt động dạy học:
Ti
ến
tr
ình
dạy học
Ho
ạt
ộng
ủa
th
y
Ho
ạt
ng
ủa
tr
ò
A.
Bài c
ũ
(5 phút)
B.Bài mới:
HĐ 1:
Quan sát
tranh theo
cp
(10 phút)
-
Tr
i
Đ
ất
l
à
ành
tinh trong h
M
ặt
Tr
i
-Gv nêu câu hỏi:
+T Mặt Trời ra xa dn, Trái Đất là hành
tinh th mấy?
+Trong h Mặt Trimấy hành tinh?
+Trong h Mặt Tri, hành tinh nào có s
sống? Nêu ví d?
-Nhn xét
-Mc tiêu: Bước đầu biết mối quan h
Trái Đất, Mt Tri và Mặt Trăng
-Tiến hành:
-Bước1: Gv hướng dn hs quan sát và tr
li theo gợi ý sau:
+Hãy ch trên hình 1: Mặt Tri, Trái Đất,
-3 hs tr lời
-quan sát và thảo
luận theo cp
- giữa là Mặt
HĐ 2:
M
ặt
Tr
ng v
à
tr
ình
ày
ư
ng
chuy
n
động của Mặt Trăng quanh Trái Đất?
+Nhận xét v độ lớn của Mặt tri, Trái
Đất, Mt Trăng?
-Bước2: Đại din các nhóm trình bày
-Kết luận: Mặt Trăng chuyển động
quanh Trái Đất theo hướng cùng chiều
quay của Trái Đất quanh Mặt Tri, Trái
Đất ln hơn Mặt Trăng còn Mặt Trời lớn
hơn Trái Đất nhiu lần
-Mc tiêu: Biết Mặt Trăng là v tinh của
Tr
i
, ti
ếp
đó
l
à
Trái Đất, ngoài
cùng là Mặt
Trăng, hướng
chuyển động của
Mặt Trăng quanh
Trái Đất giống
hướng chuyn
động của Trái Đất
quanh Mt Tri-
theo hướng t
Tây sang Đông
-Mặt Tri có kích
thước lớn nhất,
sau đóTrái
Đất, cuối cùng
Mặt Trăng
-đại diện các
nhóm trình bày
-bn b sung
-hs lắng nghe
V
s
ơ
Mặt Trăng
quay quanh
Trái Đất
( 12 phút)
Tr
i
Đ
ất
, hs v
s
ơ
M
ặt
Tr
ă
ng quay
quanh Trái Đất
-Tiến hành:
-Bước1: Gv giảng: V tinh là thiên th
chuyển động xung quanh hành tinh
+Ti sao Mặt Trăng được gọiv tinh
của Trái Đất?
-Em biết gì v Mặt Trăng?
-Gv nói thêm: Mặt Trăng cũng có dng
hình cu,Các nhà khoa học đã nghiên
cứu và kết luận: Trên Mặt Trăng không
có không khí, nước và s sống
-M rộng thêm: Mặt Trăng v tinh của
Trái Đất, ngoài ra, chuyển động quanh
Trái Đất còn có v tinh nhân tạo do con
người phóng lên vũ tr
-Gii thích:
+Ti sao Mặt Trăng ch hướngmột
nửa bán cu v phía Trái Đất? (Vì Mặt
Trăng vừa chuyn động xung quanh Trái
-hs lắng nghe
-vì Mặt Trăng
chuyển động
quanh Trái Đất
-Mặt Trăng có
dạng hình cu, b
mặt Mặt Trăng
li, lõm, trên Mt
Trăng không có
s sống
-hs lắng nghe
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs bết: -Trình bày mối quan hệ giữa Trái Đất , Mặt Trời và Mặt Trăng -Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất -Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất II, Đồ dùng dạy học: -Các hình trong SGK t 118,119 -Giấy A4, mỗi hs một bút vẽ -Quả địa cầu III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -Trái Đất là hành tinh trong hệ Mặt Trời -Gv nêu câu hỏi: +Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành -3 hs trả lời tinh thứ mấy? +Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh? +Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống? Nêu ví dụ? -Nhận xét B.Bài mới: HĐ 1: Quan sát tranh theo cặp (10 phút) -Mục tiêu: Bước đầu biết mối quan hệ Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng -Tiến hành: -Bước1: Gv hướng dẫn hs
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Đề bài: MẶT TRĂNG LÀ VỆ TINH CỦA TRÁI ĐẤT

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs bết:

-Trình bày mối quan hệ giữa Trái Đất , Mặt Trời và Mặt Trăng

-Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

-Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất

II, Đồ dùng dạy học:

-Các hình trong SGK t 118,119

-Giấy A4, mỗi hs một bút vẽ

-Quả địa cầu

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến trình

dạy học

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

A.Bài cũ

(5 phút)

B.Bài mới:

HĐ 1:

Quan sát

tranh theo

cặp

(10 phút)

-Trái Đất là hành tinh trong hệ Mặt Trời

-Gv nêu câu hỏi:

+Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành

tinh thứ mấy?

+Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh?

+Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự

sống? Nêu ví dụ?

-Nhận xét

-Mục tiêu: Bước đầu biết mối quan hệ

Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng

-Tiến hành:

-Bước1: Gv hướng dẫn hs quan sát và trả

lời theo gợi ý sau:

+Hãy chỉ trên hình 1: Mặt Trời, Trái Đất,

-3 hs trả lời

-quan sát và thảo

luận theo cặp

-ở giữa là Mặt

HĐ 2:

Mặt Trăng và trình bày hướng chuyển

động của Mặt Trăng quanh Trái Đất?

+Nhận xét về độ lớn của Mặt trời, Trái

Đất, Mặt Trăng?

-Bước2: Đại diện các nhóm trình bày

-Kết luận: Mặt Trăng chuyển động

quanh Trái Đất theo hướng cùng chiều

quay của Trái Đất quanh Mặt Trời, Trái

Đất lớn hơn Mặt Trăng còn Mặt Trời lớn

hơn Trái Đất nhiều lần

-Mục tiêu: Biết Mặt Trăng là vệ tinh của

Trời, tiếp đó là

Trái Đất, ngoài

cùng là Mặt

Trăng, hướng

chuyển động của

Mặt Trăng quanh

Trái Đất giống

hướng chuyển

động của Trái Đất

quanh Mặt Trời-

theo hướng từ

Tây sang Đông

-Mặt Trời có kích

thước lớn nhất,

sau đó là Trái

Đất, cuối cùng là

Mặt Trăng

-đại diện các

nhóm trình bày

-bạn bổ sung

-hs lắng nghe

Vẽ sơ đồ

Mặt Trăng

quay quanh

Trái Đất

( 12 phút)

Trái Đất, hs vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay

quanh Trái Đất

-Tiến hành:

-Bước1: Gv giảng: Vệ tinh là thiên thể

chuyển động xung quanh hành tinh

+Tại sao Mặt Trăng được gọi là vệ tinh

của Trái Đất?

-Em biết gì về Mặt Trăng?

-Gv nói thêm: Mặt Trăng cũng có dạng

hình cầu,Các nhà khoa học đã nghiên

cứu và kết luận: Trên Mặt Trăng không

có không khí, nước và sự sống

-Mở rộng thêm: Mặt Trăng là vệ tinh của

Trái Đất, ngoài ra, chuyển động quanh

Trái Đất còn có vệ tinh nhân tạo do con

người phóng lên vũ trụ

-Giải thích:

+Tại sao Mặt Trăng chỉ hướng có một

nửa bán cầu về phía Trái Đất? (Vì Mặt

Trăng vừa chuyển động xung quanh Trái

-hs lắng nghe

-vì Mặt Trăng

chuyển động

quanh Trái Đất

-Mặt Trăng có

dạng hình cầu, bề

mặt Mặt Trăng

lồi, lõm, trên Mặt

Trăng không có

sự sống

-hs lắng nghe

HĐ 3:

Trò chơi:Mặt

Trăng

chuyển động

quanh Trái

Đất

(6 phút)

Đất nhưng cũng vừa tự quay xung quanh

mình nó. Chu kì ( khoảng thời gian quay

được 1 vòng) của 2 chuyển động này gần

nhau và đều theo hướng ngược chiều

kim đồng hồ ( nếu nhìn từ cực Bắc

xuống)

-Bước2; Hs vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay

quanh mình nó như h2 trong SGK t119

vào giấy rồi đánh mũi tên chỉ hướng

chuyển động của Mặt Trăng

-Kết luận: Mặt Trăng chuyển động

quanh Trái Đất nên được gọi là vệ tinh

-Mục tiêu: Cung cấp cho hs những kiến

thức về sự chuyển động của Mặt Trăng

quanh Trái Đất

-Tiến hành:

-Bước1:Gv chia lớp thành 4 nhóm

-Hướng dẫn 2 em đại diện cho một nhóm

lên đóng vai Mặt Trăng đi vòng quanh

quả địa cầu một vòng theo chiều mũi tên

sao cho mặt luôn hướng về quả địa cầu

như hình dưới của t119

-Bước2:các nhóm lần lượt tham gia chơi

(mỗi nhóm 2 em)

-Gv nhận xét, tuyên dương

-vẽ theo nhóm

đôi, 2 hs ngồi

cạnh nhau trao

đổi và nhận xét sơ

đồ của nhau

-hs lắng nghe

-hs tham gia trò

chơi

-lớp nhận xét cụ

thể về cách quay,

chiều quay của

bạn đúng chưa?

Nhận xét-

dặn dò:

(2 phút)

-2 hs đọc mục: “ Bóng đèn toả sáng”

-Nhận xét tiết học

-Dặn hs ôn bài

-Chuẩn bị bài sau: Ngày và đêm trên

Trái Đất

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68674
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67455
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65501
Có thể bạn quan tâm